Перевод: с испанского на болгарский

tomamos+aquella+calle

 • 1 calle

  f 1) улица; 2) спорт. писта; 3) прен. улицата, хората; calle de la amargura продължително страдание; calle peatonal улица без автомобилно движение; abrir calle прен., разг. проправям път; alborotar la calle прен., разг. смущавам съседите; azotar calles прен., разг. скитам безделно; calle hita loc adv от къща на къща; doblar la calle завивам; ir desempedrando las calles препускам (на кон, с кола).

  Diccionario español-búlgaro > calle

 • 2 abrir

  1. tr 1) отварям, разтварям, откривам, разкривам, отключвам; estar a medio abrir полуотворен; en un abrir y cerrar de ojos прен. мигновено; abrir los ojos прен. осъзнавам грешката си; abrirle los ojos a alguien прен. изваждам от заблуждение някого; 2) пробивам, продънвам; провъртявам; прен. нанасям силен удар; abrir un agujero пробивам дупка; abrir brecha воен. а) разрушавам част от крепостна стена; б) прен. нанасям силен удар; 3) прокарвам (път); abrir calle премахвам препятствие от вход или изход; 4) прокопавам (канал, ров); 5) разрязвам (плод, листа на книга); 6) разпечатвам (писмо, кутия); 7) изкопавам (кладенец); 8) гравирам; 9) прен. обявявам (конкурс); 10) прен. възглавявам, вървя начело; 11) откривам сметка в банка; abrir la lista оглавявам списъка; abrir la procesión вървя начело на шествието; abrir la marcha вървя начело; 12) прен. откривам, започвам, почвам; abrir la sesión откривам заседанието; abrir la discución започвам дискусията; abrir el fuego откривам стрелбата; abrir cuenta corriente откривам текуща сметка в банка; abrir el marcador спорт. откривам резултата; 2. intr 1) прояснявам се (за времето); 2) мор. отплувам (малък кораб); 3. prnl 1) отпускам се, ставам по-отворен; 2) разпръсквам се, заемам повече място; 3) взимам завой от външната страна; 4) прен. доверявам се, отварям се пред някого; 5) отварям се, разтварям се; откривам се; 6) напуквам се, пукам се (цирей); 7) разцепвам се (за дърва); 8) зейвам, раззинвам; 9) цъфвам; 10) дръпвам се, правя път; 11) разнищвам се, скъсвам се; 12) прояснявам се (за време); 13) Амер. отсъствам от нещо; оттеглям се от компания или сделка; Ўбbrete, tierra! разтвори се, земьо!; abrirse paso en la vida прен. проправям си път в живота.

  Diccionario español-búlgaro > abrir

 • 3 aquel,

  aquella, aquello pron dem онзи, онази, онова.

  Diccionario español-búlgaro > aquel,

 • 4 cristiano,

  a 1. adj християнски; 2. m 1) християнин; 2) прен. брат, близък (човек); 3) прен., разг. вино, разредено с вода; 4) прен. човешко същество; por la calle no pasa ningún cristiano, разг. по улицата не минава жив човек; hablar uno en cristiano, прен., разг. а) говоря разбрано, по човешки; б) говоря на испански.

  Diccionario español-búlgaro > cristiano,

 • 5 de2

  prep 1) притежание: la casa de mis sueños къщата на (от) моите мечти; 2) място, произход: soy de Bulgaria аз съм от България; 3) материя, вещество: vaso de plata сребърна чаша; 4) добив: carbón de leña дървени въглища; 5) направа: abrigo de piel кожено палто; 6) съдържание: un plato de asado порция печено; 7) раздяла: lejos de mí далече от мен; 8) качество: hombre de valor смел мъж; 9) темата, за която става дума за, при: hablamos del arte говорим за изкуство; 10) промеждутък от време, разстояние от, с: de febrero a febrero от февруари до февруари; 11) причина, поради: lo hizo de amor (de làstima) направи го от любов (от милост); 12) време: de noche нощем, през нощта; 13) начин: vestirse de novia обличам се като булка; 14) с inf като допълнение: es hora de hablar време е за говорене; 15) вместо съюза si; de saberlo yo antes ако знаех това по-рано; 16) в адвербиални изрази: de pie прав, изправен; de buena gana охотно, с желание; 17) за определяне или конкретизиране на нарицателно име: el mes de noviembre, la ciudad de Toledo; 18) между прилагателни, означаващи състрадание, ирония, презрение и собствено име: El bueno de Pedro; 19) означава връзка, следствие: de eso se sigue от това следва; 20) пред un, una изразява бързо извършване на действието: de un salto se puso en la calle с един скок се намери на улицата; 21) израз на съжаление, оплакване: Ўpobre de mi hermano! бедният ми брат!; Ўay de mí! горкият аз!; 22) вм. por: de vergüenza no salió a la calle от срам не се показа на улицата; de ti a mí, de usted a mí, etc между нас двамата, за нас двамата.

  Diccionario español-búlgaro > de2

 • 6 desencadenar

  1. tr 1) освобождавам от вериги (окови, гнет); 2) прен. премахвам зависимост, връзки; 3) пораждам, предизвиквам явления (за природни сили); el viento desencadenó fuerte oleaje вятърът предизвика силни вълни; 4) пораждам, предизвиквам, отприщвам душевни движения; aquella frase desencadenó airadas protestas онази фраза събуди (породи, отприщи) буйни протести; 2. prnl разбушувам се, разразявам се (за буря, дъжд, виелица и др.).

  Diccionario español-búlgaro > desencadenar

 • 7 gente

  f 1) хора; 2) разг. семейство, фамилия; 3) народ, нация; 4) мор. екипаж; 5) група, класа; 6) разг. всички членове на една общност, група; 7) множество; gente baja непристоен (един или множество хора); gente de bien благородни, почтени хора; gente de escalera(s) abajo прен., разг. хора от низините; gente de la calle чужди, странични хора; gente de la garra прен., разг. крадци, джебчии; gente de la vida airada разпуснати хора; gente del bronce прен., разг. решителни, весели хора; gente de mal vivir (de la mala vida) престъпният свят; gente de medio pelo средна класа, средна хубост; gente de paz мирни хора (това е и отговор на въпроса на часовия їquién?); gente de pelo (de pelusa) прен., разг. богаташи, имотни; gente de pluma прен., разг. писатели, творци; gente de trato търговци, делови хора; gente gorda разг. с високо положение; gente maleante шмекери; gente menuda разг. деца, дечурлига; gente non sancta пропаднали хора; gente perdida скитници, престъпници; de gente en gente от поколение на поколение; ser como la gente Арж., Кол., К. Рика, Ч., Ур. като хората, т. е. както трябва, благоприлично, достойно; gente de toda broza хора без определено занятие.

  Diccionario español-búlgaro > gente

 • 8 hijo

  m 1) дете, син; hijo políitico зет; 2) рел. чадо; чедо; 3) дете (ласкаво обръщение); 4) pl деца, наследници (синове и дъщери); 5) прен. издънка, потомък; 6) прен. дело, творба; 7) издънка, филиз; 8) бяло вещество в рогата на животно; hijo de papà син на богат баща; hijo natural извънбрачно дете; cualquier (cada, todo) hijo de vecino разг. всеки човек; hijo adoptivo осиновено дете; hijo bastardo незаконородено (копеле); hijo de leche млечен син (дъщеря); hijo de la calle уличник, скитник; cada uno es hijo de sus obras proverb всеки е рожба на делата си; по делата им ще ги познаете; hijo de Dios теол. Божи Син; Божие чадо; hijo del agua който много обича водата, морето; hijo de la tierra който няма роднини, близки; сам на земята; hijo del diablo дяволско изчадие; hijo de puta кучи син, копеле; hijo reconocido припознато дете; costar màs que un hijo tonto прен., разг. излиза ми прекалено скъпо; echar al hijo подхвърлям дете; tomar a uno por el hijo de la portera прен., разг. отнасям се с пренебрежение към някого, не му обръщам внимание.

  Diccionario español-búlgaro > hijo

 • 9 noticia

  f 1) сведение, съобщение; новина, вест, известие; noticias fidedignas достоверни сведения; noticias de última hora последни новини; noticias de la calle слух; 2) представа, понятие; noticia remota бегъл спомен, далечна представа; 3) pl познания, знания; noticia bomba прен. бомба, сензация; atrasado de noticias неосведомен, с остаряла информация.

  Diccionario español-búlgaro > noticia

 • 10 patita

  f малка лапа, краче; poner de patitas en la calle прен. изхвърлям на улицата, изпъждам.

  Diccionario español-búlgaro > patita

 • 11 poner

  1. tr/intr 1) поставям, слагам; 2) снасям (яйца); 3) написвам; 4) установявам, определям; 5) давам поръчение; 6) подавам (молба); 7) давам (пример); 8) измислям (прякор); 9) обличам (дреха); 10) залагам (на хазартна игра); 11) хващам се на бас; 12) облагам с данъци; 13) предполагам, приемам; pongamos que esto sucedió así да приемем, че това е станало така; 14) прилагам, приспособявам; 15) пускам в действие; poner la radio пускам радиото; 16) прожектирам филм, давам представление; 17) излагам, подлагам на риск; 18) увеличавам тегло; 19) казвам, изразявам; 20) обиждам; 21) с предл. a + inf започвам да изпълнявам действието, обозначено от глагола в инфинитив: poner a asar започвам да пека; ponerse a escribir започвам да пиша; 22) с предл. en + същ. име, изпълнявам действието, на което отговаря името: poner en duda съмнявам се; 23) с някои имена, предизвиквам това, което те означават: poner miedo предизвиквам страх; 24) налагам, изисквам; poner a prueba изпитвам, поставям на изпитание; 25): poner a uno de (por) + същ. име отнасям се като към...; poner a uno de ladrón отнасям се с някого като към крадец; poner una carta a alguien написвам писмо някому; poner condiciones поставям условия; poner cuidado, poner (la) atención (en) внимавам, съсредоточавам вниманието си върху; poner la firma слагам подпис, подписвам; poner un gesto serio придобивам сериозен израз; poner la mesa слагам маса; poner motes измислям прякори; poner el sello залепвам пощенска марка; poner un telegrama изпращам телеграма; їcuàntos años me pone Usted? колко години ми давате?; pongamos el caso que да допуснем, че; употреба с прилагателно: poner furioso разгневявам; poner colorado прен. карам някого да се изчерви; употреба с предлози: poner a cero поставям на нулево положение; poner al corriente държа в течение; poner al día актуализирам, модернизирам; poner bajo tutela поставям под опека; poner en actividad пускам в действие; poner en la calle разг. изхвърлям на улицата; poner en conocimiento (de) довеждам до знанието на; poner en juego прен. поставям на карта; poner en limpio преписвам на чисто; poner en marcha пускам в ход; poner en movimiento пускам в движение; poner entre comillas поставям в кавички; poner por condición поставям като условие; poner algo de manifiesto правя явен, показвам; poner de (por) nombre назовавам, давам име; poner en claro изяснявам, обяснявам ясно; poner tibio a uno прен., разг. говоря зле за някого или сурово мъмря някого; 2. prnl 1) залязвам (за слънцето); 2): ponerse bien обличам се добре, подобрявам положението си; 3) изцапвам се, изпълвам се; 4) явявам се, пристигам на определено място; 5): ponerse + con сравнявам се с някого; употреба с прилагателно: poner bueno оздравявам; poner colorado изчервявам се; poner furioso разгневявам се; poner malo разболявам се; употреба с предлози: poner al corriente поставям се в течение; poner bien con alguien сдобрявам се с някого; poner de acuerdo con съгласявам се с; договарям се с; poner de pie, poner derecho изправям се; poner de rodillas коленича.

  Diccionario español-búlgaro > poner

 • 12 quedar

  1. intr 1) оставам, продължавам да пребивавам; 2) оставам (в същото състояние или положение); 3) оставам, оказвам се; 4) (por + inf) остава още за правене, дооправяне; me queda aún mucho por hacer имам още много неща за правене; 5) (por) ставам нещо; 6) (en) решавам, уговарям се, договарям се; їen qué quedamos? какво решаваме, какво се разбираме?; 7) (a) определям среща; 8) правя, оставам (като резултат от аритметично действие); 9) (para) остава... още, за да; le quedan dos años para terminar la carrera остават му две години, за да завърши следването (образованието) си; 10) прочувам се, добивам репутация; 11) спирам, прекъсвам, завършвам; 12) намирам се; esta calle queda un poco lejos тази улица се намира малко далече; 2. prnl 1) оставам, продължавам да пребивавам; 2) (con) запазвам за себе си; 3) (con) присвоявам, придобивам; 4) (con) измамвам, излъгвам някого; 5) избирам, спирам се на; 6) отслабвам, стихвам (за вятър); утихвам (за морско вълнение); 7) умирам; quedar uno limpio разг. оставам съвсем без пари (особено при залагания); quedarse uno tieso прен., разг. а) умирам; б) много ми е студено; quedarse a oscuras; quedarse en blanco, quedarse con un palmo de narices прен. оставам с празни ръце.

  Diccionario español-búlgaro > quedar

 • 13 sentido,

  a 1. adj 1) чувствителен, възприемчив; 2) прочувствен; 3) обидчив; 4) спукан, пукнат, счупен; 2. m 1) чувство; сетиво; 2) чувствителност, възприемчивост; 3) съзнание, разум; 4) смисъл, значение; цел; 5) посока, страна, направление; calle de un solo sentido, еднопосочна улица; 6) вредителски инстинкт (при животно); 7) Амер. слепоочие; 8) геом. посока; 9) лингв. значение (на текст, дума); интерпретация; doble sentido, двусмислие, двоен смисъл; perder uno el sentido, припадам; губя съзнание; en todos los sentido,s във всички направления; sentido, común здрав разум; costar un sentido, прен. струвам много скъпо; abundar en un sentido, а) твърдо съм убеден в мнението си; б) споделям чуждо мнение; con todos los cinco sentido,s прен. с пълно внимание.

  Diccionario español-búlgaro > sentido,

 • 14 tirar

  1. tr 1) хвърлям; 2) хвърлям, замерям, запращам; 3) изоставям, захвърлям; 4) събарям някого ( нещо), повалям; 5) стрелям; 6) разпростирам, обтягам, изопвам, изтеглям; влека, мъкна; 7) изтеглям, точа (тел); 8) тегля линия, чертая; 9) полигр. печатам; 10) (+ същ., изразяващи телесна вреда) нанасям ( удар), захапвам, ухапвам; ритам и т. н.; tirar un mordisco ухапвам; 11) изхвърлям на боклука; 12) подавам, хвърлям (топка, зар, карта и др.); 13) прен. прахосвам, разсипвам; пилея; 2. intr 1) дърпам, тегля; 2) владея, боравя с оръжие; 3) (+ предл. de + същ., означаващо оръжие или инструмент) взимам в ръка, използвам; tiraré de pluma y escribiré ще грабна писалката и ще напиша; 4) дърпам, тегля (за комин); 5) прен. поемам, дръпвам нанякъде; завивам; 6) прен. с усилие се задържам, крепя се; 7) прен. влека, привличам; 8) прен. стремя се към, имам аспирации; домогвам се; 9) прен. изпреварвам, дръпвам напред (в колоезденето); 10) прен. влече ме, имам склонност към нещо; 11) прен. наподобявам, приличам, клоня; отивам към; este color tira a verde този цвят клони към зелено, зеленее; estar tirada una cosa в изобилие; 3. prnl 1) хвърлям се; 2) печатам се; 3) разг. прекарвам времето си (някъде, в нещо); ir tirando разг. търпя, понасям, карам я някак си; tira y afloja разг. ту напрегнато, ту по-спокойно (при сделка, отношение и др.); tirar a matar (tirar con bala) прен., разг. правя или казвам нещо злонамерено; tirar por la calle del medio разг. вземам отчаяно, крайно решение; a todo tirar прен. най-много, най-късно до; tirar de (por) largo а) разг. харча без сметка; б) разг. разкрасявам, пресмятам в своя полза.

  Diccionario español-búlgaro > tirar

См. также в других словарях:

 • Ramón Gómez de la Serna — Ramón Gómez de la Serna. Nombre completo Ramón Gómez de la Serna Puig …   Wikipedia Español

 • Antonio Gramsci — Retrato de Gramsci de comienzos de los años 1920. Secretario General del Partido Comunista Italiano 1924 – 1927 …   Wikipedia Español

 • Café (todos) — Wikipedia:Café (todos) Saltar a navegación, búsqueda Atajos WP:C …   Wikipedia Español

 • Provincia de Los Santos — Para otros usos de este término, véase Los Santos. Provincia de Los Santos Provincia de Panamá …   Wikipedia Español

 • Historia de Salvador Mazza (Salta) — Este artículo o sección sobre historia y sociedad necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 12 de julio de 2009. También… …   Wikipedia Español

 • Madres de Plaza de Mayo — Para el sector separado en 1986, véase Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Símbolo tradicional de las Madres (un pañuelo en la cabeza, hecho inicialmente con tela de un pañal). Las Madres de Plaza de Mayo es una asociación formada durante el …   Wikipedia Español

 • Anexo:Todos los Personajes de Harry Potter — Se ha sugerido que este artículo o sección sea fusionado en Anexo:Personajes de Harry Potter (discusión). Una vez que hayas realizado la fusión de artículos, pide la fusión de historiales aquí …   Wikipedia Español

 • Alianza Libertadora Nacionalista — En mayo de 1943 nace la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN) y poco después posee un local en la esquina de Corrientes y San Martín. La Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios (UNES) había sido fundada en Buenos Aires, Argentina el 5 de… …   Wikipedia Español

 • José María Pemán — Pemartín Nacimiento 8 de mayo de 1897 Cádiz, España Fallecimiento …   Wikipedia Español

 • Raúl Othacehé — Raúl Alfredo Othacehé Intendente del Partido de Merlo …   Wikipedia Español

 • Todos los Personajes de Harry Potter — Anexo:Todos los Personajes de Harry Potter Saltar a navegación, búsqueda J.K. Rowling es la autora de la saga de Harry Potter. En la serie Harry Potter , escrita por J.K. Rowling, Hay mas de 600 personajes, acontinucacion estan todos. Esta lista… …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.