Перевод: с испанского на болгарский

todas+las+cosas+que+he+aprendido+a+su+lado

 • 1 lado

  m 1) страна; 2) страна, посока; al lado de до, редом с; a un lado встрани, настрани; por todos lados навсякъде, отвсякъде, от всички страни; 3) страна, повърхност (медал, тъкан); 4) място, местност; 5) геом. страна (на фигура); 6) прен. страна, аспект; por otro lado от друга страна, от друга гледна точка; 7) генеалогична линия; del lado paterno по бащина линия; 8) pl покровители, съветници; dejar a un lado а) оставям настрана, отмятам; б) прен. не обръщам внимание, изключвам от разговора; hacerse a un lado отмествам се, оттеглям се настрана; mirar de (de medio) lado прен. а) гледам отвисоко; б) поглеждам скришом; comerle un lado a uno прен., разг. подяждам някого, живея за негова сметка; dar de lado a uno прен., разг. изоставям някого, лицемерно го избягвам; echar a un lado прен. изоставям, захвърлям встрани; estar del otro lado на другата страна съм, от противниковия лагер, партия; застъпвам различни идеи; ir cada uno (cada cual) por su lado прен., разг. всеки по пътя си; взаимно не се разбираме; ir de un lado para otro непрекъснато щъкам насам-натам.

  Diccionario español-búlgaro > lado

 • 2 aduana

  f митница; pasar por todas las aduanas прен., разг. минавам през всякакви проверки и изпитания; franco de aduanas безмитен.

  Diccionario español-búlgaro > aduana

 • 3 color

  m 1) цвят, багра; de color цветен; color canela червеникавокафяв; color celeste небесносин; color ígneo огненочервен; color malva светловиолетов; 2) боя за рисуване или боядисване; 3) цвят на лицето; mudar (cambiar) de color променям цвета на лицето си (побледнявам, почервенявам); perder el color избледнявам; ponerse de mil colors прен. променям цвета на лицето си (от гняв, срам); 4) полит. цвят, насока, тенденция; 5) особеност, оттенък; color local местен колорит; 6) разг. предлог, претекст; so color под предлог; color quebrado избелял; colors nacionales цветовете на националното знаме; en color цветен (за снимка, филм, телевизия); haber color прен., разг. оживено, интересно е; ver uno de color rosa las cosas прен., разг. гледам през розови очила.

  Diccionario español-búlgaro > color

 • 4 cosa

  f 1) нещо; вещ, предмет; 2) работа; 3) събитие; 4) pl имущество; 5) (в отрицателни изречения) нищо; 6) нещо (нематериално); 7) юр. имот, притежание; cosa de entidad важно нещо; cosa del otro jueves прен., разг. нещо невиждано, изключително; cosa de oír (ver) нещо, което си заслужава да се чуе (да се види); cosa de risa смешно, несериозно; cosa no vista (nunca vista) чудо невиждано; cosa perdida неспасяем случай; cosas de alguno чудатости; cosas del mundo земни неща, нещата от живота; a cosa hecha със сигурен успех; como si tal cosa разг. все едно, че не е станало нищо; cosa de около, горе-долу; cosas que van y vienen преходни неща; la cosas que а) важното е, да; б) това, което искам е да; las cosas del palacio van despacio хубавите неща стават бавно; no hay tal cosa не е вярно, не е така; Ўno he visto cosa igual! не съм виждал такова нещо!; їqué cosa? какво казвате, какво има?; Ўqué cosas tienes! що за идеи имаш!

  Diccionario español-búlgaro > cosa

 • 5 cuarto,

  a 1. adj четвърти; 2. m 1) четвъртина; четвърт час; las dos cuarto,as partes двете четвърти; cuarto, de luna четвъртинка луна; cuarto, creciente (menguante) астр. първата (последната) четвъртинка на луната; 2) стая, помещение, жилище, квартира; cuarto, de baño баня; cuarto, de estar дневна стая; cuarto, obscuro фот. стая за проявяване на филми; 3) медна монета (= 4 мараведи); прен. пари; tener muchos cuarto,s прен. имам много пари; tener cuatro cuarto,s прен. имам пари; valer de tres al cuarto, разг. нищо не струвам; estar sin un cuarto, разг. без пукнат петак съм; 4) воен. стража, караул; 5) pl красиви, здрави части от тялото на животно (предимно кон); cuarto, delantero (trasero) предни (задни) крака на животно; dar un cuarto, al pregonero прен. разгласявам, разтръбявам тайна; írsele a uno cada cuarto, por su lado прен., разг. разпадам се на части, на нищо не приличам; no dàrsele a uno un cuarto, de una cosa разг. изобщо не ме интересува, пет пари не давам.

  Diccionario español-búlgaro > cuarto,

 • 6 echar

  1. tr 1) хвърлям, мятам; echar la culpa (a) хвърлям, приписвам вината на...; echar leña al fuego прен. наливам масло в отъня; echar una mirada (ojeada) хвърлям поглед; echar un vistazo хвърлям бегъл поглед; echar suertes хвърлям жребий; 2) пускам; echar una carta изпращам писмо; echar barriga пускам корем; затлъстявам; echar bigote пускам мустаци; echar los dientes никнат зъби; echar hojas пускам листа, разлиствам се; echar raíces пускам корени; echar al contrario пускам мъжко животно при женската за оплождане; 3) заключвам, пускам резе; 4) поставям (печат, подпис); 5) налагам (глоба); 6): echar abajo събарям, разрушавам сграда; 7): echar bilis (espumarajos; fuego, chispas; mal genio, pestes, rayos) побеснявам от яд, бълвам змии и гущери; 8) с предл. a: echar a la cara прен. казвам, хвърлям някому в лицето; echar a chanza обръщам на шега; echar a perder прен. развалям, разсипвам, провалям; echar a la puerta изхвърлям на улицата; echar a tierra повалям на земята, сривам, унищожавам; 9) с предл. de: echar de beber наливам пиене; echar de comer давам ядене; echar de menos липсва ми, мъчно ми е (за нещо, някой); echar de sí отблъсквам от себе си, изхвърлям от себе си, освобождавам се; 10) с предл. por: echar por alto прен. презирам; echar por tierra (el suelo) прен. унищожавам; 11) с предл. a + inf (изразява начало действие): echar a correr побягвам, затичвам се; 12) слагам да мъти (кокошка); 13) навеждам, накланям; echar el cuerpo atràs (a un lado) накланям се назад (навеждам се настрани); 14) играя, изигравам партия; 15) залагам; echar a la lotería залагам, играя на лотария; 16) предполагам (цена, възраст); їqué edad le echas? разг. колко години му даваш?; 17) посвещавам, губя; echo tres horas en ir hasta губя, трябват ми три часа, за да стигна до...; 18) публикувам, предупреждавам; 19) представям спектакъл; 20) произнасям (реч, стих); 21) прехвалвам, преувеличавам; echar por mayor, por arrobas, por quintales превъзнасям; 22) имам, упражнявам професия; echar por maestro учителствам; 23) следвам определена посока; echar por la izquerda завивам наляво; echar por el camino тръгвам по пътя; 2. prnl 1) хвърлям се; 2) лягам си; 3) успокоявам се, затихвам (вятър); 4) губя кураж, обезсърчавам се; echar un amigo разг. имам си приятел; 5) с предл. a + inf (обикновено, начало на действие): echar a llorar (reír) избухвам в плач (смях); echar a morir прен. отчайвам се; echar a perder провалям се, западам, развалям се (ядене, напитка); 6) с предл. de: echar de codos облакътявам се; echàrselas de valiente прен. изхвърлям се, правя се на храбър; 7) мътя (за кокошка, птица); 8) посвещавам се на нещо; echar a pensar замислям се; 9): echar una carrera съревновавам се, обзалагам се; echar a pasear разг. презрително изгонвам някого; echar a volar a una persona o cosa прен. разгласявам, показвам; echarse atràs прен. отричам се, не изпълнявам обещание; echarse encima una cosa прен. наближавам, задавам се; se echan encima las Navidades задава се Коледа; echarse encima de alguien прен. нахвърлям се върху някого с укори, критикувам го; echar a pares y nones разг. оставям на случая; echar un cable (una mano) a alguien разг. помагам някому, подавам му ръка.

  Diccionario español-búlgaro > echar

 • 7 estilo

  m 1) писалка, стилҐ (за писане); 2) стил (календар); 3) стрелка (на слънчев часдовник); 4) стил, начин на писане; 5) арх. стил; 6) разг. стил, елегантност; 7) мода, обичай; 8) Арж., Ур. местна музика и песни, изпълнявани с китара; estilo antiguo стар стил; estilo de vida стил на живот; estilo mariposa спорт. бътерфлай; estilo nuevo нов стил; estilo recitativo муз. речитатив; por el estilo по същия начин; tener estilo прен. от класа съм, със собствен стил, елегантност; falta de estilo стилистична грешка; estilo gótico (romano, renacimiento) готически (романски, ренесансов) стил; otras cosas por el estilo и т. н. в същия стил.

  Diccionario español-búlgaro > estilo

 • 8 forma

  f 1) форма; 2) външност, изглед; 3) образец; 4) формат (за книга); 5) свойство, способност; 6) формула; 7) начин на действие, възможност за постигане на нещо; no hay forma de няма начин да; 8) рел. нафора; 9) ритуална фраза; 10) pl женски форми; 11) норма, правило; no cuida las formas не се съобразява с нормите; 12) геометрична фигура; dar forma а) оформям, подреждам; б) изпълнявам; в) прен. придавам форма, давам израз на нещо неопределено; de forma que така че; de todas formas във всеки случай; de una forma o de otra по един или друг начин; en debida forma по съответния начин, по установения ред; en forma а) както трябва; б) официално, формално; en toda forma напълно, добре; estar en forma в добро състояние, във форма съм; guardar la forma del ayuno пазя, спазвам постите; guardar las formas прен. спазвам приличие; ponerse en forma подготвям се за нещо; de esta forma по такъв начин; pro forma привидно, про форма; hombre de forma изискан човек.

  Diccionario español-búlgaro > forma

 • 9 hombre

  1. m 1) човек; 2) мъж; 3) разг. мъж, съпруг; 2. Ўhombre! interj човече! (за изразяване на удивление); hombre de acción действен човек; човек на действието; hombre de bien честен, порядъчен човек; buen hombre добряк, добродушен човек; hombre de bigotes прен., разг. човек с характер; hombre de buenas letras начетен, учен, писател; hombre de cabeza умен, талантлив; hombre de ciencia учен; hombre de copete прен. уважаван, авторитетен човек; hombre de corazón смел, благороден, великодушен човек; hombre de días стар, в напреднала възраст; hombre de dinero (de fondos) богат; hombre de distinción изтъкнат, от знатен род или с високо положение; hombre de dos caras прен. двуличен; hombre de edad възрастен, стар (между 60 и 70 г.); hombre de fondo много способен, начетен, талантлив; hombre de hecho (de palabra) който държи на думата си; hombre de la vida airada разпуснат, разхайтен, който се мисли за голям красавец и смелчага; hombre del saco човекът с чувала (герой от приказка, с който се плашат децата); hombre de lunas (lunàtico) лунатик; hombre de mundo светски човек; hombre de nada беден, с тъмен произход; hombre de negocios делови човек; търговец; hombre de paja подставено лице, чучело; hombre de pelo en pecho прен., разг. смел, решителен; hombre de pro (de provecho) полезен човек; мъдрец, общественик; hombre de buena capa човек, който умее да се представя добре; hombre de Estado държавен деец; hombre de puños прен., разг. смел, безстрашен, с внушителна фигура; hombre de todas sillas прен. многостранно развит, който е вещ в много изкуства, области; hombre de veras сериозен човек, реалист; hombre de verdad който говори винаги истината и си е спечелил такова име; hombre hecho а) зрял мъж; б) получил образование в определена област; hombre hecho y derecho здрав, прав мъж; стабилен, разумен; hombre interior вътрешният, духовният аз на човека; hombre liso честен, искрен, простодушен; hombre menudo дребосък; hombre para poco малодушен, страхлив; hombre público обществен деец; hombre rana водолаз; Ўbuen hombre! добри човече! (обръщение към непознат); gran hombre велик, изтъкнат; pobre hombre нещастник, неумел, нерешителен, прен. горкият човек; hombre pobre беден човек, бедняк; buen hombre, pero mal sastre умен, но неумел, несръчен; como un hombre като мъж (уверено, отговорно); hacer a uno hombre прен., разг. правя някого човек; hacerse todo un hombre прен., разг. ставам зрял, истински мъж; no tener uno hombre прен. нямам си човек ( хора), няма кой да ме защитава; ser uno hombre al agua прен., разг. непоправим съм (като поведение); неизлечимо болен; ser uno mucho hombre голяма работа съм, голям мъж; ser uno otro hombre прен. станал съм друг човек, много съм се променил; hombre pobre, todo es trazas proverb беден човек, жив дявол; como un solo hombre adv като един, всички заедно.

  Diccionario español-búlgaro > hombre

 • 10 ley

  f 1) закон; ley fundamental юр. основен закон, конституция; ley adjetiva процесуално право; ley marcial военен закон, военно положение; ley natural природен закон; 2) нравствен закон, морална норма; 3) тегло, качество и др., предвидени от закона; 4) физически закон; 5) законодателство, сборник от закони; 6) pl право (наука); 7) вярност, лоялност (с гл. tener, tomar); 8) религия, вяра; 9) проба (за метали); de ley, de buena ley чистопробен; bajo de ley низкопробен; ley de bases юр. директивен закон; ley de Dios Божият закон; ley antigua (de Moisés) Моисеев закон; ley de la trampa разг. измама; ley del embudo прен., разг. закон, който се прилага според случая; ley seca сух режим; ley universal всеобщ закон; a todo ley със строго спазване на законите и справедливостта; con todas las de la ley както си му е редът; dar la ley прен. а) диктувам модата, правилата; б) прен. налагам желанието си на някого; de buena ley прен. доброкачествен; de ley прен. а) добър, честен човек; б) както е необходимо, както трябва да бъде (за предмети); de mala ley прен. в лоши, неблагоприятни условия; echar (toda) la ley a uno осъждам с цялата строгост на закона; tener (tomar) ley a alguien харесвам някого, ценя го, изпитвам симпатия към него; venir contra una ley нарушавам закон.

  Diccionario español-búlgaro > ley

 • 11 oficio

  m 1) служба, длъжност; 2) занятие, специалност, занаят; 3) учреждение, кантора, бюро; 4) професионален опит; 5) рел. всекидневна молитва; 6) pl църковна служба, литургия; oficio de difuntos заупокойна литургия; 7) писмено съобщение от официален, служебен характер; Santo Oficio Светата инквизиция; buenos oficios застъпничество, ходатайство за някого; de oficio официално; abogado de oficio служебен защитник (адвокат); estar uno sin oficio ni beneficio прен., разг. не съм зает, нямам кариера, занятие; haber aprendido buen oficio разг. (ирон.) добър занаят си изучил (няма що)!; hacer uno su oficio изпълнявам добре службата си; tomar uno por oficio una cosa разг. често правя нещо, става ми навик.

  Diccionario español-búlgaro > oficio

 • 12 pagar

  1. tr 1) плащам, изплащам; 2) прен. плащам, изкупвам; pagar sus pecados прен. плащам греховете си; 3) прен. връщам; отвръщам на; отплащам се; pagar la visita връщам визита; 2. prnl (de) 1) влюбвам се; пристрастявам се; 2) надувам се; a luego pagar, pagar al contado плащам в брой; pagar el pato разг. страдам незаслужено, плащам чужди грехове; pagar justos por pecadores разг. невинните плащат вместо грешниците; pagarla (pagarlas, pagarlas todas juntas) разг. плащам си за всичко, което съм сторил; estamos pagados квит сме.

  Diccionario español-búlgaro > pagar

 • 13 porqué

  m причина, повод; el porqué de las cosas причината за нещата.

  Diccionario español-búlgaro > porqué

 • 14 suerte

  f 1) съдба, орисница, участ; 2) жребий; 3) щастие, сполука, късмет; щастлива случайност; caerle a uno en suerte прен., разг. провървя ми, проработва ми щастието; 4) случай, жребий; 5) положение, условия; 6) вид, род; 7) лотариен билет; 8) печалба, добив, полза; caerle (tocarle) la suerte спечелвам на лотария; 9) маниер, начин; de suerte que така че; 10) избиране на новобранци чрез жребий; 11) предсказване на бъдещето чрез интерпретация на случайно разтворени страници от Библията, Омир или Вергилий; 12) движение в бикоборството; 13) всяка от частите на борбата с бикове; 14) качество; 15) парче земя с определени граници; 16) ост. състояние, капитал; de todas suertes във всички случаи, каквото и да става; por suerte а) случайно; б) за щастие; reprtir la suerte разг. правя отново, настоявам, упорствам.

  Diccionario español-búlgaro > suerte

 • 15 tener

  1. tr 1) хващам, държа в ръце; 2) имам, притежавам; 3) със съществително, означаващо време: а) продължавам определено време: tener días продължавам с дни; б) на определена възраст съм; tengo treinta años на тридесет години съм; 4) имам, съдържам; 5) издържам, поддържам; tengo mucha familia имам, издържам голямо семейство; 6) владея, разполагам, упражнявам власт; 7) държа на, изпълнявам, спазвам; 8) имам гости, приемам вкъщи; 9) преживявам по определен начин (с пряко допълнение за време); tuve un día malo имах лош ден; 10): tener + същ. име правя или изпитвам това, което означава съществителното; tener cuidado внимавам; tener miedo страхувам се; 11): tener + que + inf трябва да + значението на глагола в инфинитив; 12) имам, зает съм с нещо; 13) (por) считам, смятам; 14) (en) оценявам, държа на нещо; tener en menos прен. презирам, отвращавам се; tener en mucho прен. уважавам; tener en poco пренебрегвам; 15) във форма на учтивост; tener el honor имам честта; tener a bien благоволявам; no tener uno todas consigo прен., разг. имам опасения, боя се; tener en la uña зная на пръсти; tener para sí убеждавам се, съставям си мнение; tener presente una cosa помня, имам предвид нещо; no tener sobre qué caerse muerto прен., разг. намирам се в крайна нужда, бедност; no tengo nada que ver (con alguien o con algo) прен., разг. нямам нищо общо (с някого или нещо); 2. intr богат, състоятелен съм; 3. prnl 1) стоя, държа се, крепя се; 2) държа се, не отстъпвам; 3) държа се, хващам се за някого ( нещо).

  Diccionario español-búlgaro > tener

 • 16 vela2

  f 1) платно (на кораб); 2) платнен навес; 3) прен. наострено ухо на животно; 4) спорт. платноходство; barco de vela2 платноход (кораб); a todas vela2s, a vela2s llenas, a vela2s tendidas а) мор. с опънати платна, със силен вятър в платната; б) прен. с пълна пара, с всички сили; largar las vela2s а) вдигам платна; б) разг. обирам си крушите; a la vela2 прен. в готовност, с опънати платна; recoger uno vela2s прен. отказвам се от нещо, ставам по-умерен, сдържам се.

  Diccionario español-búlgaro > vela2

 • 17 ése

  (ésa, eso) pron dem 1) този (тази, това) там; 2) формите за мъжки и женски род се използват и като съществителни, като в този случай обикновено се пишат с ударение; 3) f означава града, в който се намира лицето, на което пишем; llegaré a ésa dentro de siete días след седем дни ще бъда там (в града); 4) след съществително - изразяват презрително отношение; 5): eso в знач. на: lo mismo; a eso de около, приблизително (за време); ni por esas ni por esotras по никакъв начин; y eso que въпреки че; Ўy eso qué! и какво от това!; їahora me vienes con esas cosas? сега с това ли ми излизаш?

  Diccionario español-búlgaro > ése

См. также в других словарях:

 • Las horas (novela) — Las horas es una novela escrita por Michael Cunningham. Ganó en 1999 el Premio Pulitzer de ficción, y fue adaptada en una película ganadora del Oscar del mismo nombre protagonizada por Nicole Kidman, Meryl Streep y Julianne Moore. Contenido 1… …   Wikipedia Español

 • Las Crónicas de Narnia — Para otros usos de este término, véase Las Crónicas de Narnia (desambiguación). Las crónicas de Narnia de C. S. Lewis …   Wikipedia Español

 • Campaña de las Cien Flores — La Campaña de las Cien Flores, también denominada el Movimiento de las Cien Flores (chino tradicional: 百花運動, chino simplificado: 百花运动, pinyin: bǎihuā yùndòng) se refiere a un breve período entre 1956 y 1957 en la historia de la… …   Wikipedia Español

 • Urusei Yatsura — うる星やつら (Urusei Yatsura) Género Comedia romántica, Ciencia Ficción, Sobrenatural, Parodia Manga Lamu Creado por …   Wikipedia Español

 • Golden Boy (manga) — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …   Wikipedia Español

 • Protágoras — Saltar a navegación, búsqueda Para otros usos de este término, véase Protágoras (desambiguación). Protágoras (Πρωταγόρας) Filosofía occidental Filosofía presocrática Nacimiento ca. 485 a. C …   Wikipedia Español

 • Jesús según dos textos anticristianos — Saltar a navegación, búsqueda El siguiente artículo presenta la opinión judía acerca de Jesús de Nazaret en los siglos V al XI, de acuerdo con dos polémicos textos anticristianos. Contenido 1 Introducción 2 Abd Al Jabbar …   Wikipedia Español

 • Monkey D. Luffy — Este artículo está titulado de acuerdo a la onomástica japonesa, en que el apellido precede al nombre. Monkey D. Luffy モンキー・D・ルフィ (Monkī D Rufi) Sexo Masculino Fecha de nacimiento 5 de mayo[1 …   Wikipedia Español

 • Prejuicio cognitivo — Saltar a navegación, búsqueda El hombre en el centro ha cometido un error en sus pasos de baile, y choca contra la mujer, que se enoja y los demás murmuran. Sólo las personas que vieron la miniserie Orgullo y prejuicio (1995) pueden entender el… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Sesgos cognitivos — El hombre en el centro ha cometido un error en sus pasos de baile, y choca contra la mujer, que se enoja y los demás murmuran. En la obra de Jane Austen Orgullo y prejuicio (1813) se muestra claramente el prejuicio de clases sociales y cómo el… …   Wikipedia Español

 • Argumento de Naruto — Anexo:Argumento de Naruto Saltar a navegación, búsqueda Naruto es originalmente un manga, obra de Masashi Kishimoto, cuyo éxito le permitió ser llevado al anime. La historia publicada hasta el momento puede separarse en dos temporadas: la primera …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.