Перевод: с испанского на болгарский

toda+persona+detenida+debe+ser+informada+de+sus+derechos

 • 41 libre

  adj 1) свободен, независим; 2) свободен, непринуден, волен; traducción libre свободен превод; verso libre свободен стих; 3) свободен, незает; tiempo libre свободно време; 4) свободен, безплатен; entrada libre вход свободен; 5) волен, дързък, разпуснат; 6) (de) освободен, избавен от; importación libre de derechos безмитен внос; 7) самотен, отделен, изолиран (за сграда); 8) неженен, ергенски; 9) свободен, неангажиран; al aire libre навън, на открито; por libre adv необичайно (с гл. ir, actuar, andar и др.).

  Diccionario español-búlgaro > libre

 • 42 llegar

  1. intr 1) пристигам, идвам; 2) трая определено време; 3) на ред съм; 4) постигам целта си, успявам да стана; llegó a ser general стана (успя да стане) генерал; llegar hasta la vejez доживявам до старост; 5) докосвам, стигам до; el pelo le llega hasta la cintura косата Ј стига до кръста; 6) настъпва, започва (време, период); 7) достигам до; el gasto llegó a mil pesetas разходите стигнаха до хиляда песети; 8) с някои глаголи означава реализиране на действието, което те означават; llegó a oír чу; llegó a entender разбра; 9) стигам до финала (при надбягвания); 10) достатъчен съм, стигам (за пари); 11) оставям дълбоко впечатление (книга, филм и т. н.); 12) с неутралните eso, tanto и предл. a означава стигам до някакъв предел, граница, степен; es capaz de llegar a eso способен е да стигне дотам; 2. tr 1) съединявам, събирам; 2) приближавам едно до друго; сближавам; 3. prnl 1) приближавам се; 2) стигам до близко място; 3) съединявам се, долепям се; el que primero llega, ese la calza proverb който превари, той натовари; llegar uno lejos прен. очаква ме блестящо бъдеще; ще стигна далече (по-често ирон.); llegar y besar el santo прен., разг. раз-два и хоп! (бързина, с която се постига нещо); no llegar una persona o cosa a otra прен. не мога да се меря с някого (нещо); llegar a las manos разг. стигам до бой.

  Diccionario español-búlgaro > llegar

 • 43 lumbre

  f 1) огън, пламък; 2) воен. фитил; 3) отвор, цепнатина, пропускаща сноп светлина (на врата, капандура и т. н.); 4) прен. блясък, сияние; 5) pl кремък, огниво и прахан; 6) предната част на подкова; lumbre del agua водната повърхност; a la lumbre mansa а) на слаб, на тих огън; б) прен. на бавен огън; a lumbre de pajas прен., разг. краткотрайно, моментално; dar lumbre а) пускам искри (за огниво); б) прен. постигам скритата си цел; в) прен., разг. давам огънче (запалката си или запалената си цигара) на друг пушач; echar lumbre прен., разг. мятам искри; ni por lumbre прен., разг. по никакъв начин, за нищо на света; ser una persona o cosa la lumbre de los ojos de uno прен. светлина съм за очите на някого; радвам някого, обича ме.

  Diccionario español-búlgaro > lumbre

 • 44 línea

  f 1) линия, черта; línea curva крива линия; línea recta права линия; línea quebrada начупена линия; línea horizontal хоризонтална линия; línea paralela геом. успоредна линия; línea perpendicular геом. перпендикулярна линия; línea vertical вертикална линия; 2) линия, направление; línea del viento мор. направление на вятъра; línea de flotación мор. ватерлиния; 3) ред, редица; 4) ред (на писмо, книга); тегел; 5) път, линия; línea aérea а) въздушна линия; б) лифт; línea férrea железопътна линия; línea de circunvalación околовръстна линия; 6) линия (мярка за дължина); 7) екватор; 8) родствена линия; 9) прен. край, граница; 10) фронт, бойна линия; 11) рисунка; 12) прен. хармонична, слаба и стройна фигура; conservar la línea запазвам си фигурата; 13) прен. ориентация, тенденция; la línea de la moda модната линия; 14) прен. поведение, държание; път, който се следва; 15) кабел, електрическа линия; 16) доза наркотик на прах; línea delantera спорт. предна линия (във футбола); línea media спорт. средна линия (във футбола); línea telefónica телефонна линия; de (en) primera línea от най-висока категория и важност; измежду най-добрите; echar líneas прен. чертая план, вземам мерки за постигане на нещо; en su línea измежду подобните си; en toda la línea прен. напълно, изцяло (с гл. triunfar, vencer, ganar, derrotar); leer entre líneas прен. чета между редовете.

  Diccionario español-búlgaro > línea

 • 45 marcha

  f 1) ход, движение; marcha atràs заден ход; dar marcha atràs а) техн. давам заден ход; б) прен. отстъпвам, отказвам се от нещо; sobre la marcha пътьом, веднага; 2) воен. марш, поход; marcha de franco флангови марш; a marchas forzadas форсиран марш; 3) заминаване; 4) скорост (движение, ход); a buena marcha на голяма скорост; 5) функциониране, действие; 6) развитие, развой на проект, начинание; 7) муз. марш; 8) път, посока, насока (в поведение, еволюция); marcha fúnebre муз. погребален марш; abrir la marcha прен., разг. оглавявам, вървя начело; a largas marchas, a toda marcha прен. с пълна скорост; coger la marcha a (de) una cosa прен., разг. придобивам практика, опитност; poner en marcha задвижвам, пускам в действие; tener (elevar) marcha прост. кипя от енергия, развивам голяма дейност.

  Diccionario español-búlgaro > marcha

 • 46 mecha

  f 1) фитил; 2) запалителен фитил; mecha de explosión детониращ фитил (с капсул, пистон); 3) къдрица, кичур; 4) гранка копринени конци (за употреба в хирургията); 5) мед. тампон; 6) шпиг; 7) Амер. насмешка; 8) прен., разг. М. страх, уплаха; aguantar uno mecha прен., разг. понасям с примирение упрек, неприятност, опасност; a toda mecha прен., разг. с голяма бързина; с пълна скорост.

  Diccionario español-búlgaro > mecha

 • 47 memoria

  f 1) памет, способност да помня; de memoria наизуст; borrarse de la memoria заличава ми се от паметта; memoria a corto plazo информ. краткотрайна памет; memoria auxiliar информ. допълнителна памет; memoria buffer информ. буферна памет; memoria central информ. централна памет; memoria estàtica информ. статична памет; memoria intermedia информ. буферна памет; memoria RAM информ. оперативна памет; memoria ROM информ. постоянна памет; 2) спомен, памет; 3) списък, опис; 4) доклад, докладна записка; 5) pl мемоари, записки; 6) pl разг. привет, поклон; dar memorias предавам привети; acudir (venir) algo a la memoria прен. припомням си, спомням си; flaco de memoria (memoria de gallo, memoria de grillo) със слаба памет, забраван; hablar de memoria прен., разг. говоря наизуст; hacer memoria напомням, спомням си; huir (irse, pasàrsele) a uno una cosa de la memoria прен. забавям нещо; profanar la memoria de una persona прен. опетнявам честта на покойник; raer de la memoria прен. забравям какво искам да кажа; refrescar la memoria прен. освежавам паметта си; припомням си нещо; venir a la memoria una cosa прен. неочаквано изниква в паметта ми.

  Diccionario español-búlgaro > memoria

 • 48 menoscabar

  tr 1) намалявам, снижавам (и prnl); 2) повреждам, развалям, губя; 3) цапам, калям; 4) прен. дискредитирам, унижавам; menoscabar los derechos ограничавам права.

  Diccionario español-búlgaro > menoscabar

 • 49 meter

  1. tr 1) слагам, поставям; 2) вкарвам, влагам, пъхам; 3) пускам (слух, приказка); 4) предизвиквам, причинявам (страх, шум и т. н.); 5) включвам (в сделка, мероприятие); 6) залагам пари (на хазартна игра); оставям в залог; 7) подгъвам плат (при шев); 8) представям, подавам (молба, иск); 9) измамвам, вкарвам в заблуда; 10) притискам, смествам, помествам, сгъстявам (букви, редове); 11) поставям, потапям; 12) разг. удрям, нанасям плесници, побой; 13) мор. поставям, закрепвам платната; 14) карам настойчиво някого да разбере нещо; 2. prnl 1) намесвам се, бъркам се, пъхам се; 2) влизам в близки отношения с някого; 3) прен. забърквам се, оплитам се; meter en un berenjenal прен. попадам в небрано лозе; 4) вливам се (за река, ручей); 5) хвърлям се срещу врага; 6) залавям се с нещо, ставам някакъв (за професия; с предл. a, de); 7) с предл. a залавям се с нещо, което не разбирам; meter a enseñar хващам се да преподавам (без да разбирам нищо); 8) навлизам навътре в морето (за нос, ивица земя), вклинявам се навътре в сушата (за море); 9) с предл. con скарвам се с някого; a todo meter с пълна скорост, с голям порив; estar uno muy metido con una persona прен. много съм близък с някого; estar uno muy metido en una cosa прен. доста съм се увлякъл в нещо, затънал съм до шия; meter a uno con otro въвеждам някого в компанията на друг, за да му помага; meterse uno con otro забърквам се с някого; meterse uno donde no le llaman (en lo que no le importa, en lo que no le toca, en lo que no le va ni le viene) разг. бъркам се, меся се, пъхам си носа, където не ми е работа; meterse uno en sí (mismo) прен. мисля, разсъждавам; meterse uno en todo прен., разг. пъхам се навсякъде, във всичко; meterse hasta el cuello en un asunto прен., разг. затънал съм до гуша в нещо; meterse uno por medio прен., разг. а) намесвам се в спор, проблем, ставам посредник; б) преча на нещо, възпрепятствам; no meterse uno en nada не искам да имам нищо общо; meterse en barajas обезпечавам успех (на работа); meterse de hoz y de coz разг. действам безразсъдно.

  Diccionario español-búlgaro > meter

 • 50 mirlo

  m 1) кос; 2) прен., разг. важност, надутост; ser una cosa o persona un mirlo blanco прен. бяла врана съм, рядка птица съм; soltar uno el mirlo прен., разг. разприказвам се.

  Diccionario español-búlgaro > mirlo

 • 51 morir

  (-ue-, -u-) 1. intr 1) умирам, загивам; 2) (de) прен. умирам (от глад, студ, горещина и пр.); 3) прен. гасна, чезна; пресъхвам; 4) губя чувствата си; 2. prnl 1) умирам, пред смъртта съм; 2) угасвам, загасвам; 3) прен. вцепенявам се; губя чувствителността си, изтръпвам (за крайник); morir uno civilmente с отнети граждански права съм; morir(se) uno por una persona (cosa) прен. умирам за някого ( нещо), душата си давам за него; morir uno vestido разг. умирам от насилствена смърт; Ўmuera! да пукнеш дано!

  Diccionario español-búlgaro > morir

 • 52 muerto,

  a 1. adj 1) мъртъв; умрял; починал; hojas muerto,as окапали листа; naturaleza muerto, нежива природа; 2) разг. убит; 3) гасен (за вар); 4) потъмнял; помътнял (за цвят); 5) замрял, неактивен, бездействен; màs muerto, que vivo изплашен до смърт; ni vivo, ni muerto, ни жив, ни умрял; dinero muerto, мъртъв капитал; echar a uno el muerto, прен. приписвам някому вината; 2. m 1) мъртвец, покойник; 2) мор. шамандура, неподвижна котва; 3) прен. смърт; досадно, неприятно нещо; 4) жарг. угарка от трева; desenterrar los muerto,s прен., разг. повдигам костите на мъртвите, говоря за тях; espantóse la muerto,a de la degollada прен., разг. не виждам гредата в своите очи, а сламката в чуждите; estar uno muerto, прен., разг. трупясал съм, скапан съм от умора; estar uno muerto, por una persona o cosa прен., разг. умирам за нещо или някого; hacerse uno el muerto, прен. мълча, трая си, за да не ме забележат; medio muerto, прен. полумъртъв; много уморен, стреснат, впечатлен и т. н.; muerto, de hambre прен. изнемогващ, бедстващ; no tener uno dónde caerse muerto, прен., разг. беден съм, нищо си нямам.

  Diccionario español-búlgaro > muerto,

 • 53 máquina

  f 1) машина; 2) + определение означава: апарат, инструмент и др; máquina de escribir пишеща машина; máquina de vapor парна машина; máquina dinamoeléctrica динамомашина; máquina de coser шевна машина; máquina fotogràfica фотоапарат; máquina de afilar точилна машина; máquina de pulimentar; máquina de rectificar машина за шлифоване; máquina taradradora бормашина; máquina eléctrica електролокомотив; máquina aventadora веялка; máquina de calcular сметачна машина; máquina centrífuga центрофуга; máquina de combustión двигател с вътрешно горене; máquina de elevación подемна машина; máquina herramienta струг; máquina térmica топлинен двигател; máquina tritudora трошачка; máquina franqueadora машина за облепване на марки; 3) прен. пищно здание; грамада; 4) прен., ост. множество; голямо количество; 5) театр. механизъм за смяна на декора; 6) механизъм на пиано или орган; 7) колело, велосипед, кола (за надбягвания); 8) Куб. лека кола; 9) прен. сбор от различни части на едно цяло; 10) прен. въображаем проект; 11) прен. намеса на чудесното в художествена фабула; a toda máquina с пълна скорост; ser (trabajar) alguien como una máquina прен., разг. работя като машина (бързо, точно, ефикасно).

  Diccionario español-búlgaro > máquina

 • 54 número

  m 1) число; количество, численост; 2) число, цифра, номер; número entero цяло число; número fraccionario (quebrado) дроб, дробно число; número redondo кръгло число; número primo просто число; número compuesto многозначно число; número de una cifra, número dígito еднозначно число; aràbigo (de guarismo) арабска цифра; número llano (romano) римска цифра; 3) грам. число; número singular единствено число; número plural множествено число; 4): miembro de número действителен член (на академия и пр.); 5) воен. редник; 6) брой; 7) номер, размер; 8) част от представление, спектакъл; 9) категория, класа; hacer número una persona o cosa прен. не служа, не съм полезен, само правя калабалък; hacer números прен., разг. пресмятам възможностите; hacer números por alguien прен., разг. правя номера, за да привлека нечие внимание; montar (hacer) el número прен. правя нещо екстравагантно, правя номер; llenar el número de una cosa допълвам, попълвам; número uno прен., разг. номер едно, най-добрият, най-доброто; de número прен. обикновен, постоянен; sin número прен. безброен, безчислен.

  Diccionario español-búlgaro > número

 • 55 olvido

  m 1) забравяне; 2) забрава, забвение; dar (echar) al (en) olvido забравям, изоставям; enterrar en el olvido прен. забравям завинаги, погребвам; entregar al olvido прен. забравям; no tener en olvido a una persona o cosa помня, не забравям; poner en olvido а) забравям; б) карам да забрави.

  Diccionario español-búlgaro > olvido

 • 56 orejera

  f 1) pl наушници; tener (llevar) orejeras una persona затворен, особняк съм; 2) pl наочници (за кон, магаре); 3) облегало на стол; 4) халка на ухото на индианец.

  Diccionario español-búlgaro > orejera

 • 57 pajolero,

  a adj 1) разг. досаден, неприятен (за човек); 2) гаден, скапан, презрян и т. н. (за нещо); toda mi pajolera vida целият ми скапан живот.

  Diccionario español-búlgaro > pajolero,

 • 58 palma

  f 1) вж. palmera; 2) палмов лист; 3) длан на ръка; 4) прен. ръка; 5) прен. слава, триумф; 6) прен. победа на мъченика срещу инферналните сили; 7) pl ръкопляскания; andar uno en palmas прен. уважаван съм, получавам овации от всички; conocer a alguien (algo) como la palma de mi mano прен. познавам някого (нещо) като петте пръста на ръката си; enterrar con palma a una persona прен. погребва се девствен някой; liso (llano, raso) como la palma de la mano прен., разг. много лесно, без никакви затруднения; batir palmas пляскам с ръце, аплодирам; llevar (traer) en palmas a alguien прен. държа се много добре с някого; задоволявам капризите на някого; llevarse la palma прен. най-добрият съм, пръв съм ( в дадено начинание), отнасям палмата на първенството.

  Diccionario español-búlgaro > palma

 • 59 pastilla

  f 1) хапче, таблетка, драже; 2) малко парче, част, блокче (от шоколад, сапун и др.); 3) малка порция от нещо вкусно; 4) pl грайфери на обувки; a toda pastilla прен., разг. много бързо, с пълна пара; gastar uno pastillas de boca прен., разг. говоря сладкодумно, без да изпълнявам обещанията си.

  Diccionario español-búlgaro > pastilla

 • 60 patada

  f 1) удар с крак, ритник, шут; 2) разг. стъпка, крачка; 3) прен., разг. постъпка, усилие за постигане на нещо; me ha costado esto muchas patadas прен., разг. това ми костваше голямо тичане; 4) прен., разг. отпечатък, следа; 5) Амер. нелоялност, неблагодарност; 6) Амер. ритване на оръжие при изстрел; 7) Амер. замайване от алкохол; tratar a patadas прен., разг. отнасям се зле; darle a uno cien patadas una cosa o persona прен., разг. непоносим(о) ми е; darle a uno la (una) patada прен., разг. удрям шута някому, изхвърлям от работа; en dos patadas лесно, без усилие, бързо; tener a patadas имам в изобилие.

  Diccionario español-búlgaro > patada


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.