Перевод: с испанского на болгарский

toda+persona+detenida+debe+ser+informada+de+sus+derechos

 • 21 entrar

  1. intr 1) влизам; 2) помествам се, събирам се, влизам в нещо; 3) ставам (за дреха, обувка); 4) вливам се (за река); 5) приет съм, имам достъп; 6) започвам; 7) постъпвам (пари, суми); 8) забивам се, прониквам (гвоздей в стената; куршум в плът); 9) прен. настъпвам (годишно време); 10) встъпвам (в длъжност); 11) бикоб. нападам (бик); 12) воен. влизам като победител; 13) муз. запявам или започвам да свиря в определен момент; 14) прен. влияя, вмъквам се някому в душата; 15) включвам се в сделка, съзаклятие и др.; 16) прен. с предл. en и същ. име: започвам да изпитвам: entrar en calor започва да ми става топло; entrar en deseo започвам да желая; 17) с предл. a: влизам във владение, започвам: entrar a reinar започвам да царувам; 18) прен. вземам участие, влизам в състава, част съм от нещо; 19) прен. приемам се, навлизам (обичай, мода и др); 20) прен. започвам с (за книга, текст); 21) прен. чувствам се, изпитвам се (за чувство); проявявам се (за болест); 22) прен. използвам се; entra tanto pano en un vestido за една рокля отива толкова плат; 23) мор. настигам преследван кораб; 2. tr 1) въвеждам някого (в общество); 2) вкарвам, прибирам вътре; 3) стеснявам, скъсявам (дреха); 4) нападам; 5) спорт. нападам, отнемам топката; 3. prnl намъквам се, вмъквам се някъде; ahora entro yo сега е мой ред; entrar bien una cosa подходящо, уместно нещо; entrar bien (mal) en una cosa одобрявам (не се съгласявам) с това, което другият казва или прави; entrar uno dentro (en) sí mismo обмислям поведението си; no entrarle a uno una cosa а) не одобрявам нещо; б) не разбирам; no entrarle a uno una persona прен., разг. неприятен, антипатичен ми е; no entrar ni salir en una cosa прен., разг. не вземам участие, нямам нищо общо.

  Diccionario español-búlgaro > entrar

 • 22 esperanza

  f надежда; contra toda esperanza противно на всякакви очаквания; en estado de buena esperanza прен. бременност; frustrar la esperanza разбивам надежди; llenar la esperanza оправдавам очакванията; perder la esperanza загубвам надежда; alentar esperanzas подхранвам надежди.

  Diccionario español-búlgaro > esperanza

 • 23 estimación

  f 1) вж. estima 1); 2) одобрение; 3) оценка, преценка; estimación propia самолюбие; digno de toda estimación достоен за уважение; gozar de estimación уважаван съм.

  Diccionario español-búlgaro > estimación

 • 24 extensión

  f 1) разширение, разпространение; 2) пространство; площ; 3) протежение; 4) грам. разширяване значението на думата; 5) лог. сбор от идеи, включени в една концепция; en toda la extensión de la palabra прен. в пълния смисъл на думата; напълно, изцяло.

  Diccionario español-búlgaro > extensión

 • 25 falta

  f 1) грешка; sin falta точно, безпогрешно, задължително; 2) недостатък, липса, недостиг; 3) нарушение (на задължение, дисциплина и др.); 4) неприсъствие, отсъствие; 5) спиране на менструация (обикн. през бременността); 6) правописна, печатна, правоговорна грешка; 7) юр. дребно нарушение; 8) pl ученически грешки; falta de intención юр. непредумишлено; a falta de липсва, при липса на; a falta de pan, buenas son tortas като няма риба, и ракът е риба; caer uno en falta разг. не изпълнявам задълженията си; hacer falta необходим(о) е (някой, нещо); hacerle a uno falta una persona o cosa нужен ми е, липсва ми (някой или нещо); sacar faltas приписвам някому реални или измислени грешки.

  Diccionario español-búlgaro > falta

 • 26 faltar

  intr 1) липсвам; недостигам; 2) свършвам се (нещо); 3) греша, сбърквам; 4) не улучвам (при стрелба); 5) изневерявам, отстъпвам от, не съответствам; 6) пропускам; правя засечка, не действам добре; 7) не отивам на среща; отсъствам; 8) остава още определено време; остава да се донаправи още нещо; 9) не съм на мястото си (за вещ); не съм си вкъщи или където трябва да бъда; Ўeso faltaba (faltaría)! Ўno faltaba (faltaría) màs! само това оставаше (липсваше)! как ли не!; faltar poco para algo малко не достига, остава още малко; faltar a su palabra не удържам на думата си; faltar a una persona не изпитвам уважение към някого; sin faltar una coma точно.

  Diccionario español-búlgaro > faltar

 • 27 favorecer

  (-zc-) tr 1) помагам, защитавам; 2) облагодетелствам; 3) благоприятствам; подпомагам, улеснявам; 4) удостоявам, дарявам; 5) правя да изглежда по-добре, разкрасявам; favorecerse de una persona o cosa облагодетелстван съм, разчитам на покровителство.

  Diccionario español-búlgaro > favorecer

 • 28 fiar

  1. tr 1) гарантирам, поръчителствам; 2) продавам на кредит; 3) имам доверие; 4) доверявам; 2. intr вярвам; 3. prnl доверявам се на някого; ser de fiar una persona o cosa надежден човек ( нещо).

  Diccionario español-búlgaro > fiar

 • 29 fondo

  m 1) дъно; echar a fondo потапям, спускам във водата; irse a fondo потъвам; 2) букв., прен. дълбочина; 3) фон, заден план; 4) основа (на тъкан); 5) капитал, фонд; 6) pl фин. фондове; 7) прен. същност, природа; 8) мор. дъно; 9) подводна част на плавателен съд; 10) вътрешно пространство; 11) жив. фон, поле; 12) плътност на диамант; 13) вж. índole; persona de buen fondo добър тип човек; 14) фуста, подплата; 15) прен. основното, същественото в нещо; 16) прен. запас, натрупване; 17) прен., спорт. физическа енергия, запаси; fondos de amortización амортизационни фондове; a fondo loc adv напълно, до границите на възможното; задълбочено; en el fondo всъщност, в действителност, в основата си; estar en fondos разполагам с налични пари; bajos fondos крайните квартали, където се шири престъпността, свърталище, гето; fondo de salarios фонд работна заплата; Fondo Monetario Internacional Международен валутен фонд; fondos públicos обществени фондове; fondos circulantes оборотни фондове; fondos monetarios парични средства.

  Diccionario español-búlgaro > fondo

 • 30 forma

  f 1) форма; 2) външност, изглед; 3) образец; 4) формат (за книга); 5) свойство, способност; 6) формула; 7) начин на действие, възможност за постигане на нещо; no hay forma de няма начин да; 8) рел. нафора; 9) ритуална фраза; 10) pl женски форми; 11) норма, правило; no cuida las formas не се съобразява с нормите; 12) геометрична фигура; dar forma а) оформям, подреждам; б) изпълнявам; в) прен. придавам форма, давам израз на нещо неопределено; de forma que така че; de todas formas във всеки случай; de una forma o de otra по един или друг начин; en debida forma по съответния начин, по установения ред; en forma а) както трябва; б) официално, формално; en toda forma напълно, добре; estar en forma в добро състояние, във форма съм; guardar la forma del ayuno пазя, спазвам постите; guardar las formas прен. спазвам приличие; ponerse en forma подготвям се за нещо; de esta forma по такъв начин; pro forma привидно, про форма; hombre de forma изискан човек.

  Diccionario español-búlgaro > forma

 • 31 furia

  f 1) мит. фурия; 2) прен. ярост, буйност, бяс; 3) пристъп на лудост; 4) прен. бързина, пъргавина; 5) прен. фурия, разярен човек; 6) прен. бум в модата; 7) прен. бушуване (вятър, буря); 8) М. буйна коса; a toda furia с голяма бързина, ефикасно, сръчно; furia del mar морско вълнение.

  Diccionario español-búlgaro > furia

 • 32 gente

  f 1) хора; 2) разг. семейство, фамилия; 3) народ, нация; 4) мор. екипаж; 5) група, класа; 6) разг. всички членове на една общност, група; 7) множество; gente baja непристоен (един или множество хора); gente de bien благородни, почтени хора; gente de escalera(s) abajo прен., разг. хора от низините; gente de la calle чужди, странични хора; gente de la garra прен., разг. крадци, джебчии; gente de la vida airada разпуснати хора; gente del bronce прен., разг. решителни, весели хора; gente de mal vivir (de la mala vida) престъпният свят; gente de medio pelo средна класа, средна хубост; gente de paz мирни хора (това е и отговор на въпроса на часовия їquién?); gente de pelo (de pelusa) прен., разг. богаташи, имотни; gente de pluma прен., разг. писатели, творци; gente de trato търговци, делови хора; gente gorda разг. с високо положение; gente maleante шмекери; gente menuda разг. деца, дечурлига; gente non sancta пропаднали хора; gente perdida скитници, престъпници; de gente en gente от поколение на поколение; ser como la gente Арж., Кол., К. Рика, Ч., Ур. като хората, т. е. както трябва, благоприлично, достойно; gente de toda broza хора без определено занятие.

  Diccionario español-búlgaro > gente

 • 33 gordo,

  a 1. adj 1) дебел; 2) тлъст, мазен; 3) дебел, плътен, с голям обем; 4) много голям, необичаен, силен; 2. m 1) сланина, мас; 2): premio gordo,, el gordo, най-голямата печалба на лотария; tocar el gordo, печеля най-голямата награда на лотария; algo gordo, разг. важно, известно нещо; armarse la gordo,a разг. започвам голям диспут, спор; estar gordo, una mujer разг. бременна; caer gordo, (a) una persona o cosa прен., разг. антипатичен, неприятен ми е; no haberlas visto tan (màs) gordo,s не съм попадал в толкова трудно или забъркано положение.

  Diccionario español-búlgaro > gordo,

 • 34 grato,

  a adj 1) приятен; persona grato,a приятен човек; 2) Амер. благодарен.

  Diccionario español-búlgaro > grato,

 • 35 hacer

  1. tr 1) правя, извършвам, върша; 2) произвеждам, създавам, образувам; 3) изработвам, фабрикувам; 4) вмествам, съдържам; 5) предизвиквам, причинявам; 6) създавам (концепция, поема и др.); 7) раздвижвам, упражнявам (мускули, пръсти и др.); 8) (и като prnl) приготвям, подготвям (ядене, куфар и др.); 9) привиквам, карам да свикне (и като prnl: hacerse a todo свиквам с всичко); 10) обучавам птици за лов; 11) подстригвам, подрязвам (и prnl); 12) hacer + sust означава действие, образувано от корена на съществителното; hacer estimación = estimar; hacer burla = burlarse; 13) hacer + sust правя на + значението на съществителното; hacer pedazos правя на парчета; 14) правя знак, жест; 15) hacer + el, la, lo + sust представям, изпълнявам ролята на; hacer el rey изпълнявам ролята на краля (като intr + предл. de; hacer de maestro в ролята на учител); 16) театр. изпълнявам театрална (филмова) роля; 17) мат. съставям, правя, давам (като резултат); dos y dos hacen cuatro две и две прави четири; 18) заставям, карам някого; le hizo venir накара го да дойде; 19) hacer del cuerpo (una necesidad, una diligencia) разг. ходя по голяма (малка) нужда; 20) постигам, печеля; hacer dinero правя, печеля пари; 21) освобождавам, остъпвам, правя място; hacer caso обръщам внимание, съобразявам се; hacer tiempo (hora) изчаквам удобно време (час); hacer por hacer правя нещо, колкото да се намирам на работа; hacer memoria напомням; hacer conocer известявам, съобщавам; hacer mío приемам (убеждения, мнение); hacer carne въплъщавам, превръщам на дело; hacer alto задържам се, установявам се; estar por hacer предстои ми да направя нещо; hacer cara възразявам, противя се; hacer falta не достига, липсва; hacer boca закусвам; hacer la vista gorda правя се, че не виждам, че не забелязвам; hacer alarde хваля се; hacer su agosto използвам случая, възползвам се; hacer la rosca del galgo прен. отивам, за да не се върна; hacer raya превъзхождам, надвишавам, надминавам; màs hace el que quiere que el que puede да искаш, значи да можеш; 2. intr 1) действам, постъпвам, процедирам; creo que hace bien смятам, че постъпва добре; 2) подхождам; eso no hace al caso това не е уместно, не подхожда (не се отнася за) на случая; 3) съответствам, ставам, пасвам; llave que hace a ambas cerraduras ключ, който става на двете ключалки; 4) hacer + por (para) + inf внимавам да + значението на глагола в инфинитив; hacer por venir гледам, внимавам да дойде; hacer para sí внимавам, грижа се за себе си; 5) преструвам се на нещо (често с adv como); 6) мор. добивам (петрол, въглища и т. н.); 7) impers (за време, природни явления); hace frío студено е; hace calor топло е; hace buen (mal) tiempo хубаво (лошо) време е; hace niebla мъгливо е; hace viento духа вятър; hace sol слънчево е; 8) impers (за време) hace dos semanas преди две седмици; hace tiempo преди време, отдавна; 3. prnl 1) преструвам се, представям се за това, което не съм; hacer el tonto правя се на глупак; 2) израствам, увеличавам се; hacer los sembrados израстват посевите; 3) превръщам се, ставам на: hacer vinagre el vino вкиселявам се ( за вино), ставам на оцет; 4) ставам; hacer famoso ставам известен, знаменит; їqué se hizo de tantas promesas? какво стана (какво излезе) от толкова обещания?; se hace tarde става късно; свечерява се; 5) приучвам се, приспособявам се, привиквам; hacerse al frío привиквам на студ; 6) (con) обзавеждам се, снабдявам се с нещо; hacerse cargo натоварвам се, наемам се с нещо; hacerse atràs отстъпвам; hacerse fuerte воен. закрепвам се, задържам се; hacerse a la mar излизам в открито море; no saber qué hacerse не зная къде да се дяна, отегчавам се; a medio hacer незавършен, до половина; hacer de menos а) презирам; б) подценявам; hacer el efecto създавам впечатление; hacer la alguna разг. натворявам нещо, правя нещо неразумно; hacer y deshacer командвам, разпореждам се, коля и беся; hacer a todo ставам за всичко; hacer presente представям, информирам, припомням; hacer saber уведомявам, съобщавам; hacerse a una parte оттеглям се настрана; hacerse con una persona o cosa разг. притежавам, владея; hacerse uno de rogar карам да ме молят; hacer sele algo una cosa a uno заприличва ми на нещо; las manadas que a don Quijote se le hicieron ejércitos стадата, които Дон Кихот взе за войски; hacerse uno el olvidadizo преструвам се, че съм забравил; hacerse uno presente нарочно се набивам в очи; hacer sudar a uno а) прен., разг. карам някого да се изпоти (от трудност); б) прен., разг. задължавам го да плаща; no es de hacer una cosa не е редно да се прави нещо; no la hagas y no la temas не греши този, който нищо не прави; no me hagas hablar не ме карай да си отварям устата, да говоря; їqué hemos de hacer? їqué le hemos de hacer? їqué se le ha de hacer? їqué vamos a hacer? їqué le vamos a hacer? какво да се прави, така стоят нещата; hacerla hecho buena разг., ирон. добра я свърши.

  Diccionario español-búlgaro > hacer

 • 36 imposibilidad

  f невъзможност; imposibilidad pecuniaria парично затруднение; hallarse en la imposibilidad de намирам се в невъзможност да; imposible de toda imposibilidad разг. абсолютно невъзможно.

  Diccionario español-búlgaro > imposibilidad

 • 37 interpósita

  persona loc lat юр. подставено лице.

  Diccionario español-búlgaro > interpósita

 • 38 leche

  f 1) мляко; 2) млечен сок (на растения); 3) прост. сперма; 4) с предл. de и име на животно, означава: а) сукалче; б) млекодайно животно; 5) прен., разг. късмет; 6) прен. първоначалното домашно възпитание; първите неща, на които е научено детето; 7) вулг. удар, юмрук, инцидент; 8) pl вулг. глупости, галиматии; leche condensada кондензирано мляко; leche de los viejos прен., разг. вино; leche de pàjaro от птиче мляко; leche pasterisada пастьоризирано мляко; estar uno con la leche en los labios прен., разг. още имам мляко около устата (жълто около човката); още нямам опит; новак съм в нещо; estar en leche прен. а) още зрея, наливам се (за плодове, растения); б) спокойно и тихо море; mala leche прен., вулг. злонамереност, лош характер; a toda leche прост. много бързо, с пълна скорост; mamar uno una cosa en la leche прен., разг. засукал съм още с млякото, научил съм много рано; pedir leche a las Cabrillas прен. искам невъзможното; ser algo una leche прост. досадно, вредно нещо; глупост, измишльотина; ser la leche разг. това е върхът! това е прекалено!

  Diccionario español-búlgaro > leche

 • 39 letra

  f 1) буква; al pie de la letra adv а) буквално, дословно; б) безпрекословно, безусловно; seguir uno las letras уча, образовам се; 2) полигр. шрифт; letra mayúscula главна буква; minúscula малка буква; 3) почерк; 4) текст (на муз. произведение); 5) pl хуманитарни науки; Facultad de Letras филологически факултет; 6) буквален смисъл на думата; 7) либрето (на опера и др.); 8) прен., разг. хитрост, проницателност; 9): letra de cambio пҐлица; платежно нареждане; ser persona de letras образован човек съм; letras a la vista икон. безсрочно задължение; letra abierta кредитна карта; letra de mano ръкописна буква; letra de molde печатна буква; letra menuda прен., разг. хитрост; проницателност, прозорливост; letra muerta прен. правило, което вече не се изпълнява; къс хартия; letras divinas (sagradas) Библията; letras gordas прен., разг. (с гл. tener) недообразован, не много интелигентен; letras humanas литература (най-вече гръцка и латинска); letras; bellas (buenas) letras литература; dos (cuatro) letras прен., разг. кратка записка, писъмце; primeras letras първоначалното обучение; atarse a la letra прен. придържам се към буквалното значение на текста; girar una letra счет. издавам платежно нареждане; las letras no embotan la lanza прен. да си образован не пречи и да си смел; letra por letra прен. изцяло, напълно, без да се изпусне или добави нещо; буква по буква; seguir uno la letra уча, следвам.

  Diccionario español-búlgaro > letra

 • 40 ley

  f 1) закон; ley fundamental юр. основен закон, конституция; ley adjetiva процесуално право; ley marcial военен закон, военно положение; ley natural природен закон; 2) нравствен закон, морална норма; 3) тегло, качество и др., предвидени от закона; 4) физически закон; 5) законодателство, сборник от закони; 6) pl право (наука); 7) вярност, лоялност (с гл. tener, tomar); 8) религия, вяра; 9) проба (за метали); de ley, de buena ley чистопробен; bajo de ley низкопробен; ley de bases юр. директивен закон; ley de Dios Божият закон; ley antigua (de Moisés) Моисеев закон; ley de la trampa разг. измама; ley del embudo прен., разг. закон, който се прилага според случая; ley seca сух режим; ley universal всеобщ закон; a todo ley със строго спазване на законите и справедливостта; con todas las de la ley както си му е редът; dar la ley прен. а) диктувам модата, правилата; б) прен. налагам желанието си на някого; de buena ley прен. доброкачествен; de ley прен. а) добър, честен човек; б) както е необходимо, както трябва да бъде (за предмети); de mala ley прен. в лоши, неблагоприятни условия; echar (toda) la ley a uno осъждам с цялата строгост на закона; tener (tomar) ley a alguien харесвам някого, ценя го, изпитвам симпатия към него; venir contra una ley нарушавам закон.

  Diccionario español-búlgaro > ley


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.