Перевод: с испанского на болгарский

toda persona detenida debe ser informada de sus derechos

 • 1 persona

  f 1) лице, човек; persona física юр. физическо лице; persona jurídica юр. юридическо лице; 2) ранг, положение; 3) грам. лице; 4) герой на литературно произведение; persona non grata персона нон грата; нежелано лице; aceptar personas облагодетелствам някого от чувства или интерес, а не според заслугите; hacer uno de persona разг. придавам си важност; hacer uno de su persona разг. ходя по себе си, ходя по нужда; ser muy persona прекрасен човек съм; de persona a persona на четири очи; en persona, por su persona лично; por persona на човек.

  Diccionario español-búlgaro > persona

 • 2 debe

  m счет. дебит.

  Diccionario español-búlgaro > debe

 • 3 luz

  f 1) светлина; media luz полусветлина, здрач, дрезгавина; 2) прен. ден, дневна светлина; a las primeras luces на разсъмване, призори; entre dos luces а) по здрач; б) на разсъмване; в) разг. полупиян; 3) прен. светлина, просвета; 4) източник на светлина; 5) арх. отвор в стена (на прозорец); 6) pl знания, култура; просвещение; El Siglo de las Luces векът на Просвещението; 7) радиомагнитно излъчване; 8) прен. интелигентност; 9) прен. модел, ръководна светлина; 10) прен., разг. пари; 11) мор. фар; 12) жив. точка, от която се осветява картината; 13) М. нощна фиеста; luz artificial (eléctrica) електрическо, изкуствено осветление; luz de la razón прен. разумност; luz mala Арж., Ур. блуждаещ огън върху гробовете; a la luz de algo в светлината на; имайки предвид (новина, факт и др.); a toda(s) luz(s) прен. а) навсякъде; по всякакъв начин; б) очевидно, несъмнено; dar luz verde прен. давам зелена светлина, разрешавам; echar luz а) светя; б) прен. хвърлям светлина върху нещо (проблем, факт); rayar la luz de la razón прен. проблясва разум; започвам да разбирам; persona de pocas luces прен. ограничен човек; sacar a (la) luz прен. изваждам на бял свят; ver la luz виждам бял свят; раждам се; a buena luz прен. разумно, внимателно; de pocas luces а) ограничен човек; б) слабограмотен човек; luz de Bengala бенгалски огън; dar a luz раждам; dar a la luz пускам на светлина; salir a la luz а) излизам от печат (книга); б) прен. излизам наяве; a dos luces двусмислено; traje de luces параден костюм на тореадор.

  Diccionario español-búlgaro > luz

 • 4 artillería

  f артилерия; asestar (poner) uno toda la artillería прен., разг. напрягам се, използвам всички средства за постигане на цел.

  Diccionario español-búlgaro > artillería

 • 5 autor

  m 1) творец, създател; 2) автор, писател; derechos de autor авторски права; 3) юр. виновник, инициатор, извършител на престъплението; съучастник в престъплението.

  Diccionario español-búlgaro > autor

 • 6 brida

  f юзда; a toda brida прен. много бързо, с все сила.

  Diccionario español-búlgaro > brida

 • 7 caer

  intr 1) падам (също prnl); 2) опадвам, окапвам (листа на дърво, зъби, коса - също prnl); 3) с предл. de и име на част от тяло; caer(se) de espaldas падам по гръб, caer de cabeza върху главата си; 4) с предл. en попадам в клопка, капан; 5) прен. придобивам форма, прилягам; el mantel cae en pliegues покривката е нагъната; el vestido le cae bien (mal) роклята ви (Ј) стои добре (зле); 6) прен. неочаквано изпадам в беда, нещастие; 7) прен. преставам да съществувам, изчезвам; caer un imperio, gobierno пада империя, правителство; 8) прен. претърпявам неуспех; 9) прен. с предл. en разбирам; ahora caigo en lo que querías decir сега разбирам какво искаше да кажеш; 10) прен. изтича срок на плащане; 11) падам се, намирам се на определено място: la puerta cae a la derecha вратата е (се пада) вдясно; 12) прен., разг. умирам, загивам; caer bien (mal) una persona прен., разг. харесва ми (не ми харесва) някой; caer gordo a alguien прен. антипатичен съм някому; cayendo y levantando loc прен., разг. неопределено; и добре, и зле; estar una cosa al caer прен. скоро ще се случи; no tener dónde caerse muerto прен. в крайна бедност съм.

  Diccionario español-búlgaro > caer

 • 8 carne

  f 1) месо; 2) плът; 3) месеста част на плод; 4) Амер. най-твърдата част от стъблото на дърво; carne de caсуn прен. пушечно месо; carne momia мумия, препарирано животно; carne sin hueso прен., разг. леко, приятно, полезно, без неприятност или усилие; cobrar carnes прен., разг. напълнявам (за отслабнал човек); no ser carne ni pescado прен., разг. ни риба, ни рак; неопределен, нерешителен; ser de carne y hueso прен., разг. от плът и кръв съм, обикновено човешко същество; poner toda la carne en el asador прен., разг. залагам, рискувам всичко; en (vivas) carnes разг. гол.

  Diccionario español-búlgaro > carne

 • 9 costa2

  f цена, стойност, разноски; a costa2 de за сметка на; a toda costa2 на всяка цена; salir (ser) uno condenado en costa2s прен. поемам всички грижи и разноски; costa2s pl съдебни разноски.

  Diccionario español-búlgaro > costa2

 • 10 cuantía

  f 1) количество; 2) размер, обща сума, стойност; 3) качества, значение; persona de mayor (menor) cuantía прен. важна (незначителна) личност.

  Diccionario español-búlgaro > cuantía

 • 11 dar

  1. tr 1) давам; 2) подарявам; 3) връчвам; 4) присъждам, давам служба; 5) предлагам, прилагам; dar remedio (consuelo, consejo) намирам лек (давам утеха, съвет); 6) присъждам, връчвам; dar licencia позволявам; 7) предполагам, смятам; lo doy por visto мисля, че съм го виждал; 8) давам плод, рента; la higuera da смокинята ражда; 9) признавам, приемам; dar por inosente приемам (признавам) за невинен; 10) изказвам поздравления, съболезнования; dar la enhorabuena поздравявам с добре дошъл; 11): dar + sust означава изпълнявам действието, което същ. означава: dar un abrazo прегръщам; dar saltos скачам; 12) удрям; dar un bofetón удрям плесница; dar de palos удрям с тояга; 13) предизвиквам, доставям; dar gana имам желание; dar gusto приятно е; dar miedo плаша; 14) прожектирам, представям (филм, постановка); 15) преподавам; hoy darà la clase... днес ще преподава...; 16) отмервам (за време); el reloj dio las cinco часовникът удари (би) пет часа; 17) предчувствам, подсказвам; me da el corazón que sanaràs сърцето ми подсказва, че ще оздравееш; 2. intr 1) имам значение, означавам; que màs da! не е ли все едно; me da lo mismo все ми е едно; 2) удрям, бия; le dio con un palo удари го с тояга; 3) улучвам, схващам; dar en el punto улучвам проблема, целта; dar en el chiste схващам, разбирам шегата; 4) с някои същ. означава падам или удрям се; dar de espaldas падам по гръб; 5) сервирам; dar de comer храня; 6) намирам се в определено положение; la ventana da al norte прозорецът гледа на север; 7) извършвам, изпадам; dar en un error изпадам в грешка; 3. prnl 1) отстъпвам, предавам се; 2) отдавам се на; dar al estudio (a estudiar) отдавам се на учене; dar al vino (a beber) отдавам се на пиене; 3) с инфинитива на глагола, има неговото значение: dar a creer вярвам, повярвам; dar a imaginar въобразявам си, представям си; 4) с предл. por, смятам, че съм в определено състояние; dar por contento задоволявам се; se dio por perdido (por muerto) смяташе, че е загубен (че умира, че ще умре); dar a conocer показвам, обяснявам; dar a entender а) обяснявам; б) намеквам, загатвам; dar (darse) con una persona срещам (се с) някого; dar uno en el blando улучвам слабото място; не срещам съпротива; dar uno en duro прен. удрям на камък; dar en vacío (en vago) не успявам; darle a uno por alguna cosa изпитвам жив интерес към нещо; dar por bueno приемам нещо; dar por hecha (concluida) una cosa смятам за завършено (приключено) нещо, макар да не е; dar que hablar давам повод за одумки; dar, que van dando разг. око за око, зъб за зъб; dàrsela a uno измамвам; darse uno por sentido чувствам се оскърбен, показвам се засегнат; darse uno por vencido отстъпвам, признавам грешката си; dar tras uno преследвам; Ўtanto da! все едно!; Ўdale! Ўdale que dale! ама че инат!

  Diccionario español-búlgaro > dar

 • 12 deber2

  1. tr 1) длъжен съм, задължен съм; 2) дължа, имам дълг; 3) с частица de и инфинитив означава възможност, вероятност: debe de hacer frío сигурно е студено; debe de haber salido сигурно е излязъл; 4) deber2 + inf трябва да (плюс значението на глагола в инфинитив); 2. prnl дължа се на, резултат съм от; la escasez de los pastos se debe a la sequía оскъдната паша се дължи на сушата; no deber nada una cosa a otra прен., разг. не е по-долу.

  Diccionario español-búlgaro > deber2

 • 13 demanda

  f 1) заявление, молба; 2) искане, просене; 3) въпрос, оплакване, жалба; 4) юр. иск; 5) икономическо търсене; demanda de mercancías заявка за стоки; demanda de servicios търсене на услуги; demanda total съвкупно търсене; 6) опит, начинание; 7) усилие, защита, отбрана; en demanda de в търсене на; ir en demanda de una persona търся някого; salir uno a la demanda а) юр. страна съм по иск; б) прен. противопоставям се, защитавам; demandas y respuestas спорове, пререкания, диспути.

  Diccionario español-búlgaro > demanda

 • 14 deshacer

  (hacer) 1. tr 1) разрушавам, унищожавам; нанасям вреда; 2) насичам, разбивам; разтопявам; 3) разпарям (дреха); 4) смекчавам, поправям (грешка); 5) развалям, разстройвам (договор, работа); 6) воен. разбивам, обръщам в бягство (врага); 7) извървявам пътя обратно, връщам се назад; 2. prnl 1) разрушавам се; разбивам се, разсипвам се; 2) прен. разстройвам се, разяждам се вътрешно; 3) разделям се, отървавам се от някого или от нещо; deshacerse de una cosa освобождавам се от нещо; deshacerse de una persona избягвам нечия компания; лишавам се от услугите му; 4) прен. изчезвам от погледа; 5) прен. скъсвам се от работа; 6) прен. с предл. en + sust прекалявам с, скъсвам се от + значението на съществителното; 7) прен. силно се наранявам, разбивам си (уста, нос и др.); 8) прен. съсипвам се, отслабвам.

  Diccionario español-búlgaro > deshacer

 • 15 despintar

  1. tr 1) изтривам, заличавам (боя, рисунка); 2) прен. изопачавам, извращавам (факти и др.); 3) прен. меня, променям; 2. prnl лесно губя цвета си, избелявам; no despintàrsele a uno una persona o cosa прен., разг. не ми излиза от ума, не забравям.

  Diccionario español-búlgaro > despintar

 • 16 echar

  1. tr 1) хвърлям, мятам; echar la culpa (a) хвърлям, приписвам вината на...; echar leña al fuego прен. наливам масло в отъня; echar una mirada (ojeada) хвърлям поглед; echar un vistazo хвърлям бегъл поглед; echar suertes хвърлям жребий; 2) пускам; echar una carta изпращам писмо; echar barriga пускам корем; затлъстявам; echar bigote пускам мустаци; echar los dientes никнат зъби; echar hojas пускам листа, разлиствам се; echar raíces пускам корени; echar al contrario пускам мъжко животно при женската за оплождане; 3) заключвам, пускам резе; 4) поставям (печат, подпис); 5) налагам (глоба); 6): echar abajo събарям, разрушавам сграда; 7): echar bilis (espumarajos; fuego, chispas; mal genio, pestes, rayos) побеснявам от яд, бълвам змии и гущери; 8) с предл. a: echar a la cara прен. казвам, хвърлям някому в лицето; echar a chanza обръщам на шега; echar a perder прен. развалям, разсипвам, провалям; echar a la puerta изхвърлям на улицата; echar a tierra повалям на земята, сривам, унищожавам; 9) с предл. de: echar de beber наливам пиене; echar de comer давам ядене; echar de menos липсва ми, мъчно ми е (за нещо, някой); echar de sí отблъсквам от себе си, изхвърлям от себе си, освобождавам се; 10) с предл. por: echar por alto прен. презирам; echar por tierra (el suelo) прен. унищожавам; 11) с предл. a + inf (изразява начало действие): echar a correr побягвам, затичвам се; 12) слагам да мъти (кокошка); 13) навеждам, накланям; echar el cuerpo atràs (a un lado) накланям се назад (навеждам се настрани); 14) играя, изигравам партия; 15) залагам; echar a la lotería залагам, играя на лотария; 16) предполагам (цена, възраст); їqué edad le echas? разг. колко години му даваш?; 17) посвещавам, губя; echo tres horas en ir hasta губя, трябват ми три часа, за да стигна до...; 18) публикувам, предупреждавам; 19) представям спектакъл; 20) произнасям (реч, стих); 21) прехвалвам, преувеличавам; echar por mayor, por arrobas, por quintales превъзнасям; 22) имам, упражнявам професия; echar por maestro учителствам; 23) следвам определена посока; echar por la izquerda завивам наляво; echar por el camino тръгвам по пътя; 2. prnl 1) хвърлям се; 2) лягам си; 3) успокоявам се, затихвам (вятър); 4) губя кураж, обезсърчавам се; echar un amigo разг. имам си приятел; 5) с предл. a + inf (обикновено, начало на действие): echar a llorar (reír) избухвам в плач (смях); echar a morir прен. отчайвам се; echar a perder провалям се, западам, развалям се (ядене, напитка); 6) с предл. de: echar de codos облакътявам се; echàrselas de valiente прен. изхвърлям се, правя се на храбър; 7) мътя (за кокошка, птица); 8) посвещавам се на нещо; echar a pensar замислям се; 9): echar una carrera съревновавам се, обзалагам се; echar a pasear разг. презрително изгонвам някого; echar a volar a una persona o cosa прен. разгласявам, показвам; echarse atràs прен. отричам се, не изпълнявам обещание; echarse encima una cosa прен. наближавам, задавам се; se echan encima las Navidades задава се Коледа; echarse encima de alguien прен. нахвърлям се върху някого с укори, критикувам го; echar a pares y nones разг. оставям на случая; echar un cable (una mano) a alguien разг. помагам някому, подавам му ръка.

  Diccionario español-búlgaro > echar

 • 17 edicíon

  f 1) издание; публикуване; 2) тираж; 3) провеждане, издание (на фестивал, изложба и др.); edicíon facsímil факсимиле; edicíon pirata пиратско, незаконно издание; edicíon príncipe (prínceps) библиогр. първо издание; segunda edicíon de una persona o cosa прен. копие на някого, нещо.

  Diccionario español-búlgaro > edicíon

 • 18 eme

  f еме (наименование на буквата "m"); mandar (enviar) a una persona o cosa a la eme прен., разг. израз на презрение, като eme е евфемизъм за mierda; Ўuna eme! вулг. голяма отврат!

  Diccionario español-búlgaro > eme

 • 19 encima

  adv 1) отгоре (над; върху, на); 2) в повече, освен това; 3) прен. върху себе си; echarse encima una responsabilidad поемам върху себе си отговорност; estar encima de una persona o cosa прен. наблюдавам, внимателно се грижа; por encima отгоре-отгоре; por encima de una persona o cosa а) въпреки, против волята; б) в по-голямо количество; por encima de todo въпреки всичко; главно, специално; над всичко, най-много.

  Diccionario español-búlgaro > encima

 • 20 entrada

  f 1) вход; entrada delantera (trasera, lateral) преден (заден, страничен) вход; entrada libre вход свободен; entrada prohibida вход забранен; 2) начало, първи ден (на месец, на година); 3) театр. сбор (от пари, зрители и др.); 4) билет (за кино, театър, мач и пр.); 5) встъпване, постъпване, влизане; examen de entrada приемен изпит; 6) воен. навлизане, нахлуване; 7) Куб., М. нападение, бой; 8) блюдо между супата и печеното; 9) титулна страница (на книга); 10) pl постъпления, приходи; 11) муз. влизане (на партия, инструмент); 12) прен. разрешение, достъп до нещо, възможност; 13) приятелство, близост, фамилиарност; 14) влизане в игра на карти; 15) pl право, достъп до двореца; 16) излизане на сцената; 17) връх на греда, влизащ в стената; 18) спорт. влизане, блъскане; 19) начална вноска; 20): entrada sangría печатен ред, който започва навътре (нов абзац); 21) лексикална, речникова единица; entradas y salidas de una casa приходи и разходи, наследство; cuota de entrada встъпителна вноска; visado de entrada входна виза; derechos de entrada вносно мито; permiso de entrada разрешение за внос; de primera entrada от пръв опит; irse entrada por salida запазвам равновесие; entradas y salidas разг. интриги, сплетни.

  Diccionario español-búlgaro > entrada


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.