Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

to make

 • 1 make up

  make up 1) попълвам, допълвам, прибавям към (непълен брой, количество); закръглям ( сума); допълвам (дохода си); 2) възстановявам, възвръщам си, спечелвам обратно; обезщетявам, компенсирам, покривам, уравновесявам ( for); to \make up up lost ground възвръщам си загубена земя; прен. наваксвам загубеното; to \make up up for lost time наваксвам си загубеното време; 3) приготвям; фарм. изпълнявам ( рецепта); увивам; правя на вързоп, пакетирам ( into); изработвам, шия; customers' own material made up изработваме (костюми и пр.) с плат на клиента; 4) съставям (списък и пр.), изготвям (документ, снимки); 5) образувам, съставям, съставен съм от, състоя се от; the payments \make up up a considerable total тези плащания представляват (правят) голяма сума; 6) съчинявам, измислям; 7) свиквам, събирам (компания, група); събирам (сума, пари); 8) организирам, уреждам; 9) разпалвам ( огъня); 10) изглаждам ( спор); to \make up it up ( with) помирявам, сдобрявам се (с); 11) гримирам (се); 12) печ. връзвам (на страници); 13): to \make up up o.'s mind решавам (се); to \make up up on a ship ( a competitor) догонвам, настигам кораб (противник); to \make up up to s.o. отивам, отправям се към някого; докарвам се някому, лаская; компенсирам, обезщетявам някого ( for);

  English-Bulgarian dictionary > make up

 • 2 make off

  make off избягвам, офейквам, запрашвам; измъквам се, изнизвам се; to \make off off with s.th. задигам, открадвам нещо;

  English-Bulgarian dictionary > make off

 • 3 make-before-break

  make-before-break[´meikbifɔ:¸breik] n тех. включване преди изключването (за преходен контакт).

  English-Bulgarian dictionary > make-before-break

 • 4 make-ready

  make-ready[´meik´redi] n приготвяне; настройване, центроване, установяване; комплектуване.

  English-Bulgarian dictionary > make-ready

 • 5 make

  {meik}
  I. 1. правя, изработвам, произвеждам, построявам, изграждам, фабрикувам, създавам, съчинявам, написвам, съставям (документ)
  to MAKE a joke пускам шега, шегувам се
  to MAKE one наддавам бримка (при плетене)
  2. правя, причинявам, предизвиквам, създавам
  3. оправям (и легло), нареждам, приготовлявам, приготвям, стъкмявам
  to MAKE a fire паля/клада огън
  to MAKE tea/coffee правя/приготвям чай/кафе
  4. образувам, формирам, развивам
  to MAKE oneself формирам характера си, издигам се сам
  to MAKE one's own life сам нареждам/устройвам живота си
  5. със същ. или прил. образува фразеологичен гл. със значението на съответното същ. и прил.
  to MAKE excuses извинявам се
  to MAKE merry веселя се
  to MAKE no doubt не се съмнявам
  6. правя, равнявам се/възлизам на, съставлявам, съм, представлявам, съставна част съм на
  this book MAKEs pleasant reading тази книга се чете с удоволствие/е много приятно четиво
  will you MAKE one of the party? ще дойдете ли с нас
  7. печеляп спечелвам си (име и пр.), правя (пари, състояние), имам (печалба, загуба), изкарвам (прехраната си)
  to MAKE enemies спечелвам си врагове
  you will MAKE more of it than I shall ще ти свърши повече работа, откодкото на мен
  to MAKE tricks карти правя/печеля взятки
  your king won't MAKE until you've drawn trumps попът ти няма да стане, докато не изтеглиш козовете
  8. считам, смятам, преценявам (че е)
  what time do you MAKE it? колко мислиш, че е часът? колко е часът по твоя часовник? I MAKE the distance ten miles според мен разстоянието е десет мили
  9. ставам, оказвам се
  he will MAKE a good teacher от него ще стане/излезе добър учител
  10. правя (някого някакъв), избирам, назначавам (някого за нещо)
  to MAKE someone happy правя някого щастлив, ощастливявам някого
  to MAKE someone an earl/a judge правя някого граф/назначавам някого за съдия
  to MAKE it understood (that) давам да се разбере (че)
  11. карам, накарвам, принуждавам, правя (с inf без to)
  I made him go накарах го да отиде, to MAKE the fire burn разпалвам огъня
  to MAKE someone laugh разсмивам някого
  12. правя (се на), изкарвам (се), представям като
  he's not the fool some MAKE him не e толкова глупав, колкото го изкарват
  this portrait MAKEs him too old този портрет го прави/изкарва много стар
  13. създавам, правя да преуспее, издигам, прославям
  this film made him този филм го лансира/издигна/прослави
  it will MAKE or break/mar him или ще го прослави, или ще го провали
  this made his day това му осигури успеха
  14. мор. съзирам, виждам (земя), пристигам в, стигам до
  15. изминавам, пропътувам, покривам (километри в час и пр., разстояние)
  16. успявам да (хвана/стигна до/влезна в/спя с жена)
  to MAKE a train успявам да хвана влак
  to MAKE the team успявам да вляза в отбора
  to MAKE it успявам да измина известно разстояние, успявам
  sl. имам полови сношения (with с)
  17. отбелязвам, печеля точки (в игра)
  18. понечвам, посягам (да) (и с as if/though to с inf)
  he made to reply понечи да отговори
  he made as though to strike me посегна да ме удари
  19. ел. включвам
  20. бъркам, разбърквам (карти)
  -can you come at six? -MAKE it half past six-можеш ли да дойдеш в шест часа? -нека да е шест и половина
  to MAKE a good dinner нахранвам се добре
  to MAKE a day/a week, etc. of it прекарвам цял ден/цялата седмица някъде (в някакво занимание)
  to MAKE do with минавам/задоволявам се с
  he's as honest/clever as they MAKE them ('em) той e извънредно честен/страшно умен
  II. 1. модел, фасон
  2. търг. марка, направа, производство, фабрикация
  our own MAKE собствено производство
  3. телосложение
  man of slight MAKE дребен човек
  4. прен. характер, нрав
  5. добив, произвоство
  6. ел. включване, съединяване
  to be on the MAKE sl. гледам да се издигна/да забогатея по безскрупулен начин, правя кариера, търся си партнъор (за секс)
  * * *
  {meik} v (made {meid}) 1. правя; изработвам; произвеждам; пост(2) {meik} n 1. модел, фасон; 2. търг. марка: направа, производс
  * * *
  формирам; ушивам; съчинявам; сътворявам; смогвам; създавам; считам; тръгвам; сключвам; реализирам; образувам; отбелязвам; построявам; понечвам; правя; пристигам; приготвям; предизвиквам; представлявам; припечелвам; принуждавам; причинявам; възлизам; пропътувам; производство; произвеждам; разбирам; развивам; докарвам си; изработвам; изминавам; направа; накарвам; нареждам;
  * * *
  1. -can you come at six? -make it half past six-можеш ли да дойдеш в шест часа? -нека да е шест и половина 2. 1 ел. включвам 3. 1 изминавам, пропътувам, покривам (километри в час и пр., разстояние) 4. 1 карам, накарвам, принуждавам, правя (с inf без to) 5. 1 мор. съзирам, виждам (земя), пристигам в, стигам до 6. 1 отбелязвам, печеля точки (в игра) 7. 1 понечвам, посягам (да) (и с as if/though to с inf) 8. 1 правя (се на), изкарвам (се), представям като 9. 1 създавам, правя да преуспее, издигам, прославям 10. 1 успявам да (хвана/стигна до/влезна в/спя с жена) 11. 20. бъркам, разбърквам (карти) 12. he made as though to strike me посегна да ме удари 13. he made to reply понечи да отговори 14. he will make a good teacher от него ще стане/излезе добър учител 15. he's as honest/clever as they make them ('em) той e извънредно честен/страшно умен 16. he's not the fool some make him не e толкова глупав, колкото го изкарват 17. i made him go накарах го да отиде, to make the fire burn разпалвам огъня 18. i. правя, изработвам, произвеждам, построявам, изграждам, фабрикувам, създавам, съчинявам, написвам, съставям (документ) 19. ii. модел, фасон 20. it will make or break/mar him или ще го прослави, или ще го провали 21. man of slight make дребен човек 22. our own make собствено производство 23. sl. имам полови сношения (with с) 24. this book makes pleasant reading тази книга се чете с удоволствие/е много приятно четиво 25. this film made him този филм го лансира/издигна/прослави 26. this made his day това му осигури успеха 27. this portrait makes him too old този портрет го прави/изкарва много стар 28. to be on the make sl. гледам да се издигна/да забогатея по безскрупулен начин, правя кариера, търся си партнъор (за секс) 29. to make a day/a week, etc. of it прекарвам цял ден/цялата седмица някъде (в някакво занимание) 30. to make a fire паля/клада огън 31. to make a good dinner нахранвам се добре 32. to make a joke пускам шега, шегувам се 33. to make a train успявам да хвана влак 34. to make do with минавам/задоволявам се с 35. to make enemies спечелвам си врагове 36. to make excuses извинявам се 37. to make it understood (that) давам да се разбере (че) 38. to make it успявам да измина известно разстояние, успявам 39. to make merry веселя се 40. to make no doubt не се съмнявам 41. to make one наддавам бримка (при плетене) 42. to make one's own life сам нареждам/устройвам живота си 43. to make oneself формирам характера си, издигам се сам 44. to make someone an earl/a judge правя някого граф/назначавам някого за съдия 45. to make someone happy правя някого щастлив, ощастливявам някого 46. to make someone laugh разсмивам някого 47. to make tea/coffee правя/приготвям чай/кафе 48. to make the team успявам да вляза в отбора 49. to make tricks карти правя/печеля взятки 50. what time do you make it? колко мислиш, че е часът? колко е часът по твоя часовник? i make the distance ten miles според мен разстоянието е десет мили 51. will you make one of the party? ще дойдете ли с нас 52. you will make more of it than i shall ще ти свърши повече работа, откодкото на мен 53. your king won't make until you've drawn trumps попът ти няма да стане, докато не изтеглиш козовете 54. добив, произвоство 55. ел. включване, съединяване 56. образувам, формирам, развивам 57. оправям (и легло), нареждам, приготовлявам, приготвям, стъкмявам 58. печеляп спечелвам си (име и пр.), правя (пари, състояние), имам (печалба, загуба), изкарвам (прехраната си) 59. правя (някого някакъв), избирам, назначавам (някого за нещо) 60. правя, причинявам, предизвиквам, създавам 61. правя, равнявам се/възлизам на, съставлявам, съм, представлявам, съставна част съм на 62. прен. характер, нрав 63. ставам, оказвам се 64. считам, смятам, преценявам (че е) 65. със същ. или прил. образува фразеологичен гл. със значението на съответното същ. и прил 66. телосложение 67. търг. марка, направа, производство, фабрикация
  * * *
  make [meik] I. v ( made [meid]) 1. правя; построявам, изграждам; изработвам; произвеждам; фабрикувам; създавам, творя, съчинявам, написвам (пиеса, стихове); съставям (документи, завещание); to \make a joke пускам шега, шегувам се; to \make a speech държа реч; he's as honest as they \make them ( 'em) той е извънредно честен човек, той е самата честност; to show what one is made of показвам (доказвам) кой съм, на какво съм способен; to \make one наддавам бримка (при плетене); 2. правя, причинявам, предизвиквам, създавам; to \make a fuss вдигам шум, патърдия (и прен.); раздухвам въпроса; to \make a hash ( mess, muddle) of s.th. забърквам каша, обърквам (оплесквам) нещо; it \makes a difference има значение; it \makes all the difference in the world има огромно значение; to \make war водя война, воювам; 3. оправям, приготовлявам, приготвям, нареждам, стъкмявам; to \make the cards вземам, печеля взятки; бъркам картите; to \make a fire паля (клада) огън; 4. образувам, формирам, изграждам, развивам; to \make a habit of s.th. създавам си навик; to \make o.s. изграждам характера си, издигам се сам; to \make o.'s own life сам нареждам, устройвам живота си; 5. със съществително или прилагателно образува фразeологичен глагол със значението на съответното съществително или прилагателно; to \make excuses извинявам се; to \make fast прикрепвам, завързвам; to \make free (with s.o., s.th.) позволявам си волности, фамилиарнича с; to \make bold осмелявам се, позволявам си; to \make good 1) обосновавам, доказвам, потвърждавам; 2) осъществявам, реализирам, изпълнявам; 3) постигам успех, преуспявам; to \make o.s. cheap унижавам се, загубвам достойнството си; 6. правя, равнявам се на, възлизам на; съставлявам, съм; представлявам; съставна част съм от/на; two and two \make four две и две прави равно на) четири; this book \makes pleasant reading тази книга се чете с удоволствие много приятно четиво); will you \make one of the party? ще дойдете ли с нас, ще се присъедините ли към нашата компания? take \makes took in the past tense минало време на take e took; 7. печеля, спечелвам (си име), придобивам; правя (пари, състояние); имам ( печалба); изкарвам (прехраната си); to \make friends спечелвам си приятели, сприятелявам се; you will \make more of it than I shall ще извлечете по-голяма полза от това (ще ви свърши по-голяма работа), отколкото аз (на мене); to \make tricks карти вземам (печеля) взятки; 8. разбирам, схващам, проумявам (of); считам, смятам; приемам, възприемам; what do you \make of it? как схващаш това? I can \make nothing of it не мога да го проумея; what time do you \make it? колко е часът според вас? колко ли ще е часът? 9. ставам, оказвам се; he will \make a good writer от него ще стане добър писател; 10. правя някакъв (с предикативно прилагателно); правя, избирам, назначавам, въздигам, произвеждам (в) (с предикативно съществително); to \make s.o. happy ( rich) ощастливявам (обогатявам) някого; this food \makes me sick става ми зле, прилошава ми, призлява ми от тази храна; to \make o.s. heard ( known, understood) правя така, че да бъда чут (известен, разбран); 11. карам, накарвам, принуждавам, правя да (с inf без to в active voice); to \make the fire burn разпалвам огъня; to \make s.o. laugh разсмивам някого; he will be made to pay ще го принудят да плати; 12. правя (се) на, изкарвам (се); представям, изобразявам като; he \makes Shylock a tragic figure той изобразява Шейлок като трагична фигура; this portrait \makes him too old този портрет го прави (изкарва) много стар; the climate is not as bad as you \make it климатът не е толкова лош, колкото го изкарвате; to \make a fool ( an ass) of o.s. правя се на глупак, ставам за смях (за посмешище), излагам се; 13. създавам, правя да преуспее; издигам, прославям; the cotton trade has made Manchester памучната индустрия издигна (създаде) Манчестър; this film made him този филм го лансира (създаде, издигна, прослави); 14. мор. съзирам, виждам ( земя); пристигам в, стигам до; 15. правя, изминавам, извървявам, пропътувам, покривам (километри, мили в час; разстояние); 16. тръгвам, запътвам се (отправям се, спускам се) към ( for, towards); простирам се към ( towards); 17. разг., ам. успявам (да) (и to \make it); he made the train той хвана, улови (успя да се качи на) влака; he made the team той успя да влезе в отбора; she made the headlines името ѝ беше по всички вестници; 18. отбелязвам, печеля точки (в игра); 19. понечвам, посягам (да) (с as if, as though to c inf); he made as though to strike me той понечи да ме удари; 20. прииждам (за вода, прилив); 21. ел. включвам; to \make and break включвам и изключвам, прекъсвам ( ток); can you come at six? \make it half past можеш ли да дойдеш в шест часа? нека да е шест и половина; to \make it o.'s duty to считам за свой дълг да; to \make a good dinner ( meal) наяждам се добре, натъпквам се; to \make do with минавам с, задоволявам се с (нещо недотам добро); to \make a night of it веселя се (гуляя) цяла нощ; an ass of o.s. държа се като глупак; to \make s.o.'s day оправям/повдигам настроението на някого; to \make s.o. sit up шокирам, изненадвам някого неприятно; to \make believe преструвам се, правя се ( that); to \make eyes at флиртувам с, занасям се по; to \make water 1) разг. уринирам, пикая; 2) (за кораб) пропускам вода; \make or break донасям успех или провал; to \make a book приемам залагания; II. n 1. модел, фасон; 2. търг. марка; направа, производство; фабрикация; our own \make наше производство; 3. телосложение; a man of slight \make дребен човек; 4. прен. характер; a man of quite another \make човек от друго тесто; to be on the \make 1) правя кариера, издигам се, без да подбирам средствата; 2) търся далаверата, гоня печалбата; 3) sl ходя на "лов" за гаджета.

  English-Bulgarian dictionary > make

 • 6 make-up

  {'meikʌp}
  1. грим и костюми на актъор, козметични средства (и театр.)
  MAKE-UP man гримъор
  2. строеж, конструкция
  3. състав, съставяне
  4. природа, характер, нрав
  5. печ. връзване (на набор) в страници
  6. ам. поправителен излит (и MAKE-UP exam)
  7. шег. измислица, измислена история
  * * *
  {'meik^p} n 1. грим и костюми на актьор; козметични средства
  * * *
  състав; грим; изпит;
  * * *
  1. make-up man гримъор 2. ам. поправителен излит (и make-up exam) 3. грим и костюми на актъор, козметични средства (и театр.) 4. печ. връзване (на набор) в страници 5. природа, характер, нрав 6. строеж, конструкция 7. състав, съставяне 8. шег. измислица, измислена история
  * * *
  make-up[´meik¸ʌp] n 1. грим и костюми на актьор; козметични средства за гримиране; \make-up man гримьор; 2. природа, характер; нрав; 3. строеж, конструкция; състав; съставяне; 4. измислица, измислена история; 5. печ. връзване в страници (на набран вече текст); 6. ам. разг. поправителен изпит, поправка.

  English-Bulgarian dictionary > make-up

 • 7 make-weight

  {'meikweit}
  1. добавка (за допълване на тегло)
  2. човек, който допълва даден брой
  3. прен. бройка, дребен/маловажен факт, добавен, за да засили кауза и пр.
  as a MAKE-WEIGHT за да допълни теглото, разг. за калабалък/бройка
  * * *
  {'meikweit} n 1. добавка (за допълване на тегло); 2. чове
  * * *
  1. as a make-weight за да допълни теглото, разг. за калабалък/бройка 2. добавка (за допълване на тегло) 3. прен. бройка, дребен/маловажен факт, добавен, за да засили кауза и пр 4. човек, който допълва даден брой
  * * *
  make-weight[´meik¸weit] n 1. пълнеж (за допълване на тегло); 2. човек, прибавен, за да попълни даден брой; прен. дребен, маловажен факт, добавен, за да подсили значението на нещо; as a \make-weight за да допълни теглото; разг. за калабалък.

  English-Bulgarian dictionary > make-weight

 • 8 make-belief

  {'meikbi,li:f}
  вж. make-believe
  * * *
  {'meikbi,li:f} make-believe 1.
  * * *
  вж. make-believe

  English-Bulgarian dictionary > make-belief

 • 9 make away with

  убивам; прахосвам; задигам;
  * * *
  make away with 1) задигам, отмъквам, свивам, открадвам; 2) захвърлям, отървавам се от; прахосвам, пропилявам ( състояние); 3) доизяждам; 4) убивам, ликвидирам; to \make away with away with o.s. разг. самоубивам се;

  English-Bulgarian dictionary > make away with

 • 10 make out

  успявам; съставям; схващам; съзирам; разчитам; попълвам; разбирам; разгадавам; проумявам; долавям; доказвам; дешифрирам; забелязвам; издавам; изкарвам; написвам;
  * * *
  make out 1) съзирам, съглеждам, забелязвам; 2) разчитам; разгадавам, декодирам, дешифрирам; 3) схващам, разбирам, проумявам; 4) написвам, издавам ( чек); съставям ( документ); попълвам ( формуляр); 5) доказвам, стигам до резултат, идвам до заключение (извод); 6) изкарвам (някого някакъв); he is not such a fool as people \make out out той не е толкова глупав, колкото го изкарват хората; 7) правя се, преструвам се; 8) карам я, поминувам; успявам, преуспявам, пробивам си път; 9) разг. правя секс, "чукам се";

  English-Bulgarian dictionary > make out

 • 11 make after

  преследвам; гоня;
  * * *
  make after преследвам, гоня;

  English-Bulgarian dictionary > make after

 • 12 make away

  отдалечавам;
  * * *
  make away отдалечавам се;

  English-Bulgarian dictionary > make away

 • 13 make down

  смалявам;
  * * *
  make down смалявам, стеснявам, намалявам размера на ( дреха);

  English-Bulgarian dictionary > make down

 • 14 make for

  упътвам; допринасям; запътвам се; нападам; нахвърлям се;
  * * *
  make for 1) запътвам се за, отправям се към, тръгвам за; 2) допринасям, спомагам за; 3) нападам, нахвърлям се върху;

  English-Bulgarian dictionary > make for

 • 15 make into

  превръщам;
  * * *
  make into правя на, превръщам в;

  English-Bulgarian dictionary > make into

 • 16 make over

  преправям; дарявам;
  * * *
  make over 1) прехвърлям, приписвам ( някому), дарявам (имущество, имот) (to); 2) преправям (дреха и пр.), преустройвам, преобразявам (и прен.);

  English-Bulgarian dictionary > make over

 • 17 make-and-break

  прекъсвач;
  * * *
  make-and-break[´meikən¸breik] n ел. токоизправител; прекъсвач.

  English-Bulgarian dictionary > make-and-break

 • 18 make-believe

  {'meikbi,li:v}
  1. преструване
  2. измислица
  3. игра на ужким
  4. attr на шега, на ужким, мним
  * * *
  {'meikbi,li:v} n 1. преструване; 2. измислица; 3. игра н
  * * *
  1. attr на шега, на ужким, мним 2. игра на ужким 3. измислица 4. преструване
  * * *
  make-believe[´meik¸bili:v] I. n преструване; II. adj на шега, на ужким; мним; III. v преструвам се; играя на (за деца); играя роля.

  English-Bulgarian dictionary > make-believe

 • 19 make-up

  полигр
  свързване
  структура
  строеж, състав
  съставям
  монтирам сглобявам, допълвам

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > make-up

 • 20 make-do

  {'meikdu:}
  вж. makeshift
  * * *
  {'meikdu:} makeshift.
  * * *
  вж. makeshift

  English-Bulgarian dictionary > make-do

См. также в других словарях:

 • make — make, v. t. [imp. & p. p. {made} (m[=a]d); p. pr. & vb. n. {making}.] [OE. maken, makien, AS. macian; akin to OS. mak?n, OFries. makia, D. maken, G. machen, OHG. mahh?n to join, fit, prepare, make, Dan. mage. Cf. {Match} an equal.] 1. To cause to …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Make (software) — make Original author(s) Stuart Feldman Initial release 1977 Type build automation tool In software development, Make is a utility that automatically builds executable programs and libraries from source code by rea …   Wikipedia

 • make — make1 [māk] vt. made, making [ME maken < OE macian, akin to Ger machen < IE base * maĝ , to knead, press, stretch > MASON, Gr magis, kneaded mass, paste, dough, mageus, kneader] 1. to bring into being; specif., a) to form by shaping or… …   English World dictionary

 • Make — make  утилита, автоматизирующая процесс преобразования файлов из одной формы в другую. Чаще всего это компиляция исходного кода в объектные файлы и последующая компоновка в исполняемые файлы или библиотеки. Утилита использует специальные… …   Википедия

 • Make It Happen — Single par Mariah Carey extrait de l’album Emotions Sortie 4 avril 1992 Enregistrement 1991 Durée …   Wikipédia en Français

 • Make — (engl. machen, erstellen) ist ein Computerprogramm, das Shellskript ähnlich Kommandos in Abhängigkeit von Bedingungen ausführt. Es wird hauptsächlich bei der Softwareentwicklung eingesetzt. Genutzt wird es beispielsweise, um in einem Projekt, das …   Deutsch Wikipedia

 • Make — Cet article a pour sujet le logiciel intitulé make. Pour une définition du mot « make », voir l’article make du Wiktionnaire. make est un logiciel traditionnel d UNIX. C est un « moteur de production » : il sert à appeler …   Wikipédia en Français

 • Make It or Break It — intertitle Genre Drama Format Teen/family drama …   Wikipedia

 • make — (engl. machen, erstellen) ist ein Computerprogramm, das Kommandos in Abhängigkeit von Bedingungen ausführt. Es wird hauptsächlich bei der Softwareentwicklung als Programmierwerkzeug eingesetzt. Genutzt wird es beispielsweise, um in Projekten, die …   Deutsch Wikipedia

 • make — ► VERB (past and past part. made) 1) form by putting parts together or combining substances. 2) cause to be or come about. 3) force to do something. 4) (make into) alter (something) so that it forms (something else). 5) constitute, amount to, or… …   English terms dictionary

 • Make — (m[=a]k), v. i. 1. To act in a certain manner; to have to do; to manage; to interfere; to be active; often in the phrase to meddle or make. [Obs.] [1913 Webster] A scurvy, jack a nape priest to meddle or make. Shak. [1913 Webster] 2. To proceed;… …   The Collaborative International Dictionary of English


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»