Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

to let

 • 1 let

  {let}
  I. 1. с inf без to или с изпуснат глагол оставям, позволявам, разрешавам, пускам
  to LETthe fire (go) out оставям огъня да загасне
  his father won't LET him smoke баща му не му разрешава да пуши
  they LET themselves be swindled оставиха се да ги изиграят
  to LET someone have something давам някому нещо
  2. imp за 1 и 3 л. да, нека (да), хайде да
  LETs start at once да тръгнем веднага
  don't LETs start yet нека да не тръгваме още
  LET me see чакай да си помисля
  LET AВ be equal to CD мат. нека АВ да е равно на CD
  3. в конструкцията let (n) inf. без to
  to LET someone be оставям някого на мира, не закачам някого
  to LET something be оставям/не се занимавам с нещо
  to LET fall (из) пускам, пускам (завеса, котва)
  to LET someone /something go пускам някого/нещо
  to LET someone know съобщавам/известявам някому, уведомявам някого
  to LET oneself go отпускам се, давам воля на чувствата си и пр.
  to LET oneself go on a subject разпростирам се/говоря надълго и нашироко по даден въпрос
  to LET something pass не обръщам внимание на нещо
  to LET (something) slip изпускам (нещо), пропускам (възможност и пр.), издавам (без да искам) (тайна)
  he LET fly a volley of oaths той изсипа залп ругатни
  4. с прил. оставям (в дадено състояние)
  to LET someone alone оставям някого на мира/сам да се справи
  to LET something alone не пипам/не се бъркам в нещо
  5. давам под наем
  to LET дава се под наем (обява)
  LET alone да не говорим за, камо ли (пък) да
  he couldn't get up, LET alone walk не можеше да стане, камо ли да ходи
  to LET it go at that не говоря повече по даден въпрос
  to LET loose вж. loose
  let by пускам (някого) да мине
  let down спускам, смъквам (и прен.), удължавам (рокля и пр.), понижавам (преценка и пр.), изпускам въздуха от (гума и пр.), ав. спускам се (преди кацане), разг. разочаровам, измамвам, изневерявам на (за помет), оставям (някого) на сухо
  to LET the side down разочаровам приятелите си. семейството и пр.
  разг. обик. pass потискам, угнетявам
  to LET someone down gently отнасямсе меко/тактично/снизходително с някого
  let in вкарвам, пускам да влезе, отварям (някому) вратата, прен. широко отварям вратите за (нередности и пр.)
  to LET oneself in отключвам си вратата, влизам си вкъщи, пускам, пропускам (въздух, вода и пр.), изигравам, измамвам
  to LET in for разг. насаждам, натоварвам
  to LET oneself in for навличам си (неприятности и пр.)
  you've LET me in for a bill of nearly USD 20 насади ме да плащам сметка за почти 20 долара
  to LET someone in on разг. посвещавам някого в, поверявам някому (тайна и пр.), стеснявам (дреха)
  let into пускам да влезе, вкарвам в, вграждам в (стена и пр.), посвещавам в (тайна)
  let off изстрелвам (куршум, стрела и пр.), пускам да слезе, свалям (пътник), изпускам (пара и пр.)
  прен. изсипвам (нападки, подигравки и пр.) (at върху), давам (част от къца) под наем
  пускам без наказание, освобождавам от задължение (from и с ger), прощавам
  to be LET off with a fine отървавам се само с глоба
  to LET someone off the fine опрощавам някому глобата
  to LET someone off the hook разг. освобождавам някого от неприятно задължение, измъквам някого от неудобно положение, вулг. пръдвам
  let on разг. давам да се разбере, издавам (тайна), правя се на, преструвам се (че)
  he LET on to be ill престори се на болен
  let out пускам да излезе, пускам на свобода, изпускам, пускам (вода, въздух и пр.), надавам (вик и пр.), изригвам, отпускам, разширявам (дреха), давам под наем, издавам, разкривам, разг. освобождавам от неприятно задължение
  to LET out at someone нахвърлям се върху някого (и прен.)
  let through пускам да мине
  let up разг. намалявам (за дъжд, болка и пр.), намалявам усилията, поотпускам се
  II. v (letted, let) ост. попречвам на, възпрепятствувам
  III. n пречка
  without LET or hindrance безпрепятствено
  * * *
  {let} v (let) 1. с inf без to или с изпуснат глагол оставям, позв(2) {let} v (letted, let {letid, let}) ост. попречвам на, възпр{3} {let} n пречка; without let or hindrance безпрепятствено.
  * * *
  Я; оставям; разрешавам; пускам; нека;
  * * *
  1. don't lets start yet нека да не тръгваме още 2. he couldn't get up, let alone walk не можеше да стане, камо ли да ходи 3. he let fly a volley of oaths той изсипа залп ругатни 4. he let on to be ill престори се на болен 5. his father won't let him smoke баща му не му разрешава да пуши 6. i. с inf без to или с изпуснат глагол оставям, позволявам, разрешавам, пускам 7. ii. v (letted, let) ост. попречвам на, възпрепятствувам 8. iii. n пречка 9. imp за 1 и 3 л. да, нека (да), хайде да 10. let alone да не говорим за, камо ли (пък) да 11. let aВ be equal to cd мат. нека АВ да е равно на cd 12. let by пускам (някого) да мине 13. let down спускам, смъквам (и прен.), удължавам (рокля и пр.), понижавам (преценка и пр.), изпускам въздуха от (гума и пр.), ав. спускам се (преди кацане), разг. разочаровам, измамвам, изневерявам на (за помет), оставям (някого) на сухо 14. let in вкарвам, пускам да влезе, отварям (някому) вратата, прен. широко отварям вратите за (нередности и пр.) 15. let into пускам да влезе, вкарвам в, вграждам в (стена и пр.), посвещавам в (тайна) 16. let me see чакай да си помисля 17. let off изстрелвам (куршум, стрела и пр.), пускам да слезе, свалям (пътник), изпускам (пара и пр.) 18. let on разг. давам да се разбере, издавам (тайна), правя се на, преструвам се (че) 19. let out пускам да излезе, пускам на свобода, изпускам, пускам (вода, въздух и пр.), надавам (вик и пр.), изригвам, отпускам, разширявам (дреха), давам под наем, издавам, разкривам, разг. освобождавам от неприятно задължение 20. let through пускам да мине 21. let up разг. намалявам (за дъжд, болка и пр.), намалявам усилията, поотпускам се 22. lets start at once да тръгнем веднага 23. they let themselves be swindled оставиха се да ги изиграят 24. to be let off with a fine отървавам се само с глоба 25. to let (something) slip изпускам (нещо), пропускам (възможност и пр.), издавам (без да искам) (тайна) 26. to let fall (из) пускам, пускам (завеса, котва) 27. to let in for разг. насаждам, натоварвам 28. to let it go at that не говоря повече по даден въпрос 29. to let loose вж. loose 30. to let oneself go on a subject разпростирам се/говоря надълго и нашироко по даден въпрос 31. to let oneself go отпускам се, давам воля на чувствата си и пр 32. to let oneself in for навличам си (неприятности и пр.) 33. to let oneself in отключвам си вратата, влизам си вкъщи, пускам, пропускам (въздух, вода и пр.), изигравам, измамвам 34. to let out at someone нахвърлям се върху някого (и прен.) 35. to let someone /something go пускам някого/нещо 36. to let someone alone оставям някого на мира/сам да се справи 37. to let someone be оставям някого на мира, не закачам някого 38. to let someone down gently отнасямсе меко/тактично/снизходително с някого 39. to let someone have something давам някому нещо 40. to let someone in on разг. посвещавам някого в, поверявам някому (тайна и пр.), стеснявам (дреха) 41. to let someone know съобщавам/известявам някому, уведомявам някого 42. to let someone off the fine опрощавам някому глобата 43. to let someone off the hook разг. освобождавам някого от неприятно задължение, измъквам някого от неудобно положение, вулг. пръдвам 44. to let something alone не пипам/не се бъркам в нещо 45. to let something be оставям/не се занимавам с нещо 46. to let something pass не обръщам внимание на нещо 47. to let the side down разочаровам приятелите си. семейството и пр 48. to let дава се под наем (обява) 49. to letthe fire (go) out оставям огъня да загасне 50. without let or hindrance безпрепятствено 51. you've let me in for a bill of nearly $20 насади ме да плащам сметка за почти 20 долара 52. в конструкцията let (n) inf. без to 53. давам под наем 54. прен. изсипвам (нападки, подигравки и пр.) (at върху), давам (част от къца) под наем 55. пускам без наказание, освобождавам от задължение (from и с ger), прощавам 56. разг. обик. pass потискам, угнетявам 57. с прил. оставям (в дадено състояние)
  * * *
  let [let] I. v ( let) 1. оставям; to \let alone, \let be оставям на мира; не пипам (не се бъркам); \let alone да не говорим за, камо ли да; 2. aux оставям, позволявам, разрешавам, пускам (с int без to или с изпуснат глагол); to \let blood пускам кръв, разкървавявам; to \let the fire (go) out изпускам (оставям да загасне) огъня; to \let s.o. know осведомявам някого, съобщавам новина; \let me hear from you пиши ми, обади ми се; she wanted to go but we didn't \let her тя искаше да отиде, но не я пуснахме; to \let fall/drop изпускам; пускам (завеса, котва); прен. споменавам (уж) случайно; изтърсвам; to \let s.th. разг. не обръщам внимание на; to \let go 1) пускам, оставям, пускам котва; 2) уволнявам; 3) давам воля на чувствата си, отпускам се; to \let it go at that не питам повече; задоволявам се с това; to \let s.o. have it 1) ругая (гълча) някого, разправям се с; 2) ликвидирам, очиствам, убивам; to \let o.s. go загубвам самообладание, избухвам; \let loose 1) освобождавам, пускам; 2) издавам, изпускам, надавам ( вик), изтървам ( забележка); 3) хокам, гълча; to \let slip 1) пропускам възможност; 2) откривам случайно; to \let well enough ( alone) избягвам да се забърквам, оставям нещата каквито са; 3. imp (1, 3 л.) да, нека (да), хайде да; \let us (\let's) go at once да тръгнем веднага; \let AB be equal to CD мат. нека АВ да е равна на CD; \let me see чакай да видим, да си помисля; 4. (от)давам под наем (къща, стая); дава се под наем; ам. възлагам ( работа); дава се под наем ( къща); this flat \lets for 100 a year този апартамент се дава под наем за 100 лири годишно ; II. let v ( letted, let[´letid, let]) ост. попречвам на, възпрепятствам; III. n пречка; without \let or hindrance безпрепятствено.

  English-Bulgarian dictionary > let

 • 2 let-up

  {'letʌp}
  1. n разг. прекратяване, спиране, прекъсване
  2. облекчение, облекчаване
  * * *
  {'let^p} n разг. прекратяване, спиране; прекъсване; 2. облекче
  * * *
  1. n разг. прекратяване, спиране, прекъсване 2. облекчение, облекчаване
  * * *
  let-up[´let¸ʌp] n ам. прекратяване, спиране; прекъсване; намаляване, отслабване.

  English-Bulgarian dictionary > let-up

 • 3 let-off

  {'letɔf}
  1. опрощаване
  2. прен. отдушник
  3. сп. изпускане на изгоден случай
  * * *
  {'letъf} n 1. опрощаване; 2. прен. отдушник; 3. сп. изпускане
  * * *
  опрощаване;
  * * *
  1. опрощаване 2. прен. отдушник 3. сп. изпускане на изгоден случай
  * * *
  let-off[´let¸ɔ:f] n опрощаване.

  English-Bulgarian dictionary > let-off

 • 4 let off

  let off 1) пускам без наказание; освобождавам (от задължение, работа) ( from, from с ger) прощавам; 2) изстрелвам (куршум, стрела); 3) изпразвам оръжие; 4) изпускам (па́ра, вода); to \let off steam прен., разг. изпускам (изливам) гнева си; 5) давам (част от къща) под наем;

  English-Bulgarian dictionary > let off

 • 5 let on

  let on разг. 1) издавам ( тайна); давам да се разбере; правя се, че знам; 2) ам. преструвам се, че...; he \let on on he was a police inspector той се правеше на инспектор от полицията;

  English-Bulgarian dictionary > let on

 • 6 let-in

  let-in[´let¸in] I. n пускане; смукване; втичане, влизане. II. adj вграден, лежащ (напр. в жлеб).

  English-Bulgarian dictionary > let-in

 • 7 let by

  let by пускам да мине;

  English-Bulgarian dictionary > let by

 • 8 let into

  let into 1) пускам да влезе, вкарвам (някого вкъщи); отварям ( някому) вратата; 2) снаждам в ( дреха); 3) посвещавам в ( тайна); 4) sl нахвърлям се на, нападам;

  English-Bulgarian dictionary > let into

 • 9 let out

  let out 1) пускам да излезе; пускам на свобода; изпускам (въздух от гума и пр.); 2) (от)давам под наем; 3) издавам ( тайна); 4) отпускам ( шев); отпускам юзди (на кон); 5) замахвам (с ръка), удрям; прен. ругая (at); 6) откривам случайно; 7) издавам (звук и пр.), изричам, произнасям ( думи); 8) свършвам (за събрание и пр.), разпускам (училище и пр.); 9) уволнявам;

  English-Bulgarian dictionary > let out

 • 10 let up

  let up ам. 1) намалявам (за дъжд, усилена работа); 2) спирам (да правя нещо); правя почивка; отпускам се.

  English-Bulgarian dictionary > let up

 • 11 let in

  вкарвам;
  * * *
  let in 1) вкарвам, пускам да влезе; отварям ( някому) вратата; 2) пускам ( въздух), пропускам вода, тека (за обуща); прен. отварям широко вратите на (за нередности); 3) изигравам, измамвам; I've been \let in in for a thousand изгърмях с една хилядарка; to \let in o.s. in влизам си вкъщи със секретен ключ; to \let in s.o. in on a secret разг. поверявам някому тайна; to \let in o.s. in for навличам си ( неприятност), загазвам в ( трудности); I've been \let in in for a speech хванаха ме да държа реч;

  English-Bulgarian dictionary > let in

 • 12 let down

  спускам; разочаровам;
  * * *
  let down 1) спускам; изпускам (гума, балон); 2) удължавам (рокля); 3) захвърлям, изоставям, изневерявам (за памет); 4) злепоставям; накърнявам (уронвам) престижа на; to \let down s.o. down разочаровам, измамвам; оставям някого на сухо; to \let down s.o. down gently отнасям се меко, тактично с някого, смекчавам удар, обида, унижение; to \let down down o.'s hair прен. отпускам се, не спазвам обществените норми;

  English-Bulgarian dictionary > let down

 • 13 let through

  пропускам;
  * * *
  let through пускам, пропускам;

  English-Bulgarian dictionary > let through

 • 14 let-down

  {'letdaun}
  1. разочарование, изоставяне (на някого) в критичен момент
  2. ав. спускане на самолет (при кацане)
  * * *
  {'letdaun} n 1. разочарование; изоставяне (на някого) в крит
  * * *
  1. ав. спускане на самолет (при кацане) 2. разочарование, изоставяне (на някого) в критичен момент

  English-Bulgarian dictionary > let-down

 • 15 let loose

  освобождавам;

  English-Bulgarian dictionary > let loose

 • 16 let me ask

  чакам;

  English-Bulgarian dictionary > let me ask

 • 17 let pass

  пропускам;

  English-Bulgarian dictionary > let pass

 • 18 let us

  хайде;

  English-Bulgarian dictionary > let us

 • 19 let-down stream

  низходящ поток

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > let-down stream

 • 20 let-down streams

  низходящ поток

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > let-down streams

См. также в других словарях:

 • let-7 microRNA precursor — Predicted secondary structure and sequence conservation of let 7 Identifiers Symbol let 7 Rfam …   Wikipedia

 • let — let·o·vic·ite; let·ta·ble; let·tered; let·ter·er; let·ter·et; let·ter·gae; let·ter·less; let·ter·man; let·tic; let·tre; let·tuce; lobe·let; lord·let; lor·i·let; lu·nu·let; mag·a·zine·let; man·tel·let·ta; mart·let; mil·let·tia; miq·ue·let;… …   English syllables

 • Let Go (Avril Lavigne album) — Let Go Studio album by Avril Lavigne Released 4 June 2002 …   Wikipedia

 • Let — Let, v. t. [imp. & p. p. {Let} ({Letted} (l[e^]t t[e^]d), [Obs].); p. pr. & vb. n. {Letting}.] [OE. leten, l[ae]ten (past tense lat, let, p. p. laten, leten, lete), AS. l[=ae]tan (past tense l[=e]t, p. p. l[=ae]ten); akin to OFries. l[=e]ta, OS.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Let — Let, v. t. [imp. & p. p. {Let} ({Letted} (l[e^]t t[e^]d), [Obs].); p. pr. & vb. n. {Letting}.] [OE. leten, l[ae]ten (past tense lat, let, p. p. laten, leten, lete), AS. l[=ae]tan (past tense l[=e]t, p. p. l[=ae]ten); akin to OFries. l[=e]ta, OS.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • let*/*/*/ — [let] (past tense and past participle let) verb 1) [T] to allow something to happen, or to allow someone to do something Alice s mum won t let her come with us.[/ex] I stepped back and let him pass.[/ex] The large windows let in a lot of… …   Dictionary for writing and speaking English

 • Let It Be... Naked — Let It Be… Naked Pour les articles homonymes, voir Let It Be. Let It Be… Naked Album par The Beatles Sortie 18 novembre 2003 …   Wikipédia en Français

 • Let It Be Naked — Let It Be… Naked Pour les articles homonymes, voir Let It Be. Let It Be… Naked Album par The Beatles Sortie 18 novembre 2003 …   Wikipédia en Français

 • Let It Be (альбом) — Let It Be Студийный альбом The Beatles Дата выпуска 8 мая 1970 Записан …   Википедия

 • Let It Be — Студийный альбом The Beatl …   Википедия

 • let — [let] verb let PTandPP letting PRESPART [transitive] PROPERTY also let out to allow someone to use a room or building in return for rent …   Financial and business terms


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»