Перевод: с испанского на болгарский

tiene+un+gran+poder+de+convicción

 • 1 fachada

  f 1) фасада (на сграда); външен изглед на всяка от страните (сграда, кораб и др.); 2) заглавен лист на книга; 3) прен. външност; държане; fulano tiene gran fachada разг. еди-кой си има голяма фаца; hacer fachada обърнат съм с фасадата си, гледам към ( за сграда).

  Diccionario español-búlgaro > fachada

 • 2 convicción

  f 1) убеждаване, убеждение; 2) pl убеждения (религиозни, политически и т. н.).

  Diccionario español-búlgaro > convicción

 • 3 gran

  adj (съкратена форма от grande пред съществителните в единствено число) 1) голям; 2) велик.

  Diccionario español-búlgaro > gran

 • 4 adarme

  m 1) адарме (мярка за тежест); 2) прен. малко количество от нещо; no tiene un adarme de corazón прен. безсърдечен е; por adarmes прен. скъпернически, по малко.

  Diccionario español-búlgaro > adarme

 • 5 aprecio

  m 1) оценка; 2) уважение; ценене, признание; tener a uno en gran aprecio високо ценя някого; sentir por alguien aprecio изпитвам уважение към някого; gozar de aprecio ползвам се с уважение; no hacer aprecio Амер. не обръщам внимание.

  Diccionario español-búlgaro > aprecio

 • 6 calma

  f 1) безветрие, пълно затишие; calma chicha, calma muerta пълно безветрие; mar en calma спокойно море; 2) прен. спокойствие, успокоение, покой (след болка); 3) прен. мързел, равнодушие; 4) прен., разг. мързел, нахалство; gran calma, señal de agua тихата вода е най-дълбока.

  Diccionario español-búlgaro > calma

 • 7 cañón

  1. m 1) цев, дуло (на пушка); 2) оръдие; cañón antiaéreo противовъздушно; cañón automóvil самоходно; cañón obús гаубица; cañón antitanque противотанково; cañón de gran alcance дългобойно; 3) каньон, тясна клисура, пролом; 4) крачол на панталон; 5) жарг. телеманиак; 2. adj привлекателен, който има чар и сексапил (с гл. estar); 3. adv много добре, страхотно, супер.

  Diccionario español-búlgaro > cañón

 • 8 chiste

  m 1) духовитост, остроумие, виц, шега; 2) карикатура; 3) приятно, весело преживяване; 4) трудност, пречка; no tiene ningún chiste разг. не е голяма философЈя; dar uno en el chiste прен., разг. схващам, улучвам; tener chiste una cosa разг. приятно е; con chiste духовито; sin chiste елементарно, глупаво.

  Diccionario español-búlgaro > chiste

 • 9 cuanto1,

  a 1. pron rel 1) колкото; 2) pl всички, които; 3) всичко, което; superior a cuanto1, se conoce най-превъзходен от всичко познато; 2. adv + màs (menos, mayor, menor) колкото повече (по-малко, по-голям, по-малък), толкова...; cuanto1,... tanto... колкото, толкова; cuanto1, màs se tiene, tanto màs se desea колкото повече притежава човек, толкова повече иска; en cuanto1, a що се отнася до; cuanto1, màs que още повече, че; cuanto1, antes колкото се може по-рано; cuanto1, màs колкото повече; en cuanto1, когато, веднага щом.

  Diccionario español-búlgaro > cuanto1,

 • 10 cuerpo

  m 1) тяло, част от материята; 2) тяло на живо същество (с всички части); 3): tronco del cuerpo туловище, без крайниците; 4) плът; en cuerpo y en alma тялом и духом; 5) книга, том; la librería tiene dos mil cuerpos в книжарницата има две хиляди тома; 6) основна част на книга (без предговора и приложенията); 7) размер, дебелина; 8) плътност, градус на напитка; vino de cuerpo силно вино; 9) труп; 10) съставляващите един народ, общност, асоциация и др.; 11) гилдия, съсловие; 12) част от нещо; un armario de dos cuerpos шкаф от две части; 13) геом. геометрично тяло; 14) воен. корпус; cuerpo de baile трупа, състав; cuerpo del delito състав на престъпление; cuerpo de doctrina съдържание на доктрина, идея; cuerpo diplomàtico дипломатически корпус; cuerpo extraño чуждо тяло; cuerpo glorioso теол. възкръснал, блажен; cuerpo legislativo законодателен орган; cuerpo sin alma прен. мъртва душа; a cuerpo descubierto прен. беззащитно; открито, явно; cuerpo a cuerpo ръкопашен бой; dar cuerpo a una cosa реализирам нещо; hacer del cuerpo разг. ходя по нужда; tomar cuerpo продобивам плът, измерения.

  Diccionario español-búlgaro > cuerpo

 • 11 cuervo

  m гарван; cría cuervos, y te sacaràn los ojos храни куче да те лае; no poder ser el cuervo màs negro que las alas прен., разг. по-зле не може да стане.

  Diccionario español-búlgaro > cuervo

 • 12 cátedra

  f 1) катедра (университетска); 2) прен. преподавателска длъжност и дейност; 3) прен. папски или епископски сан; 4) прен. предмет, дисциплина; 5) аудитория; poder uno poner cátedra прен., разг. владея някаква дисциплина, изкуство; poner (sentar) cátedra прен. говоря авторитетно.

  Diccionario español-búlgaro > cátedra

 • 13 decir2

  1. tr 1) говоря, казвам; 2) изказвам мнение, съобщавам, уверявам; 3) назовавам, наричам; 4) прен. изразявам, издавам; su semblante lo dice todo лицето му казва всичко; su vestido dice su pobreza роклята Ј издава нейната бедност; 5) според източник, книга; la escritura dice според текста; 2. intr с bien, mal добре (зле) подхождам (хармонирам); el verde dice mal a una morena зеленото не отива на мургавите; 3. prnl размишлявам, мисля си; yo me dije... казах си...; cualquiera lo diría! кой би казал!; decir nones разг. отричам нещо; Ўdiga! Ўdígame! императивни форми, които се използват при отговор на телефонно позвъняване; digamos да кажем; el qué diràn съобразяване с общественото мнение; es decir2 тоест; ni que decir2 tiene ясно като бял ден; no me dice nada (algo, alguien) разг. не ме интересува; Ўno me digas! не думай, ами!; por mejor decir2 или по-точно; Ўqué me dices! какво говориш!; Ўquién lo diría! кой би казал!

  Diccionario español-búlgaro > decir2

 • 14 dicho,

  a 1. adj казан; 2. m 1) реч, дума, израз; 2) поговорка, пословица; 3) каламбур; остроумна думичка; 4) разг. обиден израз; 5) юр. показание на свидетел; 6) pl съгласие за брак (с гл. tomarse); dicho, de las gentes хорско мнение, клюка; del dicho, al hecho hay gran trecho не трябва много да се вярва на обещания; dicho, y hecho казано-сторено; lo dicho,, dicho, казана дума, хвърлен камък; Ўhe dicho,! вече казах! край!

  Diccionario español-búlgaro > dicho,

 • 15 escala

  f 1) ръчна дървена стълба; 2) муз. гама; 3) серия, гама; 4) мащаб; 5) пристанище (междинно); 6) воен. таблица за производство (повишене); 7) ск€ла; 8) прен. етап на изпълнение на план, развитие на идея; a escala vista прен. открито, безрезервно; en gran escala на едро, изобилно; hacer escala междинно кацане ( за самолет), междинно пристанище (за кораб); binaria икон. бинарна скала; escala nominal номинална скала; escala ordinal ординална скала.

  Diccionario español-búlgaro > escala

 • 16 escalar

  tr 1) превземам крепост, служейки си със стълба; 2) изкачвам се (по стълба); 3) изкачвам, катеря се (по склон); 4) промъквам се някъде (през покрива, дупка на стената и др.); 5) прен. издигам се, изкачвам се в йерархията; 6) прен. добирам се; escalar el poder добирам се до властта; 7) техн. отварям шлюзи.

  Diccionario español-búlgaro > escalar

 • 17 exceso

  m 1) излишък; 2) злоупотреба; 3) крайност, ексцес, изстъпление; exceso de peso, exceso de equipaje жп., ав. свръхтегло, свръхбагаж; exceso de poder злоупотреба с властта, превишаване на правата; con (en) exceso прекалено; y otros excesos разг. и други подобни (лоши качества, постъпки и др.).

  Diccionario español-búlgaro > exceso

 • 18 flauta

  f флейта; y sonó la flauta (por casualidad) улучи, налучка (случайно); Ўla gran flauta! Арж. виж ти!

  Diccionario español-búlgaro > flauta

 • 19 golpe

  m 1) сблъсък, удар; 2) тласък; сътресение; 3) изобилие, множество; golpe de gente тълпа; 4) прен. неочакван удар, нещастие; 5) прен. удивление, възхищение; 6) прен. находчивост; 7) прен., разг. удар, сблъсък; 8) украшение върху дреха (галон, ширит, ресни и др.); 9) удар, грабеж, обир; 10) прен. сполучливо хрумване, находка; голям удар; 11) прен. печелившо залагане; 12) мор. силно и кратко изсвирване; 13) пристъп; golpe de tos пристъп от кашлица; 14) ямичка за садене; golpe de Estado държавен преврат; golpe de fortuna превратност на съдбата; golpe de gracia последен, смъртоносен удар; golpe de teatro неочаквана промяна; golpe de mano а) воен. неочаквано нападение; б) обир, кражба; a golpe seguro сигурно; de golpe изведнъж, неочаквано; de golpe y porrazo прен., разг. прибързано, необмислено, изведнъж, неочаквано; errar el golpe прен. не сполучвам, не постигам целта; cerradura de golpe автоматична брава; golpe de vista (ojo) набито око; golpe franco спорт. пряк удар; a golpes на тласъци, на пристъпи, прекъсващо, пулсиращо; caer de golpe прен. падам ненадейно, неочаквано; dar alguien el gran golpe прен., разг. правя големия удар; dar (el) golpe прен. предизвиквам учудване; de un golpe с един удар, отведнъж; no dar (ni) golpe прен., разг. не работя; parar el golpe прен. отбивам удара, избягвам опасност.

  Diccionario español-búlgaro > golpe

 • 20 hombre

  1. m 1) човек; 2) мъж; 3) разг. мъж, съпруг; 2. Ўhombre! interj човече! (за изразяване на удивление); hombre de acción действен човек; човек на действието; hombre de bien честен, порядъчен човек; buen hombre добряк, добродушен човек; hombre de bigotes прен., разг. човек с характер; hombre de buenas letras начетен, учен, писател; hombre de cabeza умен, талантлив; hombre de ciencia учен; hombre de copete прен. уважаван, авторитетен човек; hombre de corazón смел, благороден, великодушен човек; hombre de días стар, в напреднала възраст; hombre de dinero (de fondos) богат; hombre de distinción изтъкнат, от знатен род или с високо положение; hombre de dos caras прен. двуличен; hombre de edad възрастен, стар (между 60 и 70 г.); hombre de fondo много способен, начетен, талантлив; hombre de hecho (de palabra) който държи на думата си; hombre de la vida airada разпуснат, разхайтен, който се мисли за голям красавец и смелчага; hombre del saco човекът с чувала (герой от приказка, с който се плашат децата); hombre de lunas (lunàtico) лунатик; hombre de mundo светски човек; hombre de nada беден, с тъмен произход; hombre de negocios делови човек; търговец; hombre de paja подставено лице, чучело; hombre de pelo en pecho прен., разг. смел, решителен; hombre de pro (de provecho) полезен човек; мъдрец, общественик; hombre de buena capa човек, който умее да се представя добре; hombre de Estado държавен деец; hombre de puños прен., разг. смел, безстрашен, с внушителна фигура; hombre de todas sillas прен. многостранно развит, който е вещ в много изкуства, области; hombre de veras сериозен човек, реалист; hombre de verdad който говори винаги истината и си е спечелил такова име; hombre hecho а) зрял мъж; б) получил образование в определена област; hombre hecho y derecho здрав, прав мъж; стабилен, разумен; hombre interior вътрешният, духовният аз на човека; hombre liso честен, искрен, простодушен; hombre menudo дребосък; hombre para poco малодушен, страхлив; hombre público обществен деец; hombre rana водолаз; Ўbuen hombre! добри човече! (обръщение към непознат); gran hombre велик, изтъкнат; pobre hombre нещастник, неумел, нерешителен, прен. горкият човек; hombre pobre беден човек, бедняк; buen hombre, pero mal sastre умен, но неумел, несръчен; como un hombre като мъж (уверено, отговорно); hacer a uno hombre прен., разг. правя някого човек; hacerse todo un hombre прен., разг. ставам зрял, истински мъж; no tener uno hombre прен. нямам си човек ( хора), няма кой да ме защитава; ser uno hombre al agua прен., разг. непоправим съм (като поведение); неизлечимо болен; ser uno mucho hombre голяма работа съм, голям мъж; ser uno otro hombre прен. станал съм друг човек, много съм се променил; hombre pobre, todo es trazas proverb беден човек, жив дявол; como un solo hombre adv като един, всички заедно.

  Diccionario español-búlgaro > hombre

См. также в других словарях:

 • No logo: el poder de las marcas — Este artículo o sección sobre literatura y empresas necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 8 de noviembre de 2009.… …   Wikipedia Español

 • La gran transformación — Autor Karl Polanyi Género ensayo Tema(s) Capitalismo, economía de mercado …   Wikipedia Español

 • tener mucha labia — Tener gran facilidad de palabra y gran poder de convicción al hablar. . es, no cabe duda, palabra relacionada con labio, seguramente procedente del neutro plural latino, terminado en a. La traducción literal sería, por lo tanto, algo así como …   Diccionario de dichos y refranes

 • Spe salvi — (latín: Salvados en esperanza) Carta encíclica del papa Benedicto XVI Deus caritas est …   Wikipedia Español

 • Monkey D. Luffy — Este artículo está titulado de acuerdo a la onomástica japonesa, en que el apellido precede al nombre. Monkey D. Luffy モンキー・D・ルフィ (Monkī D Rufi) Sexo Masculino Fecha de nacimiento 5 de mayo[1 …   Wikipedia Español

 • Anexo:Personajes de Fairy Tail — Este artículo o sección sobre anime y manga necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 27 de septiembre de 2010. También… …   Wikipedia Español

 • Mesoamérica — Para otros usos de este término, véase región mesoamericana. Mosaico de diversos rasgos característicos de Mesoamérica …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Dragon Ball Kai — A comienzos de 2009 Toei Animation anunció oficialmente (en la revista Weekly Shounen Jump #11) que se transmitiría nuevamente por TV la serie de anime Dragon Ball Z pero ahora refrescada y re titulada Dragon Ball Kai (改 que significa renovado o… …   Wikipedia Español

 • Angel (serie de TV) — Saltar a navegación, búsqueda Para otros usos de este término, véase Angel (desambiguación). Angel Género Fantasía sobrenatural Drama Terror Acción Creado por Joss Whedon David Greenwalt Reparto …   Wikipedia Español

 • Revolución Oriental — Saltar a navegación, búsqueda Artigas en la Ciudadela (1884), cuadro de Juan Manuel Blanes. La denominada Revolución Oriental fue un movimiento que inicialmente tuvo un carácter autonomista, evolucionando rápidamente hacia posturas… …   Wikipedia Español

 • Ángel (serie de televisión) — Este artículo o sección sobre televisión necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 7 de agosto de 2011. También puedes… …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.