Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

thus+far

 • 1 thus far

  дотук;

  English-Bulgarian dictionary > thus far

 • 2 thus

  {ðʌs}
  1. така, по този/такъв начин
  THUS far досега, дотук
  2. толкова, дотолкова
  THUS much (ето) толкова
  THUS much at least is clear това/дотук поне e ясно
  3. и така, следователно, от тук следва, че
  * * *
  {­^s} adv 1. така, по този/такъв начин; thus far досега; дотук; 2.
  * * *
  така; тъй;
  * * *
  1. thus far досега, дотук 2. thus much (ето) толкова 3. thus much at least is clear това/дотук поне e ясно 4. и така, следователно, от тук следва, че 5. така, по този/такъв начин 6. толкова, дотолкова
  * * *
  thus[ðʌs] adv така (ам. и \thus and so, as \thus); \thus and \thus така и така, и без това; \thus far досега, дотук; \thus much толкова, ей толкова на; the angle \thus formed полученият по такъв начин ъгъл.

  English-Bulgarian dictionary > thus

 • 3 far

  {fa:}
  I. 1. adv (farther, further farthest, furthest) далеко, надалеч
  to go FAR отивам далеч (и прен.)
  to make one's money go FAR добре си използувам парите
  to carry it/go too FAR прен. отивам твърде далеч, прекалявам, позволявам си много
  FAR and wide/near навсякъде, надлъж и нашир, далеч по света
  to be FAR from (с ger) съвсем не искам да
  FAR be it from me to далеч съм от мисълта да
  it is FAR from bad съвсем не e лошо
  FAR from it съвсем не, тъкмо напротив
  2. за засилване, за разстояние
  FAR away много далеч
  FAR above високо над
  FAR ahead много напред
  FAR into the ground дълбоко в земята, за време
  FAR back in the past в далечното минало
  as FAR back as 1870 още през 1870 г.
  so/thus FAR досега, засега, все още
  so FAR so good дотук добре, за степен, много, несравнимо, значително
  FAR and away далеч, несравнено, много
  3. в съчет.
  as/so FAR as чак до, доколкото
  I would go so FAR as to say дори бих казал
  as FAR as that goes що се отнася до това, колкото до това
  it is all right as FAR as it goes не e лошо, но не постига много нещо/не отива достатъчно далеч
  in so/as FAR as книж. дотолкова доколкото
  how FAR is it to... колко (километра и пр.) има до...? how FAR did you go? докъде стигнахте? how FAR he has succeeded до каква степен/доколко е успял
  you may go FAR and fare worse не оставяй питомното да гониш дивото
  II. 1. далечен, отдалечен
  2. отдавнашен, далечен
  3. оттатъшен, отсрещен, отвъден, друг (за бряг и пр.), FAR vision прозорливост, широк поглед за нещата
  FAR left/right пол. крайна левица/десница
  III. n by FAR далеч, несравнено, много
  it is better by FAR to много по-добре e да
  by FAR the best несравнено най-доброто
  * * *
  {fa:} adv (farther {'fа:­ъ}, further {'fъ:­ъ}; farthest {'f(2) {fa:} а 1. далечен; отдалечен; 2. отдавнашен, далечен; 3. отт{3} {fa:} n: by far далеч, несравнено, много; it is better by far to
  * * *
  отдавнашен; далече; далеч; далеко; значително; надалеч;
  * * *
  1. as far as that goes що се отнася до това, колкото до това 2. as far back as 1870 още през 1870 г 3. as/so far as чак до, доколкото 4. by far the best несравнено най-доброто 5. far above високо над 6. far ahead много напред 7. far and away далеч, несравнено, много 8. far and wide/near навсякъде, надлъж и нашир, далеч по света 9. far away много далеч 10. far back in the past в далечното минало 11. far be it from me to далеч съм от мисълта да 12. far from it съвсем не, тъкмо напротив 13. far into the ground дълбоко в земята, за време 14. far left/right пол. крайна левица/десница 15. how far is it to... колко (километра и пр.) има до... ? how far did you go? докъде стигнахте? how far he has succeeded до каква степен/доколко е успял 16. i would go so far as to say дори бих казал 17. i. adv (farther, further farthest, furthest) далеко, надалеч 18. ii. далечен, отдалечен 19. iii. n by far далеч, несравнено, много 20. in so/as far as книж. дотолкова доколкото 21. it is all right as far as it goes не e лошо, но не постига много нещо/не отива достатъчно далеч 22. it is better by far to много по-добре e да 23. it is far from bad съвсем не e лошо 24. so far so good дотук добре, за степен, много, несравнимо, значително 25. so/thus far досега, засега, все още 26. to be far from (с ger) съвсем не искам да 27. to carry it/go too far прен. отивам твърде далеч, прекалявам, позволявам си много 28. to go far отивам далеч (и прен.) 29. to make one's money go far добре си използувам парите 30. you may go far and fare worse не оставяй питомното да гониш дивото 31. в съчет 32. за засилване, за разстояние 33. отдавнашен, далечен 34. оттатъшен, отсрещен, отвъден, друг (за бряг и пр.), far vision прозорливост, широк поглед за нещата
  * * *
  far [fa:] I. adv ( farther[´fa:ðə], further[´fə:ðə]; farthest[´fa:ðist], furthest[´fə:ðist]) 1. далече, далеко, надалеч; to go \far отивам далеч, прен. успявам, постигам много; to make o.'s money go \far добре си използвам парите; to go ( carry it) too \far прен. отивам много надалеч, прекалявам, позволявам си много; \far and wide далеч по света; навсякъде; \far and near навсякъде; to be \far from далеч съм от; прен. съвсем не искам да (с ger); \far be it from me to далеч съм от мисълта да; it is \far from bad съвсем не е лошо; \far from it съвсем не; 2. (за засилване): 1) (за разстояние) \far away много далече; \far beyond the sea далеч през морето; 2) (за време) as \far back as 1900 още през 1900 г.; \far into the night до много късно; so (книж. thus) \far досега, засега, все още (не); so \far so good дотук добре; 3) (за степен) много, значително, несравнено; it is \far better to много по-добре е да; \far and away далеч(е), несравнено, много; \far in pride възгордял се, не можеш да му стигнеш носа; 3. (в съчет.) as ( not so) \far as (не) чак до; (не) доколкото; I would go so \far as to say дори бих казал; not so \far as I know доколкото знам, не; as \far as that goes що се отнася до това, колкото за това; in so (as) \far as книж. дотолкова, доколкото; you won't ( can't) go \far wrong if няма да сбъркаш, ако; добре ще направиш, ако; how \far докъде, колко (за разстояние), до каква степен, доколко, колко; II. adj 1. далечен; отдавнашен; the F. East Далечният изток; it is a \far cry to далеч е до; a \far cry from нещо съвсем различно от, съвсем друга работа; 2. другият, оттатъшният, отсрещният, отвъдният (за край, бряг и пр.); III. n: to come from \far идвам от далечна страна, отдалеч; by \far далеч, несравнено, много; it is better by \far to много по-добре е да; it is by \far the best това далеч надминава най-доброто.

  English-Bulgarian dictionary > far

См. также в других словарях:

 • thus far — thus far, we ve avoided any unanticipated expenditures Syn: so far, until now, up until now, up to now, up to this point, hitherto …   Thesaurus of popular words

 • thus far — adverb used in negative statement to describe a situation that has existed up to this point or up to the present time (Freq. 3) So far he hasn t called the sun isn t up yet • Syn: ↑so far, ↑up to now, ↑hitherto, ↑heretofore, ↑ …   Useful english dictionary

 • thus\ far — • so far (as yet) • thus far adv Until this time or to this place. The weather has been hot so far this summer. This is a lonely road. We have not met another car so far. Gary finally took the pledge and he has kept it thus far …   Словарь американских идиом

 • thus far — phrasal so far < thus far our findings have been negative > …   New Collegiate Dictionary

 • thus far — until now. We haven t had any problems thus far …   New idioms dictionary

 • thus far — until now or until the present stage in a process Congress has thus far been unwilling to support an increase in federal taxes …   English dictionary

 • thus far — See: SO FAR …   Dictionary of American idioms

 • thus far — See: SO FAR …   Dictionary of American idioms

 • thus far — adverb so far, hitherto …   Wiktionary

 • thus far — Synonyms and related words: after a fashion, already, appreciably, as yet, at any rate, at best, at least, at most, at the outside, at worst, by this time, comparatively, detectably, earlier, fairly, heretofore, hereunto, in a manner, in a way,… …   Moby Thesaurus

 • thus far — idi so far …   From formal English to slang


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»