Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

thunder-head

 • 1 буча

  rumble, roar
  (за вятър и пр.) roar
  (за водопад) thunder, boom, roar
  бучат ми ушите my ears ring
  бучи ми главата my head is buzzing; буча месо на шиш spit meat
  * * *
  буча̀,
  гл. rumble, roar; (за вятър и пр.) roar; (за машина) drone; (за водопад) thunder, boom, roar; (за гръм и подземно) rumble; • ушите ми бучат my ears ring; главата ми бучи my head is buzzing.
  ——————
  гл., мин. св. деят. прич. бу̀чил: \буча месо на шиш spit meat.
  * * *
  hum; thunder
  * * *
  1. (за водопад) thunder, boom, roar 2. (за вятър и пр.) roar 3. (за гръм и подземно) rumble 4. (за машина) drone 5. rumble, roar 6. БУЧАт ми ушите my ears ring 7. бучи ми главатa my head is buzzing.:БУЧА месо на шиш spit meat

  Български-английски речник > буча

 • 2 абдал

  fool, simpleton
  * * *
  абда̀л,
  м., -и грубо fool, simpleton; амер. sl. gunsel.
  * * *
  fat-head; buck-head
  * * *
  fool, simpleton

  Български-английски речник > абдал

 • 3 аванс

  плащам в аванс pay in advance
  плащане в аванс an advance payment, a payment on account
  2. сп. handicap, lead
  3. авт. backfire
  правя/давам някому аванси make advances/overtures to s.o
  * * *
  ава̀нс,
  м., -и, (два) ава̀нса 1. advance (payment made before due), imprest; плащам в \аванс advance payment, payment on account;
  2. спорт. handicap, lead;
  3. авт. backfire; • давам някому \аванси make advances/overtures to s.o.
  * * *
  head start (sum of money); imprest; backfire (авт.)
  * * *
  1. advance (payment made before due) 2. авт. backfire 3. плащам в АВАНС pay in advance 4. плащане в АВАНС an advance payment, a payment on account 5. правя/ давам някому АВАНСи make advances/overtures to s.o 6. сn. handicap, lead

  Български-английски речник > аванс

 • 4 акъл

  mind, brains; (common) sense
  разг. grey matter; advice
  те са на един акъл they are of a mind
  вземам акъла на някого knock s.o. dead
  изкара ми акъла вж. изкарвам; взе ми акъла it bowled me over
  давам акъл give advice
  той няма акъл he has no brains; he is mad; he's a fool
  опичай си акъла mind your p's and q's
  още не ти е дошъл акълът you still haven't learned sense
  сече ми акълът have a good head on o.'s shoulders
  толкова му сече акълът he knows no better
  с всичкия си акъл му казал fool that he is he told him. he should have known better than to tell him
  с кой акъл you must be crazy/off your head (to с inf.)
  * * *
  акъ̀л,
  м., -и, (два) акъ̀ла разг. mind, brains; (common) sense; разг. grey matter; ( съвет) advice; взе ми \акъла it bowled me over; вземам \акъла на някого knock s. o. dead; take s. o.’s breath away; изкарвам някому \акъла frighten the life/wits out of s.o., scare the shit out of s.o.; опичай си \акъла mind your p’s and q’s; още не ти е дошъл \акълът you still haven’t learned sense; раздавам \акъл be free with o.’s advice; с всичкия си \акъл му казал fool that he is he told him, he should have known better than to tell him; с кой \акъл you must be crazy/off your head (to c inf.); сече ми \акълът have a good head on o.’s shoulders; те са на един \акъл they are of a mind; той няма \акъл he has no brains; he is mad; he’s a fool; толкова му сече \акълът he knows no better.
  * * *
  1. mind, brains;(common) sense 2. вземам АКЪЛа на някого knock s. o. dead 3. давам АКЪЛ give advice 4. изкара ми АКЪЛа вж. изкарвам: взе ми АКЪЛа it bowled me over 5. опичай си АКЪЛа mind your p's and q's 6. още не ти е дошъл АКЪЛът you still haven't learned sense 7. разг. grey matter;advice 8. с всичкия си АКЪЛ му казал fool that he is he told him. he should have known better than to tell him 9. с кой АКЪЛ you must be crazy/off your head (to с inf.) 10. сече ми АКЪЛът have a good head on o.'s shoulders 11. те са на един АКЪЛ they are of a mind 12. той няма АКЪЛ he has no brains;he is mad;he's a fool 13. толкова му сече АКЪЛът he knows no better

  Български-английски речник > акъл

 • 5 ахмак

  simpleton, fool; sl. trunk, juggins
  * * *
  ахма̀к,
  м., -ци разг. грубо simpleton, fool; fathead; разг. gander; sl. trunk, juggins; амер. sl. gunsel.
  * * *
  fat-head, buck-head
  * * *
  simpleton, fool; sl. trunk, juggins

  Български-английски речник > ахмак

 • 6 байрактар

  standard bearer
  прен. leader, head
  * * *
  байракта̀р,
  м., -и; байракта̀рк|а ж., -и остар. standard bearer; прен. leader, head.
  * * *
  1. standard bearer 2. прен. leader, head

  Български-английски речник > байрактар

 • 7 баш

  1. прил. first, chief; principal, head
  2. real, genuine
  3. нар. just so, quite; precisely, exactly
  * * *
  прил. неизм. диал.
  1. first, chief; principal, head;
  2. real, genuine.
  ——————
  нареч. разг. just so, quite; precisely, exactly.
  * * *
  1. 1 прил. first, chief;principal, head 2. 3 нар. just so, quite; precisely, exactly 3. real, genuine

  Български-английски речник > баш

 • 8 безгласен

  voiceless (и фон.); speechless; mute, silent
  той е безгласна буква he is a dead/mute letter, he is a figure-head/a cipher
  * * *
  безгла̀сен,
  прил., -на, -но, -ни voiceless (и фон.); speechless; mute, silent; • \безгласенна пушка silent gun; той е \безгласенна буква he is a dead/mute letter, he is a figure-head/a cipher.
  * * *
  лото време, не каза и думичка.; voiceless
  * * *
  1. voiceless (и фон.);speechless;mute. silent 2. безгласна пушка a silent gun 3. той е безгласна буква he is a dead/mute letter, he is a figure-head/a cipher

  Български-английски речник > безгласен

 • 9 безумно

  madly; recklessly
  безумно съм влюбен в някого be head over heels in love with s.o., love s.o. to distraction
  * * *
  безу̀мно,
  нареч. madly; recklessly; \безумно съм влюбен в някого be head over heels in love with s.o., love s.o. to distraction.
  * * *
  1. madly;recklessly 2. БЕЗУМНО съм влюбен в някого be head over heels in love with s. o., love s. o. to distraction

  Български-английски речник > безумно

 • 10 бера

  1. (цветя, плодове) pick, gather
  2. (гноя) fester, gather (to a head), supporate
  да му бере грижата баща му that's his father's concern, let his father worry about that
  не бери грижа (за това) don't worry (about it/that)
  баща му да му бере греха his father will be to blame
  бера страх be scared, be frightened (stiff)
  бера студ shiver, shake with cold
  бера срам be ashamed, flush for shame
  бера ядове worry; have worries/trouble
  бера душа be on o.'s death-bed, be in o.'s death throes, be in the throes of death
  * * *
  бера̀,
  гл., мин. св. деят. прич. брал 1. ( цветя, плодове) pick, gather;
  2. ( гноя) fester, gather (to a head), suppuate;
  3. ( вземам върху себе си): баща му да му бере греха his father will be to blame; \бера грижа worry; \бера срам be ashamed, flush for shame; \бера страх be scared, be frightened (stiff); \бера студ shiver, shake with cold; • \бера душа be on o.’s death-bed, be in o.’s death throes, be in the throes of death.
  * * *
  , плодове)
  * * *
  1. (вземам върху себе си): БЕРА грижа worry 2. (гноя) fester, gather (to a head), supporate 3. (цветя, плодове) pick, gather 4. БЕРА душа be on o.'s death-bed, be in o.'s death throes, be in the throes of death 5. БЕРА срам be ashamed, flush for shame 6. БЕРА страх be scared, be frightened (stiff) 7. БЕРА студ shiver, shake with cold 8. БЕРА ядове worry;have worries/trouble 9. баща му да му бере греха his father will be to blame 10. да му бере грижата баща му that's his father's concern, let his father worry about that 11. не бери грижа (за това) don't worry (about it/that)

  Български-английски речник > бера

 • 11 бинтовам

  bandage
  бинтована глава a head swathed in bandages
  * * *
  бинто̀вам,
  гл. bandage.
  * * *
  зах го.
  * * *
  1. bandage 2. бинтована глава a head swathed in bandages

  Български-английски речник > бинтовам

 • 12 бих

  should, would, вж. съм, би
  моля, бихте ли ми подали солта? would you pass the salt, please?
  желал да бъда на негово бих I wouldn't like to be in his place/coat
  оженвам/омъжвам се на добро бих marry into a food family
  на бих (уместно) in place; opportunely
  отговор (тъкмо) на бих an apt reply/retort, ам. a comeback; a pat answer
  не на бих (неуместно) out of place/season, ill-timed, untimely
  тук му е бих то да отбележим/кажем it should be mentioned here
  тук съвсем не е бихто за такива забележки such remarks are quite out of place here; this is not the (time and) place to make such remarks
  казвам/върша нещо на бих say/do s.th. at the right place/in season
  поставям някого на бихто му put s.o. in his place, put s.o. down a peg or two, place s.o. where he belongs, snub s.o.
  няма бих за колебание/съмнение/спор there is no room for hesitation/doubt/discussion
  зням от сигурно бих I know it from a reliable quarter/source, I have it on good authority
  ще хване бих it will come in handy
  упрекът хвана бих the reproach went home
  човек на бих a reliable person; a man to swear by; that's a man
  по места! воен. stand to! на места here and there, in some places
  не мога да си намеря бих, не ме хваща бих fidget, be fidgety/restless, be like a pea on a drum, be like a cat on hot bricks
  не мога да си намеря бих от not be able to contain o.s. with, be beside o.s. with (joy, etc.)
  не ме сдържа/свърта на едно бих fidget, be fidgety/restless; get all hot and bothered
  не ти е тук бихто you don't belong here
  знам си бихто know o.'s place/distance, keep a safe distance, keep o.'s distance
  гневът му отстъпи бих на съжалението his rage gave place to pity
  твърде много бих се отделя за too much space has been allocated to
  пресата отделя значително бих на the press has given considerable place to
  заемам важно бих в дневния ред be high on the agenda
  порязах се на много лошо бих I cut myself in a very awkward place
  говоря от бихто си talk from o.'s place
  оставям празно/свободно бих на хартията leave a blank
  той не е на бих то си (в работата) he is ill-suited for the job
  тук няма бих за шеги this is no joking/laughing matter
  той никъде не може да си намери бих he doesn't fit in anywhere, he is a square peg in a round hole
  стоя/тъпча на едно бих stand still, mark time
  * * *
  1. (ядосан съм) fret (and fume) 2. should, would, вж. съм, би 3. гневът му отстъпи БИХ на съжалението his rage gave place to pity 4. говоря от БИХто си talk from o.'s place 5. желал да бъда на негово БИХ I wouldn't like to be in his place/coat 6. забележка на БИХ a pat remark 7. заемам важно БИХ в дневния ред be high on the agenda 8. знам си БИХто know o.'s place/distance, keep a safe distance, keep o.'s distance 9. зням от сигурно БИХ I know it from a reliable quarter/source, I have it on good authority 10. казвам нещо точно на БИХ hit the (right) nail on the head 11. казвам/върша нещо на БИХ say/do s.th. at the right place/in season 12. моля, БИХте ли ми подали солта? would you pass the salt, please? 13. на БИХ (уместно) in place;opportunely 14. напитките се консумират само на БИХ (в заведението) drinks to be consumed on the premises only 15. не ме сдържа/свърта на едно БИХ fidget, be fidgety/restless;get all hot and bothered 16. не мога да си намеря БИХ от not be able to contain o.s. with, be beside o.s. with (joy, etc.) 17. не мога да си намеря БИХ, не ме хваща БИХ fidget, be fidgety/restless, be like a pea on a drum, be like a cat on hot bricks 18. не на БИХ (неуместно) out of place/season, ill-timed, untimely 19. не ти е тук БИХто you don't belong here 20. няма БИХ за колебание/съмнение/спор there is no room for hesitation/doubt/discussion 21. оженвам/омъжвам се на добро БИХ marry into a food family 22. оставям празно/свободно БИХ на хартията leave a blank 23. отговор (тъкмо) на БИХ an apt reply/retort, ам. a comeback;a pat answer 24. по места! воен. stand to! на места here and there, in some places 25. порязах се на много лошо БИХ I cut myself in a very awkward place 26. поставям някого на БИХто му put s.o. in his place, put s.o. down a peg or two, place s.o. where he belongs, snub s.o. 27. пресата отделя значително БИХ на the press has given considerable place to 28. стоя на едно БИХ stand still 29. стоя/тъпча на едно БИХ stand still, mark time 30. твърде много БИХ се отделя за too much space has been allocated to 31. той не е на БИХ то си (в работата) he is ill-suited for the job 32. той никъде не може да си намери БИХ he doesn't fit in anywhere, he is a square peg in a round hole 33. тук му е БИХ то да отбележим/кажем it should be mentioned here 34. тук няма БИХ за шеги this is no joking/laughing matter 35. тук съвсем не е БИХто за такива забележки such remarks are quite out of place here;this is not the (time and) place to make such remarks 36. упрекът хвана БИХ the reproach went home 37. човек на БИХ a reliable person;a man to swear by;that's a man 38. ще хване БИХ it will come in handy

  Български-английски речник > бих

 • 13 бланка

  form
  * * *
  бла̀нка,
  ж., -и form; ( отпечатана фирмена) letter-head; (за кодиране) code sheet; попълвам \бланкаа fill in a form.
  * * *
  blank; form: Fill the бланкаs. - Попълнете бланките.
  * * *
  1. form 2. попълвам БЛАНКА fill in a form

  Български-английски речник > бланка

 • 14 блъсвам

  блъсна push, shove; jostle
  (силно и грубо) push, knock; strike, thump
  (удрям) dash (о against)
  (за вятър, вълни) buffet, toss
  (повалям) knock down
  блъсна го кола/трамвай he was knocked down by a car/tram
  (no врата) pound, bang
  той блъсна главата си в стената he dashed/ran his head against the wall
  той блъсна вратата he slammed the door (to)
  блъсвам вратата под носа на някого shut/slam/bang the door in s.o.'s face
  блъсвам се (удрям се в) hit (о against); dash
  (за кола и пр.) crash (against, into); jar (upon, against); drive (against)
  stumble (в against), разг. bundle (в into s.o.)
  (c лакти) elbow
  (за вълни) wash (и wash upon), welter
  (трясвам се, за врата) slam, bang
  корабът се блъсна в скалата the ship hit/was dashed against the rocks, the ship ran on the rocks
  блъсвам си главата/ума/ангелите beat/busy/cudgel/rack o.'s brains (about. with); be at o.'s wit's end, be in a quandary
  * * *
  блъ̀свам,
  и блъ̀скам гл. push, shove; jostle; ( силно и грубо) push, knock; strike, thump; ( насам натам) pull about; ( удрям) dash (o against); (за вятър, вълни) buffet, toss; ( повалям) knock down; (по врата) pound, bang; \блъсвам (блъскам) врата под носа на някого shut/slam/bang the door in s.o.’s face; той блъсна главата си о стената he dashed/ran his head against the wall;
  \блъсвам (блъскам) се ( удрям се в) hit (о against); dash; (за кола и пр.) crash (o against; в into); jar (upon, against); drive (o against); stumble (в against, into s.o.), barge (into s.o.); (с лакти) elbow; (в тълпа) jostle; (за вълни) wash (и wash upon), welter; ( трясвам се, за врата) slam, bang; корабът се блъсна в скалата the ship ran on the rocks; не се блъскайте! don’t push!; • блъскам главата/ума/ангелите си beat/busy/cudgel/rack o.’s brains (about, with); be at o.’s wit’s end, be in a quandary; блъскам се ( работя усилено) hammer/slave away, toil and moil; grub (on/along); оставям някого сам да си блъска главата leave s.o. to his own devices.
  * * *
  1. (c лакти) elbow 2. (no врата) pound, bang 3. (в тълпа) jostle 4. (за вълни) wash (и wash upon), welter 5. (за вятър, вълни) buffet, toss 6. (за кола и пр.) crash (o against 7. (насам натам) pull about 8. (повалям) knock down 9. (силно и грубо) push, knock;strike, thump 10. (трясвам се, за врата) slam, bang 11. (удрям) dash (о against) 12. stumble (в against), разг. bundle (в into s.o.) 13. БЛЪСВАМ вратата под носа на някого shut/slam/bang the door in s. o.'s face 14. БЛЪСВАМ се (удрям се в) hit (о against);dash 15. БЛЪСВАМ си главата/ума/ангелите beat/busy/cudgel/rack o. 's brains (about. with);be at o.'s wit's end, be in a quandary 16. блъскан от тълпата jostled by the crowd 17. блъсна push, shove;jostle 18. блъсна го кола/ трамвай he was knocked down by a car/ tram 19. блъсна ме глава I got a (bad) headache 20. в into);jar (upon, against);drive (o against) 21. корабът се блъсна в скалата the ship hit/was dashed against the rocks, the ship ran on the rocks 22. не се блъскайте! don't push! БЛЪСВАМ се (работя усилено) toil and moil 23. оставям някого сам да си блъска главата leave s. o. to his own devices 24. той блъсна вратата he slammed the door (to) 25. той блъсна главата си в стената he dashed/ran his head against the wall

  Български-английски речник > блъсвам

 • 15 блъсна

  * * *
  блъ̀сна,
  блъ̀свам и блъ̀скам гл. push, shove; jostle; ( силно и грубо) push, knock; strike, thump; ( насам натам) pull about; ( удрям) dash (o against); (за вятър, вълни) buffet, toss; ( повалям) knock down; (по врата) pound, bang; \блъсна (блъскам) врата под носа на някого shut/slam/bang the door in s.o.’s face; той блъсна главата си о стената he dashed/ran his head against the wall;
  \блъсна (блъскам) се ( удрям се в) hit (о against); dash; (за кола и пр.) crash (o against; в into); jar (upon, against); drive (o against); stumble (в against, into s.o.), barge (into s.o.); (с лакти) elbow; (в тълпа) jostle; (за вълни) wash (и wash upon), welter; ( трясвам се, за врата) slam, bang; корабът се блъсна в скалата the ship ran on the rocks; не се блъскайте! don’t push!; • блъскам главата/ума/ангелите си beat/busy/cudgel/rack o.’s brains (about, with); be at o.’s wit’s end, be in a quandary; блъскам се ( работя усилено) hammer/slave away, toil and moil; grub (on/along); оставям някого сам да си блъска главата leave s.o. to his own devices.
  * * *
  вж, блъсвам

  Български-английски речник > блъсна

 • 16 блъснат

  (смахнат) разг. daft. cracked; dotty. off o.'s head/chump/nut; not all there
  * * *
  блъ̀снат,
  мин. страд. прич. (и като прил.) ( смахнат) разг. daft, cracked; dotty, off o.’s head/chump/nut; not all there.
  * * *
  (смахнат) разг. daft. cracked;dotty. off o.'s head/chump/nut; not all there

  Български-английски речник > блъснат

 • 17 боен

  1. (отнасящ се до война, бой) fighting; battle (attr.); combat (attr.)
  бойна задача воен. ав. mission
  в бойна готовност on a war footing; on war establishment; in fighting trim; ready for action
  (за кораб) cleared for action
  бойни действия military operations; hostilities
  боен другар comrade-in-arms
  бойна единица a military unit
  боен кон charger, a war horse
  боен кораб a warship, a naval unit; a man-of-war
  бойно кръщение a baptism of fire; a maiden battle
  получавам бойно кръщение have o.'s first taste of gunpowder; see action for the first time; be under fire for the first time
  бойна линия fighting line
  бойна мощ fighting strength
  на бойна нога in fighting trim, under arms; ready for action
  боен патрон a live cart-ridge
  бойни припаси ammunition, munition; war supplies
  бойни подвизи military exploits
  comba instruction/ам. training
  бойно поле battle-field, battle ground
  боен ред battle formation/array; line of battle
  в боен ред embattled
  боен самолет a war-plane, a military aircraft
  на бойна служба on active duty/service
  боен вик war-cry
  боен театър a theatre of war
  2. прен. (годен, готов за борба) militant
  * * *
  бо̀ен,
  прил., -йна, -йно, -йни 1. ( свързан с война, бой) fighting; battle (attr.); \боенен вик war-cry; \боенен другар comrade-in-arms; \боенен кон charger, war horse; \боенен кораб warship, naval unit; man-of-war; \боенен патрон live cartridge; \боенен ред battle formation/array; line of battle; \боенен самолет war-plane, military aircraft; \боенйна единица military unit; \боенйна задача воен., авиац. mission; \боенйна линия firing/front line; \боенйна подготовка battle training; combat instruction/амер. training; \боенйни действия military operations; hostilities; \боенйни подвизи military exploits; \боенйно кръщение baptism of fire; maiden battle; в \боенен ред embattled; в \боенйна готовност on a war footing; on war establishment; in fighting trim; ready for action; (за кораб) cleared for action; на \боенйна нога in fighting trim; fighting-fit, under arms; ready for action; на \боенйна служба on active duty/service; отделение за \боенйни припаси мор. war-head; получавам \боенйно кръщение have o.’s first taste of gunpowder; see action for the first time; be under fire for the first time;
  2. прен. ( годен, готов за борба) militant.
  * * *
  army; combat; combatan; battle{bEtl}: боен- cry - боен вик
  * * *
  1. (за кораб) cleared for action 2. (отнасящ се до война, бой) fighting;battle (attr.);combat (attr.) 3. comba instruction/ам. training 4. БОЕН вик war-cry 5. БОЕН другар comrade-in-arms 6. БОЕН кон charger, a war horse 7. БОЕН кораб a warship, a naval unit;a man-of-war 8. БОЕН патрон a live cart-ridge 9. БОЕН ред battle formation/ array;line of battle 10. БОЕН самолет a war-plane, a military aircraft 11. БОЕН театър a theatre of war 12. бойна единица a military unit 13. бойна задача воен. ав. mission 14. бойна кола tank 15. бойна линия fighting linе 16. бойна мощ fighting strength 17. бойна песен a war-song 18. бойна подготовка battle training 19. бойни действия military operations;hostilities 20. бойни подвизи military exploits 21. бойни припаси ammunition, munition;war supplies 22. бойно кръщение a baptism of fire;a maiden battle 23. бойно поле battle-field, battle ground 24. в БОЕН ред embattled 25. в бойна готовност on a war footing;on war establishment;in fighting trim;ready for action 26. на бойна нога in fighting trim, under arms;ready for action 27. на бойна служба on active duty/service 28. отделение за бойни припаси мор. war-head 29. получавам бойно кръщение have o.'s first taste of gunpowder;see action for the first time;be under fire for the first time 30. прен. (годен, готов за борба) militant

  Български-английски речник > боен

 • 18 боли

  1. безл. hurt, be sore; it hurts
  боли ме it is painful; have pains, be in pain
  боли ме глава/гърло/зъб/корем have a headache/a sore throat/a toothache/stomach ache, have a pain in the stomach
  боли го кракът his foot hurts
  кракът още го боли his foot is still sore
  боли го навсякъде, боли го всичко he is all aches and pains, he is aching all over. he feels all-overish
  болеше/цепеше го глава his head throbbed
  какво го боли? what ails him?
  ох, че ме боли! my/oh. how it hurts! хем боли, хем сърби прен. have it both ways. you can't eat your cake and have it
  2. прен. be sad/sorry (about s.o.)
  grieve for s.o.
  боли го сърцето за някого his heart goes out to s.o.; his heart bleeds for s.o.
  he grieves for s.o.
  още го боли за нещо he's still smarting over/under s. th
  * * *
  ache: My stomach болиs. - Коремът ме боли.; hurt; pain
  * * *
  1. grieve for s. о. 2. he grieves for s. о. 3. БОЛИ го кракът his foot hurts 4. БОЛИ го навсякъде, БОЛИ го всичко he is all aches and pains, he is aching all over. he feels all-overish 5. БОЛИ го сърцето за някого his heart goes out to s. o.;his heart bleeds for s. o. 6. БОЛИ ме it is painful;have pains, be in pain 7. БОЛИ ме глава/ гърло/зъб/корем have a headache/a sore throat/a toothache/stomach ache, have a pain in the stomach 8. безл. hurt, be sore;it hurts 9. болеше/цепеше го глава his head throbbed 10. какво го БОЛИ? what ails him? 11. кракът още го БОЛИ his foot is still sore 12. нищо не ме БОЛИ feel no pain 13. ох, че ме БОЛИ! my/oh. how it hurts! хем БОЛИ, хем сърби прен. have it both ways. you can't eat your cake and have it 14. още го БОЛИ за нещо he's still smarting over/under s. th 15. прен. be sad/sorry (about s.o.)

  Български-английски речник > боли

 • 19 болт

  тех. bolt, stud
  (щифт, цапфа) pin; male screw
  болт с нарези a screw bolt
  стега гелен/стяжен болт fish-bolt
  осов болт king-bolt
  * * *
  м., -ове, (два) бо̀лта техн. bolt, stud; ( щифт, цапфа) pin; male screw; анкерен \болт staybolt, rag nail; \болт за главина hub bolt; \болт с гайка nut bolt; \болт с нарези screw bolt; \болт с полусферична глава button-head(ed) bolt; затягам с \болт bolt; ограничителен \болт set bolt; осов \болт king-bolt; стегателен/стяжен \болт fish-bolt; стопорен \болт catch bolt; screw-type retainer; шарнирен \болт hinged bolt; шлифован \болт dowel bolt; шплинтован \болт forelocked bolt.
  * * *
  bolt; clincher; pin{pin}; wall screw (анкарен, тех.)
  * * *
  1. (щифт, цапфа) pin;male screw 2. mex. bolt, stud 3. БОЛТ с нарези a screw bolt 4. затягам с БОЛТ bolt 5. осов БОЛТ king-bolt 6. стега гелен/стяжен БОЛТ fish-bolt

  Български-английски речник > болт

 • 20 борч

  debt
  потънал съм в борчове be deep in debt; be head over ears in debt
  * * *
  м., -ове, (два) бо̀рча разг. debt; потънал съм в \борчове be deep in debt; be head over ears in debt.
  * * *
  1. debt 2. потънал съм в БОРЧове be deep in debt; be head over ears in debt

  Български-английски речник > борч

См. также в других словарях:

 • List of Oklahoma City Thunder head coaches — There have been 16 head coaches for the Oklahoma City Thunder franchise, formerly known as Seattle SuperSonics from 1967 to 2008.The franchise won their first and only NBA championship in the 1979 NBA Finals as the Sonics while coached by Hall of …   Wikipedia

 • Thunder Kiss '65 — «Thunder Kiss 65» Canción de White Zombie Álbum La Sexorcisto: Devil Music, Vol. 1 Publicación 1992 Grabació …   Wikipedia Español

 • Thunder Bay Community Auditorium — Infobox Theatre name = The Community Auditorium address = 1 Paul Shaffer Drive city = Thunder Bay, Ontario country = Canada latitude = 48.42252 longitude = 89.24142 owner = City of Thunder Bay capacity = 1,511 opened = 16 October 1985 website =… …   Wikipedia

 • Thunder Bay — For other uses, see Thunder Bay (disambiguation). Thunder Bay   City   Marina Park, and Downtown Thunder Bay North …   Wikipedia

 • Thunder Bay, Ontario — Infobox Settlement name = City of Thunder Bay nickname = (The) Lakehead; TBay settlement type = total type = motto = Superior by Nature imagesize = image caption = Downtown Port Arthur in Thunder Bay flag size = image blank emblem = Thunder bay… …   Wikipedia

 • Thunder Bay Transit — Infobox Bus transit name = Thunder Bay Transit logo size = 230 image size = 250 image caption = Thunder Bay Transit bus at Brodie St Terminal. company slogan = Climb on Board! Save the fuss... Ride with us! parent = founded = 1970 (Originally… …   Wikipedia

 • Thunder Kiss '65 — Infobox Single Name = Thunder Kiss 65 Artist = White Zombie from Album = B side = Welcome to Planet Motherfucker/Psychoholic Slag Released = 1992 1993 Format = CD single, Vinyl Recorded = May, 1991 at 321 Studios, New York City Genre = Funk metal …   Wikipedia

 • Thunder Spirits — Infobox VG| title = Thunder Spirits developer = Technosoft publisher = Seika released = vgrelease|JP=December 31, 1992 genre = Scrolling shooter modes = Single player platforms = SFC/SNES Thunder Spirits is a game for the Super Nintendo released… …   Wikipedia

 • thunder and lightning —    There are numerous traditional beliefs and significations attached to thunder and lightning, although, according to the available evidence, earlier people were more worried about the effects of thunder than of lightning, although they must… …   A Dictionary of English folklore

 • Thunder of the East Marching Band — CollegeMarchingBandInfoBox bandname=Thunder of the East school=University at Buffalo location=Buffalo, NY conference=MAC founded=1920 director=James E. Mauck members=100+ uniform=Black pants with a blue and black jacket. Cavalier hats top off the …   Wikipedia

 • head — {{Roman}}I.{{/Roman}} noun 1 part of the body ADJECTIVE ▪ bare ▪ bald ▪ shaved ▪ blonde, dark, fair, grey/gray …   Collocations dictionary

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»