Перевод: с русского на персидский

throw up the sponge

 • 1 признавать (I) > признать (I)

  ............................................................
  (vt.) تشخیص دادن، شناختن، برسمیت شناختن، تصدیق کردن، بازشناختن
  ............................................................
  (vt.) قدردانی کردن، اعتراف کردن، تصدیق کردن، وصول نامه ای را اشعار داشتن
  ............................................................
  (vt. & vi.) پذیرفتن، راه دادن، بار دادن، راضی شدن (به)، رضایت دادن (به)، موافقت کردن، تصدیق کردن، زیربار (چیزی) رفتن، اقرار کردن، واگذار کردن، دادن، اعطاء کردن
  ............................................................
  4. own
  (adj. & vt. & vi. & n.) داشتن، دارا بودن، مال خود دانستن، اقرار کردن، تن در دادن، خود، خودم، شخصی، مال خودم
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) اظهار داشتن، گفتن، اعلام کردن، اعلان کردن، اظهار کردن، شناساندن

  Русско-персидский словарь > признавать (I) > признать (I)

 • 2 бисквит

  مذکر sponge
  (vt. & vi. & n.) اسفنج، انگل، طفیلی، ابر حمام، با اسفنج پاک کردن یا تر کردن، جذب کردن، انگل شدن، طفیلی کردن یاشدن

  Русско-персидский словарь > бисквит

 • 3 брак II

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. flaw
  (v.) درز، رخنه، عیب، خدشه، عیب دار کردن، ترک برداشتن، تند باد، آشوب ناگهانی، کاستی
  ............................................................
  (v.) کاستی، آهو، عیب، نقص، ترک کردن، مرتدشدن، معیوب ساختن

  Русско-персидский словарь > брак II

 • 4 бросать (I) > бросить (II)

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  3. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  4. cast
  (past: cast ; past participle: cast
  (v.) درقالب قرار دادن، به شکل درآوردن، انداختن، طرح کردن، معین کردن (رل بازیگر)، پخش کردن (رل میان بازیگران)، پراکندن، ریختن به طور اسم صدر)، مهره ریزی، طاس اندازی، قالب، طرح، گچ گیری، افکندن
  ............................................................
  ............................................................
  6. bump
  (adv. & vt. & vi. & n.) دست انداز جاده، ضربت، ضربت حاصله در اثر تکان سخت، برآمدگی، تکان سخت (در هواپیماو غیره)، تکان ناگهانی، ضربت (توام با تکان) زدن
  ............................................................
  7. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  8. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  12. leave
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (v.) ترک گفتن، واگذار کردن، تسلیم شدن، رها کردن، تبعید کردن، واگذاری، رها سازی، بی خیالی
  ............................................................
  14. desert
  (adj. & n.) بیابان، دشت، صحرا، شایستگی، استحقاق، سزاواری
  (vt. & vi.) ول کردن، ترک کردن، گریختن
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бросать (I) > бросить (II)

 • 5 бросаться (I) > броситься (II)

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  ............................................................
  4. rush
  (گ.ش.) نی بوریا، بوریا، انواع گیاهان خانواده سمار، یک پر کاه، جزیی، حمله، یورش، حرکت شدید، ازدحام مردم، جوی، جویبار، هجوم بردن، برسر چیزی پریدن، کاری را با عجله و اشتیاق انجام دادن
  ............................................................
  5. dash
  (vt. & vi. & n.) خط تیره، بسرعت رفتن، بسرعت انجام دادن، فاصله میان دو حرف، این علامت، بشدت زدن، پراکنده کردن
  ............................................................
  6. jump
  (vt. & vi. & n.) جستن، پریدن، خیز زدن، جور درآمدن، وفق دادن، پراندن، جهاندن، پرش، جهش، افزایش ناگهانی، ترقی، جهش جهیدن

  Русско-персидский словарь > бросаться (I) > броситься (II)

 • 6 бросок

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  2. rush
  (گ.ش.) نی بوریا، بوریا، انواع گیاهان خانواده سمار، یک پر کاه، جزیی، حمله، یورش، حرکت شدید، ازدحام مردم، جوی، جویبار، هجوم بردن، برسر چیزی پریدن، کاری را با عجله و اشتیاق انجام دادن
  ............................................................
  (past: thrust ; past participle: thrust
  (vt. & n.) فرو کردن، انداختن، پرتاب کردن، چپاندن، سوراخ کردن، رخنه کردن در، به زور باز کردن، نیرو، فشار موتور، نیروی پرتاب، زور، فشار
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) دوسرعت، با حداکثر سرعت دویدن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوشش ناگهانی و کوتاه، جنبش تند و ناگهانی، خروج ناگهانی، فوران، جهش، جوانه زدن، فوران کردن، جهش کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бросок

 • 7 бухаться (I) > бухнуться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. flop
  (vt. & vi. & n.) صدای تلپ، صدای چلپ، باصدای تلپ افتادن، شکست خوردن

  Русско-персидский словарь > бухаться (I) > бухнуться (I)

 • 8 валить (II) > повалить (II), свалить (II) I

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  2. fell
  (v.) انداختن، قطع کردن، بریدن و انداختن، بزمین زدن، مهیب، بیداد گر، سنگدل

  Русско-персидский словарь > валить (II) > повалить (II), свалить (II) I

 • 9 ввергать (I) > ввергнуть (I)

  فعل plunge throw

  Русско-персидский словарь > ввергать (I) > ввергнуть (I)

 • 10 вскидывать (I) > вскинуть (I)

  ............................................................
  (past: heaved, hove ; past participle: heaved, hove
  (pl. & vt. & n.) بلند کردن، کشیدن، بزرگ کردن، جابجا کردن، باد کردن، تقلا کردن
  ............................................................
  (v.) بلند کردن، کناره گیری کردن از، قی کردن

  Русско-персидский словарь > вскидывать (I) > вскинуть (I)

 • 11 выбрасывать (I) > выбросить (II)

  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  (vt. & n.) دور انداختن، ول کردن، دست کشیدن از، متروک ساختن
  ............................................................
  3. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) محروم کردن، راه ندادن به، بیرون نگاه داشتن از، مانع شدن، مستثنی کردن
  ............................................................
  (v.) هرز دادن، حرام کردن، بیهوده تلف کردن، نیازمند کردن، بی نیرو و قوت کردن، از بین رفتن، باطله، زائد، اتلاف
  ............................................................
  بیرون انداختن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбрасывать (I) > выбросить (II)

 • 12 выбрасываться (I) > выброситься (II)

  ............................................................
  بیرون انداختن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбрасываться (I) > выброситься (II)

 • 13 выпереть (I) (св)

  ............................................................
  بیرون انداختن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выпереть (I) (св)

 • 14 вытягиваться (I) > вытянуться (I)

  ............................................................
  (vt. & vi.) کشیدن، امتداد دادن، بسط دادن، منبسط کردن، کش آمدن، کش آوردن، کش دادن، گشاد شدن
  (adj. & n.) بسط، ارتجاع، قطعه (زمین)، اتساع، کوشش، خط ممتد، دوره، مدت
  ............................................................
  2. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) مرتب کردن، کارها را تنظیم کردن، سیخ ایستادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вытягиваться (I) > вытянуться (I)

 • 15 вышвыривать (I) > вышвырнуть (I)

  ............................................................
  بیرون انداختن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вышвыривать (I) > вышвырнуть (I)

 • 16 губка

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) اسفنج، انگل، طفیلی، ابر حمام، با اسفنج پاک کردن یا تر کردن، جذب کردن، انگل شدن، طفیلی کردن یاشدن
  ............................................................
  (n.) (گ.ش.) گیاه قارچی، قارچ، سماروغ

  Русско-персидский словарь > губка

 • 17 добрасывать (I) > добросить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > добрасывать (I) > добросить (II)

 • 18 забрасывать (I) > забросать (I) I

  ............................................................
  (vt. & n.) پوشاندن، تامین کردن، پوشش، سرپوش، جلد، جلد کردن، پنهان کردن، طی کردن، رویه، لفاف، پاکت
  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  3. pelt
  (v.) پرتاب کردن، شتاب کردن، ضربه، شتاب، پوست پشم دار، خامسوز، پوست خام، پوست کندن، پوستک، پی درپی زدن، پی در پی ضربت خوردن
  ............................................................
  (vt.) بمباران کردن، بتوپ بستن

  Русско-персидский словарь > забрасывать (I) > забросать (I) I

 • 19 забрасывать (I) > забросить (II) II

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  3. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  4. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) فروگذاری، فروگذار کردن، غفلت، اهمال، مسامحه، غفلت کردن
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................
  (v.) ترک گفتن، واگذار کردن، تسلیم شدن، رها کردن، تبعید کردن، واگذاری، رها سازی، بی خیالی
  ............................................................
  (vt.) آزاد کردن، نجات دادن، تحویل دادن، ایراد کردن (نطق و غیره)، رستگار کردن
  ............................................................
  9. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده

  Русско-персидский словарь > забрасывать (I) > забросить (II) II

 • 20 кидать (I) > кинуть (I)

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  2. cast
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  4. cast
  (past: cast ; past participle: cast
  (v.) درقالب قرار دادن، به شکل درآوردن، انداختن، طرح کردن، معین کردن (رل بازیگر)، پخش کردن (رل میان بازیگران)، پراکندن، ریختن به طور اسم صدر)، مهره ریزی، طاس اندازی، قالب، طرح، گچ گیری، افکندن
  ............................................................
  5. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم

  Русско-персидский словарь > кидать (I) > кинуть (I)

См. также в других словарях:

 • throw in the sponge — or[throw up the sponge] or[throw in the towel] {v. phr.}, {informal} To admit defeat; accept loss. * /After taking a beating for five rounds, the fighter s seconds threw in the sponge./ * /When Harold saw his arguments were not being accepted, he …   Dictionary of American idioms

 • throw in the sponge — or[throw up the sponge] or[throw in the towel] {v. phr.}, {informal} To admit defeat; accept loss. * /After taking a beating for five rounds, the fighter s seconds threw in the sponge./ * /When Harold saw his arguments were not being accepted, he …   Dictionary of American idioms

 • throw\ in\ the\ sponge — • throw in the sponge • throw up the sponge • throw in the towel v. phr. informal To admit defeat; accept loss. After taking a beating for five rounds, the fighter s seconds threw in the sponge. When Harold saw his arguments were not being… …   Словарь американских идиом

 • throw\ up\ the\ sponge — • throw in the sponge • throw up the sponge • throw in the towel v. phr. informal To admit defeat; accept loss. After taking a beating for five rounds, the fighter s seconds threw in the sponge. When Harold saw his arguments were not being… …   Словарь американских идиом

 • throw in the sponge — phrasal or throw up the sponge or throw in the towel Etymology: fr. the practice of a boxer s second of throwing a sponge or towel into the ring for his fighter to wipe his face, this being taken as an admission that they were no longer willing… …   Useful english dictionary

 • throw up the sponge — phrasal see throw in the sponge * * * throw up the sponge see under ↑sponge • • • Main Entry: ↑throw …   Useful english dictionary

 • throw up the sponge — See: THROW IN THE SPONGE …   Dictionary of American idioms

 • throw up the sponge — See: THROW IN THE SPONGE …   Dictionary of American idioms

 • throw in the sponge — ► throw in the towel (or sponge) 1) (in boxing) throw a towel (or sponge) into the ring as a token of defeat. 2) admit defeat. Main Entry: ↑throw …   English terms dictionary

 • throw in the sponge — phrasal see throw in the towel …   New Collegiate Dictionary

 • throw in the sponge — Go to throw in the towel …   Dictionary of American slang and colloquial expressions


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»