Перевод: с русского на персидский

throw out of work

 • 1 выбрасывать (I) > выбросить (II)

  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  (vt. & n.) دور انداختن، ول کردن، دست کشیدن از، متروک ساختن
  ............................................................
  3. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) محروم کردن، راه ندادن به، بیرون نگاه داشتن از، مانع شدن، مستثنی کردن
  ............................................................
  (v.) هرز دادن، حرام کردن، بیهوده تلف کردن، نیازمند کردن، بی نیرو و قوت کردن، از بین رفتن، باطله، زائد، اتلاف
  ............................................................
  بیرون انداختن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбрасывать (I) > выбросить (II)

 • 2 ажурный (-ая, -ое, -ые)

  صفت open-work

  Русско-персидский словарь > ажурный (-ая, -ое, -ые)

 • 3 апокриф

  مذکر an apocrythical work

  Русско-персидский словарь > апокриф

 • 4 аппликация

  مونث applique work

  Русско-персидский словарь > аппликация

 • 5 артель

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > артель

 • 6 батрачить (II) (нсв)

  فعل work as a farm-hand

  Русско-персидский словарь > батрачить (II) (нсв)

 • 7 брак II

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. flaw
  (v.) درز، رخنه، عیب، خدشه، عیب دار کردن، ترک برداشتن، تند باد، آشوب ناگهانی، کاستی
  ............................................................
  (v.) کاستی، آهو، عیب، نقص، ترک کردن، مرتدشدن، معیوب ساختن

  Русско-персидский словарь > брак II

 • 8 браться (I) > взяться (I)

  ............................................................
  1. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) اسباب، لوازم کار، طناب و قرقره، گلاویز شدن با، نگاه داشتن، از عهده برآمدن، دارای اسباب و لوازم کردن، بعهده گرفتن، افسار کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) درست کردن، مرتب کردن، متوجه ساختن، قراول رفتن، دستور دادن، اداره کردن، نظارت کردن، خطاب کردن، عنوان نوشتن، مخاطب ساختن، سخن گفتن
  (n.) عنوان، نام و نشان، سرنامه، نشانی، آدرس، خطاب، خطابه، نطق، عریضیه، طرزخطاب، برخورد، مهارت، حمل، ارسال، نشانی دادن
  ............................................................
  (past: undertook ; past participle: undertaken
  (vt. & vi.) تعهد کردن، متعهد شدن، عهده دار شدن، بعهده گرفتن، قول دادن، متقبل شدن، تقبل کردن
  ............................................................
  8. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن

  Русско-персидский словарь > браться (I) > взяться (I)

 • 9 бросать (I) > бросить (II)

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  3. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  4. cast
  (past: cast ; past participle: cast
  (v.) درقالب قرار دادن، به شکل درآوردن، انداختن، طرح کردن، معین کردن (رل بازیگر)، پخش کردن (رل میان بازیگران)، پراکندن، ریختن به طور اسم صدر)، مهره ریزی، طاس اندازی، قالب، طرح، گچ گیری، افکندن
  ............................................................
  ............................................................
  6. bump
  (adv. & vt. & vi. & n.) دست انداز جاده، ضربت، ضربت حاصله در اثر تکان سخت، برآمدگی، تکان سخت (در هواپیماو غیره)، تکان ناگهانی، ضربت (توام با تکان) زدن
  ............................................................
  7. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  8. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  12. leave
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (v.) ترک گفتن، واگذار کردن، تسلیم شدن، رها کردن، تبعید کردن، واگذاری، رها سازی، بی خیالی
  ............................................................
  14. desert
  (adj. & n.) بیابان، دشت، صحرا، شایستگی، استحقاق، سزاواری
  (vt. & vi.) ول کردن، ترک کردن، گریختن
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бросать (I) > бросить (II)

 • 10 бросаться (I) > броситься (II)

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  ............................................................
  4. rush
  (گ.ش.) نی بوریا، بوریا، انواع گیاهان خانواده سمار، یک پر کاه، جزیی، حمله، یورش، حرکت شدید، ازدحام مردم، جوی، جویبار، هجوم بردن، برسر چیزی پریدن، کاری را با عجله و اشتیاق انجام دادن
  ............................................................
  5. dash
  (vt. & vi. & n.) خط تیره، بسرعت رفتن، بسرعت انجام دادن، فاصله میان دو حرف، این علامت، بشدت زدن، پراکنده کردن
  ............................................................
  6. jump
  (vt. & vi. & n.) جستن، پریدن، خیز زدن، جور درآمدن، وفق دادن، پراندن، جهاندن، پرش، جهش، افزایش ناگهانی، ترقی، جهش جهیدن

  Русско-персидский словарь > бросаться (I) > броситься (II)

 • 11 бросок

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  2. rush
  (گ.ش.) نی بوریا، بوریا، انواع گیاهان خانواده سمار، یک پر کاه، جزیی، حمله، یورش، حرکت شدید، ازدحام مردم، جوی، جویبار، هجوم بردن، برسر چیزی پریدن، کاری را با عجله و اشتیاق انجام دادن
  ............................................................
  (past: thrust ; past participle: thrust
  (vt. & n.) فرو کردن، انداختن، پرتاب کردن، چپاندن، سوراخ کردن، رخنه کردن در، به زور باز کردن، نیرو، فشار موتور، نیروی پرتاب، زور، فشار
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) دوسرعت، با حداکثر سرعت دویدن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوشش ناگهانی و کوتاه، جنبش تند و ناگهانی، خروج ناگهانی، فوران، جهش، جوانه زدن، فوران کردن، جهش کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бросок

 • 12 бухаться (I) > бухнуться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. flop
  (vt. & vi. & n.) صدای تلپ، صدای چلپ، باصدای تلپ افتادن، شکست خوردن

  Русско-персидский словарь > бухаться (I) > бухнуться (I)

 • 13 валить (II) > повалить (II), свалить (II) I

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  2. fell
  (v.) انداختن، قطع کردن، بریدن و انداختن، بزمین زدن، مهیب، بیداد گر، سنگدل

  Русско-персидский словарь > валить (II) > повалить (II), свалить (II) I

 • 14 вахта

  ............................................................
  (v.) پائیدن، دیدبان، پاسداری، کشیک، مدت کشیک، ساعت جیبی و مچی، ساعت، مراقبت کردن، مواظب بودن، بر کسی نظارت کردن، پاسداری کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вахта

 • 15 ввергать (I) > ввергнуть (I)

  فعل plunge throw

  Русско-персидский словарь > ввергать (I) > ввергнуть (I)

 • 16 вкалывать (I) > вколоть (I)

  ............................................................
  (past: stuck ; past participle: stuck
  (vt. & n.) چسبیدن، فرورفتن، گیر کردن، گیر افتادن، سوراخ کردن، نصب کردن، الصاق کردن، چوب، عصا، چماق، وضع، چسبندگی، چسبناک، الصاق، تاخیر، پیچ درکار، تحمل کردن، چسباندن، تردید کردن، وقفه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вкалывать (I) > вколоть (I)

 • 17 вскидывать (I) > вскинуть (I)

  ............................................................
  (past: heaved, hove ; past participle: heaved, hove
  (pl. & vt. & n.) بلند کردن، کشیدن، بزرگ کردن، جابجا کردن، باد کردن، تقلا کردن
  ............................................................
  (v.) بلند کردن، کناره گیری کردن از، قی کردن

  Русско-персидский словарь > вскидывать (I) > вскинуть (I)

 • 18 выбрасываться (I) > выброситься (II)

  ............................................................
  بیرون انداختن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбрасываться (I) > выброситься (II)

 • 19 выпереть (I) (св)

  ............................................................
  بیرون انداختن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выпереть (I) (св)

 • 20 вырабатывать (I) > выработать (I)

  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) ساختن، جعل کردن، تولید کردن، ساخت، مصنوع، تولید
  ............................................................
  (vt. & n.) تولید کردن، عمل آوردن، فرآوردن، محصول، ارائه دادن، زائیدن
  ............................................................
  (v.) از کار کار در آوردن، در اثر زحمت و کار ایجاد کردن، حل کردن، تعبیه کردن، تدبیر کردن، تمرین
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن
  ............................................................
  5. earn
  (vt.) تحصیل کردن، کسب معاش کردن، بدست آوردن، دخل کردن، درآمد داشتن
  ............................................................
  6. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه

  Русско-персидский словарь > вырабатывать (I) > выработать (I)

См. также в других словарях:

 • Throw out the baby with the bath water — is an idiomatic expression used to suggest an avoidable error in which something good is eliminated when trying to get rid of something bad,[1] or in other words, rejecting the essential along with the inessential.[2] A slightly different… …   Wikipedia

 • throw\ out — • throw out • toss out v 1. To put somewhere to be destroyed because not wanted. He didn t need the brush anymore so he threw it out. Syn.: throw away(1) 2. To refuse to accept. The inspector tossed out all the parts that didn t work. 3. To force …   Словарь американских идиом

 • out of work — UK US adjective ► HR, WORKPLACE without a paid job: »I ve been out of work for the past six months. put/leave/throw sb out of work »The plant closed in November 2010, leaving 400 people out of work. »an out of work management consultant …   Financial and business terms

 • throw out — or[toss out] {v.} 1. To put somewhere to be destroyed because not wanted. * /He didn t need the brush anymore so he threw it out./ Syn.: THROW AWAY(1). 2. To refuse to accept. * /The inspector tossed out all the parts that didn t work./ 3. To… …   Dictionary of American idioms

 • throw out — or[toss out] {v.} 1. To put somewhere to be destroyed because not wanted. * /He didn t need the brush anymore so he threw it out./ Syn.: THROW AWAY(1). 2. To refuse to accept. * /The inspector tossed out all the parts that didn t work./ 3. To… …   Dictionary of American idioms

 • throw — throw1 W1S1 [θrəu US θrou] v past tense threw [θru:] past participle thrown [θrəun US θroun] ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦(throw a ball/stone etc)¦ 2¦(put something carelessly)¦ 3¦(push roughly/violently)¦ 4¦(make somebody fall)¦ 5¦(move hands/head etc)¦ 6¦(confuse …   Dictionary of contemporary English

 • throw — 1 verb past threw past participle thrown 1 THROW A BALL/STONE ETC (I, T) to make an object such as a ball move quickly through the air by moving your hand quickly: throw sth at/to/towards etc: Someone threw a stone at the car. | Cromartie throws… …   Longman dictionary of contemporary English

 • throw — I n. 1) (basketball) a free throw 2) (baseball) a wild throw II v. 1) (A) throw the ball to her; or: throw her the ball 2) (D; tr.) to throw across, over (to throw a ball over a fence) 3) (D; tr.) to throw at (he threw a stone at me) 4) (d; refl …   Combinatory dictionary

 • throw — /throh/, v., threw, thrown, throwing, n. v.t. 1. to propel or cast in any way, esp. to project or propel from the hand by a sudden forward motion or straightening of the arm and wrist: to throw a ball. 2. to hurl or project (a missile), as a gun… …   Universalium

 • throw — throw1 [ θrou ] (past tense threw [ θru ] ; past participle thrown [ θroun ] ) verb *** ▸ 1 send object through air ▸ 2 put quickly & carelessly ▸ 3 move (someone/something) suddenly ▸ 4 be forced to go to place ▸ 5 look etc. in direction ▸ 6… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • throw — v. & n. v.tr. (past threw; past part. thrown) 1 propel with some force through the air or in a particular direction. 2 force violently into a specified position or state (the ship was thrown on the rocks; threw themselves down). 3 compel suddenly …   Useful english dictionary

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»