Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

throw off

 • 1 скидывать (I) > скинуть (I)

  ............................................................
  (v.) سبب افتادن شدن، طرد کردن، رد کردن
  ............................................................
  (past: overthrew ; past participle: overthrown
  (vt. & n.) بر انداختن، بهم زدن، سرنگون کردن، منقرض کردن، مضمحل کردن، موقوف کردن، انقراض
  ............................................................
  (v.) دور انداختن، بیرون دادن، فرار کردن (از تعقیب کنندگان)
  ............................................................
  4. shed
  (past: shed ; past participle: shed
  (v.) ریختن، انداختن افشاندن، افکندن، خون جاری ساختن، جاری ساختن، پوست انداختن، پوست ریختن، برگ ریزان کردن، کپر، آلونک
  ............................................................
  (v.) خرد کردن، خلاصه کردن، تقلیل دادن
  ............................................................
  دست کشیدن از، از کار دست کشیدن، مردن، کشتن

  Русско-персидский словарь > скидывать (I) > скинуть (I)

 • 2 бросать (I) > бросить (II)

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  3. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  4. cast
  (past: cast ; past participle: cast
  (v.) درقالب قرار دادن، به شکل درآوردن، انداختن، طرح کردن، معین کردن (رل بازیگر)، پخش کردن (رل میان بازیگران)، پراکندن، ریختن به طور اسم صدر)، مهره ریزی، طاس اندازی، قالب، طرح، گچ گیری، افکندن
  ............................................................
  ............................................................
  6. bump
  (adv. & vt. & vi. & n.) دست انداز جاده، ضربت، ضربت حاصله در اثر تکان سخت، برآمدگی، تکان سخت (در هواپیماو غیره)، تکان ناگهانی، ضربت (توام با تکان) زدن
  ............................................................
  7. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  8. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  12. leave
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (v.) ترک گفتن، واگذار کردن، تسلیم شدن، رها کردن، تبعید کردن، واگذاری، رها سازی، بی خیالی
  ............................................................
  14. desert
  (adj. & n.) بیابان، دشت، صحرا، شایستگی، استحقاق، سزاواری
  (vt. & vi.) ول کردن، ترک کردن، گریختن
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бросать (I) > бросить (II)

 • 3 пускать (I) > пустить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. let
  (past: let ; past participle: let
  (v.) گذاشتن، اجازه دادن، رها کردن، ول کردن، اجاره دادن، اجاره رفتن، درنگ کردن، مانع، انسداد، اجاره دهی
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  ............................................................
  7. put/set in motion
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) شیرآب یا سویچ برق را باز کردن، بجریان انداختن، روشن کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) مشایعت کردن، همراهی، آئین بدرود و دعای خیر
  ............................................................
  12. throw
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  13. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  14. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  (vt.) گفتگو کردن، مذاکره کردن، به پول نقد تبدیل کردن (چک و برات)، طی کردن
  ............................................................
  16. spread
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................
  (v.) تقلا کردن، منتشر ساختن، ایجاد کردن، تهیه کردن، آشفته کردن، رنجاندن، برانگیختن، از ساحل عازم شدن، خاموش کردن

  Русско-персидский словарь > пускать (I) > пустить (II)

 • 4 отваливать (I) > отвалить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  دور انداخته

  Русско-персидский словарь > отваливать (I) > отвалить (II)

 • 5 угрохать (I) (св)

  ............................................................
  دست کشیدن از، از کار دست کشیدن، مردن، کشتن
  ............................................................
  2. blow
  (past: blew ; past participle: blown
  (v.) دمیدن، وزیدن، در اثر دمیدن ایجاد صدا کردن، ترکیدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) برباد دادن، تلف کردن، ولخرجی، اسراف
  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > угрохать (I) (св)

См. также в других словарях:

 • throw off at — ˌthrow ˈoff at [transitive] [he/she/it throws off at present participle throwing off at past tense threw off at past participle thrown off at] australia …   Useful english dictionary

 • throw off — (something) to quickly remove something. The boys threw off their clothes and jumped into the lake. Dad threw the cover off and there was a beautiful new bike just for me! Opposite of: throw on (something) …   New idioms dictionary

 • Throw-off — n. A start in a hunt or a race. [Eng.] [1913 Webster] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • throw off — [v] elude, escape abuse, deceive, evade, get away from, give the slip*, leave behind, lose, outdistance, outrun, shake off, trick; concept 102 Ant. face, meet …   New thesaurus

 • throw off — index abandon (relinquish), dispel, emit, repel (drive back) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • throw off — verb 1. get rid of (Freq. 2) he shed his image as a pushy boss shed your clothes • Syn: ↑shed, ↑cast, ↑cast off, ↑shake off, ↑throw, ↑ …   Useful english dictionary

 • throw off — phrasal verb [transitive] Word forms throw off : present tense I/you/we/they throw off he/she/it throws off present participle throwing off past tense threw off past participle thrown off 1) to quickly remove a piece of clothing Dieter threw off… …   English dictionary

 • throw off — 1) PHRASAL VERB If you throw off something that is restricting you or making you unhappy, you get rid of it. [V P n (not pron)] ...a country ready to throw off the shackles of its colonial past... [V n P] One day depression descended upon him,… …   English dictionary

 • throw off — {v.} 1. To get free from. * /He was healthy enough to throw off his cold easily./ Compare: RID OF. 2. To mislead; confuse; fool. * /They went by a different route to throw the hostile bandits off their track./ 3. To produce easily or as if… …   Dictionary of American idioms

 • throw off — {v.} 1. To get free from. * /He was healthy enough to throw off his cold easily./ Compare: RID OF. 2. To mislead; confuse; fool. * /They went by a different route to throw the hostile bandits off their track./ 3. To produce easily or as if… …   Dictionary of American idioms

 • throw\ off — v 1. To get free from. He was healthy enough to throw off his cold easily. Compare: rid of 2. To mislead; confuse; fool. They went by a different route to throw the hostile bandits off their track. 3. To produce easily or as if without effort.… …   Словарь американских идиом


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»