Перевод: с русского на персидский

throw away

 • 1 бросать (I) > бросить (II)

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  3. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  4. cast
  (past: cast ; past participle: cast
  (v.) درقالب قرار دادن، به شکل درآوردن، انداختن، طرح کردن، معین کردن (رل بازیگر)، پخش کردن (رل میان بازیگران)، پراکندن، ریختن به طور اسم صدر)، مهره ریزی، طاس اندازی، قالب، طرح، گچ گیری، افکندن
  ............................................................
  ............................................................
  6. bump
  (adv. & vt. & vi. & n.) دست انداز جاده، ضربت، ضربت حاصله در اثر تکان سخت، برآمدگی، تکان سخت (در هواپیماو غیره)، تکان ناگهانی، ضربت (توام با تکان) زدن
  ............................................................
  7. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  8. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  12. leave
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (v.) ترک گفتن، واگذار کردن، تسلیم شدن، رها کردن، تبعید کردن، واگذاری، رها سازی، بی خیالی
  ............................................................
  14. desert
  (adj. & n.) بیابان، دشت، صحرا، شایستگی، استحقاق، سزاواری
  (vt. & vi.) ول کردن، ترک کردن، گریختن
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бросать (I) > бросить (II)

 • 2 выбрасывать (I) > выбросить (II)

  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  (vt. & n.) دور انداختن، ول کردن، دست کشیدن از، متروک ساختن
  ............................................................
  3. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) محروم کردن، راه ندادن به، بیرون نگاه داشتن از، مانع شدن، مستثنی کردن
  ............................................................
  (v.) هرز دادن، حرام کردن، بیهوده تلف کردن، نیازمند کردن، بی نیرو و قوت کردن، از بین رفتن، باطله، زائد، اتلاف
  ............................................................
  بیرون انداختن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбрасывать (I) > выбросить (II)

 • 3 убивать (I) > убить (II)

  ............................................................
  1. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) قتل، کشتار، آدمکشی، کشتن، بقتل رساندن
  ............................................................
  (v.) کشتن، بقتل رساندن، ترور کردن
  ............................................................
  (vt.) خراب کردن، ویران کردن، نابود ساختن، تباه کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) نابود کردن، از بین بردن، خنثی نمودن
  ............................................................
  (v.) هرز دادن، حرام کردن، بیهوده تلف کردن، نیازمند کردن، بی نیرو و قوت کردن، از بین رفتن، باطله، زائد، اتلاف
  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف

  Русско-персидский словарь > убивать (I) > убить (II)

 • 4 угрохать (I) (св)

  ............................................................
  دست کشیدن از، از کار دست کشیدن، مردن، کشتن
  ............................................................
  2. blow
  (past: blew ; past participle: blown
  (v.) دمیدن، وزیدن، در اثر دمیدن ایجاد صدا کردن، ترکیدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) برباد دادن، تلف کردن، ولخرجی، اسراف
  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > угрохать (I) (св)

 • 5 швыряться (I) (нсв)

  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف

  Русско-персидский словарь > швыряться (I) (нсв)

 • 6 балбесничать (I) (нсв)

  فعل idle/fritter away time

  Русско-персидский словарь > балбесничать (I) (нсв)

 • 7 бегать (I) (нсв)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  ............................................................
  3. shun
  (vt.) دوری و اجتناب، پرهیز کردن، اجتناب کردن از، گریختن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) حرکت تند و سریع، حرکت از روی دست پاچگی، مسابقه کوتاه، سراسیمگی، بسرعت حرکت دادن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) چشمک زدن (بویژه در مورد ستارگان)، برق زدن یاتکان تکان خوردن، چشمک، بارقه، تلاء لو
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تعقیب کردن، دنبال کردن، شکار کردن، وادار به فرار کردن، راندن و اخراج کردن (باaway و out و off)، تعقیب، مسابقه، شکار

  Русско-персидский словарь > бегать (I) (нсв)

 • 8 бежать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  2. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  3. flow
  (vi. & n.) گردش، روند، جریان، روانی، مد (برابر جزر)، سلاست، جاری بودن، روان شدن، سلیس بودن، بده، شریدن
  ............................................................
  ............................................................
  گریزان، فراری، گریختن، شخص فراری
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  7. flee
  (past: fled ; past participle: fled
  (vt.) گریختن، فرار کردن، بسرعت رفتن، fly
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бежать (I) (нсв и св)

 • 9 болтать (I) (нсв) II

  ............................................................
  (vt. & n.) تندتند حرف زدن، تند و ناشمرده سخن گفتن، پچ پچ کردن، چهچه زدن (مثل بلبل)
  ............................................................
  (vt. & n.) هرزه درایی کردن، پچ پچ، ورور، یاوه گویی، وراجی، پرگویی، یاوه گویی کردن، وراجی کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) پرگویی کردن، حرف مفت زدن، ور زدن، ورور
  ............................................................
  4. blab
  (vt. & n.) فضولی کردن، وراجی کردن، گستاخی کردن، فاش و ابراز کردن، فضول
  ............................................................
  (v.) ارائه دادن، پیشنهاد کردن، انتظار داشتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > болтать (I) (нсв) II

 • 10 брак II

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. flaw
  (v.) درز، رخنه، عیب، خدشه، عیب دار کردن، ترک برداشتن، تند باد، آشوب ناگهانی، کاستی
  ............................................................
  (v.) کاستی، آهو، عیب، نقص، ترک کردن، مرتدشدن، معیوب ساختن

  Русско-персидский словарь > брак II

 • 11 бросаться (I) > броситься (II)

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  ............................................................
  4. rush
  (گ.ش.) نی بوریا، بوریا، انواع گیاهان خانواده سمار، یک پر کاه، جزیی، حمله، یورش، حرکت شدید، ازدحام مردم، جوی، جویبار، هجوم بردن، برسر چیزی پریدن، کاری را با عجله و اشتیاق انجام دادن
  ............................................................
  5. dash
  (vt. & vi. & n.) خط تیره، بسرعت رفتن، بسرعت انجام دادن، فاصله میان دو حرف، این علامت، بشدت زدن، پراکنده کردن
  ............................................................
  6. jump
  (vt. & vi. & n.) جستن، پریدن، خیز زدن، جور درآمدن، وفق دادن، پراندن، جهاندن، پرش، جهش، افزایش ناگهانی، ترقی، جهش جهیدن

  Русско-персидский словарь > бросаться (I) > броситься (II)

 • 12 бросок

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  2. rush
  (گ.ش.) نی بوریا، بوریا، انواع گیاهان خانواده سمار، یک پر کاه، جزیی، حمله، یورش، حرکت شدید، ازدحام مردم، جوی، جویبار، هجوم بردن، برسر چیزی پریدن، کاری را با عجله و اشتیاق انجام دادن
  ............................................................
  (past: thrust ; past participle: thrust
  (vt. & n.) فرو کردن، انداختن، پرتاب کردن، چپاندن، سوراخ کردن، رخنه کردن در، به زور باز کردن، نیرو، فشار موتور، نیروی پرتاب، زور، فشار
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) دوسرعت، با حداکثر سرعت دویدن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوشش ناگهانی و کوتاه، جنبش تند و ناگهانی، خروج ناگهانی، فوران، جهش، جوانه زدن، فوران کردن، جهش کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бросок

 • 13 бухаться (I) > бухнуться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. flop
  (vt. & vi. & n.) صدای تلپ، صدای چلپ، باصدای تلپ افتادن، شکست خوردن

  Русско-персидский словарь > бухаться (I) > бухнуться (I)

 • 14 валить (II) > повалить (II), свалить (II) I

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  2. fell
  (v.) انداختن، قطع کردن، بریدن و انداختن، بزمین زدن، مهیب، بیداد گر، سنگدل

  Русско-персидский словарь > валить (II) > повалить (II), свалить (II) I

 • 15 вблизи

  ............................................................
  1. not far off/away
  ............................................................
  2. near/close by
  ............................................................
  3. by
  (adv.) بدست، بتوسط، با، به وسیله، از، بواسطه، پهلوی، نزدیک، کنار، از نزدیک، از پهلوی، از کنار، درکنار، از پهلو، محل سکنی، فرعی، درجه دوم
  ............................................................
  4. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن

  Русско-персидский словарь > вблизи

 • 16 ввергать (I) > ввергнуть (I)

  فعل plunge throw

  Русско-персидский словарь > ввергать (I) > ввергнуть (I)

 • 17 водоотводный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (vt. & n.) زهکش، آبگذر، زهکش فاضل آب، آب کشیدن از، زهکشی کردن، کشیدن (باoff یا away)، زیر آب زدن، زیر آب
  ............................................................
  (n.) زهکشی، زیر آب زنی

  Русско-персидский словарь > водоотводный (-ая, -ое, -ые)

 • 18 водосток

  ............................................................
  (vt. & n.) زهکش، آبگذر، زهکش فاضل آب، آب کشیدن از، زهکشی کردن، کشیدن (باoff یا away)، زیر آب زدن، زیر آب
  ............................................................
  (vt. & n.) آب رو، فاضل آب، جوی، شیار دار کردن، آب رودار کردن، قطره قطره شدن

  Русско-персидский словарь > водосток

 • 19 водосточный (-ая, -ое, -ые)

  صفت drain
  (vt. & n.) زهکش، آبگذر، زهکش فاضل آب، آب کشیدن از، زهکشی کردن، کشیدن (باoff یا away)، زیر آب زدن، زیر آب

  Русско-персидский словарь > водосточный (-ая, -ое, -ые)

 • 20 вскидывать (I) > вскинуть (I)

  ............................................................
  (past: heaved, hove ; past participle: heaved, hove
  (pl. & vt. & n.) بلند کردن، کشیدن، بزرگ کردن، جابجا کردن، باد کردن، تقلا کردن
  ............................................................
  (v.) بلند کردن، کناره گیری کردن از، قی کردن

  Русско-персидский словарь > вскидывать (I) > вскинуть (I)

См. также в других словарях:

 • throw away — (v.) late 14c., to reject, cast from oneself, from THROW (Cf. throw) (v.) + AWAY (Cf. away). More literal meaning of dispose of as useless, release from one s possession as unneeded is first recorded 1520s. Throw away (adj.) is first recorded… …   Etymology dictionary

 • throw away — (something) to fail to use an opportunity. Milton threw away his chance of promotion by being late almost every day. It s a chance to audition for the Metropolitan Opera don t throw it away. Etymology: based on the literal meaning of throw away… …   New idioms dictionary

 • throw away — [v1] dispose of abandon, cast, cast off, chase, clear, discard, dismiss, dispense with, ditch*, drop*, dump*, eject, eliminate, evict, extrude, free oneself of, get rid of, jettison, junk*, lose, refuse, reject, rid oneself of, scrap*, shake off* …   New thesaurus

 • throw away — ► throw away 1) discard as useless or unwanted. 2) waste or fail to make use of (an opportunity or advantage). Main Entry: ↑throw …   English terms dictionary

 • throw away — hrow away v. t. 1. to discard. [PJC] 2. to waste or squander. [PJC] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • throw away — index abandon (relinquish), dislodge, dispel, jettison, relinquish Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • throw away — verb 1. throw or cast away (Freq. 5) Put away your worries • Syn: ↑discard, ↑fling, ↑toss, ↑toss out, ↑toss away, ↑chuck out, ↑cast aside …   Useful english dictionary

 • throw away — or throw out 1) PHRASAL VERB When you throw away or throw out something that you do not want, you get rid of it, for example by putting it in a rubbish container. [V n P] I never throw anything away... [V P n (not pron)] I m not advising you to… …   English dictionary

 • throw away — phrasal verb [transitive] Word forms throw away : present tense I/you/we/they throw away he/she/it throws away present participle throwing away past tense threw away past participle thrown away 1) throw away or throw out to get rid of something… …   English dictionary

 • throw away — v. (D; tr.) ( to squander ) to throw away on (to throw away one s money on gambling) * * * [ θrəʊə weɪ] (D; tr.) ( to squander ) to throw away on (to throw away one s money on gambling) …   Combinatory dictionary

 • throw-away — 1. n. a flyer or handbill. □ The hrow away announced a big, city wide TGIF. □ I passed out the throw aways, but not many people would take them. 2. n. a comedian’s quickly uttered one line joke. □ He tossed off his best throw away of the eveni …   Dictionary of American slang and colloquial expressions

Книги

Другие книги по запросу «throw away» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»