Перевод: с русского на персидский

think ahead

 • 1 загадывать (I) > загадать (I)

  ............................................................
  (past: thought ; past participle: thought
  (vt.) اندیشیدن، فکر کردن، خیال کردن، گمان کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > загадывать (I) > загадать (I)

 • 2 боевой (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  {fight ـ(past: fought ; past participle: fought
  (vt. & n.) جنگ، نبرد، کارزار، پیکار، زد و خورد، جنگ کردن، نزاع کردن، جنگیدن}
  { fighter: ـ(n.) رزمنده، جنگ کننده، جنگنده، مشت باز}
  ............................................................
  (adj.) آماده بجنگ، جنگجو، دعوایی
  ............................................................
  (adj.) ستیزگر، اهل نزاع و کشمکش، جنگ طلب
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) پرتکاپو، کارمایه ای، جدی، کاری، فعال، دارای انرژی
  ............................................................
  (adj.) با روح، زنده، جالب توجه، سرزنده، از روی نشاط، با سرور و شعف
  ............................................................
  (adj.) مبرم، فوری، ضروری، اصرار کننده
  ............................................................
  (adj.) حیاتی، واجب، وابسته بزندگی، اساسی

  Русско-персидский словарь > боевой (-ая, -ое, -ые)

 • 3 вдумываться (I) > вдуматься (I)

  ............................................................
  (vt.) رسیدگی کردن (به)، ملاحظه کردن، تفکر کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вдумываться (I) > вдуматься (I)

 • 4 впереди

  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj.) پیش، جلو، در امتداد حرکت کسی، رو به جلو، سر به جلو
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > впереди

 • 5 вперёд

  ............................................................
  (adv. & adj. & vt. & vi. & n.) جلو، پیش، ببعد، جلوی، گستاخ، جسور، فرستادن، رساندن، جلو انداختن، (فوتبال) بازی کن ردیف جلو، به جلو، ارسال کردن
  ............................................................
  (adv. & adj.) پیش، جلو، در امتداد حرکت کسی، رو به جلو، سر به جلو
  ............................................................
  3. on
  (adv.) وصل، روشن، برقرار، روی، در روی، بر روی، بر، بالای، در باره، راجع به، در مسیر، عمده، به اعتبار، به، بعلت، بطرف، در بر، برتن، به پیش، به جلو، همواره، بخرج
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  6. on!

  Русско-персидский словарь > вперёд

 • 6 выбрасывать (I) > выбросить (II)

  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  (vt. & n.) دور انداختن، ول کردن، دست کشیدن از، متروک ساختن
  ............................................................
  3. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) محروم کردن، راه ندادن به، بیرون نگاه داشتن از، مانع شدن، مستثنی کردن
  ............................................................
  (v.) هرز دادن، حرام کردن، بیهوده تلف کردن، نیازمند کردن، بی نیرو و قوت کردن، از بین رفتن، باطله، زائد، اتلاف
  ............................................................
  بیرون انداختن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбрасывать (I) > выбросить (II)

 • 7 выдумывать (I) > выдумать (I)

  ............................................................
  (vt.) اختراع کردن، از پیش خود ساختن، ساختن، جعل کردن، چاپ زدن، تاسیس کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ترکیب، ساخت، ساختمان یاحالت داستان ساختگی، در (تاتر) آرایش، گریم، ترکیب کردن، درست کردن، جبران کردن، جعل کردن، گریم کردن، بزک، توالت

  Русско-персидский словарь > выдумывать (I) > выдумать (I)

 • 8 вырываться (I) > вырваться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (getaway=)
  آغاز، گریز، فرار، برو، دور شو، گم شو
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  ............................................................
  عبور از مانع، رسوخ مظفرانه، پیشرفت غیرمنتظره (علمی یافنی)
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вырываться (I) > вырваться (I)

 • 9 действовать (I) > подействовать (I)

  ............................................................
  1. act
  (n.) کنش، فعل، کردار، عمل، کار، حقیقت، امر مسلم، فرمان قانون، تصویب نامه، اعلامیه، (حق.) سند، پیمان، رساله، سرگذشت، پردهء نمایش (مثل پردهء اول)
  (vt. & vi.) کنش کردن، کار کردن، عمل کردن، جان دادن، روح دادن، برانگیختن، رفتار کردن، اثر کردن، بازی کردن، نمایش دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) عمل کردن، به کار انداختن، بهره برداری کردن، به فعالیت واداشتن، گرداندن، اداره کردن، راه انداختن، دایر بودن، عمل جراحی کردن
  ............................................................
  4. go ahead!
  ............................................................
  5. work
  (pl. & vt. & vi. & n.) کار، کار کردن، عملی شدن، شغل، وظیفه، زیست، عمل، عملکرد، نوشتجات، آثار ادبی یا هنری، (درجمع) کارخانه، استحکامات، موثر واقع شدن، عمل کردن
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) تابع، وظیفه، کار کردن، کارکرد، کار، کار ویژه، پیشه، مقام، ماموریت، عمل، ایفاء، عمل کردن، وظیفه داشتن، آئین رسمی
  ............................................................
  7. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) معتبر، صحیح، قوی، سالم، قانونی، درست، دارای اعتبار، موثر
  ............................................................
  10. use
  استفاده، کاربرد، استفاده کردن، به کار بردن
  (vt. & vi.) استعمال کردن، مصرف کردن، به کار انداختن
  (n.) استعمال، مصرف، فایده، سودمندی، تمرین، تکرار، ممارست
  ............................................................
  ............................................................
  12. effect
  (pl. & vt. & n.) اثر، نتیجه، اجرا کردن، معنی، مفهوم، نیت، مفید، کار موثر، عملی کردن، معلول

  Русско-персидский словарь > действовать (I) > подействовать (I)

 • 10 досрочно

  ahead of schedule/time

  Русско-персидский словарь > досрочно

 • 11 досрочный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پیشروی، پیشرفت، پیش بردن، جلو بردن، ترقی دادن، ترفیع رتبه دادن، تسریع کردن، اقامه کردن، پیشنهاد کردن، طرح کردن، مساعده دادن، مساعده
  (adj.) از پیش فرستاده شده، قبلا تهیه شده، قبلا تجهیز شده، جلو رفتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > досрочный (-ая, -ое, -ые)

 • 12 думать (I) > подумать (I)

  ............................................................
  (past: thought ; past participle: thought
  (vt.) اندیشیدن، فکر کردن، خیال کردن، گمان کردن
  ............................................................
  (vt.) رسیدگی کردن (به)، ملاحظه کردن، تفکر کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) بازتاب دادن یا یافتن، منعکس کردن، برگرداندن، فکر کردن، منتج شدن به، بازتابیدن، تامل کردن
  ............................................................
  (vt.) سنجیدن، اندیشه کردن، تعمق کردن، تفکر کردن، سنجش
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) قصد داشتن، خیال داشتن، فهمیدن، معنی دادن، بر آن بودن، خواستن
  ............................................................
  { concern:
  (pl. & vt. & vi. & n.) ربط، بستگی، بابت، مربوط بودن به، (بصورت اسم مفعول) دلواپس کردن، (م.م.) نگران بودن، اهمیت داشتن}
  ............................................................
  (adj. & vt. & vi. & n.) بدگمان شدن از، ظنین بودن از، گمان کردن، شک داشتن، مظنون بودن، مظنون، موردشک

  Русско-персидский словарь > думать (I) > подумать (I)

 • 13 забегать (I) > забежать (I)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  زائده، وازده، آشغال، زهاب، آب زه کشی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پیش دستی کردن بر، پیش جستن بر، پیش افتادن، ممانعت کردن، کمین، کمینگاه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > забегать (I) > забежать (I)

 • 14 задумывать (I) > задумать (I)

  ............................................................
  (past: thought ; past participle: thought
  (vt.) اندیشیدن، فکر کردن، خیال کردن، گمان کردن
  ............................................................
  2. plan
  (vt. & vi. & n.) برنامه، طرح، نقشه، تدبیر، اندیشه، خیال، نقشه کشیدن، طرح ریختن
  ............................................................
  (vt. & vi.) تصور کردن، بار گرفتن، بستن شدن، حمل گفتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > задумывать (I) > задумать (I)

 • 15 измышлять (I) > измыслить (II)

  ............................................................
  (vt.) اختراع کردن، از پیش خود ساختن، ساختن، جعل کردن، چاپ زدن، تاسیس کردن
  ............................................................
  (v.) ساختن، بافتن و از کار در آوردن، تقلید و جعل کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > измышлять (I) > измыслить (II)

 • 16 мнить (II) (нсв)

  ............................................................
  (past: thought ; past participle: thought
  (vt.) اندیشیدن، فکر کردن، خیال کردن، گمان کردن
  ............................................................
  (vt.) تصور کردن، پنداشتن، فرض کردن، انگاشتن، حدس زدن، تفکر کردن

  Русско-персидский словарь > мнить (II) (нсв)

 • 17 мыслить (II) (нсв)

  فعل think
  (past: thought ; past participle: thought
  (vt.) اندیشیدن، فکر کردن، خیال کردن، گمان کردن

  Русско-персидский словарь > мыслить (II) (нсв)

 • 18 напролом

  قید straight through/ahead

  Русско-персидский словарь > напролом

 • 19 обдумывать (I) > обдумать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) رسیدگی کردن (به)، ملاحظه کردن، تفکر کردن

  Русско-персидский словарь > обдумывать (I) > обдумать (I)

 • 20 обмозговывать (I) > обмозговать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) سنجیدن، اندیشه کردن، تعمق کردن، تفکر کردن، سنجش
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обмозговывать (I) > обмозговать (I)

См. также в других словарях:

 • think ahead — index plan, scheme Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • think ahead — v. (D; intr.) ( to direct one s thoughts ahead ) to think ahead to (to think ahead to the future) * * * (D; intr.) ( to direct one s thoughts ahead ) to think ahead to (to think ahead to the future) …   Combinatory dictionary

 • think ahead — phrasal verb [intransitive] Word forms think ahead : present tense I/you/we/they think ahead he/she/it thinks ahead present participle thinking ahead past tense thought ahead past participle thought ahead to make plans about things that will or… …   English dictionary

 • think ahead — • plan ahead • think ahead to prepare for the future; to make calculated future arrangements …   Idioms and examples

 • think ahead — …   Useful english dictionary

 • think ahead (to something) — ˌthink aˈhead (to sth) derived to think about a future event or situation and plan for it Main entry: ↑thinkderived …   Useful english dictionary

 • think — I UK [θɪŋk] / US verb Word forms think : present tense I/you/we/they think he/she/it thinks present participle thinking past tense thought UK [θɔːt] / US [θɔt] past participle thought *** Get it right: think: The verb think is rarely used with an …   English dictionary

 • think out of the box — think out of/outside the box ► to think using your imagination and having new ideas instead of traditional or expected ones: »Thinking outside the box could be enough to put a business ahead of its competitors. Main Entry: ↑think …   Financial and business terms

 • think out of/outside the box — ► to think using your imagination and having new ideas instead of traditional or expected ones: »Thinking outside the box could be enough to put a business ahead of its competitors. Main Entry: ↑think …   Financial and business terms

 • think outside the box — think out of/outside the box ► to think using your imagination and having new ideas instead of traditional or expected ones: »Thinking outside the box could be enough to put a business ahead of its competitors. Main Entry: ↑think …   Financial and business terms

 • Think of Tomorrow — is an album by Jacki McShee s Pentangle. It was released on Ariola/Hypertension 883 697/HYCD 200 112 in 1991. Green Linnet released it in the same year on GLCD 3057. Hypertension re released it in 2005. A count of website downloads suggests that… …   Wikipedia

Книги

Другие книги по запросу «think ahead» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»