Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

test+block

 • 1 изпитателен стенд

  test block
  test blocks

  Български-Angleščina политехнически речник > изпитателен стенд

 • 2 стендово изпитване

  bench test
  bench tests
  block test
  block tests
  rig test
  rig tests
  test at the rig
  tests at the rig

  Български-Angleščina политехнически речник > стендово изпитване

 • 3 стенд за изпитване на двигатели

  block-testing stand
  block-testing stands
  engine-test stand
  engine-test stands
  engine test bed
  engine test beds

  Български-Angleščina политехнически речник > стенд за изпитване на двигатели

 • 4 автоблокировка

  жп. automatic block system
  * * *
  а̀втоблокиро̀вка,
  ж., -и жп automatic block system.
  * * *
  жп. automatic block system

  Български-английски речник > автоблокировка

 • 5 анализ

  analysis (pl. analyses)
  хим. break-down
  анализ на кръвта/урината blood/water test
  морфологичен/синтактичен анализ parsing
  * * *
  ана̀лиз,
  м., -и, (два) ана̀лиза analysis, pl. analyses; ( дял от математиката) analysis; хим. break-down; \анализ на дисперсията analysis of variance; \анализ на кръвта/урината blood/water test; \анализ на относителни показатели ratio analysis; \анализ на съотношението разходи-производство” input-output analysis; гранулометричен \анализ grain-size analysis; критичен \анализ dissection; математически \анализ calculus; морфологичен/синтетичен \анализ parsing; обемен \анализ volumetric analysis; правя \анализ assay; психологичен \анализ character study; ситов \анализ mesh/screen/sieve analysis.
  * * *
  analysis, analytics (мат), resolution
  * * *
  1. (дял от математиката) analytics 2. analysis (pl. analyses) 3. АНАЛИЗ на кръвта/урината blood/water test 4. морфологичен/синтактичен АНАЛИЗ parsing 5. психологичен АНАЛИЗ character study 6. хим. break-down

  Български-английски речник > анализ

 • 6 бактериологичен

  bacteriological
  бактериологична война germ/bacteriological warfare
  * * *
  бактериологѝчен,
  прил., -на, -но, -ни bacteriological; \бактериологиченна война germ/bacteriological warfare; \бактериологиченна проба bacteriological test.
  * * *
  bacteriological
  * * *
  1. bacteriological 2. бактериологична война germ/bacteriological warfare

  Български-английски речник > бактериологичен

 • 7 балон

  balloon
  пробен балон a pilot/trial/balloon, a balloon d'essai
  * * *
  бало̀н,
  м., -и, (два) бало̀на balloon; надувам \балон (за шофьор) take a Breathalyzer test; пробен \балон pilot/trial balloon, balloon d’essay; управляем \балон dirigible balloon; (за шофьор) breath taste bag, Breathalyzer; разг. drunkometer.
  * * *
  с балон.
  * * *
  1. balloon 2. пробен БАЛОН a pilot/trial/balloon, a balloon d'essai

  Български-английски речник > балон

 • 8 бащичко

  той е цял бащичко he's a chip of the old block, he takes after his
  * * *
  ба̀щичко,
  м., само ед. разг.: той е цял \бащичко he’s a chip of the old block; he takes after his father; he is the spitting image of his father; like father, like son.
  * * *
  той е цял БАЩИЧКО he's a chip of the old block, he takes after his

  Български-английски речник > бащичко

 • 9 бедрен

  thigh (attr.)
  анат. femoral, coxal
  бедрена артерия a femoral artery
  бедрен блок мед. a bundle branch block
  бедрена кост a thigh bone, анат. femure
  бедрен мускул анат. glutaeus, gluteus
  * * *
  бѐдрен,
  прил. thigh (attr.); анат. femoral, crural, coxal; \бедрен блок мед. bundle branch block; \бедрен мускул анат. glutaeus, gluteus; \бедрен пояс pelvic girdle; \бедрена артерия femoral artery; \бедрена кост thigh bone, анат. femur.
  * * *
  ; ischiatic; hip bone (анат.) (бедрена кост); thigh-bone
  * * *
  1. thigh (attr.) 2. БЕДРЕН блок мед. а bundle branch block 3. БЕДРЕН мускул анaт. glutaeus, gluteus 4. БЕДРЕНa артерия a femoral artery 5. БЕДРЕНa кост a thigh bone, анат. femure 6. анат. femoral, coxal

  Български-английски речник > бедрен

 • 10 бензин

  petrol, gasolene, motor spirit, benzine
  ам. gas
  * * *
  бензѝн,
  м., само ед. petrol, амер. gasolene, motor spirit, benzin(e); амер. gas; (за чистене) benzine; \бензин без добавки blank gasoline; \бензин с добавка на минерално масло lubricated petrol; \бензин с добавки blended gasoline; еталонен \бензин reference gasoline; етилиран \бензин ethyl gasoline; неетилиран \бензин clear/unleaded gasoline; нискокачествен \бензин low-test gasoline; помпа за \бензин petrol-filling pump; хидриран \бензин hydrogasoline.
  * * *
  petrol; motor spirit
  * * *
  1. (за чистене) benzine 2. petrol, gasolene, motor spirit, benzine 3. ам. gas

  Български-английски речник > бензин

 • 11 блок

  леден блок a block of ice, an (ice-)floe, ( плаващ) drift ice, ( в река) broken ice
  4. (за рисуване) drawing block
  5. пол. bloc
  надничен блок a scale of wages, a wage tariff, a standard wage table; a wage-freeze
  * * *
  м., -ове, (два) бло̀ка 1. ( голям недялан камък) block, boulder; леден \блок a block of ice, an (ice-)floe, ( плуващ) drift ice, (в река) broken ice; ( стомана) ingot;
  2. ( жилищна сграда) residential block, block of flats, амер. apartment house; ( висока жилищна сграда) tower-block; ( квартал) block;
  3. (за рисуване) drawing block; (за писане) (wri-ting-) pad;
  4. полит. bloc; надничен \блок scale of wages, wage tariff, standard wage-freeze;
  5. инф.: автономен \блок off-line unit; \блок данни data block; \блок за управление на инструкциите instruction control unit; \блоксхема на програма programme flow chart; страничен \блок page frame;
  6. техн.: армировъчно-кофражен \блок shuttering unit with laid reinforcement; \блок от зъбни колела на обща ос bank of gears; захранващ \блок power unit/pack.
  * * *
  bloc (на поле); block; ingot
  * * *
  1. (в ТКЗС) (large) tract (of land) 2. (голям недялан камък) block, boulder 3. (жилищна постройка) block (of flats) 4. (за писане) (writing-) pad 5. (за рисуване) drawing block 6. (квартал) block 7. (стомана) ingot 8. леден БЛОК a block of ice, an (ice-)floe, (плаващ) drift ice, (в река) broken ice 9. надничен БЛОК a scale of wages, a wage tariff, a standard wage table; a wage-freeze 10. пол. bloc

  Български-английски речник > блок

 • 12 блок-шрифт

  печ. block letters
  * * *
  печ. block letters

  Български-английски речник > блок-шрифт

 • 13 блокирам

  1. воен. blockade; subject to a blockade
  2. фин. freeze
  3. тех. lock
  * * *
  блокѝрам,
  гл.
  1. воен. blockade; subject to a blockade;
  2. фин. freeze;
  3. техн. lock; (за двигател) seize up.
  * * *
  beset; block; blockade; interlock (тех.)
  * * *
  1. mex. lock 2. воен. blockade;subject to a blockade 3. фин. freeze;

  Български-английски речник > блокирам

 • 14 блокировка

  жп. block system; тех. interlock
  * * *
  блокиро̀вка,
  ж., само ед. blocking; жп block system; техн. interlock; автоматична \блокировка авт. automatic block system, съкр. ABS.
  * * *
  жп. block system; mex. interlock

  Български-английски речник > блокировка

 • 15 блоков

  block (attr.)
  блокови жилища blocks of flats, housing blocks
  блокова тухла a hollow tile
  * * *
  бло̀ков,
  прил. block (attr.); \блокова тухла hollow tile; \блокови жилища blocks of flats, housing blocks, apartment houses.
  * * *
  1. block (attr.) 2. БЛОКОВa тухла a hollow tile 3. БЛОКОВи жилища blocks of flats, housing blocks

  Български-английски речник > блоков

 • 16 блокче

  (играчка) building block
  * * *
  бло̀кче,
  ср., -та ( играчка) building block; ( парче от нещо) cake.
  * * *
  bar: а chocolate блокче - блокче шоколад
  * * *
  (играчка) building block

  Български-английски речник > блокче

 • 17 борба

  1. fight, ( класова) struggle; contest
  борба на стихиите a war of the elements
  борба за съществуване биол. a struggle for existence/life
  борба срещу вредните насекоми insect pest control
  борба докрай ам. a finish fight
  борба на живот и смърт a life and death struggle
  водя борба be on/go (out) on the war-path
  водя борба с някого struggle against s.o.; fight s.o.
  wage a struggle/a fight against s.o.
  2. прен. combating (of), drive (against)
  на борба за on with the fight for
  борба за a struggle/fight for; a struggle to (c inf.)
  3. сп. wrestling; wrestling bout
  борба класически стил Graeco-Roman style
  борба свободен стил all-in-wrestling, free-style wrestling
  борба с бикове bullfight
  * * *
  борба̀,
  ж., -ѝ 1. fight, ( класова) struggle; contest; ( изборна) campaign; \борбаа докрай амер. finish fight; \борбаа на живот и смърт life and death struggle; \борбаа на стихиите war of the elements; \борбаа с вредните насекоми insect pest control; \борбаа с престъпността crime control; водя \борбаа с някого struggle against s.o.; fight s.o.; wage a struggle/a fight against s.o.; енергична \борбаа със/срещу clamp-/crack-down on; повеждам енергична \борбаа с/срещу clamp/crack down on; решавам с \борбаа fight it out; честна \борбаа fair play;
  2. прен. combating (of), drive (against); \борбаа за struggle/fight for; struggle to (c inf.); на \борбаа за on with the fight for;
  3. спорт. wrestling; wrestling bout; \борбаа класически стил Graeco-Roman style; \борбаа с бикове bullfight; \борбаа свободен стил all-in-wrestling, free-style wrestling; (кеч) свободна \борбаа catch-as-catch-can; хватка при \борбаа hold.
  * * *
  battle; belligerence; contest{kxn`test}; fight: A борба between two dogs. - Борба между две кучета.; fighting; борба against difficulties - борба срещу трудностите; war; warfare
  * * *
  1. (изборна) campaign 2. fight, (класова) struggle;contest 3. wage a struggle/a fight against s. о. 4. БОРБА докрай ам. a finish fight 5. БОРБА за a struggle/fight for;a struggle to (c inf.) 6. БОРБА за съществуване биол. a struggle for existence/life 7. БОРБА класически стил Graeco-Roman style 8. БОРБА на живот и смърт а life and death struggle 9. БОРБА на стихиите a war of the elements 10. БОРБА с бикове bullfight 11. БОРБА свободен стил all-in-wrestling, free-style wrestling 12. БОРБА срещу вредните насекоми insect pest control 13. водя БОРБА be on/go (out) on the war-path 14. водя БОРБА с някого struggle against s. o.;fight s. o. 15. на БОРБА за on with the fight for 16. прен. combating (of), drive (against) 17. решавам c БОРБА fight it out 18. сn. wrestling;wrestling bout 19. свободна БОРБА (кеч) catch-as-catch-can 20. хватка при БОРБА hold 21. честна БОРБА fair play

  Български-английски речник > борба

 • 18 бутур

  1. зоол. bittern (Botaurus stellaris)
  прен. (човек) block-head, sluggard
  * * *
  бу̀тур,
  м., само ед.
  1. зоол. ( воден бик) bittern ( Botaurus stellaris);
  2. прен. ( ленивец) block-head, sluggard.
  * * *
  1. зоол. bittern (Botaurus stellaris) 2. прен. (човек) block-head, sluggard

  Български-английски речник > бутур

 • 19 възприемчивост

  receptivity, quick wit, intelligence
  физ. susceptibility
  * * *
  възприемчѝвост,
  ж., само ед. receptivity, quick wit, intelligence; физ. susceptibility; тест за \възприемчивост псих. trainability test.
  * * *
  docility; impressionability; perceptivity{px`septiviti}; receptivity
  * * *
  1. receptivity, quick wit, intelligence 2. физ. susceptibility

  Български-английски речник > възприемчивост

 • 20 гарнитура

  (за рокля, шапка и пр.) trimming, decoration
  (за ядене) garnish, dressing, ( зеленчуци) vegetables
  (мебели) suite of furniture
  гарнитура за спалня a bedroom suite
  гарнитура мека мебел a drawinsroom suite
  с гарнитура от garnished with
  * * *
  гарниту̀ра,
  ж., -и (за рокля, шапка и пр.) trimming, decoration; facing; (за ядене) garnish, dressing, trimmings, fixings, accompaniments; ( зеленчуци) vegetables; ( мебели) suite of furniture; \гарнитураа за спалня bedroom suite; \гарнитураа мека мебел drawing-room suite; с \гарнитураа от garnished with; уплътнителна \гарнитураа техн. cylinder gasket; block filler.
  * * *
  dressing; garnish; garniture; suitе{swi;t}
  * * *
  1. (за рокля, шапка и пр.) trimming, decoration 2. (за ядене) garnish, dressing, (зеленчуци) vegetables 3. (мебели) suite of furniture 4. ГАРНИТУРА за спалня a bedroom suite 5. ГАРНИТУРА мека мебел a drawinsroom suite 6. с ГАРНИТУРА от garnished with

  Български-английски речник > гарнитура

См. также в других словарях:

 • Block design test — Block design is a subtest on many intelligence tests that tests visuospatial and motor skills. The testee is required to take blocks that have all white sides, all red sides, and red and white sides and arrange them according to a pattern. They… …   Wikipedia

 • Block Truncation Coding — Block Truncation Coding, or BTC, is a type of lossy image compression technique for greyscale images. It divides the original images into blocks and then uses a quantiser to reduce the number of grey levels in each block whilst maintaining the… …   Wikipedia

 • Block Party (album) — Block Party Studio album by Missy Elliott Released TBA …   Wikipedia

 • Test (Unix) — test is a Unix command that evaluates conditional expressions.yntax test expression or [ expression ] DescriptionThe test command evaluates the expression parameter. In the second form of the command, the [ ] (brackets) must be surrounded by… …   Wikipedia

 • Block-système — Le block système ou cantonnement est le moyen généralement employé pour assurer l espacement des trains circulant dans le même sens sur une même voie ferrée. Sommaire 1 Historique 2 Principe 2.1 Block système à voie fermée …   Wikipédia en Français

 • test — 1. To prove; to try a substance; to determine the chemical nature of a substance by means of reagents. 2. A method of examination, as to determine the presence or absence of a definite disease or of some substance in any of the fluids, tissues,… …   Medical dictionary

 • Test, visual acuity — This test measures how well you see at various distances. It is the familiar eye chart test. The eye chart itself the usual one is called Snellen s chart is imprinted with block letters that line by line decrease in size, corresponding to the… …   Medical dictionary

 • Test, eye chart — This test measures how well you see at various distances. The eye chart itself the usual one is called Snellen s chart is imprinted with block letters that line by line decrease in size, corresponding to the distance at which that line of letters …   Medical dictionary

 • Block (Graphentheorie) — Wenn ein Graph zusammenhängend ist, bedeutet das intuitiv, dass jeder Knoten des Graphen von jedem anderen Knoten aus über einen Weg erreichbar ist. Inhaltsverzeichnis 1 Mathematische Definition 1.1 Ungerichtete Graphen 1.2 Gerichtete Graphen 2… …   Deutsch Wikipedia

 • block — 1. n. the head. □ That block of yours is pretty dense. □ Try to get this stuff through your block before the test. 2. n. the auction block. □ The painting went on the block and sold for nearly fifty three million dollars …   Dictionary of American slang and colloquial expressions

 • block error rate test/tester —    (BLERT)    A method or device used to measure the quality of the block transmission, the pattern of block transmission, and the number of block errors received. The figures obtained are used to compute the block error rate …   IT glossary of terms, acronyms and abbreviations

Книги

Другие книги по запросу «test+block» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»