Перевод: с испанского на болгарский

tener+la+cara+abatida

 • 1 vaqueta

  f обработена кравешка кожа; tener cara de vaqueta прен., разг. имам суров вид.

  Diccionario español-búlgaro > vaqueta

 • 2 cara

  f 1) лице, лик; cara de acelga (de gualda) прен., разг. бледо, зеленикаво лице; cara de aleluya (de pascua) прен., разг. щастливо лице; cara de (justo) juez прен., разг. строго лице; cara empedrada (de rallo) прен., разг. надупчено от шарка лице; 2) изглед, израз, изражение на лице; 3) външност, фасада, външен вид; 4) лицева страна (плат, монета); 5) прен., разг. дързост, нахалство; 6) прен. присъствие; 7) геом. страна на фигура; 8) повърхност; cara a cara лице в лице; de cara a с лице към; cara dura безочлив човек; a cara o cruz ези или тур€; por su bella (linda) cara прен., разг. за черните му очи; cruzarle a uno la cara залепвам плесница; el sol da de cara слънцето блести в очите; dar en cara a uno упреквам някого; hombre de dos caras разг. двуличник; andar a cara descubierta прен. действам откровено, без преструвки; cara nueva непознат, външен човек.

  Diccionario español-búlgaro > cara

 • 3 tener

  1. tr 1) хващам, държа в ръце; 2) имам, притежавам; 3) със съществително, означаващо време: а) продължавам определено време: tener días продължавам с дни; б) на определена възраст съм; tengo treinta años на тридесет години съм; 4) имам, съдържам; 5) издържам, поддържам; tengo mucha familia имам, издържам голямо семейство; 6) владея, разполагам, упражнявам власт; 7) държа на, изпълнявам, спазвам; 8) имам гости, приемам вкъщи; 9) преживявам по определен начин (с пряко допълнение за време); tuve un día malo имах лош ден; 10): tener + същ. име правя или изпитвам това, което означава съществителното; tener cuidado внимавам; tener miedo страхувам се; 11): tener + que + inf трябва да + значението на глагола в инфинитив; 12) имам, зает съм с нещо; 13) (por) считам, смятам; 14) (en) оценявам, държа на нещо; tener en menos прен. презирам, отвращавам се; tener en mucho прен. уважавам; tener en poco пренебрегвам; 15) във форма на учтивост; tener el honor имам честта; tener a bien благоволявам; no tener uno todas consigo прен., разг. имам опасения, боя се; tener en la uña зная на пръсти; tener para sí убеждавам се, съставям си мнение; tener presente una cosa помня, имам предвид нещо; no tener sobre qué caerse muerto прен., разг. намирам се в крайна нужда, бедност; no tengo nada que ver (con alguien o con algo) прен., разг. нямам нищо общо (с някого или нещо); 2. intr богат, състоятелен съм; 3. prnl 1) стоя, държа се, крепя се; 2) държа се, не отстъпвам; 3) държа се, хващам се за някого ( нещо).

  Diccionario español-búlgaro > tener

 • 4 mono,

  a 1. adj 1) разг. красив, изящен, хубав; 2) разг. Кол. русокос; златист (за цвят на коса); 2. m 1) маймуна (самец); 2) прен. преструванко; 3) прен. имитатор, подражател; 4) прен. изображение на човешка или животинска фигура; 5) прен. Ч. сергия; 6) вулг. полицай; 7) вулг. дрога; 8) вулг. наркотичен глад (с гл. tener, estar con); 9) прен. работен комбинезон, гащеризон; mono, de vuelo авиаторски костюм, скафандър; mono, sabio дресирана маймуна; estar de mono,s dos o màs personas прен., разг. скаран съм с някого; quedarse uno hecho un mono, прен. оставам смутен, засрамен; ser uno el último mono, прен., разг. нищо не струвам, не ставам за нищо; їtengo mono,s en la cara? прен., разг. какво си ме зяпнал?

  Diccionario español-búlgaro > mono,

 • 5 ojo

  m 1) око; 2) ухо (на игла); 3) отвор, дупка (за дръжка на инструмент); 4) поглед, наблюдение; ten el ojo sobre él не го изпускай от очи; 5) дупка (на брава); 6) оченце (на паунова опашка); 7) арка, свод на мост, стълба; 8) шлюз (на мелница); 9) шупла (на сирене, хляб); 10) сапунисване; dar un ojo a la ropa сапунисвам дрехите; 11) закръгленост на буква; 12) извор в равнина; 13) мазни капки, плуващи в течност; 14) петно, фигура, подобна на око; 15) бележка, нота бене към текст; 16) прен. внимание, обръщане на внимание на нещо; 17) дупка в мрежа; 18) прен. способност бързо да се преценят обстоятелствата; ojo clínico прен. око на доктор, на познавач; 19) мор. отвор за кабел, въже; 20) pl като израз на голяма обич; ojo de agua извор; ojo del culo анус; ojos blandos (tiernos) прен., разг. меки, кротки, като насълзени очи; ojo de carnero moribundo прен., разг. изпъкнали и тъжни очи; ojos de gato разг. очи с неопределен, сивкав цвят; ojos de lince прен., разг. много остро зрение; ojos de sapo разг. много изпъкнали, кротки очи; ojos vivos блестящи, оживени очи; cuatro ojos разг. човек с очила; abrir uno el ojo прен. отварям си очите, внимавам; a ojo de buen cubero прен., разг. без мерене, на око; arrasàrsele a uno los ojos de (en) agua (làgrimas) прен. насълзяват ми се очите, изпълват се със сълзи; bailarle a uno los ojos прен. играят му очите; bajar uno los ojos прен. изчервявам се, унижавам се, подчинявам се; cerrar uno el (los) ojo(s) прен., разг. умирам; costar una cosa los ojos (un ojo) de la cara прен., разг. струвам много скъпо; írsele a uno los ojos por (tras) una cosa прен. очите ми изтичат по (след) нещо; Ўmucho ojo! Ўojo! внимание!; no saber uno dónde tiene los ojos прен., разг. голям невежа; ojo alerta разг. нащрек; Ўojo con...! внимавай с...! ojo por ojo око за око (за отмъщение); tener entre (sobre) ojo(s) a uno прен., разг. мразя някого, мисля му лошото; torcer (volver) los ojos извръщам очи; vidriarse los ojos изцъклям се (за очи); volver los ojos a uno прен. обръщам очи към някого, интересувам се от него; a ojo на око, приблизително; a cierra ojos, a ojos cerrados; а) в полусън; б) слепешком, слепешката; в) набързо, без да се мисли; ojos reventones изцъклени очи; clavar los ojos прен. втренчвам се; en un abrir y cerrar los ojos разг. за миг; no pegar los ojos не мога да мигна, да спя; saltar a los ojos прен. бия на очи; ojo de buey мор. кръгло прозорче, капандура; илюминатор; ojo de pollo мазол; pasar los ojos por un escrito прен. преглеждам, хвърлям поглед на текст.

  Diccionario español-búlgaro > ojo

 • 6 santo,

  a 1. adj 1) свят; 2) целебен (за лекарство); 3) простодушен; 4) свещен, неприкосновен, чист; 5) посветен на Бога; Tierra Santa Божи гроб; Semana Santa Страстната седмица; Santo Oficio Светата инквизиция; 6) според божиите закони; 7) употребено с някои имена, подсилва значението им: hizo su santo,a voluntad изпълни волята му; se echó en el santo, suelo хвърли се право върху пода; todo el santo, día цял ден; 8) много твърд, непропусклив (за тухла); 2. m 1) светец, светия; светЈ; 2) образ на светец; 3) разг. винетка, гравюра и т. н. на книга; 4) имен ден; 5) вулг., жарг. информатор (в престъпния свят); 6) Ч. кръпка на дреха; 7) воен. име на светец като парола; Todos los Santos Вси Светии; Santaclós Дядо Коледа; quedarse para vestir santo,s прен., разг. оставам стара мома; santo, y seña воен. парола и отговор; їa santo, de qué? с каква цел, в името на какво; откъде-накъде?; no es santo, de mi devoción прен. този човек не ми е по сърце; encomendarse a buen santo, прен. търся помощ, покровител; írsele a uno el santo, al cielo прен. забравям какво искам да кажа или да направя; desnudar a un santo, para vestir a otro прен. вземам от един, за да дам на друг; ощетявам някого в полза на друг; tener el santo, de cara (espaldas) прен. имам успех, върви ми (всичко става наопаки); rogar el santo, hasta pasar el tranco proverb изтъка си платното, ритна кросното; llegar y besar el santo, прен., разг. бързо, на раз-два.

  Diccionario español-búlgaro > santo,

 • 7 abstenerse

  prnl (tener) 1) въздържам се (от алкохол, тютюн, гласуване); 2) лишавам се.

  Diccionario español-búlgaro > abstenerse

 • 8 acelga

  f бяло цвекло; cara de acelga бледо лице.

  Diccionario español-búlgaro > acelga

 • 9 acentuado,

  a adj 1) ударен; vocal acentuado,a ударена сричка; 2) подчертан, рязък; tener facciones muy acentuado,as имам резки черти на лицето; 3) прен. преувеличен.

  Diccionario español-búlgaro > acentuado,

 • 10 agalla

  f 1) израстък върху дъб, причинен от насекоми; 2) pl хриле; 3) pl анат. сливици; 4) Амер. алчност, стремеж, жажда; 5) бот. агая, вид храст в Куба, от който се получава боя; tener agallas прен., разг. решителен съм.

  Diccionario español-búlgaro > agalla

 • 11 agarradera

  f 1) дръжка; 2) pl прен., разг. чужда услуга или чуждо влияние за постигане на целите; tener buenas agarraderas прен., разг. имам добри връзки.

  Diccionario español-búlgaro > agarradera

 • 12 aldaba

  f 1) чукче или халка (железни, за хлопане на външна врата); 2) стенна желязна халка (за връзване на кон); 3) ключалка, мандало, резе (на врата); tener (agarrarse a) buenas aldabas прен., разг. имам влиятелни връзки.

  Diccionario español-búlgaro > aldaba

 • 13 apelación

  f юр. обжалване, апелация; no haber (no tener) apelación прен., разг. няма изход, няма лек; sin apelación безапелационно.

  Diccionario español-búlgaro > apelación

 • 14 aprecio

  m 1) оценка; 2) уважение; ценене, признание; tener a uno en gran aprecio високо ценя някого; sentir por alguien aprecio изпитвам уважение към някого; gozar de aprecio ползвам се с уважение; no hacer aprecio Амер. не обръщам внимание.

  Diccionario español-búlgaro > aprecio

 • 15 arrope

  m 1) сгъстен гроздов сироп; 2) Арж. плодово сладко; 3) фарм. растителен сироп с мед; cara de arrope прен. сладникаво лице, израз.

  Diccionario español-búlgaro > arrope

 • 16 arte

  m (f pl) 1) изкуство; artes plàsticas изобразително изкуство; bellas artes изящни изкуства; séptimo arte кинематография; 2) умение, сръчност, майсторство; 3) изкуство, начин да се прави нещо; 4) хитрост, уловка; 5) риболовна мрежа; no ser (no tener) ni arte ni parte en algo прен. нямам нищо общо с това; por arte del diablo прен. дяволска работа; malas artes недостойни средства за постигане на целта; de mal arte в лошо състояние.

  Diccionario español-búlgaro > arte

 • 17 atadero

  m 1) въже; 2) кука, място за връзване (на коневръз); no tener atadero прен., разг. безразборно.

  Diccionario español-búlgaro > atadero

 • 18 atenerse

  (tener) prnl (с предл. а) 1) придържам се към; 2) държа се за някого ( нещо).

  Diccionario español-búlgaro > atenerse

 • 19 ausencia

  f отсъствие, раздяла; липса; brillar alguien (algo) por su ausencia разг. не се намирам на очакваното място; buenas (malas) ausencias похвали (упреци) за отсъстващ или добри (лоши) новини за него (с гл. tener, hacer, merecer).

  Diccionario español-búlgaro > ausencia

 • 20 banca

  f 1) дървено столче (без облегало); 2) вж. banco; 3) сергия; 4) Амер. дървена пейка; 5) икон. банково дело; 6) прен. банкова институция; 7) Арж., Пар., Ур. депутатско място в парламент; tener banca прен. Арж., Пар. влиятелен съм.

  Diccionario español-búlgaro > banca

См. также в других словарях:

 • Anexo:Episodios de Al salir de clase — La siguiente es una lista de episodios de Al salir de clase, serie española. Contenido 1 1º Temporada 2 2º Temporada 3 3º Temporada …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Mentes criminales — La siguiente es una lista de episodios de la serie norteamericana Mentes criminales. Contenido 1 Primera temporada 2 Segunda temporada 3 Tercera temporada 4 Cuarta temporada …   Wikipedia Español

 • Cabeza — (Del lat. vulgar capitia < lat. caput, itis.) ► sustantivo femenino 1 ANATOMÍA Parte superior del cuerpo humano y superior o anterior del de muchos animales, donde residen los principales centros nerviosos y los órganos de los sentidos. 2… …   Enciclopedia Universal

 • Episodios de Mentes criminales — Anexo:Episodios de Mentes criminales Saltar a navegación, búsqueda La siguiente es una lista de episodios de la serie norteamericana Mentes criminales. Contenido 1 Primera temporada 2 Segunda temporada 3 Tercera temporada …   Wikipedia Español

 • La Vega (República Dominicana) — Para otros usos de este término, véase La Vega (desambiguación). La Vega Provincia de la República Dominicana La Vega en la República Dominicana …   Wikipedia Español

 • Oclusión dental — El término oclusión dental se refiere a las relaciones de contacto de los dientes en función y parafunción. Sin embargo el término no solo designa al contacto de las arcadas a nivel de una interfase oclusal, sino también a todos los factores que… …   Wikipedia Español

 • Infierno: Canto Decimotercero — Cantos Canto XII Infierno: Canto Decimotercero …   Wikipedia Español

 • cabeza — (Del lat. capitĭa). 1. f. Parte superior del cuerpo del hombre y superior o anterior de muchos animales, en la que están situados algunos órganos de los sentidos e importantes centros nerviosos. 2. por antonom. La de ovino preparada para comer. 3 …   Diccionario de la lengua española

 • Historia de Cuba — Indios en Cuba. Grabado de 1558. La prehistoria de la isla de Cuba comprende desde alrededor del año 8000 a. C. con la llegada de los primeros aborígenes hasta la llegada de Cristóbal Colón en 1492. La historia escrita de la isla comienza con la… …   Wikipedia Español

 • Batalla de Antietam — Saltar a navegación, búsqueda Batalla de Antietam Parte de Guerra Civil Estadounidense …   Wikipedia Español

 • Cayo Mario — Este artículo es sobre el político y militar romano que reorganizó el ejército y fue siete veces cónsul. Para otros personajes con el mismo nombre véase Cayo Mario (desambiguación). Cayo Mario Busto de Cayo Mario …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.