Перевод: с немецкого на болгарский

с болгарского на немецкий

ten

 • 1 anbau

  Ánbau m, - ten 1. o.Pl. Landw отглеждане (на селскостопански култури); 2. Arch пристройка, крило (на сграда); 3. o.Pl. пристрояване (към сграда).
  * * *
  der 1. с cm култивиране, отглеждане ( култури); 2. с pl -ten пристройка; без pl пристрояване.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > anbau

 • 2 aufbau

  Aufbau m, - ten 1. o.Pl. строителство, строеж, градеж, построяване; 2. o.Pl. Chem синтез, изграждане; строеж, структура; 3. o.Pl. възстановяване; 4. строеж, композиция, структура (на реч, опера и др.); 5. надстройка; 6. Tech каросерия; der Aufbau der Städte nach dem Krieg възстановяването на градовете след войната; der Aufbau der Sprache строежът на езика.
  * * *
  der...1. изграждане, построяване, градеж; der sozialistische = социалистическото строителство; 2. прен структура, строеж; 3. pl -ten надстройка; надстроена част; мор корабна надстройка;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > aufbau

 • 3 ausbau

  Ausbau m, - ten 1. Tech демонтиране (на машина); 2. Arch разширяване; преустройство, трансформация; 3. разширяване, подобряване (на пътна мрежа и др.).
  * * *
  der, -e и -ten 1.доизграждане 2. разширяване; 3. разработване; 4. mex демонтиране, изваждане.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > ausbau

 • 4 betreten

  I.
  betréten unr.V. hb tr.V. 1. стъпвам (на, по нещо), ходя (по нещо); 2. влизам (в нещо); ein Zimmer betreten влизам в стая; das Betreten des Rasens ist verboten! ходенето по тревата е забранено!
  II.
  betréten adj 1. смутен, неловък, слисан; 2. утъпкан (път); ein betretenes Schweigen неловко мълчание; betreten lächeln усмихвам се смутено.
  * * *
  * I. tr стъпвам в, на; ein Haus влизам в къща. II. a (ьber А) смутен, слисан (oт).

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > betreten

 • 5 bau

  Bau I. m, Bauten 1. постройка, сграда, здание; 2. o.Pl. конструиране и производство (на технически уреди, музикални инструменти и др.); 3. o.Pl. строителна площадка; 4. o.Pl. строеж, построяване; 5. o.Pl. телосложение, конструкция; etw. ist im Bau нещо е в строеж, нещо се строи; auf dem Bau arbeiten строителен работник съм, работя на строеж; jmd. ist von kräftigem Bau някой има здраво телосложение. II. m, -e 1. дупка, бърлога (на животно); 2. umg Mil карцер.
  * * *
  der 1. без pl строеж, структура;. рl -ten постройка; 3. pl -e дупка на животно; леговище; гов жилище; 4. без pl отглеждане на земеделски култури; < Leute vom = специалисти; познавачи.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > bau

 • 6 beraten

  beráten (beriet, beraten) unr.V. hb tr.V. 1. съветвам; 2. обсъждам, разисквам; itr.V. съвещавам се (über etw. (Akk) относно, по нещо); sich beraten съветвам се, съвещавам се (mit jmdm. über etw. (Akk) с някого за нещо); sich in einer Sache beraten lassen търся съвет по даден въпрос.
  * * *
  * tr 1. съветвам; 2. обсъждам; itr ьber А съвещавам се върху нщ;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > beraten

 • 7 bestimmen

  bestímmen sw.V. hb tr.V. 1. определям, установявам (място, време, условия и др.); 2. определям, дефинирам (понятие); 3. предназначавам, предопределям; 4. определям, характеризирам, давам облика на нещо; 5. назначавам, избирам (за длъжност и др.); itr.V. нареждам; разпореждам се (über etw. (Akk) с нещо); убеждавам, карам, накарвам (някого да направи нещо); das Geschenk ist für ihn bestimmt подаръкът е за него; das Alter eines Bauwerks bestimmen определям възрастта на постройка; über seine Zeit bestimmen разпореждам се с времето си.
  * * *
  tr 1. определям; установявам; zu =ten Zwecken за определени, за известни цели; e-e =te Antwort категоричен отговор; er kommt =t положително ще дойде; 2. нареждам, постановявам; niemand kann mich dazu =en никой не може да ме накара да извърша това.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > bestimmen

 • 8 beten

  béten sw.V. hb itr.V. 1. моля се (на бога); 2. чета молитва; zu Gott beten моля се на Бога; für einen Kranken beten моля се за болен; um Regen beten моля се за дъжд.
  * * *
  itr, tr (zu Gott) рел моля се.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > beten

 • 9 bluten

  blúten sw.V. hb itr.V. кървя, тече кръв от (от рана) (auch übertr); aus der Nase bluten/ die Nase blutet кръв тече от носа ми; übertr das Herz blutet mir сърцето ми се облива в кръв; umg schwer bluten müssen скъпо ще ми струва нещо.
  * * *
  itr кърви, пуска кръв; прен проливам кръвта си.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > bluten

 • 10 braten

  bráten (briet, gebraten) unr.V. hb tr.V. пека; пържа; itr.V. пече се, пържи се; in der Pfanne braten пържа в тигана; im Backofen braten пека във фурната; auf dem Rost braten пека на скара; braun braten запичам до зачервяване.
  * * *
  der, - печено (месо);

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > braten

 • 11 daten

  Dáten nur Pl. данни; persönliche Daten Лични данни.
  * * *
  pl данни.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > daten

 • 12 datum

  Dátum n, Daten дата.
  * * *
  das,... ten F дата, (календарно) число.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > datum

 • 13 erraten

  erráten unr.V. hb tr.V. отгатвам (мисли, намерения); разгадавам.
  * * *
  * tr отгатвам

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > erraten

 • 14 faktum

  Fáktum n, Fakten факт.
  * * *
  das,... ten и... ta F факт.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > faktum

 • 15 fluten

  flúten sw.V. sn itr.V. 1. тека силно; прииждам; 2. заливам (über etw. (Akk) нещо) (auch übertr); hb tr.V. пълня с вода (шлюз); наводнявам, потопявам.
  * * *
  itr h, s тече, приижда.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > fluten

 • 16 geraten

  geráten unr.V. sn itr.V. 1. удава се (jmdm. някому); 2. ставам сполучлив (сладкиш); 3. развивам се (добре, зле); 4. приличам, метнал съм се (nach jmdm. на някого); 5. попадам (in etw. (Akk) в нещо); das Malen geriet ihr gut рисуването ѝ се удаваше; In eine schwierige Situation geraten Попадам в трудна ситуация; in Gefangenschaft geraten попадам в плен; in Vergessenheit geraten потъвам в забвение, бивам забравен; An den Falschen geraten Попадам не на когото трябва; außer sich (Dat) geraten излизам от себе си (от кожата си); Ganz nach dem Vater geraten sein Метнал съм се изцяло на баща си.
  * * *
  * tr s 1. попадам; in die Kemme = изпадам на тясно; auner sich = излизам вън от себе си; das Haus geriet in Brand (А) къщата се запали; er ist nach dem Vater = прилича, метнал се на баща си; 2. сполучва, удава се: alles geeriet ihm gut всичко му се удаваше; die Torte ist gut = тортата стана сполучлива; ihre Kinder sind = децата им излязоха добри.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > geraten

 • 17 grossbau

  der, -ten pl големи строежи (заводи, язовири);

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > grossbau

 • 18 himmel

  Hímmel m, - 1. o.Pl. небе; 2. балдахин (на легло); Klarer/ bewölkter Himmel Ясно/облачно небе; am Himmel на небето; unter freiem Himmel под открито небе; umg um Himmels willen! за бога!; aus heiterem Himmel ненадейно, като гръм от ясно небе; im sieb(en) ten Himmel sein на седмото небе съм; umg Das Blaue vom Himmel herunterlügen Лъжа, та се късам.
  * * *
  der, - небе; am = по небето; um =s willen! за бога! du Lieber =! господи!

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > himmel

 • 19 hochbau

  Hóchbau m надземен строеж; висок строеж; високо (надземно) строителство.
  * * *
  der, -ten надземен строеж;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > hochbau

 • 20 kneten

  knéten sw.V. hb tr.V. 1. меся (тесто); мачкам, моделирам (глина, пластилин); 2. разтривам, масажирам.
  * * *
  tr меся, мачкам.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > kneten

См. также в других словарях:

 • TEN — steht für: Toxische epidermale Nekrolyse eine Hautveränderung mit blasiger Ablösungen der Epidermis Transeuropäische Netze (Trans European Networks), Beitrag der EU zur Umsetzung und Entwicklung des Binnenmarktes Third World European Network,… …   Deutsch Wikipedia

 • ten — [ten] number, n [: Old English; Origin: tien] 1.) the number 10 ▪ Snow had been falling steadily for ten days. ▪ I need to be home by ten (=ten o clock) . ▪ At the time, she was about ten (=ten years old) . 2.) ten to one informal used to say… …   Dictionary of contemporary English

 • Ten — steht für: Toxische epidermale Nekrolyse eine Hautveränderung mit blasiger Ablösungen der Epidermis Transeuropäische Netze (Trans European Networks), Beitrag der EU zur Umsetzung und Entwicklung des Binnenmarktes Third World European Network,… …   Deutsch Wikipedia

 • ten — /ten/, n. 1. a cardinal number, nine plus one. 2. a symbol for this number, as 10 or X. 3. a set of this many persons or things. 4. a playing card with ten pips. 5. Informal. a ten dollar bill: She had two tens and a five in her purse. 6. Also… …   Universalium

 • ten- — [ten] prefix combining form TENO : used before a vowel * * * To stretch. Derivatives include tendon, pretend, hypotenuse, tenement, tenor, entertain …   Universalium

 • ten — TEN, tenuri, s.n. Culoarea şi însuşirile pielii obrazului; p. ext. pielea obrazului. ♢ Fond de ten = produs de cosmetică de consistenţă păstoasă sau lichidă, gras, de culoarea pudrei, folosit ca fard. – Din fr. teint. Trimis de RACAI, 13.09.2007 …   Dicționar Român

 • ten — O.E. ten (Mercian), tien (W.Saxon), from P.Gmc. *tekhan (Cf. O.S. tehan, O.N. tiu, Dan. ti, O.Fris. tian, O.Du. ten, Du. tien, O.H.G. zehan, Ger. zehn, Goth. taihun ten ), from PIE *dekm …   Etymology dictionary

 • Ten'ō — (天応, Ten ō?) fue el nombre de una era japonesa (年号, nengō …   Wikipedia Español

 • ten — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIIa, lm M. m i B. mnż ten, pozostałe formy utworzone od tematu t ; lp B. ż tę; lm M. mos ci {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} jako określenie rzeczownika wyodrębnia kogoś lub coś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • ten — [ten] adj. [ME < OE ten, tȳn, tene, akin to Ger zehn < IE * dék̑ṃ, ten > Sans dáça, Gr dēka, L decem] totaling one more than nine n. 1. the cardinal number between nine and eleven; 10; X 2. any group of ten people or things 3. something… …   English World dictionary

 • ten — ► CARDINAL NUMBER ▪ one more than nine; 10. (Roman numeral: x or X.) ● ten out of ten Cf. ↑ten out of ten ● ten to one Cf. ↑ten to one DERIVATI …   English terms dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»