Перевод: с русского на персидский

take over

 • 1 возглавить (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. head
  (adj. & n.) نوک، سر، کله، راس، عدد، ابتداء، انتها، دماغه، دهانه، رئیس، سالار، عنوان، موضوع، منتها درجه، موی سر، فهم، خط سر، فرق، سرصفحه، سرستون، سر درخت، اصلی، عمده، مهم
  (vt.) سر گذاشتن به، دارای سر کردن، ریاست داشتن بر، رهبری کردن، دربالا واقع شدن

  Русско-персидский словарь > возглавить (II) (св)

 • 2 принимать (I) > принять (I) I

  ............................................................
  (vi.) پذیرفتن، قبول شدن، پسندیدن، قبول کردن
  ............................................................
  2. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) فرض کردن، پنداشتن، گرفتن، به خود گرفتن، به خود بستن، وانمود کردن، تظاهر کردن، تقلید کردن، بعهده گرفتن، تقبل کردن، انگاشتن
  ............................................................
  (vt. & vi.) پذیرفتن، راه دادن، بار دادن، راضی شدن (به)، رضایت دادن (به)، موافقت کردن، تصدیق کردن، زیربار (چیزی) رفتن، اقرار کردن، واگذار کردن، دادن، اعطاء کردن
  ............................................................
  (vt.) به کار گماشتن، گرفتن، استخدام کردن، نامزد کردن، متعهد کردن، از پیش سفارش دادن، مجذوب کردن، درهم انداختن، گیر دادن، گرو گذاشتن، گرودادن، ضامن کردن، عهد کردن، قول دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) دریافت کردن، گرفتن، رسیدن، پذیرفتن، پذیرایی کردن از، جا دادن، وصول کردن
  ............................................................
  (v.) رفتار کردن، تلقی کردن، مورد عمل قرار دادن، بحث کردن، سروکار داشتن با، مربوط بودن به، مهمان کردن، عمل آوردن، درمان کردن، درمان شدن، خوراک رایگان، چیز لذت بخش
  ............................................................
  10. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  11. carry
  (vt.) رقم نقلی، بردن، بدوش گرفتن، حمل کردن، حمل و نقل کردن
  ............................................................
  12. adopt
  (vt.) قبول کردن، اتخاذ کردن، اقتباس کردن، تعمید دادن، نام گذاردن (هنگام تعمید)، در میان خود پذیرفتن، به فرزندی پذیرفتن

  Русско-персидский словарь > принимать (I) > принять (I) I

 • 3 сменять (I) > сменить (II)

  ............................................................
  (pl. & vt. & vi. & n.) عوض کردن، عوض شدن، تغییر، پول خرد، دگرگون کردن یاشدن، دگرگونی، مبادله، تغییردادن، معاوضه کردن، خرد کردن (پول)، تغییر کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) چیزی را تعویض کردن، جابجا کردن، جایگزین کردن
  ............................................................
  (v.) خلاص کردن (از درد و رنج و عذاب)، کمک کردن، معاونت کردن، تخفیف دادن، تسلی دادن، فرو نشاندن، بر کنار کردن، تغییر پست دادن، برجستگی، داشتن، بر جسته ساختن، ریدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) جانشین شدن، جایگزین چیز دیگری شدن، لغو کردن

  Русско-персидский словарь > сменять (I) > сменить (II)

 • 4 бежать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  2. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  3. flow
  (vi. & n.) گردش، روند، جریان، روانی، مد (برابر جزر)، سلاست، جاری بودن، روان شدن، سلیس بودن، بده، شریدن
  ............................................................
  ............................................................
  گریزان، فراری، گریختن، شخص فراری
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  7. flee
  (past: fled ; past participle: fled
  (vt.) گریختن، فرار کردن، بسرعت رفتن، fly
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бежать (I) (нсв и св)

 • 5 заладить (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заладить (II) (св)

 • 6 накреняться (I) > накрениться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. lean
  (past: leaned, leant ; past participle: leaned, leant
  (v.) تکیه کردن، تکیه زدن، پشت دادن، کج شدن، خم شدن، پشت گرمی داشتن، متکی شدن، تکیه دادن بطرف، تمایل داشتن، لاغر، نزار، نحیف، اندک، ضعیف، کم سود، بیحاصل

  Русско-персидский словарь > накреняться (I) > накрениться (II)

 • 7 обводить (II) > обвести (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) جاخالی دادن، این سو و آن سو رفتن، (مج.) گریز زدن، طفره زدن، تمجمج، اهمال، جاخالی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  7. ring
  (past: rang ; past participle: rung
  (v.) حلقه، زنگ زدن، احاطه کردن، محفل، گروه، انگشتر، میدان، عرصه، گود، جسم حلقوی، طوقه، صحنه ورزش، چرخ خوردن، حلقه زدن، گرد آمدن، زنگ اخبار، صدای زنگ تلفن، طنین، ناقوس
  ............................................................
  (v.) به آن سو رفتن، گذشتن، منتقل شدن، مرور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  10. ink in

  Русско-персидский словарь > обводить (II) > обвести (I)

 • 8 обходить (II) > обойти (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) از جناح خارجی بدشمن حمله کردن
  ............................................................
  (vt.) دوری کردن از، احتراز کردن، اجتناب کردن، طفره رفتن از، (حق.) الغاء کردن، موقوف کردن
  ............................................................
  (pl. & vt. & vi. & n.) دامن لباس، دامنه، دامنه کوه، حومه شهر، حوالی، دامن دوختن، دامن دار کردن، حاشیه گذاشتن به، از کنار چیزی رد شدن، دور زدن، احاطه کردن
  ............................................................
  عید فصح، عید فطر، غفلت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) طفره زدن از، گریز زدن از، از سرباز کردن، تجاهل کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  ............................................................
  13. outdo
  (past: outdid ; past participle: outdone
  (v.) بهتر از دیگری انجام دادن، شکست دادن
  ............................................................
  ............................................................
  15. diddle
  (v.) فریب دادن، مغبون کردن

  Русско-персидский словарь > обходить (II) > обойти (I) I

 • 9 огорошивать (I) > огорошить (II)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > огорошивать (I) > огорошить (II)

 • 10 опохмеляться (I) > опохмелиться (II)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > опохмеляться (I) > опохмелиться (II)

 • 11 охватывать (I) > охватить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) درآغوش گرفتن، در بر گرفتن، بغل کردن، پذیرفتن، شامل بودن
  ............................................................
  پیچیدن، پوشاندن، درلفاف گذاشتن، فراگرفتن، دورچیزی را گرفتن، احاطه کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) بتصرف آوردن، ربون، قاپیدن، توقیف کردن، دچار حمله (مرض و غیره) شدن، درک کردن
  ............................................................
  (past: overcame ; past participle: overcome
  (vi.) چیره شدن، پیروز شدن بر، مغلوب ساختن، غلبه یافتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > охватывать (I) > охватить (II)

 • 12 перебирать (I) > перебрать (I)

  ............................................................
  1. sort
  (vt. & vi. & n.) جور، قسم، نوع، گونه، طور، طبقه، رقم، جور کردن، سوا کردن، دسته دسته کردن، جور درآمدن، پیوستن، دمساز شدن
  ............................................................
  (vt.) امتحان کردن، بازرسی کردن، معاینه کردن، بازجویی کردن، آزمودن، آزمون کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) به آن سو رفتن، گذشتن، منتقل شدن، مرور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: reset ; past participle: reset
  (v.) بازنشاندن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > перебирать (I) > перебрать (I)

 • 13 разбирать (I) > разобрать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) مجزا کردن، سوا کردن، پیاده کردن (ماشین آلات)، به هم ریختن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) بی مصرف کردن، پیاده کردن (ماشین آلات) عاری از سلاح یا اثاثه کردن
  ............................................................
  (v.) خراب کردن، پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن، دریافت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) بحث کردن، مطرح کردن، گفتگو کردن
  ............................................................
  9. go over/into
  ............................................................
  10. parse
  (vt.) تجزیه کردن، اجزاء و ترکیبات جمله را معین کردن، جمله را تجزیه کردن، تجزیه شدن
  ............................................................
  (vt.) تجزیه کردن، تحلیل کردن، (مج.) موشکافی کردن، جدا کردن، جزئیات را مطالعه کردن، پاره پاره کردن، تشریح کردن، (ش.) با تجزیه آزمایش کردن، فرگشایی کردن
  ............................................................
  (v.) معنی چیزی را پیدا کردن، سر درآوردن از، تنظیم کردن
  ............................................................
  (past: understood ; past participle: understood
  (vt. & vi.) فهمیدن، ملتفت شدن، دریافتن، درک کردن، رساندن
  ............................................................
  (past: overcame ; past participle: overcome
  (vi.) چیره شدن، پیروز شدن بر، مغلوب ساختن، غلبه یافتن

  Русско-персидский словарь > разбирать (I) > разобрать (I)

 • 14 сдавать (I) > сдать (I)

  ............................................................
  (v.) تسلیم کردن، تحویل دادن
  ............................................................
  [ hand in glove: ـ(hand and glove=)
  خیلی صمیمی، خیلی نزدیک، دوست یک دل و یک زبان، دوست همراز]
  ............................................................
  (vt.) آزاد کردن، نجات دادن، تحویل دادن، ایراد کردن (نطق و غیره)، رستگار کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  5. let
  (past: let ; past participle: let
  (v.) گذاشتن، اجازه دادن، رها کردن، ول کردن، اجاره دادن، اجاره رفتن، درنگ کردن، مانع، انسداد، اجاره دهی
  ............................................................
  (vt. & n.) اجاره، کرایه، اجاره نامه، اجاره دادن، کرایه کردن، اجاره کردن
  ............................................................
  7. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) واگذار کردن، سپردن، رها کردن، تسلیم شدن، تحویل دادن، تسلیم، واگذاری، صرفنظر
  ............................................................
  (vt. & vi.) سست کردن، ضعیف کردن، سست شدن، ضعیف شدن، کم نیرو شدن، کم کردن، تقلیل دادن
  ............................................................
  ............................................................
  سقوط (هواپیما و غیره)، درهم شکستگی، خردشدن، متلاشی شدن

  Русско-персидский словарь > сдавать (I) > сдать (I)

 • 15 смотреть (II) > посмотреть (I) I

  ............................................................
  1. look
  (vt. & vi. & n.) نگاه، نظر، نگاه کردن، نگریستن، دیدن، چشم را به کار بردن، قیافه، ظاهر، به نظر آمدن مراقب بودن، وانمود کردن، ظاهر شدن، جستجو کردن
  ............................................................
  2. gase
  [ gaseous: ـ(adj.) گازی، بخاری، لطیف، گازدار، دو آتشه]
  ............................................................
  ............................................................
  4. use
  استفاده، کاربرد، استفاده کردن، به کار بردن
  (vt. & vi.) استعمال کردن، مصرف کردن، به کار انداختن
  (n.) استعمال، مصرف، فایده، سودمندی، تمرین، تکرار، ممارست
  ............................................................
  (pl. & vt. & vi. & n.) ملاحظه، مراعات، رعایت، توجه، درود، سلام، بابت، باره، نگاه، نظر، ملاحظه کردن، اعتنا کردن به، راجع بودن به، وابسته بودن به، نگریستن، نگاه کردن، احترام
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) رفتار کردن، تلقی کردن، مورد عمل قرار دادن، بحث کردن، سروکار داشتن با، مربوط بودن به، مهمان کردن، عمل آوردن، درمان کردن، درمان شدن، خوراک رایگان، چیز لذت بخش
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. see
  (past: saw ; past participle: seen
  (v.) دیدن، مشاهده کردن، نگاه کردن، فهمیدن، مقر یا حوزه اسقفی، بنگر

  Русско-персидский словарь > смотреть (II) > посмотреть (I) I

 • 16 тянуть (I) (нсв) II

  ............................................................
  1. 1
  ............................................................
  (vt. & n.) تاخیر کردن، به تاخیر انداختن، تعلل، تاخیر، به تاخیر افتادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کشیدن، کشیده حرف زدن، آهسته و کشیده ادا کردن
  ............................................................
  (v.) سرائیدن، خواندن، مناجات کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (prolongate=)
  (vt.) طولانی کردن، امتداد دادن، دراز کردن، امتداد یافتن، به تاخیر انداختن، طفره رفتن، بطول انجامیدن

  Русско-персидский словарь > тянуть (I) (нсв) II

 • 17 абонировать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  (vt. & vi.) تصویب کردن، تصدیق کردن، صحه گذاردن، آبونه شدن، متعهد شدن، تقبل کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > абонировать (I) (нсв и св)

 • 18 аренда

  ............................................................
  (vt. & n.) اجاره، کرایه، اجاره نامه، اجاره دادن، کرایه کردن، اجاره کردن
  ............................................................
  (n.) حق تصدی، تصرف، نگهداری، اشغال، اجاره داری، تصدی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  5. rent
  (v.) اجاره، کرایه، مال الاجاره، منافع، اجاره کردن، کرایه کردن، اجاره دادن

  Русско-персидский словарь > аренда

 • 19 бездействовать (I) (нсв)

  ............................................................
  بیکاره، مهمل، تنبل
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бездействовать (I) (нсв)

 • 20 беречь (III) (нсв)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  2. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................
  3. save
  (vt.) نجات دادن، رهایی بخشیدن، نگاه داشتن، اندوختن، پس انداز کردن، فقط بجز، بجز این که
  ............................................................
  (vt. & n.) نگهداری کردن، از صدمه محفوظ داشتن، کنسرو تهیه کردن، کنسرو
  ............................................................
  5. use sparingly/carefully
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > беречь (III) (нсв)

См. также в других словарях:

 • Take-over — auch: Take|over 〈[tɛıkoʊvə(r)] m. 6 oder n. 15; Wirtsch.〉 Kauf eines Unternehmens durch ein anderes mit dem Ziel, dessen Produkte zu übernehmen bzw. zu kontrollieren [engl. „Übernahme, Ablösung“] * * * Take over, Take|over [ teɪk|oʊvɐ , auch: …… …   Universal-Lexikon

 • Take-over — Take over, auch Take|over [... ouvə] das; s, s <aus engl. take over »Übernahme« zu to take over »übernehmen«>: a) Kauf, Übernahme eines Unternehmens bzw. Übernahme der Leitung eines erworbenen Unternehmens; b) gewinnbringende Übernahme von… …   Das große Fremdwörterbuch

 • take over — (something) to get control of something. Believe me, your mother will take over your life if you let her! The new director made changes the minute she took over. We are ready to hand over power as soon as there is someone ready to take it over …   New idioms dictionary

 • take over — index accroach, annex (arrogate), appropriate, attach (seize), condemn (seize), confiscate …   Law dictionary

 • take-over — /te(i)&kover, ingl. ˈteɪkˌəuvə(r)/ [vc. ingl., dal v. to take over «assumere il comando, subentrare»] s. m. inv. (econ., di compagnia quotata in borsa) scalata, acquisizione …   Sinonimi e Contrari. Terza edizione

 • take over — ► take over assume control of or responsibility for. Main Entry: ↑take …   English terms dictionary

 • take-over — (izg. tȇjk ȏver) DEFINICIJA publ. uzimanje, preuzimanje vlasništva nad imovinom ETIMOLOGIJA engl …   Hrvatski jezični portal

 • take-over — index disseisin, sequestration Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • take over — phrasal verb Word forms take over : present tense I/you/we/they take over he/she/it takes over present participle taking over past tense took over past participle taken over 1) [intransitive/transitive] to begin to do something that someone else… …   English dictionary

 • take over — UK US take over Phrasal Verb with take({{}}/teɪk/ verb [T] (took, taken) ► [I or T] to begin to have control of something: »The firm was badly in need of restructuring when she took over. take sth over »The asset management company took over the… …   Financial and business terms

 • take over — 1) PHRASAL VERB If you take over a company, you get control of it, for example by buying its shares. [V P n (not pron)] A British newspaper says British Airways plan to take over Trans World Airways. [Also V n P] 2) PHRASAL VERB If someone takes… …   English dictionary

Книги

Другие книги по запросу «take over» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»