Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

take on

 • 1 заводить (II) > завести (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  (past: brought ; past participle: brought
  (v.) آوردن، رساندن به، موجب شدن
  ............................................................
  2. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  3. lead
  (past: led ; past participle: led
  سوق دادن، منجر شدن، پیش افت، تقدم
  (adj. & vt. & n.) سرب، شاقول گلوله، رنگ سربی، سرب پوش کردن، سرب گرفتن، با سرب اندودن
  (adj. & vt. & vi. & n.) راهنمایی، رهبری، هدایت، سرمشق، راه آب، مدرک، رهبری کردن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، برآن داشتن
  ............................................................
  ............................................................
  5. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  8. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  (vt.) بدست آوردن، حاصل کردن، اندوختن، پیدا کردن
  ............................................................
  (vt.) معرفی کردن، معمول کردن، نشان دادن، باب کردن، مرسوم کردن، آشنا کردن، مطرح کردن
  ............................................................
  11. start
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  (v.) پایان یافتن، منتج به نتیجه شدن، پایان دادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заводить (II) > завести (I)

 • 2 полюбить

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. grow/become fond
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  7. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن

  Русско-персидский словарь > полюбить

 • 3 принимать (I) > принять (I) I

  ............................................................
  (vi.) پذیرفتن، قبول شدن، پسندیدن، قبول کردن
  ............................................................
  2. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) فرض کردن، پنداشتن، گرفتن، به خود گرفتن، به خود بستن، وانمود کردن، تظاهر کردن، تقلید کردن، بعهده گرفتن، تقبل کردن، انگاشتن
  ............................................................
  (vt. & vi.) پذیرفتن، راه دادن، بار دادن، راضی شدن (به)، رضایت دادن (به)، موافقت کردن، تصدیق کردن، زیربار (چیزی) رفتن، اقرار کردن، واگذار کردن، دادن، اعطاء کردن
  ............................................................
  (vt.) به کار گماشتن، گرفتن، استخدام کردن، نامزد کردن، متعهد کردن، از پیش سفارش دادن، مجذوب کردن، درهم انداختن، گیر دادن، گرو گذاشتن، گرودادن، ضامن کردن، عهد کردن، قول دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) دریافت کردن، گرفتن، رسیدن، پذیرفتن، پذیرایی کردن از، جا دادن، وصول کردن
  ............................................................
  (v.) رفتار کردن، تلقی کردن، مورد عمل قرار دادن، بحث کردن، سروکار داشتن با، مربوط بودن به، مهمان کردن، عمل آوردن، درمان کردن، درمان شدن، خوراک رایگان، چیز لذت بخش
  ............................................................
  10. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  11. carry
  (vt.) رقم نقلی، بردن، بدوش گرفتن، حمل کردن، حمل و نقل کردن
  ............................................................
  12. adopt
  (vt.) قبول کردن، اتخاذ کردن، اقتباس کردن، تعمید دادن، نام گذاردن (هنگام تعمید)، در میان خود پذیرفتن، به فرزندی پذیرفتن

  Русско-персидский словарь > принимать (I) > принять (I) I

 • 4 принимать (I) > принять (I) II

  ............................................................
  1. 1
  ............................................................
  (vt.) قبول کردن، اتخاذ کردن، اقتباس کردن، تعمید دادن، نام گذاردن (هنگام تعمید)، در میان خود پذیرفتن، به فرزندی پذیرفتن
  ............................................................
  (vt. & n.) درآغوش گرفتن، در بر گرفتن، بغل کردن، پذیرفتن، شامل بودن
  ............................................................
  (vt.) فرض کردن، پنداشتن، گرفتن، به خود گرفتن، به خود بستن، وانمود کردن، تظاهر کردن، تقلید کردن، بعهده گرفتن، تقبل کردن، انگاشتن
  ............................................................
  5. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > принимать (I) > принять (I) II

 • 5 прохлаждаться (I) > прохладиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. loaf
  قرص نان، کله قند، تکه، وقت را بیهوده گذراندن، ولگردی کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بیهوده وقت گذراندن، اتلاف وقت، اهمال کار

  Русско-персидский словарь > прохлаждаться (I) > прохладиться (II)

 • 6 беречь (III) (нсв)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  2. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................
  3. save
  (vt.) نجات دادن، رهایی بخشیدن، نگاه داشتن، اندوختن، پس انداز کردن، فقط بجز، بجز این که
  ............................................................
  (vt. & n.) نگهداری کردن، از صدمه محفوظ داشتن، کنسرو تهیه کردن، کنسرو
  ............................................................
  5. use sparingly/carefully
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > беречь (III) (нсв)

 • 7 браться (I) > взяться (I)

  ............................................................
  1. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) اسباب، لوازم کار، طناب و قرقره، گلاویز شدن با، نگاه داشتن، از عهده برآمدن، دارای اسباب و لوازم کردن، بعهده گرفتن، افسار کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) درست کردن، مرتب کردن، متوجه ساختن، قراول رفتن، دستور دادن، اداره کردن، نظارت کردن، خطاب کردن، عنوان نوشتن، مخاطب ساختن، سخن گفتن
  (n.) عنوان، نام و نشان، سرنامه، نشانی، آدرس، خطاب، خطابه، نطق، عریضیه، طرزخطاب، برخورد، مهارت، حمل، ارسال، نشانی دادن
  ............................................................
  (past: undertook ; past participle: undertaken
  (vt. & vi.) تعهد کردن، متعهد شدن، عهده دار شدن، بعهده گرفتن، قول دادن، متقبل شدن، تقبل کردن
  ............................................................
  8. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن

  Русско-персидский словарь > браться (I) > взяться (I)

 • 8 взлетать (I) > взлететь (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) بسرعت خرج و تلف کردن، شلیک کردن، رسیدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) فرو ریختن، متلاشی شدن، دچار سقوط و اضمحلال شدن، غش کردن، آوار

  Русско-персидский словарь > взлетать (I) > взлететь (I)

 • 9 вывозить (II) > вывезти (I)

  ............................................................
  1. move out/away
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  4. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (past: brought ; past participle: brought
  (v.) آوردن، رساندن به، موجب شدن
  ............................................................
  (vt. & n.) صادر کردن، بیرون بردن، کالای صادره، صادرات

  Русско-персидский словарь > вывозить (II) > вывезти (I)

 • 10 гулять

  ............................................................
  1. have/take a walk
  ............................................................
  (v.) خارج، بیرون از، خارج از، افشا شده، آشکار، بیرون، خارج از حدود، حذف شده، راه حل، اخراج کردن، اخراج شدن، قطع کردن، کشتن، خاموش کردن، رفتن، ظاهر شدن، فاش شدن، بیرونی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) لذت بردن، برخوردار شدن از، بهره مندشدن از، دارا بودن، برخوردار شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > гулять

 • 11 залечь (св)

  ............................................................
  (v.) استراحت کردن، استراحت کوتاه، تسامح کردن، از زیر کار شانه خالی کردن، دراز کشیدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  5. lie
  (past: lay ; past participle: lain
  (vt. & vi. & n.) دروغ گفتن، سخن نادرست گفتن، دروغ، کذب
  (vt. & vi.) دراز کشیدن، استراحت کردن (با down)، خوابیدن، افتادن، ماندن، واقع شدن، قرار گرفتن، موقتا ماندن، وضع، موقعیت، چگونگی
  ............................................................
  { depositary:
  (n.) امانت دار، سپرده، نگهدار، ضامن}

  Русско-персидский словарь > залечь (св)

 • 12 занимать (I) > занять (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) اشغال کردن، سرگرم کردن، مشغول داشتن، تصرف کرد
  ............................................................
  3. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  4. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) استعمال کردن، به کار گماشتن، استخدام کردن، مشغول کردن، به کار گرفتن، شغل
  ............................................................
  (vt.) پذیرایی کردن، مهمانی کردن از، سرگرم کردن، گرامی داشتن، عزیز داشتن، تفریح دادن، قبول کردن

  Русско-персидский словарь > занимать (I) > занять (I) I

 • 13 заниматься (I) > заняться (I) II

  ............................................................
  1. do
  (past: did ; past participle: done
  (v.) کردن، عمل کردن، انجام دادن، کفایت کردن، این کلمه در ابتدای جمله به صورت علامت سوال می آید، فعل معین
  ............................................................
  2. be occupied/busy
  ............................................................
  (adj.) نامزد شده، سفارش شده
  ............................................................
  { concern:
  (pl. & vt. & vi. & n.) ربط، بستگی، بابت، مربوط بودن به، (بصورت اسم مفعول) دلواپس کردن، (م.م.) نگران بودن، اهمیت داشتن}
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) وقف کردن، اختصاص دادن، فدا کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) مطالعه، بررسی، مطالعه کردن، تحصیل، درس، غور و بررسی، موضوع تحصیلی، اتاق مطالعه، تحصیل کردن، درس خواندن، خوانش، بررسی کردن
  ............................................................
  10. learn
  (past: learned, learnt ; past participle: learned, learnt
  (v.) فراگرفتن، آموختن، یاد گرفتن، آگاهی یافتن، فرا گرفتن، خبر گرفتن، فهمیدن، دانستن
  ............................................................
  ............................................................
  12. teach
  (past: taught ; past participle: taught
  (v.) آموختن، تعلیم دادن، درس دادن، مشق دادن، معلمی یا تدریس کردن
  ............................................................
  ............................................................
  14. look
  (vt. & vi. & n.) نگاه، نظر، نگاه کردن، نگریستن، دیدن، چشم را به کار بردن، قیافه، ظاهر، به نظر آمدن مراقب بودن، وانمود کردن، ظاهر شدن، جستجو کردن

  Русско-персидский словарь > заниматься (I) > заняться (I) II

 • 14 набирать (I) > набрать (I)

  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  2. pick
  (v.) چیدن، کندن، کلنگ زدن و (به)، با خلال پاک کردن، خلال دندان به کار بردن، نوک زدن به، برگزیدن، باز کردن (بقصد دزدی)، ناخنک زدن، عیبجویی کردن، دزدیدن، کلنگ، (مو.) زخمه، مضراب، خلال دندان (toothpick) خلال گوش (earpick)، هر نوع آلت نوک تیز
  ............................................................
  3. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) تازه سرباز، کارمند تازه، نو آموز استخدام کردن، نیروی تازه گرفتن، حال آمدن
  ............................................................
  (vt.) برای سربازی گرفتن، نام نویسی کردن، کمک طلب کردن از، درفهرست نوشتن
  ............................................................
  (v.) ترکیب، ساخت، ساختمان یاحالت داستان ساختگی، در (تاتر) آرایش، گریم، ترکیب کردن، درست کردن، جبران کردن، جعل کردن، گریم کردن، بزک، توالت
  ............................................................
  (v.) برپا کردن، برپایی، مقدمه چینی، وضع، ترتیب، وضع بدن، نصب کردن، واگذاشتن

  Русско-персидский словарь > набирать (I) > набрать (I)

 • 15 обрисовываться (I) > обрисоваться (I)

  ............................................................
  { outline:
  (pl. & vt. & n.) طرح کلی، رئوس مطالب، زمینه، شکل اجمالی، طرح، پیرامون، خلاصه، طرح ریزی کردن، مختصر یا خلاصه چیزی را تهیه کردن}
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обрисовываться (I) > обрисоваться (I)

 • 16 овладевать (I) > овладеть (I)

  ............................................................
  (vt. & vi.) بتصرف آوردن، ربون، قاپیدن، توقیف کردن، دچار حمله (مرض و غیره) شدن، درک کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) دستگیری، اسیر کردن، تسخیر، گرفتن
  ............................................................
  3. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: overcame ; past participle: overcome
  (vi.) چیره شدن، پیروز شدن بر، مغلوب ساختن، غلبه یافتن
  ............................................................
  (vi. & n.) ارباب، کارفرما، صاحب، ماهر شدن، دانشور، چیره دست، استاد، رئیس، مدیر، مرشد، پیر، خوب یاد گرفتن، استاد شدن، تسلط یافتن بر، رام کردن

  Русско-персидский словарь > овладевать (I) > овладеть (I)

 • 17 опохмеляться (I) > опохмелиться (II)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > опохмеляться (I) > опохмелиться (II)

 • 18 отводить (II) > отвести (I)

  ............................................................
  1. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) رفتار، سلوک، هدایت کردن، بردن، اداره کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) منحرف کردن، متوجه کردن، معطوف داشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) برگرداندن، گردانیدن، دفع کردن، گذراندن، بیزار کردن، بیگانه کردن، منحرف کردن
  ............................................................
  (v.) دفع کردن، دفاع کردن، از خود دور کردن
  ............................................................
  10. reject
  (v.) رد کردن، نپذیرفتن
  ............................................................
  11. allot
  (vt.) تخصیص دادن، معین کردن، سهم دادن
  ............................................................
  12. assign
  (v.) واگذار کردن، ارجاع کردن، تعیین کردن، مقرر داشتن، گماشتن، قلمداد کردن، اختصاص دادن، بخش کردن، ذکر کردن

  Русско-персидский словарь > отводить (II) > отвести (I)

 • 19 отнимать (I) > отнять (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) بی بهره کردن، محروم کردن، معزول کردن
  ............................................................
  3. rob
  (v.) دستبرد زدن، دزدیدن، ربودن، چاپیدن، لخت کردن
  ............................................................
  4. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (vt.) بریدن، جدا کردن، زدن، قطع اندام کردن
  ............................................................
  (v.) کاستن، تفریق کردن، کم کردن، تفریق شدن، منها کردن

  Русско-персидский словарь > отнимать (I) > отнять (I)

 • 20 передохнуть (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. get/recover breath
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > передохнуть (I) (св)

См. также в других словарях:

 • Take — Take, v. t. [imp. {Took} (t[oo^]k); p. p. {Taken} (t[=a]k n); p. pr. & vb. n. {Taking}.] [Icel. taka; akin to Sw. taga, Dan. tage, Goth. t[=e]kan to touch; of uncertain origin.] 1. In an active sense; To lay hold of; to seize with the hands, or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • take — [tāk] vt. took, taken, taking [ME taken < OE tacan < ON taka < ? IE base * dēg , to lay hold of] I to get possession of by force or skill; seize, grasp, catch, capture, win, etc. 1. to get by conquering; capture; seize 2. to trap, snare …   English World dictionary

 • take — ► VERB (past took; past part. taken) 1) lay hold of with one s hands; reach for and hold. 2) occupy (a place or position). 3) capture or gain possession of by force. 4) carry or bring with one; convey. 5) remove from a place. 6) …   English terms dictionary

 • take — [n] profit booty*, catch, catching, cut, gate, haul*, holding, part, proceeds, receipts, return, returns, revenue, share, takings, yield; concept 344 Ant. debt, loss take [v1] get; help oneself to abduct, accept, acquire, arrest, attain, capture …   New thesaurus

 • Take — Take, v. i. 1. To take hold; to fix upon anything; to have the natural or intended effect; to accomplish a purpose; as, he was inoculated, but the virus did not take. Shak. [1913 Webster] When flame taketh and openeth, it giveth a noise. Bacon.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • take — vb took, tak·en, tak·ing vt 1 a: to obtain control, custody, or possession of often by assertive or intentional means b: to seize or interfere with the use of (property) by governmental authority; specif: to acquire title to for public use by… …   Law dictionary

 • Take On Me — ist ein Lied und Nummer Eins Hit der norwegischen Popband a ha, welches von ihrem ersten Album Hunting High and Low aus dem Jahr 1985 stammt. Aufgenommen wurde der Titel bereits 1984, jedoch schaffte er es erst mit dem dritten Anlauf zum Nummer… …   Deutsch Wikipedia

 • Take on me — ist ein Lied und Nummer Eins Hit der norwegischen Popband a ha, welches von ihrem ersten Album Hunting High and Low aus dem Jahr 1985 stammt. Aufgenommen wurde der Titel bereits 1984, jedoch schaffte er es erst mit dem dritten Anlauf zum Nummer… …   Deutsch Wikipedia

 • Take on Me — «Take on Me» Sencillo de a ha del álbum Hunting High and Low Publicación 5 de abril de 1985; 16 de septiembre de 1985 Formato 7 , 12 Grabación 1984 1985 …   Wikipedia Español

 • Take — (engl. „nehmen, Aufnahme“) steht für: Take bzw. Einstellung (Film), eine ungeschnittene, zumeist kurze Filmaufnahme Take (Musik), die schrittweise Aufnahme von akustischen Signalen Take 2 Interactive, der Hersteller von Computer und Videospielen… …   Deutsch Wikipedia

 • Take 2 — Take Two Interactive Software Inc. Unternehmensform Aktiengesellschaft ISIN …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»