Перевод: с русского на персидский

take advantage

 • 1 воспользоваться (I) (св)

  ............................................................
  (vi. & n.) سودمند بودن، به درد خوردن، دارای ارزش بودن، در دسترس واقع شدن، فایده بخشیدن، سود، فایده، استفاده، کمک، ارزش
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سود، نفع، سود بردن، فایده، منفعت، مزیت، برتری، منفعت بردن، فایده رساندن، عایدی داشتن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > воспользоваться (I) (св)

 • 2 обыгрывать (I) > обыграть (I)

  ............................................................
  1. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  اطمینان دادن به، تاکید کردن

  Русско-персидский словарь > обыгрывать (I) > обыграть (I)

 • 3 пользоваться (I) (нсв)

  ............................................................
  1. use
  استفاده، کاربرد، استفاده کردن، به کار بردن
  (vt. & vi.) استعمال کردن، مصرف کردن، به کار انداختن
  (n.) استعمال، مصرف، فایده، سودمندی، تمرین، تکرار، ممارست
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سود، نفع، سود بردن، فایده، منفعت، مزیت، برتری، منفعت بردن، فایده رساندن، عایدی داشتن
  ............................................................
  (vi. & n.) سودمند بودن، به درد خوردن، دارای ارزش بودن، در دسترس واقع شدن، فایده بخشیدن، سود، فایده، استفاده، کمک، ارزش
  ............................................................
  (v.) لذت بردن، برخوردار شدن از، بهره مندشدن از، دارا بودن، برخوردار شدن

  Русско-персидский словарь > пользоваться (I) (нсв)

 • 4 спекулировать (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt.) اندیشیدن، تفکر کردن، معاملات قماری کردن، احتکار کردن، سفته بازی کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) قمار کردن، شرط بندی کردن، قمار
  ............................................................
  ............................................................
  (n.) رفتار، کردار، عمل، کار برجسته، شاهکار
  (vt.) به کار انداختن، استخراج کردن، بهره برداری کردن از، استثمار کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > спекулировать (I) (нсв)

 • 5 абонировать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  (vt. & vi.) تصویب کردن، تصدیق کردن، صحه گذاردن، آبونه شدن، متعهد شدن، تقبل کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > абонировать (I) (нсв и св)

 • 6 аренда

  ............................................................
  (vt. & n.) اجاره، کرایه، اجاره نامه، اجاره دادن، کرایه کردن، اجاره کردن
  ............................................................
  (n.) حق تصدی، تصرف، نگهداری، اشغال، اجاره داری، تصدی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  5. rent
  (v.) اجاره، کرایه، مال الاجاره، منافع، اجاره کردن، کرایه کردن، اجاره دادن

  Русско-персидский словарь > аренда

 • 7 бежать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  2. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  3. flow
  (vi. & n.) گردش، روند، جریان، روانی، مد (برابر جزر)، سلاست، جاری بودن، روان شدن، سلیس بودن، بده، شریدن
  ............................................................
  ............................................................
  گریزان، فراری، گریختن، شخص فراری
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  7. flee
  (past: fled ; past participle: fled
  (vt.) گریختن، فرار کردن، بسرعت رفتن، fly
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бежать (I) (нсв и св)

 • 8 бездействовать (I) (нсв)

  ............................................................
  بیکاره، مهمل، تنبل
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бездействовать (I) (нсв)

 • 9 беречь (III) (нсв)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  2. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................
  3. save
  (vt.) نجات دادن، رهایی بخشیدن، نگاه داشتن، اندوختن، پس انداز کردن، فقط بجز، بجز این که
  ............................................................
  (vt. & n.) نگهداری کردن، از صدمه محفوظ داشتن، کنسرو تهیه کردن، کنسرو
  ............................................................
  5. use sparingly/carefully
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > беречь (III) (нсв)

 • 10 беречься (III) (нсв)

  [ فعل ] take care of oneself

  Русско-персидский словарь > беречься (III) (нсв)

 • 11 болеть (II) (нсв) II

  ............................................................
  (adv. & adj. & pl. & n.) ناخوش، رنجور، سوء، خراب، خطر ناک، ناشی، مشکل، سخت، بیمار، بد، زیان آور، ببدی، به طور ناقص، از روی بدخواهی و شرارت، غیر دوستانه، زیان
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) اندیشناکی، اندیشناک کردن یابودن، نگران کردن، اذیت کردن، بستوه آوردن، اندیشه، نگرانی، اضطراب، دلواپسی
  ............................................................
  5. feel
  (past: felt ; past participle: felt
  (vt. & n.) احساس کردن، لمس کردن، محسوس شدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پشتیبانی، تکیه گاه، حمایت کردن، تایید کردن، تحمل کردن، متکفل بودن، نگاهداری، تقویت، تائید، کمک، پشتیبان زیر برد، زیر بری، پشتیبانی کردن

  Русско-персидский словарь > болеть (II) (нсв) II

 • 12 брать (I) > взять (I) I

  ............................................................
  1. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) تصدی، عهده داری، حمله، اتهام، هزینه، وزن، مسئولیت، گماشتن، عهده دار کردن، زیربار کشیدن، متهم ساختن، مطالبه (بها)، پر کردن (باطری وتفنگ)، مورد حمایت، بار، مطالبه هزینه
  ............................................................
  (v.) دقیق، به زور مطالبه کردن، به زور گرفتن، تحمیل کردن بر، درست، کامل، صحیح، عین، عینا
  ............................................................
  (vt.) قرض گرفتن، وام گرفتن، اقتباس کردن، قرض کردن، رقم قرضی
  ............................................................
  (vt. & n.) دستگیری، اسیر کردن، تسخیر، گرفتن
  ............................................................
  (past: overcame ; past participle: overcome
  (vi.) چیره شدن، پیروز شدن بر، مغلوب ساختن، غلبه یافتن
  ............................................................
  (vt. & vi.) بتصرف آوردن، ربون، قاپیدن، توقیف کردن، دچار حمله (مرض و غیره) شدن، درک کردن

  Русско-персидский словарь > брать (I) > взять (I) I

 • 13 брать (I) > взять (I) II

  ............................................................
  1. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (vi.) کامیاب شدن، موفق شدن، نتیجه بخشیدن، بدنبال آمدن، به طور توالی قرار گرفتن
  ............................................................
  (v.) نگه داری کردن، از شکست و یا حادثه جلوگیری کردن، پیش رفتن، مخفیانه پیشروی کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > брать (I) > взять (I) II

 • 14 браться (I) > взяться (I)

  ............................................................
  1. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) اسباب، لوازم کار، طناب و قرقره، گلاویز شدن با، نگاه داشتن، از عهده برآمدن، دارای اسباب و لوازم کردن، بعهده گرفتن، افسار کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) درست کردن، مرتب کردن، متوجه ساختن، قراول رفتن، دستور دادن، اداره کردن، نظارت کردن، خطاب کردن، عنوان نوشتن، مخاطب ساختن، سخن گفتن
  (n.) عنوان، نام و نشان، سرنامه، نشانی، آدرس، خطاب، خطابه، نطق، عریضیه، طرزخطاب، برخورد، مهارت، حمل، ارسال، نشانی دادن
  ............................................................
  (past: undertook ; past participle: undertaken
  (vt. & vi.) تعهد کردن، متعهد شدن، عهده دار شدن، بعهده گرفتن، قول دادن، متقبل شدن، تقبل کردن
  ............................................................
  8. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن

  Русско-персидский словарь > браться (I) > взяться (I)

 • 15 бывать (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & vi.) روی دادن، رخ دادن اتفاق افتادن، واقع شدن، تصادفا برخورد کردن، پیشامد کردن
  ............................................................
  ............................................................
  اتفاق افتادن
  ............................................................
  4. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  5. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن

  Русско-персидский словарь > бывать (I) (нсв)

 • 16 вглядываться (I) > вглядеться (I)

  ............................................................
  1. peer
  (v.) همتا، جفت، قرین، همشان، عضو مجلس اعیان، صاحب لقب اشرافی، رفیق، برابر کردن، هم درجه کردن، بدرجه اشرافی (مثل کنت و غیره) رسیدن، برابر بودن با، بدقت نگریستن، باریک شدن، نمایان شدن، به نظر رسیدن، همال
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вглядываться (I) > вглядеться (I)

 • 17 взглядывать (I) > взглянуть (I)

  ............................................................
  1. look
  (vt. & vi. & n.) نگاه، نظر، نگاه کردن، نگریستن، دیدن، چشم را به کار بردن، قیافه، ظاهر، به نظر آمدن مراقب بودن، وانمود کردن، ظاهر شدن، جستجو کردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. have/take a look

  Русско-персидский словарь > взглядывать (I) > взглянуть (I)

 • 18 вздохнуть (I) (св)

  ............................................................
  1. rest
  (v.) آسایش، استراحت، محل استراحت، آسودن، استراحت کردن، آرمیدن، تجدید قوا، کردن، تکیه دادن، متکی بودن به، الباقی، نتیجه، بقایا، سایرین، دیگران، باقیمانده
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вздохнуть (I) (св)

 • 19 вздремнуть (I) (св)

  ............................................................
  1. doze
  (vt. & vi. & n.) چرت، چرت زدن (باoff)
  ............................................................
  2. have/take a nap

  Русско-персидский словарь > вздремнуть (I) (св)

 • 20 вздумать (I) (св)

  فعل take it into head

  Русско-персидский словарь > вздумать (I) (св)

См. также в других словарях:

 • take advantage of — take advantage (of (something)) to use an opportunity to get or achieve something. He took advantage of the prison s education program to earn a college degree. There are peaches and strawberries grown on the farm, and I sure take full advantage… …   New idioms dictionary

 • take advantage — (of (something)) to use an opportunity to get or achieve something. He took advantage of the prison s education program to earn a college degree. There are peaches and strawberries grown on the farm, and I sure take full advantage of them. Usage… …   New idioms dictionary

 • take advantage of — take advantage (of (someone)) to use someone s weakness to improve your own situation. Mr. Smith often takes advantage of my friendship and leaves the unpleasant tasks for me to do …   New idioms dictionary

 • take advantage — (of (someone)) to use someone s weakness to improve your own situation. Mr. Smith often takes advantage of my friendship and leaves the unpleasant tasks for me to do …   New idioms dictionary

 • take advantage of — ► take advantage of 1) make unfair use of for one s own benefit. 2) dated seduce. 3) make good use of the opportunities offered. Main Entry: ↑advantage …   English terms dictionary

 • take advantage — index deceive Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • take advantage of — index bait (lure), bilk, capitalize (seize the chance), defraud, delude, dupe, employ (make use of) …   Law dictionary

 • take advantage of — phrasal 1. : to make use of for one s own benefit : use to advantage : profit by extends his examination … to take advantage of modern methods of diagnosis Morris Fishbein feels we are not taking proper advantage of our opportunity R.A.Smith 2 …   Useful english dictionary

 • take advantage of — I. act at the best time, seize the opportunity    I took advantage of the low price of gasoline. I bought 500 litres. II. hurt or abuse someone who trusts you    I feel very angry toward people who take advantage of children …   English idioms

 • take advantage of — idi a) to make use of for gain: to take advantage of an opportunity[/ex] b) to impose upon, esp. unfairly, as by exploiting a weakness …   From formal English to slang

 • take advantage of — {v. phr.} 1. To make good use of. * /The cat took advantage of the high grass to creep up on the bird./ * /Jean took advantage of the lunch hour to finish her homework./ 2. To treat (someone) unfairly for your own gain or help; make unfair use of …   Dictionary of American idioms

Книги

Другие книги по запросу «take advantage» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»