Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

tо+go+over

 • 1 поверх

  over
  (adv. & adj. & n.) بالای، روی، بالای سر، بر فراز، آن طرف، در سرتاسر، دربالا، بسوی دیگر، متجاوز از، بالایی، رویی، بیرونی، شفا یافتن، پایان یافتن، به انتها رسیدن، پیشوندی به معنی زیادو زیاده و بیش

  Русско-персидский словарь > поверх

 • 2 заладить (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заладить (II) (св)

 • 3 запотевать (I) > запотеть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > запотевать (I) > запотеть (I)

 • 4 над

  ............................................................
  1. over
  (adv. & adj. & n.) بالای، روی، بالای سر، بر فراز، آن طرف، در سرتاسر، دربالا، بسوی دیگر، متجاوز از، بالایی، رویی، بیرونی، شفا یافتن، پایان یافتن، به انتها رسیدن، پیشوندی به معنی زیادو زیاده و بیش
  ............................................................
  (adv.) در بالا، بالای، بالای سر، نام برده، بالاتر، برتر، مافوق، واقع دربالا، سابق الذکر، مذکور در فوق
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > над

 • 5 надо

  ............................................................
  1. over
  (adv. & adj. & n.) بالای، روی، بالای سر، بر فراز، آن طرف، در سرتاسر، دربالا، بسوی دیگر، متجاوز از، بالایی، رویی، بیرونی، شفا یافتن، پایان یافتن، به انتها رسیدن، پیشوندی به معنی زیادو زیاده و بیش
  ............................................................
  (adv.) در بالا، بالای، بالای سر، نام برده، بالاتر، برتر، مافوق، واقع دربالا، سابق الذکر، مذکور در فوق
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > надо

 • 6 облеплять (I) > облепить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) پوشاندن، تامین کردن، پوشش، سرپوش، جلد، جلد کردن، پنهان کردن، طی کردن، رویه، لفاف، پاکت
  ............................................................
  (past: clung ; past participle: clung
  (v.) صدای جرنگ (مثل صدای افتادن پول خرد) چسبیدن، پیوستن، (مج.) وفادار بودن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > облеплять (I) > облепить (II)

 • 7 обмозговывать (I) > обмозговать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) سنجیدن، اندیشه کردن، تعمق کردن، تفکر کردن، سنجش
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обмозговывать (I) > обмозговать (I)

 • 8 обходить (II) > обойти (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) از جناح خارجی بدشمن حمله کردن
  ............................................................
  (vt.) دوری کردن از، احتراز کردن، اجتناب کردن، طفره رفتن از، (حق.) الغاء کردن، موقوف کردن
  ............................................................
  (pl. & vt. & vi. & n.) دامن لباس، دامنه، دامنه کوه، حومه شهر، حوالی، دامن دوختن، دامن دار کردن، حاشیه گذاشتن به، از کنار چیزی رد شدن، دور زدن، احاطه کردن
  ............................................................
  عید فصح، عید فطر، غفلت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) طفره زدن از، گریز زدن از، از سرباز کردن، تجاهل کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  ............................................................
  13. outdo
  (past: outdid ; past participle: outdone
  (v.) بهتر از دیگری انجام دادن، شکست دادن
  ............................................................
  ............................................................
  15. diddle
  (v.) فریب دادن، مغبون کردن

  Русско-персидский словарь > обходить (II) > обойти (I) I

 • 9 оглядывать (I) > оглядеть (I), оглянуть (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) پیمایش، زمینه یابی، بازدید کردن، ممیزی کردن، مساحی کردن، پیمودن، بررسی کردن، بازدید، ممیزی، برآورد، نقشه برداری، بررسی، مطالعه مجمل، بردید
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > оглядывать (I) > оглядеть (I), оглянуть (I)

 • 10 перебрасывать (I) > перебросить (II)

  ............................................................
  ترک کردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) ترابری کردن، بردن، حمل کردن، نقل و انتقال دادن، نفی بلد کردن، از خود بی خود شدن، از جا در رفتن، بارکش، حمل و نقل، وسیله نقلیه، ترابری، حامل

  Русско-персидский словарь > перебрасывать (I) > перебросить (II)

 • 11 переваливаться (I) > перевалиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) راه رفتن اردک وار، اردک وار راه رفتن، کج و سنگین راه رفتن

  Русско-персидский словарь > переваливаться (I) > перевалиться (II)

 • 12 переворот

  ............................................................
  ............................................................
  واگشت، شورش، آشوب، انقلاب، حرکت انقلابی، چرخش، دور، دوران کامل
  ............................................................
  (n.) تغییر فاحش، تحول، انقلاب، (ز.ش.) برخاست، بالا آمدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > переворот

 • 13 перегибаться (I) > перегнуться (I)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > перегибаться (I) > перегнуться (I)

 • 14 передавать (I) > передать (I)

  ............................................................
  1. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  2. hand
  (n.) دست، عقربه، دسته، دستخط، خط، شرکت، دخالت، کمک، طرف، پهلو، پیمان
  (vt. & vi.) دادن، کمک کردن، با دست کاری را انجام دادن یک وجب
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تسلیم کردن، تحویل دادن
  ............................................................
  (v.) غلتاندن، وارونه کردن، برگرداندن (خاک)، تعمق کردن، مرور کردن، ورق زدن، برگشتگی، واژگون شدگی، سرمایه، عایدی فعالیت، عملکرد، محصول، بازده، انتقال، برگردان، تعویض
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) گزارش، گزارش دادن، شهرت، انتشار، صدا
  ............................................................
  7. tell
  (past: told ; past participle: told
  (vt.) گفتن، بیان کردن، نقل کردن، فاش کردن، تشخیص دادن، فرق گذاردن، فهمیدن
  ............................................................
  8. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (vt.) رساندن، بردن، حمل کردن، نقل کردن
  ............................................................
  (vt.) فرا فرستادن، پراکندن، انتقال دادن، رساندن، عبور دادن، سرایت کردن، مخابره کردن، فرستادن
  ............................................................
  11. submit
  (vt. & vi.) تسلیم کردن، ارائه دادن، تسلیم شدن، تقدیم داشتن، پیشنهاد کردن، گردن نهادن، مطیع شدن
  ............................................................
  12. refer
  (vt.) مراجعه کردن، فرستادن، بازگشت دادن، رجوع کردن به، منتسب کردن، منسوب داشتن، عطف کردن به
  ............................................................
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی
  ............................................................
  14. spread
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................
  (vt.) دوبار تولید کردن، باز عمل آوردن، تکثیر کردن، چاپ کردن، دوباره ساختن
  ............................................................
  (vt.) تصویر کشیدن، توصیف کردن، مجسم کردن
  ............................................................
  (past: overpaid ; past participle:

  Русско-персидский словарь > передавать (I) > передать (I)

 • 15 переманивать (I) > переманить (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) فریفتن، اغوا کردن، تطمیع، به دام کشیدن، جلب کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > переманивать (I) > переманить (II)

 • 16 переучивать (I) > переучить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > переучивать (I) > переучить (II)

 • 17 переходить (II) > перейти (I)

  ............................................................
  (adj. & vt. & vi. & n.) صلیب، خاج، چلیپا، علامت ضربدر یا به اضافه، حدوسط، ممزوج، دورگه، اختلاف، مرافعه، تقلب، نادرستی، قلم کشیدن بروی، خط بطلان کشیدن بر (باout یاoff)، گذشتن، عبور دادن، مصادف شدن با، روبرو شدن، قطع کردن، دورگه کردن (مثل قاطر)، پیوند زدن، کج خلقی کردن، خلاف میل کسی رفتار کردن
  ............................................................
  2. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  3. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) به آن سو رفتن، گذشتن، منتقل شدن، مرور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) پیش رفتن، رهسپار شدن، حرکت کردن، اقدام کردن، پرداختن به، ناشی شدن از، عایدات
  ............................................................
  11. change/go over
  ............................................................
  12. adopt
  (vt.) قبول کردن، اتخاذ کردن، اقتباس کردن، تعمید دادن، نام گذاردن (هنگام تعمید)، در میان خود پذیرفتن، به فرزندی پذیرفتن
  ............................................................
  13. turn
  (vt. & n.) نوبت، چرخش، گردش (بدور محور یامرکزی)، چرخ، گشت ماشین تراش، پیچ خوردگی، قرقره، استعداد، میل، تمایل، تغییر جهت، تاه زدن، برگرداندن، پیچاندن، گشتن، چرخیدن، گرداندن، وارونه کردن، تبدیل کردن، تغییر دادن، دگرگون ساختن
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن
  ............................................................
  15. merge
  (vt. & vi.) یکی کردن، ممزوج کردن، ترکیب کردن، فرورفتن، مستهلک شدن، غرق شدن، ادغام کردن

  Русско-персидский словарь > переходить (II) > перейти (I)

 • 18 покумекать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > покумекать (I) (св)

 • 19 поразмыслить (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > поразмыслить (II) (св)

 • 20 бежать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  2. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  3. flow
  (vi. & n.) گردش، روند، جریان، روانی، مد (برابر جزر)، سلاست، جاری بودن، روان شدن، سلیس بودن، بده، شریدن
  ............................................................
  ............................................................
  گریزان، فراری، گریختن، شخص فراری
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  7. flee
  (past: fled ; past participle: fled
  (vt.) گریختن، فرار کردن، بسرعت رفتن، fly
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бежать (I) (нсв и св)

См. также в других словарях:

 • Over (Drake song) — Over Single by Drake from the album Thank Me Later Released March 8, 2010 …   Wikipedia

 • over — over; lar·over; more·over; over·alled; over·bear·ance; over·bear·ing·ly; over·berg; over·bur·den·ing·ly; over·come·er; over·compensate; over·compensation; over·compound; over·confidence; over·confident; over·conservative; over·den; over·fulfill;… …   English syllables

 • Over — O ver, adv. 1. From one side to another; from side to side; across; crosswise; as, a board, or a tree, a foot over, i. e., a foot in diameter. [1913 Webster] 2. From one person or place to another regarded as on the opposite side of a space or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Over again — Over O ver, adv. 1. From one side to another; from side to side; across; crosswise; as, a board, or a tree, a foot over, i. e., a foot in diameter. [1913 Webster] 2. From one person or place to another regarded as on the opposite side of a space… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Over against — Over O ver, adv. 1. From one side to another; from side to side; across; crosswise; as, a board, or a tree, a foot over, i. e., a foot in diameter. [1913 Webster] 2. From one person or place to another regarded as on the opposite side of a space… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Over and above — Over O ver, adv. 1. From one side to another; from side to side; across; crosswise; as, a board, or a tree, a foot over, i. e., a foot in diameter. [1913 Webster] 2. From one person or place to another regarded as on the opposite side of a space… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Over and over — Over O ver, adv. 1. From one side to another; from side to side; across; crosswise; as, a board, or a tree, a foot over, i. e., a foot in diameter. [1913 Webster] 2. From one person or place to another regarded as on the opposite side of a space… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Over and Over — may refer to: Songs Over and Over (The Dave Clark Five song) Over and Over (Every Little Thing song) Over and Over / ELT Songs from L.A. , another version of the single Over and Over (Hot Chip song) Over and Over (Madonna song) Over and Over… …   Wikipedia

 • Over & Torpedo Girl — OVER and Torpedo Girl are two characters in the anime/manga Bobobo bo Bo bobo. They both share the same body.OVER OVER (オーバー Ōbā ) is the ruthless third member of Four Heavenly Kings /Chrome Dome Empire Big 4, the four elite members of Tsuru… …   Wikipedia

 • Over the Limit (2011) — Promotional poster featuring The Miz and Daniel Bryan Tagline(s) The Most Stimulating Event On TV …   Wikipedia

 • Over There (Fringe) — Over There Fringe episode …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»