Перевод: с русского на персидский

surge back

 • 1 отхлынуть (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отхлынуть (I) (св)

 • 2 вернуть (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پس دادن، به حال اول بر گرداندن، تعمیر کردن، اعاده دادن، باز دادن، اعاده کردن، ترمیم کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вернуть (I) (св)

 • 3 вернуться (I) (св)

  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  (v.) عقب، پشت (بدن)، پس، عقبی، گذشته، پشتی، پشتی کنندگان، تکیه گاه، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران، از عقب، پشت سر، بدهی پس افتاده، پشتی کردن، پشت انداختن، بعقب رفتن، بعقب بردن، برپشت چیزی قرار گرفتن، سوارشدن، پشت چیزی نوشتن، ظهرنویسی کردن

  Русско-персидский словарь > вернуться (I) (св)

 • 4 водворять (I) > водворить (II)

  ............................................................
  (vt. & vi.) واریز، تسویه، جا دادن، ماندن، مقیم کردن، ساکن کردن، واریز کردن، تصفیه کردن، معین کردن، ته نشین شدن، تصفیه حساب کردن، نشست کردن
  ............................................................
  (instal=)
  (vt.) کار گذاشتن، نصب کردن، منصوب نمودن، گماشتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تاسیس کردن، دایر کردن، بنا نهادن، برپا کردن، ساختن، برقرار کردن، تصدیق کردن، تصفیه کردن، کسی را به مقامی گماردن، شهرت یا مقامی کسب کردن

  Русско-персидский словарь > водворять (I) > водворить (II)

 • 5 возвращать (I) > возвратить (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возвращать (I) > возвратить (II)

 • 6 возвращаться (I) > возвратиться (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  (v.) عقب، پشت (بدن)، پس، عقبی، گذشته، پشتی، پشتی کنندگان، تکیه گاه، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران، از عقب، پشت سر، بدهی پس افتاده، پشتی کردن، پشت انداختن، بعقب رفتن، بعقب بردن، برپشت چیزی قرار گرفتن، سوارشدن، پشت چیزی نوشتن، ظهرنویسی کردن
  ............................................................
  (vt.) برگشتن، رجوع کردن، اعاده دادن، برگشت

  Русско-персидский словарь > возвращаться (I) > возвратиться (II)

 • 7 волноваться (I) > взволноваться (I)

  ............................................................
  1. be/get rough
  ............................................................
  (vi. & n.) موج بلند، موج غلتان، موج خروشان، جریان سریع و غیر عادی، برق موجی از هوا، تشکیل موج دادن، موجدار بودن، خروشان بودن، موج زدن
  ............................................................
  3. be/get upset
  ............................................................
  4. be/become agitated
  ............................................................
  (adj.) ناراحت، مضطرب، پریشان خیال، بی آرام
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > волноваться (I) > взволноваться (I)

 • 8 воротить (II) (св)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > воротить (II) (св)

 • 9 воротиться (II) (св)

  [ فعل ] come back
  بازگشتن، برگشتن

  Русско-персидский словарь > воротиться (II) (св)

 • 10 воскресать (I) > воскреснуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) زنده شدن، دوباره دایر شدن، دوباره رواج پیدا کردن، نیروی تازه دادن، احیا کردن، احیا شدن، باز جان بخشیدن، به هوش آمدن
  ............................................................
  ............................................................
  { revive:
  (vt. & vi.) زنده شدن، دوباره دایر شدن، دوباره رواج پیدا کردن، نیروی تازه دادن، احیا کردن، احیا شدن، باز جان بخشیدن، به هوش آمدن}

  Русско-персидский словарь > воскресать (I) > воскреснуть (I)

 • 11 воскрешать (I) > воскресить (II)

  ............................................................
  (v.) زنده کردن، احیا کردن، رستاخیز کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) زنده شدن، دوباره دایر شدن، دوباره رواج پیدا کردن، نیروی تازه دادن، احیا کردن، احیا شدن، باز جان بخشیدن، به هوش آمدن

  Русско-персидский словарь > воскрешать (I) > воскресить (II)

 • 12 восстанавливаться (I) > восстановиться (II)

  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................
  { restore:
  (vt.) پس دادن، به حال اول بر گرداندن، تعمیر کردن، اعاده دادن، باز دادن، اعاده کردن، ترمیم کردن}
  ............................................................
  {!! resume: از سر گرفتن، خلاصه تجربیات، حاصل، خلاصه، چکیده کلام، ادامه یافتن، از سرگرفتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن}
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) عود کردن، تکرار شدن، دور زدن، باز رخدادن
  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  { reinstate:
  (vt.) دوباره گماشتن، دوباره برقرار کردن، از نو به مقام اولیه خود رساندن، تثبیت کردن}
  ............................................................
  (vt.) کم کردن، کاستن (از)، تنزل دادن، فتح کردن، استحاله کردن، مطیع کردن، تقلیل دادن، کاستن، ساده کردن

  Русско-персидский словарь > восстанавливаться (I) > восстановиться (II)

 • 13 восходить (II) > взойти (I)

  ............................................................
  1. rise
  (past: rose ; past participle: risen
  (vt. & vi. & n.) برخاستن، ترقی کردن، ترقی خیز، طالع شدن، بلند شدن، از خواب برخاستن، طغیان کردن، بالا آمدن، طلوع کردن، سربالا رفتن، صعود کردن، ناشی شدن از، سر زدن، قیام، برخاست، صعود، طلوع، سربالایی، پیشرفت، ترقی، خیز
  ............................................................
  (vt. & vi.) فرازیدن، بالا رفتن، صعود کردن، بلند شدن، جلوس کردن بر
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > восходить (II) > взойти (I)

 • 14 вспоминаться (I) > вспомниться (II)

  فعل come back
  بازگشتن، برگشتن

  Русско-персидский словарь > вспоминаться (I) > вспомниться (II)

 • 15 вставать (I) > встать (I)

  ............................................................
  (v.) درست شدن، برخاستن، بلند شدن، برخاست، تقویت شدن
  ............................................................
  2. rise
  (past: rose ; past participle: risen
  (vt. & vi. & n.) برخاستن، ترقی کردن، ترقی خیز، طالع شدن، بلند شدن، از خواب برخاستن، طغیان کردن، بالا آمدن، طلوع کردن، سربالا رفتن، صعود کردن، ناشی شدن از، سر زدن، قیام، برخاست، صعود، طلوع، سربالایی، پیشرفت، ترقی، خیز
  ............................................................
  (past: arose ; past participle: arisen
  (vt. & vi.) برخاستن، بلند شدن، رخ دادن، ناشی شدن، بوجود آوردن، برآمدن، طلوع کردن، قیام کردن، طغیان کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  7. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه

  Русско-персидский словарь > вставать (I) > встать (I)

 • 16 выкуп

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) فدیه، خونبها، غرامت جنگی، جزیه، آزادی کسی یاچیزی را خریدن، فدیه دادن
  ............................................................
  (n.) باز خرید، خریداری و آزاد سازی، رستگاری
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выкуп

 • 17 выкупать (I) > выкупить (II)

  ............................................................
  (v.) باز خریدن، از گرو در آوردن، رهایی دادن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) فدیه، خونبها، غرامت جنگی، جزیه، آزادی کسی یاچیزی را خریدن، فدیه دادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выкупать (I) > выкупить (II)

 • 18 выпрямляться (I) > выпрямиться (II)

  فعل straighten back

  Русско-персидский словарь > выпрямляться (I) > выпрямиться (II)

 • 19 выхаживать (I) > выходить (II)

  ............................................................
  1. nurse/pull through an illness
  ............................................................
  ............................................................
  پرورش دادن، رشد دادن

  Русско-персидский словарь > выхаживать (I) > выходить (II)

 • 20 гладить (II) > выгладить (II), погладить (II)

  ............................................................
  (v.) فشار دادن، مطبوعات، ماشین فشار، فشار، ازدحام، جمعیت، ماشین چاپ، مطبعه، جراید، وارد آوردن، فشردن زور دادن، ازدحام کردن، اتو زدن، دستگاه پرس، چاپ
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > гладить (II) > выгладить (II), погладить (II)

См. также в других словарях:

 • Surge (soft drink) — Infobox Beverage name=Surge logo= type=Citrus soft drink manufacturer=The Coca Cola Company origin=Norway introduced=Testing: Norway: 1996 International: 1997 reintroduced: 2008 Colour=Light Green type=Citrus soda / Energy drink discontinued=2003 …   Wikipedia

 • surge — Synonyms and related words: Charybdis, access, accession, accretion, accrual, accruement, accumulation, addition, advance, affluence, afflux, affluxion, aggrandizement, amplification, anabasis, appreciation, arise, ascend, ascension, ascent,… …   Moby Thesaurus

 • Surge (comics) — Surge Surge. Art by Skottie Young. Publication information Publisher Marvel Comics …   Wikipedia

 • Back to the Future II — Título Regreso al futuro II (España) Volver al futuro parte II (Hispanoamérica) Ficha técnica Dirección Robert Zemeckis Guion Robert Zeme …   Wikipedia Español

 • surge conveyor — A part of the mail conveying system that holds back surges and meters out an even flow, keeping all mail in sequence. (Also see conveyor) …   Glossary of postal terms

 • Surge Radio — Infobox Radio Station name = Surge Radio area = Lancaster, California branding = Surge Radio slogan = Respect The Music! airdate = December 2000 format = New Indie Music owner = XRQK website = [http://www.surgeradio.org/… …   Wikipedia

 • surge — /serrj/, n., v., surged, surging. n. 1. a strong, wavelike, forward movement, rush, or sweep: the onward surge of an angry mob. 2. a strong, swelling, wavelike volume or body of something: a billowing surge of smoke. 3. the rolling swell of the… …   Universalium

 • surge — /sɜdʒ / (say serj) noun 1. a strong forward or upward movement, rush, or sweep, like that of swelling or rolling waves: the onward surge of an angry mob. 2. a strong, wavelike volume or body of something: a surge of smoke. 3. the rolling swell of …   Australian-English dictionary

 • surge — [[t]sɜrdʒ[/t]] n. v. surged, surg•ing 1) a strong, wavelike forward movement, rush, or sweep: the surge of the crowd[/ex] 2) a sudden, strong rush or burst: a surge of energy[/ex] 3) a strong, swelling, wavelike volume or body of something 4) oce …   From formal English to slang

 • Back to the Future (serie fílmica) — Trilogía de Back to the Future Título Volver al Futuro (Latinoamérica) Regreso al Futuro (España) Ficha técnica …   Wikipedia Español

 • surge — n. & v. n. 1 a sudden or impetuous onset (a surge of anger). 2 the swell of the waves at sea. 3 a heavy forward or upward motion. 4 a rapid increase in price, activity, etc. over a short period. 5 a sudden marked increase in voltage of an… …   Useful english dictionary

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»