Перевод: с испанского на болгарский

suelo+vegetal

 • 1 suelo

  m 1) почва, земя; 2) дъно; 3) под; 4) територия, земя, страна; 5) прен. край, предел; 6) pl миналогодишно зърно (в хамбар); 7) утайка; 8) подова настилка; 9) pl разпиляно зърно; santo suelo разг. направо върху земята (пода); irse al suelo una cosa прен., разг. развалям се, съсипвам се; el suelo natal родина; faltarle a uno el suelo прен. спъвам се, препъвам се; por los suelos а) прен. презрително; б) прен., разг. силно обезсърчено; echar al suelo събарям ( за сграда).

  Diccionario español-búlgaro > suelo

 • 2 vegetal

  1. adj растителен; 2. m растение.

  Diccionario español-búlgaro > vegetal

 • 3 carbón

  m 1) въглища; въглен; пепел от въглища; carbón de leña дървени въглища; carbón menudo ситни въглища; carbón mineral, carbón de piedra черни каменни въглища; carbón vegetal, pardo кафяви каменни въглища; aglomerados de carbón брикети; 2) въглен за рисуване; dibujo al carbón жив. рисунка с въглен; 3) бот. главня; 4) прен., презр. чернилка, негър; se acabó el carbón! разг. стига!, край!

  Diccionario español-búlgaro > carbón

 • 4 crin

  f (pl) грива (на животно); crin vegetal нишка (от растение, водорасло или мекотело).

  Diccionario español-búlgaro > crin

 • 5 echar

  1. tr 1) хвърлям, мятам; echar la culpa (a) хвърлям, приписвам вината на...; echar leña al fuego прен. наливам масло в отъня; echar una mirada (ojeada) хвърлям поглед; echar un vistazo хвърлям бегъл поглед; echar suertes хвърлям жребий; 2) пускам; echar una carta изпращам писмо; echar barriga пускам корем; затлъстявам; echar bigote пускам мустаци; echar los dientes никнат зъби; echar hojas пускам листа, разлиствам се; echar raíces пускам корени; echar al contrario пускам мъжко животно при женската за оплождане; 3) заключвам, пускам резе; 4) поставям (печат, подпис); 5) налагам (глоба); 6): echar abajo събарям, разрушавам сграда; 7): echar bilis (espumarajos; fuego, chispas; mal genio, pestes, rayos) побеснявам от яд, бълвам змии и гущери; 8) с предл. a: echar a la cara прен. казвам, хвърлям някому в лицето; echar a chanza обръщам на шега; echar a perder прен. развалям, разсипвам, провалям; echar a la puerta изхвърлям на улицата; echar a tierra повалям на земята, сривам, унищожавам; 9) с предл. de: echar de beber наливам пиене; echar de comer давам ядене; echar de menos липсва ми, мъчно ми е (за нещо, някой); echar de sí отблъсквам от себе си, изхвърлям от себе си, освобождавам се; 10) с предл. por: echar por alto прен. презирам; echar por tierra (el suelo) прен. унищожавам; 11) с предл. a + inf (изразява начало действие): echar a correr побягвам, затичвам се; 12) слагам да мъти (кокошка); 13) навеждам, накланям; echar el cuerpo atràs (a un lado) накланям се назад (навеждам се настрани); 14) играя, изигравам партия; 15) залагам; echar a la lotería залагам, играя на лотария; 16) предполагам (цена, възраст); їqué edad le echas? разг. колко години му даваш?; 17) посвещавам, губя; echo tres horas en ir hasta губя, трябват ми три часа, за да стигна до...; 18) публикувам, предупреждавам; 19) представям спектакъл; 20) произнасям (реч, стих); 21) прехвалвам, преувеличавам; echar por mayor, por arrobas, por quintales превъзнасям; 22) имам, упражнявам професия; echar por maestro учителствам; 23) следвам определена посока; echar por la izquerda завивам наляво; echar por el camino тръгвам по пътя; 2. prnl 1) хвърлям се; 2) лягам си; 3) успокоявам се, затихвам (вятър); 4) губя кураж, обезсърчавам се; echar un amigo разг. имам си приятел; 5) с предл. a + inf (обикновено, начало на действие): echar a llorar (reír) избухвам в плач (смях); echar a morir прен. отчайвам се; echar a perder провалям се, западам, развалям се (ядене, напитка); 6) с предл. de: echar de codos облакътявам се; echàrselas de valiente прен. изхвърлям се, правя се на храбър; 7) мътя (за кокошка, птица); 8) посвещавам се на нещо; echar a pensar замислям се; 9): echar una carrera съревновавам се, обзалагам се; echar a pasear разг. презрително изгонвам някого; echar a volar a una persona o cosa прен. разгласявам, показвам; echarse atràs прен. отричам се, не изпълнявам обещание; echarse encima una cosa прен. наближавам, задавам се; se echan encima las Navidades задава се Коледа; echarse encima de alguien прен. нахвърлям се върху някого с укори, критикувам го; echar a pares y nones разг. оставям на случая; echar un cable (una mano) a alguien разг. помагам някому, подавам му ръка.

  Diccionario español-búlgaro > echar

 • 6 manto

  m 1) наметало, пелерина; 2) мантия; 3) прен. покривало, прикриване; bajo el manto под маската; 4) геол. пласт, покривка; 5) фасада на камина; 6) пласт мазнина, с който се ражда бебето; 7) зоол. козина при бозайниците; manto vegetal бот., геогр. растителността, покриваща една територия.

  Diccionario español-búlgaro > manto

 • 7 patrio,

  a adj 1) отечествен, рҐден; suelo patrio, родна земя; 2) бащин.

  Diccionario español-búlgaro > patrio,

 • 8 pecho1

  m 1) гърди; mal de pecho1 гръдна болест; 2) гърди (на животно); dar el pecho1 кърмя; niño de pecho1 кърмаче; 3) гърда, гръд; 4) прен. вътре в човека, в сърцето, душата му; 5) прен. кураж, смелост; hombre de pelo en pecho1 прен. смел мъж; 6) прен. качества на гласа (за пеене, реч); 7) респиратор (апарат); abrir uno su pecho1 a (con) otro прен. разкривам тайната си пред някого; a pecho1 descubierto а) с голи гърди, без оръжие; б) прен. искрено, достойно; echarse uno a pecho1s un vaso пия жадно и много; pecho1 por el suelo (por tierra) а) прен. скромно, покорно; б) за птици, които летят много ниско; tener pecho1 прен. търпелив и смел съм; tomar uno a pecho1(s) una cosa а) прен. взимам нещо присърце; б) прен. обиждам се, взимам насериозно; echarse (meterse) entre pecho1 y espalda разг. преял съм, препил съм; a lo hecho, pecho1 прен. станалото станало.

  Diccionario español-búlgaro > pecho1

 • 9 reino

  m 1) кралство, царство; 2) прен. поле, място на действие; 3) ист. всяко от големите подразделения в живия свят; reino vegetal растително царство; reino de los Ciedos Небесното (Божието) царство.

  Diccionario español-búlgaro > reino

 • 10 santo,

  a 1. adj 1) свят; 2) целебен (за лекарство); 3) простодушен; 4) свещен, неприкосновен, чист; 5) посветен на Бога; Tierra Santa Божи гроб; Semana Santa Страстната седмица; Santo Oficio Светата инквизиция; 6) според божиите закони; 7) употребено с някои имена, подсилва значението им: hizo su santo,a voluntad изпълни волята му; se echó en el santo, suelo хвърли се право върху пода; todo el santo, día цял ден; 8) много твърд, непропусклив (за тухла); 2. m 1) светец, светия; светЈ; 2) образ на светец; 3) разг. винетка, гравюра и т. н. на книга; 4) имен ден; 5) вулг., жарг. информатор (в престъпния свят); 6) Ч. кръпка на дреха; 7) воен. име на светец като парола; Todos los Santos Вси Светии; Santaclós Дядо Коледа; quedarse para vestir santo,s прен., разг. оставам стара мома; santo, y seña воен. парола и отговор; їa santo, de qué? с каква цел, в името на какво; откъде-накъде?; no es santo, de mi devoción прен. този човек не ми е по сърце; encomendarse a buen santo, прен. търся помощ, покровител; írsele a uno el santo, al cielo прен. забравям какво искам да кажа или да направя; desnudar a un santo, para vestir a otro прен. вземам от един, за да дам на друг; ощетявам някого в полза на друг; tener el santo, de cara (espaldas) прен. имам успех, върви ми (всичко става наопаки); rogar el santo, hasta pasar el tranco proverb изтъка си платното, ритна кросното; llegar y besar el santo, прен., разг. бързо, на раз-два.

  Diccionario español-búlgaro > santo,

 • 11 tierra

  f 1) земя, суша; tierra adentro навътре в сушата; tierra firme суша, континент; tomar tierra а) мор. слизам на суша; б) ав. кацам, приземявам се; в) заземявам; 2) пръст, почва; 3) под, земя; 4) родно място; 5) страна, родина; 6) територия; 7) обработваема земя; 8) земеделска собственост; 9) Арж. прах; 10) жарг. хашиш от лошо качество; 11) прен. население; 12) мека глина (в керамиката); tierra de nadie ничия земя; tierra Prometida (de promisión) Обетована земя; tierra Santa Божигроб, Светите места; tierra vegetal плодородна земя; dar tierra a alguien погребвам някого; echar por tierra прен. развалям, съсипвам; irse (venirse) a tierra провалям се, пропадам; quedarse alguien en tierra разг. не успявам да се кача на превозно средство; sacar de debajo de (la) tierra прен. измъквам от вдън земя нещо; Ўtràgame tierra! excl разтвори се, земьо! (срам, мъка); tragarse a uno la tierra прен., разг. вдън земя потъвам; poner tierra por medio прен. спасявам се чрез бягство; dar en tierra падам; dar en tierra con algo (alguien) събарям нещо (някого); echar tierra a algo прен. посипвам с пепел, забравям нещо; en toda tierra de garbanzos разг. навсякъде; por debajo de tierra прен. в дълбока тайна; tierra de Holanda (de Venecia) охра (боя); en tierra de ciegos, el tuerto es rey погов. в царството на слепите и едноокият е цар.

  Diccionario español-búlgaro > tierra

См. также в других словарях:

 • Suelo vegetal — Se ha sugerido que este artículo o sección sea fusionado con suelo (discusión). Una vez que hayas realizado la fusión de artículos, pide la fusión de historiales aquí. El suelo vegetal provee de los elementos químicos necesarios para el… …   Wikipedia Español

 • Suelo — (Del lat. solum.) ► sustantivo masculino 1 GEOLOGÍA Parte superficial de la corteza terrestre sometida a la acción de la erosión y de los seres vivos: ■ el suelo de esta zona es rico en minerales. 2 Superficie por la que se anda: ■ se cayó al… …   Enciclopedia Universal

 • suelo — (Del lat. solum). 1. m. Superficie de la Tierra. 2. Superficie inferior de algunas cosas; p. ej., la de las vasijas. 3. Asiento o poso que deja en el fondo una materia líquida. 4. Sitio o solar de un edificio. 5. Superficie artificial que se hace …   Diccionario de la lengua española

 • Nutrición vegetal — La nutrición vegetal es el conjunto de procesos que permiten mediante los cuales los vegetales toman sustancias del exterior y las transforman en materia propia y energía El principal elemento nutritivo que interviene en la nutrición vegetal es… …   Wikipedia Español

 • Anatomía vegetal — La anatomía vegetal es el campo de la Botánica que competa a las estructuras de los vegetales. Podríamos considerar la morfología vegetal como la manera de disponerse esas estructuras, que se ayudan de la taxonomía para clasificar. Contenido 1… …   Wikipedia Español

 • Transpiración vegetal — Las nubes, en esta imagen de la selva amazónica son el resultado de la transpiración. A las hojas de la planta llega gran cantidad de agua absorbida por las raíces, pero de la misma, sólo una pequeña parte se utiliza en la fotosíntesis. El resto …   Wikipedia Español

 • Vanaspati (categoría vegetal) — Para otros usos de este término, véase Vanaspati (desambiguación). Vanaspati es una palabra sánscrita que en la actualidad se refiere al reino vegetal completo. Contenido 1 Etimología 2 Vanaspati en el «Rig veda» 2.1 …   Wikipedia Español

 • Conservación del suelo — Terrazas con cultivos de arroz en China. Conservación del suelo, en la agricultura, la ganadería o la silvicultura, es un conjunto de prácticas aplicadas para promover el uso sustentable del suelo …   Wikipedia Español

 • Histología vegetal — Imagen microscópica de clorénquima, tejido propio de los vegetales. La histología vegetal trata del estudio de todos los tejidos orgánicos propios de las plantas. En una planta vascular existen tejidos diferenciados de acuerdo a la función que… …   Wikipedia Español

 • Erodabilidad del suelo — Saltar a navegación, búsqueda Erodabilidad del suelo se denomina a las diferencias en las propiedades intrínsecas de cada suelo. La erodabilidad del suelo es su vulnerabilidad o susceptibilidad a la erosión. Cuando más erodabilidad mayor… …   Wikipedia Español

 • Morfología vegetal — La Morfología vegetal, en sentido amplio, se define como el estudio de la estructura y forma de las plantas, e incluye la Citología y la Histología. La primera se ocupa del estudio fino de la constitución de la célula y la segunda del estudio de… …   Wikipedia Español