Перевод: с русского на персидский

start living

 • 1 сходиться (II) > сойтись (I)

  ............................................................
  1. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................
  (vi.) همگرا بودن، توجه به یک نقطه یا یک مقصد مشترک، (ر.) تقارب خطوط، وجود تشابه، همگرا شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. agree
  (vt. & vi.) خوشنود کردن، ممنون کردن، پسند آمدن، آشتی دادن، مطابقت کردن، ترتیب دادن، درست کردن، خشم (کسی را) فرو نشاندن، جلوس کردن، نائل شدن، موافقت کردن، موافق بودن، متفق بودن، همرای بودن، سازش کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  14. tally
  (vt. & vi. & n.) شمردن، تطبیق کردن، شمارش، شمارشگر، چوبخط، حساب، جای چوبخط، برچسب، اتیکت، نظیر، قرین، علامت، نشان، مطابق بودن، با چوب خط حساب کردن

  Русско-персидский словарь > сходиться (II) > сойтись (I)

 • 2 вздрагивать (I) > вздрогнуть (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) شانه خالی کردن، به خود پیچیدن، دریع داشتن، مضایقه کردن، مضایقه، امساک
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) خود را عقب کشیدن، رمیدن، (از شدت درد) خود را لرزاندن و تکان دادن، لگد پرانی
  ............................................................
  (vi. & n.) لرزیدن، مشمئز شدن، ارتعاش
  ............................................................
  (vi. & n.) لرزیدن، مرتعش شدن، لرز، لرزه، ارتعاش، ترساندن، لرزاندن، مرتعش ساختن، رعشه
  ............................................................
  ترکش، تیردان، بهدف خوردن، درتیر دان قرار گرفتن، لرزیدن، ارتعاش

  Русско-персидский словарь > вздрагивать (I) > вздрогнуть (I)

 • 3 включаться (I) > включиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) شریک شدن، شرکت کردن، سهیم شدن، دخالت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه

  Русско-персидский словарь > включаться (I) > включиться (II)

 • 4 встрепенуться (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  2. open/spread its wings
  ............................................................
  (vi.) رم دادن، از خواب بیدار شدن، حرکت دادن، بهم زدن، بهیجان در آوردن، میگساری، بیداری
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > встрепенуться (I) (св)

 • 5 двигаться (I) > двинуться (I)

  ............................................................
  1. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  2. stir
  (vt. & n.) جنبش، حرکت، فعالیت، جم خوردن، تکان دادن، به جنبش درآوردن، حرکت دادن، بهم زدن، بجوش آوردن، تحریک کردن یا شدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه

  Русско-персидский словарь > двигаться (I) > двинуться (I)

 • 6 дёрнуть (I) (св)

  فعل start off

  Русско-персидский словарь > дёрнуть (I) (св)

 • 7 дёрнуться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > дёрнуться (I) (св)

 • 8 живность

  ............................................................
  ............................................................
  2. life
  (n.) جان، زندگی، حیات، عمر، رمق، مدت، دوام، دوران زندگی، موجود، موجودات، حبس ابد
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > живность

 • 9 живой (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (adj. & n.) زندگی، معاش، وسیله گذران، معیشت، زنده، حی، در قید حیات، جاندار، جاودانی
  ............................................................
  2. live
  (vt. & vi.) زندگی کردن، زیستن، زنده بودن
  (adj.) زنده، سرزنده، موثر، دایر
  ............................................................
  (adj.) زنده، در قید حیات، روشن، سرزنده، سرشار، حساس
  ............................................................
  (adj. & vt.) سرزنده، با روح، جاندار، روح دادن، زندگی بخشیدن، تحریک و تشجیع کردن، جان دادن به
  ............................................................
  (adj. & n.) طبیعی، سرشتی، نهادی، ذاتی، فطری، جبلی، بدیهی، مسلم، استعداد ذاتی، احمق، دیوانه، عادی
  ............................................................
  (adj.) با روح، زنده، جالب توجه، سرزنده، از روی نشاط، با سرور و شعف
  ............................................................
  (adj.) چابک، زرنگ، فرز، زیرک، سریع الانتقال
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) متحرک، سیار، قابل حرکت، قابل تحرک، سیال
  ............................................................
  10. real
  راستین، حقیقی، واقعی، موجود، غیر مصنوعی، طبیعی، اصل، بی خدشه، صمیمی
  ............................................................
  11. vital
  (adj.) حیاتی، واجب، وابسته بزندگی، اساسی
  ............................................................
  (adj.) زیاد، سخت، شدید، قوی، مشتاقانه
  ............................................................
  13. vivid
  (adj.) روشن، واضح، زنده

  Русско-персидский словарь > живой (-ая, -ое, -ые)

 • 10 животрепещущий (-ая, -ее, -ие)

  ............................................................
  (adj. & n.) زندگی، معاش، وسیله گذران، معیشت، زنده، حی، در قید حیات، جاندار، جاودانی
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) حیاتی، واجب، وابسته بزندگی، اساسی

  Русско-персидский словарь > животрепещущий (-ая, -ее, -ие)

 • 11 жилплощадь

  مونث living-space

  Русско-персидский словарь > жилплощадь

 • 12 заводить (II) > завести (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  (past: brought ; past participle: brought
  (v.) آوردن، رساندن به، موجب شدن
  ............................................................
  2. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  3. lead
  (past: led ; past participle: led
  سوق دادن، منجر شدن، پیش افت، تقدم
  (adj. & vt. & n.) سرب، شاقول گلوله، رنگ سربی، سرب پوش کردن، سرب گرفتن، با سرب اندودن
  (adj. & vt. & vi. & n.) راهنمایی، رهبری، هدایت، سرمشق، راه آب، مدرک، رهبری کردن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، برآن داشتن
  ............................................................
  ............................................................
  5. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  8. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  (vt.) بدست آوردن، حاصل کردن، اندوختن، پیدا کردن
  ............................................................
  (vt.) معرفی کردن، معمول کردن، نشان دادن، باب کردن، مرسوم کردن، آشنا کردن، مطرح کردن
  ............................................................
  11. start
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  (v.) پایان یافتن، منتج به نتیجه شدن، پایان دادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заводить (II) > завести (I)

 • 13 заводиться (II) > завестись (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  { establish:
  (vt.) تاسیس کردن، دایر کردن، بنا نهادن، برپا کردن، ساختن، برقرار کردن، تصدیق کردن، تصفیه کردن، کسی را به مقامی گماردن، شهرت یا مقامی کسب کردن}
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) زخم، جراحت، جریحه، مجروح کردن، زخم زدن، پیچانده، پیچ خورده، کوک شده، رزوه شده
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заводиться (II) > завестись (I)

 • 14 заводной (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (adj.) مکانیکی، ماشینی، غیر فکری
  ............................................................
  (adj. & n.) سیم پیچ، پیچ در پیچ، پیچش، پیچاپیچ، پیچاندن، چیزی که پیچ می خورد، مارپیچی، رود پیچ
  ............................................................
  {crank ـ(v.) دسته محور، میل لنگ، بست زانویی، خم، پیچیدگی، آدم پست فطرت، خم کردن، محوردار کردن، دسته دار شدن، کج، کوک کردن}
  {!! crankily: از روی بد خلقی}
  ............................................................
  {start ـ(vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه}
  { starter: ـ(n.) شروع کننده}
  ............................................................
  (adj.) با روح، زنده، جالب توجه، سرزنده، از روی نشاط، با سرور و شعف

  Русско-персидский словарь > заводной (-ая, -ое, -ые)

 • 15 завыть (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  2. howl
  (vt. & vi. & n.) زوزه کشیدن، فریاد زدن، عزاداری کردن

  Русско-персидский словарь > завыть (I) (св)

 • 16 завязка

  ............................................................
  1. tape
  (vt. & n.) بانوار یا قیطان بستن، نوار، نوار ضبط صوت، نوار چسب، نوار زدن، ضبط کردن، بانوار بستن
  ............................................................
  (pl. & vt. & vi. & n.) نوار، روبان، نوار ماشین تحریر، نوار ضبط صوت و امثال آن، نوار فلزی، تسمه، تراشه
  ............................................................
  3. plot
  (v.) رسم کردن، کشیدن، نقشه، طرح، موضوع اصلی، توطئه، دسیسه، قطعه، نقطه، موقعیت، نقشه کشیدن، طرح ریزی کردن، توطئه چیدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  (n.) آغاز، ابتدا

  Русско-персидский словарь > завязка

 • 17 завязывать (I) > завязать (I)

  ............................................................
  1. tie
  (vt. & vi. & n.) دستمال گردن، کراوات، بند، گره، قید، الزام، علاقه، رابطه، برابری، تساوی بستن، گره زدن، زدن
  ............................................................
  (v.) آماده استفاده کردن، شروع به کار کردن، انجام دادن، لخت شدن
  ............................................................
  (v.) انسداد، بستن، پیچیدن، مقید کردن، حبس کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه

  Русско-персидский словарь > завязывать (I) > завязать (I)

 • 18 завязываться (I) > завязаться (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > завязываться (I) > завязаться (I)

 • 19 загордиться (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. get/be stuck-up

  Русско-персидский словарь > загордиться (II) (св)

 • 20 задел

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پس نهاد، کنار گذاشتن، پس نهاد کردن، نگه داشتن، اختصاص دادن، اندوختن، اندوخته، ذخیره، احتیاط، یدکی، (در مورد انسان) تودار بودن، مدارا، از پیش حفظ کردن، رزرو کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) حاشیه، تفاوت، کنار، لبه، اندک، حاشیه دار کردن، حد، بودجه احتیاطی، مابه التفاوت
  ............................................................
  (n.) زیادتی، مازاد، زائد، باقی مانده، اضافه، زیادی

  Русско-персидский словарь > задел

См. также в других словарях:

 • How to Stop Worrying and Start Living — is a book by Dale Carnegie. It was first published in Great Britain in 1948 by Richard Clay (The Chaucer Press), Ltd., Bungay Suffolk (S.B.N. 437 95083 2).Carnegie says in the preface to How to Stop Worrying and Start Living that he wrote it… …   Wikipedia

 • Living Enrichment Center — entrance, Wilsonville …   Wikipedia

 • Living Dead — redirects here. For other uses, see Undead. The original poster for Night of the Living Dead. Living Dead is a blanket term for various films, series, and other forms of media that all originated from, and includes, the seminal 1968 horror film… …   Wikipedia

 • living — adj Living, alive, animate, animated, vital mean endowed with or manifesting life. In their primary senses where life means that character or quality which is peculiar to things that are capable of growth, reproduction, and, often, motion and… …   New Dictionary of Synonyms

 • Living Marxism — was originally launched in 1988 as the journal of the Revolutionary Communist Party (RCP). It was later rebranded as LM Magazine and folded in March 2000 following an adverse ruling in a libel lawsuit brought by the British news corporation,… …   Wikipedia

 • start — 1 verb 1 BEGIN DOING STH (I, T) to begin doing something: start doing sth: I ve just started learning German. | We d better start getting dressed soon. | start to do sth: When Tom heard this he started to laugh uncontrollably. | Things started to …   Longman dictionary of contemporary English

 • Living in the Gleam of an Unsheathed Sword — Infobox Album | Name = Living in the Gleam of an Unsheathed Sword Type = live Artist = Earth Released = start date|2005|1|25 Recorded = WNYU Radio, start date|2002|9|17 Genre = Drone doom Length = 73:23 Label = Megablade Producer = Reviews =… …   Wikipedia

 • Start Point lighthouse — Infobox Lighthouse caption = Start Point lighthouse including the well house and keepers cottage location = Devon, England coordinates =coord|50.22144|N|3.63863|W|type:landmark yearbuilt = 1836 yearlit = 1836 automated = 1993 yeardeactivated =… …   Wikipedia

 • Living Planet Programme — Der Name Living Planet Programme beschreibt die Arbeiten der ESA, sowohl Forschungsdaten über die Erde zu gewinnen, als auch Beobachtungsaufgaben wahrzunehmen. Zur ersten Kategorie gehören die Missionen, die die ESA innerhalb des Unterprogramms… …   Deutsch Wikipedia

 • Living polymerization — In polymer chemistry, living polymerization is a form of addition polymerization where the ability of a growing polymer chain to terminate has been removed Ref|1. This can be accomplished in a variety of ways. Chain termination and chain transfer …   Wikipedia

 • Living Church of God — The Living Church of God (LCG) is one of the church groups formed by followers of the teachings of the late Herbert W. Armstrong. It was formed as a series of major doctrinal changes were introduced in the Worldwide Church of God (WCG, originally …   Wikipedia

Книги

Другие книги по запросу «start living» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»