Перевод: с немецкого на болгарский

с болгарского на немецкий

staatlicher Betrieb

 • 1 betrieb

  Betrieb m, -e 1. завод, фабрика; предприятие; 2. o.Pl. работа (в завод и др.); работа, функциониране (на апаратура и др.); 3. оживление; движение (по улици и др.); ein privater/ staatlicher Betrieb частно/държавно предприятие; in Betrieb setzen пускам в движение (в експлоатация); außer Betrieb setzen спирам работата на машина; sonntags herrscht auf dem Bahnhof großer Betrieb в неделни дни на гарата цари голямо движение/оживление.
  * * *
  der, -e 1. стопанско предприятие; завод; фабрика 2. in = setzen пускам в движение; in = sein в експлоатация е, работи; 3. гов движение, оживление.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > betrieb

 • 2 staatlich

  stáatlich adj държавен; ein staatlicher Betrieb държавно предприятие.
  * * *
  a държавен.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > staatlich

 • 3 Off-Line-Betrieb

  Off-Line-Betrieb m EDV автономна дейност на компютър, работа на режим "офлайн".

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > Off-Line-Betrieb

 • 4 Betrieb m

  експлоатация {ж}

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > Betrieb m

 • 5 Betrieb m

  предприятие {ср}

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > Betrieb m

 • 6 Betrieb m

  употреба {ж}

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > Betrieb m

 • 7 den Betrieb aufnehmen

  заработя

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > den Betrieb aufnehmen

 • 8 in Betrieb

  в експлоатация

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > in Betrieb

 • 9 Unternehmen n [Betrieb]

  предприятие {ср} [фирма, завод]

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > Unternehmen n [Betrieb]

 • 10 ausser

  prp D освен; извън; арх с G: = Landes gehen излизам; от страната; с D: = Dienst от запаса; = Atem запъхтян; = Betrieb не работи (асансьор и пр); ich bin = mir извън себе си съм.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > ausser

 • 11 besitz

  Besítz m o.Pl. 1. притежание; 2. Jur собственост, имущество; 3. имот, имение, владение; privater/ staatlicher Besitz частна/държавна собственост; Besitz auf Lebzeit пожизнена собственост; von etw. (Dat) Besitz nehmen, ergreifen завладявам нещо, присвоявам нещо; etw. (Akk) in Besitz nehmen встъпвам във владение на нещо, ставам собственик (притежател) на нещо; etw. (Akk) in Besitz haben притежавам, владея нещо, собственик съм на нещо; in den Besitz von etw. (Dat) kommen ставам собственик на нещо.
  * * *
  der, -e 1. притежание; 2. имот, собственост; = von etw nehmen, ergreifen завладявам, обсебвам нщ.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > besitz

 • 12 hochbetrieb

  Hóchbetrieb m o.Pl. in: umg es herrscht Hochbetrieb има голям наплив от хора (посетители, клиенти).
  * * *
  der: гов еs war =betrieb беше много оживено; работата беше в разгара си;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > hochbetrieb

 • 13 nehmen

  néhmen (nahm, genommen) unr.V. hb tr.V. 1. вземам; хващам; 2. вземам, отнемам (jmdm. etw. (Akk) някому нещо), лишавам (някого от нещо); 3. използвам; Ein Stück Kuchen nehmen Вземам парче сладкиш; sich (Dat) etw. (Akk) nehmen вземам си нещо; Ein Taxi nehmen Вземам (ползвам) такси; Hustensaft nehmen Вземам (пия) сироп за кашлица; Platz nehmen Сядам; Ich nehme 1 kg Bananen Ще взема (купя) 1 кг банани; Jmdm. die Freude am Fest nehmen Отнемам някому радостта от празника; Eine Festung nehmen Завземам крепост; etw. (Akk) an sich (Akk) nehmen присвоявам си нещо; etw. (Akk) auf sich (Akk) nehmen поемам нещо върху себе си, нагърбвам се с нещо; etw. (Akk) zu sich (Dat) nehmen ям, хапвам нещо; etw. (Akk) in Empfang nehmen приемам нещо (писмо, колетна пратка и др.); Etw. (Akk) in die Hand nehmen Поемам нещо в свои ръце; Stellung nehmen вземам отношение, заемам позиция; an jmdm. Rache nehmen отмъщавам си на някого; etw. (Akk) in Angriff nehmen залавям се за нещо, започвам нещо; etw. (Akk) in Betrieb nehmen пускам в действие; jmdn. ins Verhör nehmen разпитвам, подлагам на разпит някого; sich (Dat) das Leben nehmen самоубивам се; sich (Dat) die Zeit für etw. (Akk) nehmen отделям време за нещо; Etw. (Akk) sehr genau nehmen Отнасям се много сериозно към нещо.
  * * *
  * (а, о) tr вземам, хващам; Platz = сядам; <> die Sache nimmt ihren alten Gang, Lauf работата тръгва пак по старому; den Mund recht voll = говоря на едро, преувеличавам; das nimmt mich Wunder това ме учудва; еr weiб die Schьler zu = умее да подхване учениците; e-n in die Lehre = вземам нкг, за да го уча на занаят; etw in Angriff = заемам се с нщ; die Beine unter die Arme = плюя си на петите; kein Blatt vor den Mun = казвам си направо, открито; zur Kenntnis = вземам за сведение; im Grunde genommen в същност.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > nehmen

 • 14 planvorsprung

  Plánvorsprung m предсрочно изпълнение на плана.
  * * *
  der, e: der Betrieb hat e-n vorsprung предприятието работи вече по плана за следващия период;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > planvorsprung

 • 15 setzen

  sétzen sw.V. hb tr.V. 1. слагам да седне; 2. определям (срок); 3. засаждам (храст, растение); 4. залагам (auf etw. (Akk) на нещо); sich setzen 1. сядам; 2. утаявам се (кафе и др.); die Vase auf den Tisch setzen поставям вазата върху масата; das Kind aufs Rad setzen слагам детето да седне на колелото; etw. (Akk) in Gang setzen задвижвам нещо; einen Punkt setzen слагам (поставям) точка; prioritäten setzen определям приоритети; etw. (Dat) Schranken setzen слагам бариери пред нещо; seine Unterschrift unter ein Dokument setzen поставям подписа си под документ; Auf ein Pferd setzen залагам на кон; sich (Dat) etw. (Akk) in den Kopf setzen наумявам си нещо; sich in den Schatten setzen сядам на сянка.
  * * *
  tr 1. поставям, слагам; e-e Schrift = печ набирам ръкопис; Junge = ражда малки (за животин); ein Kind in die Welt = раждам дете; ein Gedicht in Musik = композирам музика (към текст); ins Wеrk = осъществявам; in Betrieb = пущам в експлоатация; 2. допущам, приемам; r 1. сядам; das Erdreich setzt sich пръстта се сляга; 2. утайва се; 3. спада (оток, цирей); прен успокоява се, уталожва се; 4. кацва (за птица); itr s (ьber А) прескачам, преминавам.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > setzen

 • 16 stillegen

  stíllegen stilllegen sw.V. hb tr.V. 1. закривам (предприятие и др.); 2. преустановявам, спирам (временно работата); eine Grube stillegen преустановявам експлоатацията на мина; die Fabrik ist stillgelegt работата във фабриката е преустановена.
  * * *
  (still-legen) tr, trnb спирам, преустановявам, закривам; e-n Betrieb = преустановявам работа в предприятие.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > stillegen

 • 17 volkseigen

  vólkseigen adj Hist народен, държавен (характерно за бившите социалистически страни определение); volkseigener Betrieb, Abk VEB Hist държавно индустриално предприятие.
  * * *
  a държавен, принадлежащ на народа; =eigener Betrieb държавно предприятие.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > volkseigen

 • 18 zugang

  Zúgang m 1. вход, подстъп, излаз (на море); 2. достъп (zu jmdm./etw. (Akk) до някого, нещо); 3. постъпление, увеличение, прираст; Streikende besetzten alle Zugänge zum Betrieb стачкуващи блокираха всички възможности за влизане в завода; Zugang zum Meer излаз на море; sich (Dat) Zugang zu etw. (Dat) verschaffen осигурявам си достъп до нещо; jmdm. den Zugang zu etw. (Dat) verwehren отказвам достъп на някого до нещо; alle Zugänge der Bibliothek всички новопостъпили книги (новопостъпления) в библиотеката.
  * * *
  der, e 1. достъп; подстъп; прен усет, разбиране; 2. постъпление (от пари, войници).

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > zugang

 • 19 zuschuss

  Zuschuss m 1. добавка, доплащане; 2. субсидия, издръжка; staatlicher Zuschuss държавна субсидия, държавна издръжка.
  * * *
  F der,...usses,...ьsse парична помощ, субсидия.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > zuschuss

 • 20 hineinriechen

  hinein|riechen unr.V. hb itr.V. umg добивам първи впечатления (in etw. (Akk) от нещо); in einen Betrieb hineinriechen ориентирам се първоначално в дадено предприятие.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > hineinriechen

См. также в других словарях:

 • Betrieb — Firma; Unternehmen; Werkstatt; Fabrikationsstätte; Produktionsstätte; Manufaktur; Fertigungsanlage; Werk; Fabrik * * * Be|trieb [bə tri:p], der; [e]s, e: 1. Einr …   Universal-Lexikon

 • Betrieb mit staatlicher Beteiligung — Betrieb mit staatlicher Beteiligung, kurz BSB, umgangssprachlich auch halbstaatlicher Betrieb, war die Bezeichnung einer besonderen Unternehmensform privater mittelständischer Betriebe in der DDR. Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Beispiele für… …   Deutsch Wikipedia

 • Betrieb — Be·trieb1 der; (e)s, e; 1 alle Gebäude, technischen Anlagen usw, die zusammengehören und in denen bestimmte Waren produziert oder Dienstleistungen erbracht werden ≈ Firma, Unternehmen2 <ein privater, staatlicher, landwirtschaftlicher Betrieb;… …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

 • Konzession für den Bau und Betrieb einer Eisenbahn — (concession; concession; concessione), die von der Staatsgewalt ausgehende Verleihung des Rechts zur Unternehmung einer Eisenbahn. Inhalt: I. Rechtlicher Charakter der K. II. Vorarbeiten. III. Konzessionsverfahren, Verleihung der K. IV. Rechte… …   Enzyklopädie des Eisenbahnwesens

 • Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen — Der Arbeitskreis Maschinen und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen (AMEV) ist ein Fachgremium auf dem Gebiet der Maschinen und Elektrotechnik. Er hat die Aufgabe, die Bauämter der Länder und Kommunen, und damit das gesamte… …   Deutsch Wikipedia

 • halbstaatlicher Betrieb — halbstaatlicher Betrieb,   Betriebe mit staatlicher Beteiligung, Abkürzung BSB, in der DDR seit 1956 bestehende Form des Übergangs privater Betriebe in sozialistisches Eigentum. Die Rechtsform der halbstaatlichen Betriebe war in der Regel die… …   Universal-Lexikon

 • Staatsbetrieb — Staats|be|trieb 〈m. 1〉 staatlicher Betrieb, Unternehmen unter staatlicher Leitung * * * Staats|be|trieb, der: staatlicher ↑ Betrieb (1 a). * * * Staats|be|trieb, der: staatlicher ↑Betrieb (1 a) …   Universal-Lexikon

 • Kloster Klingental — Museum Kleines Klingental Das Museum Kleines Klingental in Basel befindet sich im Gründungsbau «Kleines Klingental» des ehemaligen Nonnenklosters Klingental aus dem Jahr 1274 und wurde 1938/39 als «Stadt und Münstermuseum» gegründet. Das Museum… …   Deutsch Wikipedia

 • Museum Kleines Klingental — Das Museum Kleines Klingental in Basel befindet sich im Gründungsbau «Kleines Klingental» des ehemaligen Nonnenklosters Klingental aus dem Jahr 1274 und wurde 1938/39 als «Stadt und Münstermuseum» gegründet. Das Museum beherbergt die Sammlung… …   Deutsch Wikipedia

 • Pratchett — Terry Pratchett (Polen, 2004) Sir Terence David John Pratchett, OBE, alias Terry Pratchett (* 28. April 1948 in Beaconsfield, Buckinghamshire, England) ist ein englischer Fantasy Schriftsteller. Seine bekanntesten Werke sind seine …   Deutsch Wikipedia

 • Schweizerisches Feuerwehrmuseum — Toreingang des Schweizerischen Feuerwehrmuseums Das Schweizerische Feuerwehrmuseum in Basel zeigt die Geschichte der Feuerbekämpfung, von der mittelalterlichen Handspritze bis zum modernen Sauerstoff Kreislaufgerät. Die Exponate, zu denen auch… …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»