Перевод: с русского на персидский

spread terror

 • 1 свирепствовать (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. rage
  (vt. & vi. & n.) دیوانگی، خشم، غضب، خروشیدن، میل مفرط، خشمناک شدن، غضب کردن، شدت داشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) شایع، پر، مملو، فراوان، عادی، زیاد، عمومی
  ............................................................
  (adj.) شایع، منتشر شده، فراوان، حکمفرما

  Русско-персидский словарь > свирепствовать (I) (нсв)

 • 2 встрепенуться (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  2. open/spread its wings
  ............................................................
  (vi.) رم دادن، از خواب بیدار شدن، حرکت دادن، بهم زدن، بهیجان در آوردن، میگساری، بیداری
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > встрепенуться (I) (св)

 • 3 гроза

  ............................................................
  (n.) توفان تندری، توفان همراه با آذرخش و صاعقه
  ............................................................
  (vi. & n.) کولاک، توفان، تغییر ناگهانی هوا، توفانی شدن، با حمله گرفتن، یورش آوردن
  ............................................................
  (n.) خطر
  ............................................................
  (n.) دهشت، ترس زیاد، وحشت، بلا، بچه شیطان

  Русско-персидский словарь > гроза

 • 4 дезорганизация

  ............................................................
  (n.) بهم ریختگی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > дезорганизация

 • 5 застилать (I) > застлать (I)

  ............................................................
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................
  2. veil
  (vt. & vi. & n.) حجاب، پرده، نقاب، چادر، پوشاندن، حجاب زدن، پرده زدن، مستوریا پنهان کردن
  ............................................................
  3. dim
  (adj. & vt. & vi.) تار، تاریک، تیره کردن
  (adj.) کم نور، مبهم

  Русско-персидский словарь > застилать (I) > застлать (I)

 • 6 ложиться (II) > лечь

  ............................................................
  (v.) استراحت کردن، استراحت کوتاه، تسامح کردن، از زیر کار شانه خالی کردن، دراز کشیدن
  ............................................................
  2. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  ............................................................
  4. form
  (vt. & n.) ورقه، صورت، دیس، شکل، تشکیل دادن، ریخت، ترکیب، تصویر، وجه، روش، طریقه، برگه، فرم، ساختن، به شکل درآوردن، قالب کردن، پروردن، شکل گرفتن، سرشتن، فراگرفتن
  ............................................................
  5. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن
  ............................................................
  6. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  7. rest
  (v.) آسایش، استراحت، محل استراحت، آسودن، استراحت کردن، آرمیدن، تجدید قوا، کردن، تکیه دادن، متکی بودن به، الباقی، نتیجه، بقایا، سایرین، دیگران، باقیمانده

  Русско-персидский словарь > ложиться (II) > лечь

 • 7 мазать (I) > намазать (I), помазать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (pl. & vt. & vi. & n.) رنگ کردن، نگارگری کردن، نقاشی کردن، رنگ شدن، رنگ نقاشی، رنگ
  ............................................................
  (adj. & vivt.) چرکین، چرک، کثیف، (مج.) زشت، کثیف کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) لکه، آغشتن، آلودن، لکه دار کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) لک، لکه، داغ، آلودگی، آلایش، ننگ، لکه دار کردن، چرک کردن، زنگ زدن، رنگ شدن، رنگ پس دادن، زنگ زدگی

  Русско-персидский словарь > мазать (I) > намазать (I), помазать (I)

 • 8 навонять (I) (св)

  ............................................................
  (past: stank, stunk ; past participle: stunk
  (vt. & n.) تعفن، گند، بوی بد دادن، بدبو کردن، تعفن داشتن، بد بودن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > навонять (I) (св)

 • 9 намазать (I) (св)

  ............................................................
  1. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................
  (v.) ترکیب، ساخت، ساختمان یاحالت داستان ساختگی، در (تاتر) آرایش، گریم، ترکیب کردن، درست کردن، جبران کردن، جعل کردن، گریم کردن، بزک، توالت
  ............................................................
  ............................................................
  5. daub
  (vt. & vi. & n.) اندودن، مالیدن، ناشیانه رنگ زدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > намазать (I) (св)

 • 10 насаждать (I) > насадить (II)

  فعل spread
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن

  Русско-персидский словарь > насаждать (I) > насадить (II)

 • 11 насаждение

  ............................................................
  {plant (v.) کارخانه، گیاه، مستقر کردن، کاشتن، کشت و زرع کردن، نهال زدن، در زمین قرار دادن، نهال، رستنی، نبات، ماشین آلات کارخانه، دستگاه، ماشین}
  ............................................................
  {spread ـ(past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن}
  {!! spreader: گسترشگر، پخش کننده، شایع کننده، منتشر کننده}
  ............................................................
  (n.) پخش، ترویج، گسترش، تکثیر، تبلیغ، انتشار، رواج، پراکنی
  ............................................................
  { plantation: ـ(n.) کشت و زرع، مزرعه}

  Русско-персидский словарь > насаждение

 • 12 настилать (I) > настлать (I)

  ............................................................
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................
  2. lay
  (past: laid ; past participle: laid
  (vt. & vi. & n.) خواباندن، دفن کردن، گذاردن، تخم گذاردن، داستان منظوم، آهنگ ملودی، الحان
  (adj.) غیر متخصص، ناویژه کار، خارج از سلک روحانیت، غیر روحانی

  Русско-персидский словарь > настилать (I) > настлать (I)

 • 13 облетать (I) > облететь (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  (pl. & vt. & vi. & n.) دامن لباس، دامنه، دامنه کوه، حومه شهر، حوالی، دامن دوختن، دامن دار کردن، حاشیه گذاشتن به، از کنار چیزی رد شدن، دور زدن، احاطه کردن
  ............................................................
  عید فصح، عید فطر، غفلت کردن
  ............................................................
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................
  5. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  ............................................................
  7. lose/shed its leaves

  Русско-персидский словарь > облетать (I) > облететь (I) I

 • 14 обходить (II) > обойти (I) II

  ............................................................
  1. 1
  ............................................................
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن

  Русско-персидский словарь > обходить (II) > обойти (I) II

 • 15 охватывать (I) > охватить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) درآغوش گرفتن، در بر گرفتن، بغل کردن، پذیرفتن، شامل بودن
  ............................................................
  پیچیدن، پوشاندن، درلفاف گذاشتن، فراگرفتن، دورچیزی را گرفتن، احاطه کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) بتصرف آوردن، ربون، قاپیدن، توقیف کردن، دچار حمله (مرض و غیره) شدن، درک کردن
  ............................................................
  (past: overcame ; past participle: overcome
  (vi.) چیره شدن، پیروز شدن بر، مغلوب ساختن، غلبه یافتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > охватывать (I) > охватить (II)

 • 16 перебрасываться (I) > переброситься (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > перебрасываться (I) > переброситься (II)

 • 17 передавать (I) > передать (I)

  ............................................................
  1. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  2. hand
  (n.) دست، عقربه، دسته، دستخط، خط، شرکت، دخالت، کمک، طرف، پهلو، پیمان
  (vt. & vi.) دادن، کمک کردن، با دست کاری را انجام دادن یک وجب
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تسلیم کردن، تحویل دادن
  ............................................................
  (v.) غلتاندن، وارونه کردن، برگرداندن (خاک)، تعمق کردن، مرور کردن، ورق زدن، برگشتگی، واژگون شدگی، سرمایه، عایدی فعالیت، عملکرد، محصول، بازده، انتقال، برگردان، تعویض
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) گزارش، گزارش دادن، شهرت، انتشار، صدا
  ............................................................
  7. tell
  (past: told ; past participle: told
  (vt.) گفتن، بیان کردن، نقل کردن، فاش کردن، تشخیص دادن، فرق گذاردن، فهمیدن
  ............................................................
  8. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (vt.) رساندن، بردن، حمل کردن، نقل کردن
  ............................................................
  (vt.) فرا فرستادن، پراکندن، انتقال دادن، رساندن، عبور دادن، سرایت کردن، مخابره کردن، فرستادن
  ............................................................
  11. submit
  (vt. & vi.) تسلیم کردن، ارائه دادن، تسلیم شدن، تقدیم داشتن، پیشنهاد کردن، گردن نهادن، مطیع شدن
  ............................................................
  12. refer
  (vt.) مراجعه کردن، فرستادن، بازگشت دادن، رجوع کردن به، منتسب کردن، منسوب داشتن، عطف کردن به
  ............................................................
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی
  ............................................................
  14. spread
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................
  (vt.) دوبار تولید کردن، باز عمل آوردن، تکثیر کردن، چاپ کردن، دوباره ساختن
  ............................................................
  (vt.) تصویر کشیدن، توصیف کردن، مجسم کردن
  ............................................................
  (past: overpaid ; past participle:

  Русско-персидский словарь > передавать (I) > передать (I)

 • 18 перекидываться (I) > перекинуться (I)

  ............................................................
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................
  2. throw/toss to one another
  ............................................................
  (vt. & n.) معاوضه، مبادله، تبادل، ردوبدل ارز، اسعار، جای معاملات ارزی و سهامی، بورس، صرافخانه، صرافی، مبادله کردن، عوض کردن، تسعیر یافتن، ردو بدل کننده

  Русско-персидский словарь > перекидываться (I) > перекинуться (I)

 • 19 подстилать (I) > подостлать (I), подстелить (II)

  فعل spread
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن

  Русско-персидский словарь > подстилать (I) > подостлать (I), подстелить (II)

 • 20 ползти (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) عمل خزیدن، خزیدن، سینه مال رفتن، شنال کرال
  ............................................................
  (past: crept ; past participle: crept
  (v.) خزیدن، مورمور شدن
  ............................................................
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................
  (past: slid ; past participle: slid
  (vt. & vi. & n.) لغزش، سرازیری، سراشیبی، ریزش، سرسره، کشو، اسباب لغزنده، سورتمه، تبدیل تلفظ حرفی به حرف دیگری، لغزنده، سرخونده، پس و پیش رونده، لغزیدن، سریدن، سر، سراندن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) چکیدن، چکانیدن، چکه
  ............................................................
  6. ooze
  (vt. & n.) شیره، شهد، چکیده، جریان، جاری، رسوخ، لجنزار، بستر دریا، تراوش کردن، آهسته جریان یافتن، بیرون دادن، لای
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ползти (I) (нсв)

См. также в других словарях:

 • Spread the Fire — Album par Fueled By Fire Sortie 20 Septembre 2006 (septembre 2007 pour sa ré édition) Durée environ 45:00 Genre Thrash metal Label Annialation Records (Metal Blade Records pour sa ré …   Wikipédia en Français

 • terror — noun 1 great fear ADJECTIVE ▪ abject, absolute, pure, real, sheer, utter ▪ constant VERB + TERROR ▪ …   Collocations dictionary

 • spread — spread1 [ spred ] (past tense and past participle spread) verb *** ▸ 1 affect larger area ▸ 2 disease affects many ▸ 3 cover surface with something ▸ 4 divide/reduce something ▸ 5 be present in wide area ▸ 6 give information to many ▸ 7 move… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • spread — I UK [spred] / US verb Word forms spread : present tense I/you/we/they spread he/she/it spreads present participle spreading past tense spread past participle spread *** 1) a) [intransitive] to gradually affect or cover a larger area UN leaders… …   English dictionary

 • spread — {{Roman}}I.{{/Roman}} noun 1 increase in amount or number of sth ADJECTIVE ▪ good, great, wide ▪ rapid ▪ gradual, slow ▪ …   Collocations dictionary

 • Terror Firma — articleissues primarysources = December 2007 expand = August 2008Bigfinishbox title=Terror Firma series= Doctor Who number=72 featuring=Eighth Doctor Charley Pollard C rizz writer=Joseph Lidster director=Gary Russell producer=Gary Russell Jason… …   Wikipedia

 • Red Terror — The Red Terror in Soviet Russia was the campaign of mass arrests and executions conducted by the Bolshevik government. In Soviet historiography, the Red Terror is described as officially announced on September 2, 1918 by Yakov Sverdlov and ended… …   Wikipedia

 • War on Terror — This article is about the international military campaign. For the board game, see War on Terror (game). War on Terror …   Wikipedia

 • Reign of Terror — This article is about the Reign of Terror in the French Revolution. For other uses, see Reign of Terror (disambiguation). The Reign of Terror (5 September 1793, to 28 July 1794) (the latter is date 10 Thermidor, year II of the French… …   Wikipedia

 • White Terror — In general, the term White Terror refers to acts of violence carried out by reactionary (usually monarchist or conservative) groups as part of a counter revolution. In particular, during the 20th century, in several countries the term White… …   Wikipedia

 • The Great Terror — is a book by British writer Robert Conquest, published in 1968. It gave rise to an alternate title of the period in Soviet history known as the Great Purge. The complete title of the book is The Great Terror: Stalin s Purge of the Thirties . A… …   Wikipedia

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»