Перевод: с русского на все языки

sovyet+sosyalist+cumhuriyetleri+birliği

 • 81 соцсоревнование

  Русско-турецкий словарь > соцсоревнование

 • 82 соцстраны

  Русско-турецкий словарь > соцстраны

 • 83 союзный

  1) müttefik; müttefik °; ittifak °

  сою́зные держа́вы — müttefik devletler

  сою́зный догово́р — ittifak antlaşması

  сою́зные войска́ — müttefik kuvvetleri

  2) ( относящийся к СССР) Sovyetler Birliği °, Birlik °

  Сою́зная респу́блика — Birlik Cumhuriyeti, Birliğe dahil Cumhuriyet

  Русско-турецкий словарь > союзный

 • 84 становиться

  I несов.; сов. - стать I
  1) durmak; çıkmak; olmak

  станови́ться в о́чередь (за чем-л.) — sıraya girmek; kuyruk olmak

  стань ря́дом со мной — yanıma gelip dur

  мы ста́ли в два ряда́ — iki sıra olduk

  стать за прила́вок — tezgah başına geçmek

  станови́ться на коле́ни — diz çökmek

  стать на́ руки — amuda kalkmak

  стать на цы́почки — ayaklarının burnu üstünde kalkmak

  медве́дь стал на за́дние ла́пы — ayı art ayakları üzerine kalktı

  4) в соч.

  стать ла́герем — kamp kurmak

  стать на прива́л — mola vermek

  ••

  стать на лы́жи — kayağa başlamak

  когда́ он стал на лёд / на коньки́? — patinaja ne zaman başlamıştı?

  стать у вла́сти — iktidar başına geçmek

  стать на путь социалисти́ческого разви́тия — sosyalist gelişim yoluna girmek

  станови́ться на доро́ге кого-л.birinin yolu üzerine dikilmek

  II несов.; сов. - стать II, врз
  olmak; hal almak

  стать материа́льной си́лой — maddi bir güç haline gelmek

  стать учи́телем — öğretmen olmak

  дни станови́лись коро́че — günler kısalıyordu

  лицо́ её ста́ло стро́гим — yüzü sertleşti

  оа́зис станови́лся пусты́ней — vaha çölleşmekteydi

  станови́лось темно́ — ortalık kararıyordu

  круго́м ста́ло темно́ — her yan karanlık kesildi

  э́то ста́ло соверше́нно невозмо́жным — bu, büsbütün olanaksızlaştı

  жизнь её станови́лась невыноси́мой — hayatı çekilmez bir hal alıyordu

  э́то ста́ло на́шей перве́йшей зада́чей — bu, bizim bir numaralı görevimiz halini aldı

  станови́ться тради́цией — gelenek haline gelmek; gelenekleşmek

  в ко́мнате сра́зу ста́ло светло́ — odanın içi birden aydınlanıverdi

  больно́му ста́ло ле́гче — hasta rahatladı

  мне ста́ло ску́чно — canım sıkıldı

  к ве́черу ста́ло прохла́дно — akşama doğru hava serinledi

  в октябре́ ста́ло хо́лодно — Ekim ayında havalar soğudu

  противоре́чия станови́лись бо́лее глубо́кими — çelişkiler daha da derinleşmekteydi

  па́ртия станови́лась всё сильне́е — parti giderek güçlenmekteydi

  Русско-турецкий словарь > становиться

 • 85 строительство

  с
  1) yapım, yapma, kurma

  строи́тельство жилы́х домо́в — konut yapımı

  строи́тельство по́рта — limanın yapımı / yapılması / kurulması

  капиталовложе́ния в жили́щное строи́тельство — konut yatırımları

  рабо́тать на строи́тельстве — yapı yerinde yapıda çalışmak

  3) перен. kuruluş, kurulma; kuruculuk

  строи́тельство социалисти́ческого о́бщества — sosyalist toplumun kurulması / kuruluşu

  культу́рное строи́тельство — kültürel kuruculuk

  Русско-турецкий словарь > строительство

 • 86 строй

  м
  1) düzen, sistem, rejim

  социалисти́ческий обще́ственный строй — sosyalist toplumsal düzen

  госуда́рственный строй — devlet düzeni

  племенно́й строй — kabile sistemi

  2) yapı, sistem

  граммати́ческий строй языка́ — dilin gramer yapısı

  3) sıra, saf

  мы шли́ стро́ем — tabur olmuş yürüyorduk

  4) воен. düzen, nizam

  похо́дный строй — yürüyüş düzeni

  строй фро́нта — мор. borda hattı

  ••

  вводи́ть что-л. в строй — işletmeye açmak, hizmete açmak / koymak

  вступа́ть в строй — işletmeye açılmak, hizmete / servise girmek

  вы́йти из стро́я — işlemez olmak; savaş dışı olmak воен.

  выводи́ть что-л. из стро́я — işlemez / kullanılmaz hale getirmek; savaş dışı etmek

  Русско-турецкий словарь > строй

 • 87 танковый

  tank °

  та́нковая броня́ — tank zırhı

  та́нковое подразделе́ние — tank birliği

  Русско-турецкий словарь > танковый

 • 88 указ

  kararname
  * * *
  м

  Ука́з Прези́диума Верхо́вного Сове́та СССР — SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumunun kararnamesi

  Русско-турецкий словарь > указ

 • 89 хозяйство

  ekonomi; işletme; donatım; ev işleri
  * * *
  с
  1) врз ekonomi

  социалисти́ческое хозя́йство — sosyalist ekonomi

  наро́дное хозя́йство страны́ — ulusal ekonomi

  се́льское хозя́йство — tarım

  кру́пное механизи́рованное хозя́йство — makineli büyük işletme

  ме́лкие крестья́нские хозя́йства — küçük köylü / tarım işletmeleri

  хозя́йства, рабо́тающие на ры́нок — piyasa için üretim yapan tarım üniteleri

  аэродро́мное хозя́йство — havaalanı donatım ve tesisleri

  вести́ хозя́йство — ev işlerine bakmak

  Русско-турецкий словарь > хозяйство

 • 90 часть

  bölük,
  bölüm,
  kısım; parça; birlik,
  kıta
  * * *
  ж
  1) ( доля целого) bölük (-), bölüm, kısım (- smı)

  часть до́ма — evin bir bölüğü

  часть пу́блики — bir bölük / kısım halk

  значи́тельная часть бюдже́та — bütçenin önemli bir bölümü

  (одна́) тре́тья часть отъезжа́ющих — gideceklerin üçte biri

  кака́я часть из них остаётся? — bunların kaçta kaçı kalıyor?

  плати́ть по частя́м — kısım kısım / taksitle ödemek

  смесь трёх часте́й садо́вой земли́ и одно́й ча́сти песка́ — üç ölçü bahçe toprağı ve bir ölçü kum karışımı

  ча́сти механи́зма — mekanizmanın parçaları

  3) ( раздел) bölüm, kısım (- smı)

  сона́та в трех частя́х — üç bölümlü sonat

  ско́лько часте́й в э́том фи́льме? — bu filim kaç bölümdür / kısımdır?

  4) воен. birlik, kıta

  авиадеса́нтная часть — indirme birliği

  войскова́я часть — askeri birlik

  ••

  ча́сти ре́чи — грам. söz bölükleri

  Русско-турецкий словарь > часть

 • 91 человек

  м
  1) insan, adam; insanoğlu; kişi; fert (-di)

  сове́тский челове́к — Sovyet insanı

  молодо́й челове́к — genç adam, delikanlı

  любо́й здравомы́слящий челове́к — sağduyu sahibi herkes

  ни оди́н разу́мный челове́к — aklı başında hiç kimse

  она́ хоро́ший челове́к — iyi bir kadındır

  я счита́л его́ надёжным челове́ком — ben onu güvenilir biri sanmıştım

  челове́к в ко́смосе! — insanoğlu uzayda!

  2) ( при счёте) kişi

  пять челове́к — beş kişi

  пять челове́к и не́сколько живо́тных — beş insan ve birkaç hayvan

  нас бы́ло пять челове́к — beş kişiydik

  у них пять челове́к дете́й — beş çocukları var

  3) ( кто-то) biri

  тебя́ спра́шивал како́й-то челове́к — seni biri aramıştı

  ко мне подошёл како́й-то челове́к в ко́жаной ку́ртке — yanıma meşin ceketli biri yaklaştı

  с / на челове́ка — adam / kişi başına

  за электри́чество плати́ли с челове́ка — elektrik parası kişi / nüfus başına bölünerek ödeniyordu

  у него́ есть там сво́й челове́к — orada bir adamı vardır

  ••

  мы сде́лали из него́ челове́ка — onu adam ettik

  сража́ться до после́днего челове́ка — son ferdine kadar savaşmak

  Русско-турецкий словарь > человек

 • 92 экономика

  ж, врз

  социалисти́ческая эконо́мика — sosyalist ekonomi

  мирова́я эконо́мика — dünya ekonomisi

  национа́льная эконо́мика — ulusal ekonomi

  эконо́мика промы́шленности — sanayi ekonomisi

  Русско-турецкий словарь > экономика

 • 93 эсер

  м, ист.
  (социали́ст-революционе́р) Sosyalist-Devrimci

  Русско-турецкий словарь > эсер

 • 94 эскорт

  refakat grubu,
  eskort
  * * *
  м
  refakat grubu / birliği, konvoy

  Русско-турецкий словарь > эскорт

 • 95 коалиция

  Турецко-русский словарь и русско-турецкий словарь по строительству и архитектуре > коалиция

 • 96 единство

  1) (общность) birlik, umumiylik
  2) (сплочённость) birlik, birdemlik
  единство действий - areket birligi

  Русско-крымскотатарский словарь (латиница) > единство

 • 97 профсоюз

  zenaat birligi

  Русско-крымскотатарский словарь (латиница) > профсоюз

 • 98 советский

  şuraviy, şura…, şuralar…, sovet…, sovetler…
  советская власть - şuraviy ükümet, şuralar ükümeti, sovetler ükümeti
  Советский Союз - Şuralar Birligi, Sovetler Birligi

  Русско-крымскотатарский словарь (латиница) > советский

 • 99 Денежная единица

  Pul birligi

  Русско-туркменский экономический словарь > Денежная единица

 • 100 дежурное подразделение

  Nobatçy düzüm birligi

  Русско-туркменский словарь военной терминологии > дежурное подразделение

См. также в других словарях:

 • SSCB — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birligi (International » Turkish) …   Abbreviations dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»