Перевод: с русского на все языки

sovyet+sosyalist+cumhuriyetleri+birliği

 • 61 производство

  с
  1) üretim; yapım

  просто́е това́рное произво́дство — basit meta üretimi

  промы́шленное произво́дство — sanayi üretimi, sınai üretim

  произво́дство средств произво́дства — üretim araçları üretimi / yapımı

  годово́е произво́дство легковы́х автомоби́лей — yıllık otomobil üretimi

  нача́ть произво́дство легковы́х автомоби́лей — otomobil yapımına / imaline başlamak

  сельскохозя́йственное произво́дство — tarım üretimi, tarımsal üretim

  произво́дство ри́са — pirinç üretimi

  произво́дство това́ров и услу́г — mal ve hizmet üretimi

  произво́дство я́дерного ору́жия — nükleer silah(ların) yapımı

  фильм произво́дства 1980 го́да — 1980 yapımı bir filim

  самоле́ты сове́тского произво́дства — Sovyet yapısı uçaklar

  2) (отрасль экономики, промышленности) işkolu, endüstri, sanayi (-ii)

  тексти́льное произво́дство — tekstil endüstrisi

  коже́венное произво́дство — dericilik

  3) (фабрика, завод) fabrika

  рабо́тать на произво́дстве — fabrikada çalışmak

  Русско-турецкий словарь > производство

 • 62 противоположность

  ж
  1) karşıtlık, zıtlık

  противополо́жность мне́ний — görüşlerin karşıtlığı

  2) zıt (- ddı), ters

  он - по́лная противополо́жность своему́ дру́гу — dostunun tam tersi bir adamdır

  3) филос. karşıt

  еди́нство противополо́жностей — karşıtların birliği

  преврати́ться в свою́ противополо́жность — karşıtına dönüşmek

  ••

  в противополо́жность чему-л. bir şeyin tersine, bir şeyden farklı olarak

  в противополо́жность кому-л. birinden farklı olarak

  Русско-турецкий словарь > противоположность

 • 63 путь

  yol
  * * *
  м, врз

  морско́й путь — deniz yolu

  дыха́тельные пути́ — solunum yolları

  ми́рным путе́м — barışçı yoldan

  пути́ разви́тия наро́дного хозя́йства — ulusal ekonominin gelişme yolları

  путь за́нят — ж.-д. yol meşguldür

  путь к се́рдцу кого-л. birinin kalbine giden yol

  отпра́виться в да́льний путь — uzun bir yola çıkmak

  откры́ть путь в бу́дущее — geleceğin yolunu açmak

  ••

  стра́ны, вста́вшие на путь социали́зма — sosyalizm yolunu tutan ülkeler

  страна́ прошла́ значи́тельный путь в социалисти́ческом строи́тельстве — ülke sosyalist kuruluşta önemli mesafeler almıştır

  со́бранные таки́м путе́м сре́дства — bu yoldan biriken paralar

  пути́ сообще́ния — ulaşım yolları

  путь сле́дования — güzergah

  он на пра́вильном пути́ — doğru yoldadır, tuttuğu yol doğrudur

  мы на пути́ к побе́де — zafer yolundayız

  э́то (ме́сто) мне не по пути́ — orası bana sapa geliyor / düşüyor

  Русско-турецкий словарь > путь

 • 64 разведка

  ж

  разве́дка и добы́ча не́фти — petrolün aranma ve çıkarılması

  вести́ разве́дку (приро́дного) га́за — doğal gaz araması yapmak

  2) воен. keşif (- şfi)

  разве́дка ме́стности — arazi keşfi

  разве́дка бо́ем — cebri keşif

  произвести́ разве́дку — keşif yapmak

  напра́вить кого-л. в разве́дку — keşfe göndermek

  4) ( организация) haberalma / istihbarat servisi, haberalma örgütü

  стратеги́ческая разве́дка — stratejik istihbarat

  Русско-турецкий словарь > разведка

 • 65 развёртывать

  несов.; сов. - разверну́ть
  1) (скатанное, сложенное, завёрнутое) açmak

  разверну́ть ковёр — halıyı açmak

  разверну́ть свёрток — paketi açmak

  2) воен. ( в боевой порядок) açmak
  3) перен. büyük boyutlar kazandırmak

  ши́ре разверну́ть соцсоревнова́ние — sosyalist yarışmaya daha büyük boyutlar kazandırmak

  разверну́ть кампа́нию за... —... için geniş bir kampanya açmak

  4) перен. göstermek

  разверну́ть свой тала́нт — üstün istidadının tüm gücünü göstermek / sergilemek

  ••

  разверну́ть маши́ну — arabayı çark ettirmek

  Русско-турецкий словарь > развёртывать

 • 66 реализм

  м

  социалисти́ческий реали́зм — sosyalist gerçekçilik

  Русско-турецкий словарь > реализм

 • 67 революция

  ж

  социалисти́ческая револю́ция — sosyalist devrim

  промы́шленная револю́ция — sanayi devrimi

  Русско-турецкий словарь > революция

 • 68 ряд

  saf,
  sıra
  * * *
  м
  1) sıra; dizi

  ряд домо́в — bir sıra ev

  ряды́ дере́вьев — ağaç dizileri

  2) ( шеренга) sıra, saf

  стать в ряд — sıraya girmek; saf olmak

  идти́ в пе́рвых ряда́х — перен. en ön safta yürümek

  3) (места в театре, кино и т. п.) sıra
  4) (некоторое количество чего-л.) bir dizi / bölük / takım

  це́лый ряд пробле́м — bir dizi sorun

  ряд усту́пок — bir takım / dizi taviz

  подпи́сан ряд соглаше́ний — bir dizi anlaşma imzalandı

  ряд кри́тиков — bir bölük / takım eleştirici

  ряд поколе́ний — birkaç kuşak

  в э́том ряду́ собы́тий — bu olaylar dizisinde

  5) (ряды́) мн. (состав, среда) saflar; kadro

  служи́ть в ряда́х Сове́тской А́рмии — Sovyet Ordusunda hizmet etmek

  парти́йные ряды́ — parti safları

  ••

  из ря́да вон выходя́щий — olağandışı, olağanüstü

  Русско-турецкий словарь > ряд

 • 69 сборная

  ж

  сбо́рная Сою́за по футбо́лу — Sovyetler Birliği futbol karması

  национа́льная сбо́рная — milli takım / karma

  национа́льная сбо́рная Ту́рции по лёгкой атле́тике — Türk atletizm milli takımı

  игро́к национа́льной сбо́рной — milli oyuncu

  Русско-турецкий словарь > сборная

 • 70 связывать

  несов.; сов. - свя́зать
  1) врз (birbirine) bağlamak

  свя́зывать ве́щи — eşyayı bağlamak

  плот свя́зан из брёвен — sal, tomruklar yan yana bağlanarak yapıldı

  ру́ки у него́ бы́ли свя́заны — elleri bağlanmıştı / bağlıydı

  э́ти города́ свя́жет автостра́да — otoyol bu kentleri birbirine bağlayacak

  две дере́вни не свя́заны телефо́ном — iki köy arasında telefon bağlantısı yok

  связа́ть кого-л. обеща́нием — перен. söz verdirerek birini bağlamak

  их связа́ла судьба́ — kader onları birbirine bağladı

  2) (устанавливать связь с кем-чем-л.) temas kurmasını / temasa geçmesini sağlamak

  свяжи́ его́ с дире́ктором — müdürle temasa geçmesini sağla

  пое́здка связа́на с больши́ми расхо́дами — gezi büyük masrafa bakar

  4) ilişkili olmak; bağıntılı olmak; bağlı olmak

  потребле́ние те́сно связа́но с разви́тием эконо́мики — tüketim ekonominin gelişmesiyle yakından ilişkilidir

  предприя́тия, связа́нные с иностра́нным капита́лом — yabancı sermaye ile bağıntılı işletmeler

  э́то изобрете́ние свя́зывают с и́менем Циолко́вского — bu icat Tsiolkovski ile ilişkilendiriliyor

  ••

  связа́ть свою́ жизнь с кем-чем-л.hayatını birine, bir şeye bağlamak

  связа́ть свою́ судьбу́ с кем-л. biriyle kader birliği yapmak

  свя́за́ть кого-л. по рука́м и нога́м — birinin elini kolunu bağlamak

  Русско-турецкий словарь > связывать

 • 71 сговариваться

  несов.; сов. - сговори́ться
  1) sözleşmek; ağız / söz birliği etmek

  сговори́ться с кем-л. о встре́че — biriyle görüşmek üzere sözleşmek

  они́ де́йствовали, то́чно сговори́вшись (ме́жду собо́й) — söz birliği etmişlercesine davranıyorlardı

  2) anlaşmak, uyuşmak

  с ним легко́ сговори́ться — onunla uyuşmak kolay

  Русско-турецкий словарь > сговариваться

 • 72 словно

  1) союз ( как) gibi

  сло́вно сговори́вшись — ağız birliği etmişçesine

  Русско-турецкий словарь > словно

 • 73 собственность

  ж
  1) ( имущество) mal, mülk

  дом явля́ется его́ со́бственностью — ev onun malıdır

  наро́дная со́бственность — halkın malı

  пра́во со́бственности — mülkiyet hakkı

  ча́стная со́бственность на зе́млю — toprağın özel mülkiyeti

  поко́нчить с кру́пной земе́льной со́бственностью — büyük toprak mülkiyetine son vermek

  социалисти́ческая со́бственность на сре́дства произво́дства — üretim araçlarının sosyalist mülkiyeti

  Русско-турецкий словарь > собственность

 • 74 согласованно

  uyum halinde; mutabakatla, mutabık kalarak

  де́йствовать согласо́ванно — görüş birliği halinde / uyum halinde eylemlerde bulunmak

  Русско-турецкий словарь > согласованно

 • 75 содружество

  с
  1) в соч. arkadaşlık

  боево́е содру́жество — silah arkadaşlığı

  2) topluluk; dernek (-ği)

  стра́ны социалисти́ческого содру́жество — a sosyalist topluluk ülkeleri

  содру́жество худо́жников — ressamlar derneği

  Русско-турецкий словарь > содружество

 • 76 соцдоговор

  Русско-турецкий словарь > соцдоговор

 • 77 социализм

  м

  стра́ны социали́зма — sosyalist ülkeler

  Русско-турецкий словарь > социализм

 • 78 социалист

  Русско-турецкий словарь > социалист

 • 79 социалистический

  социалисти́ческий строй — sosyalist düzen

  социалисти́ческая эконо́мика — sosyalist ekonomi

  социалисти́ческие произво́дственные отноше́ния — sosyalist üretim ilişkileri

  социалисти́ческая револю́ция — sosyalist devrim

  социалисти́ческая па́ртия — sosyalist parti

  Русско-турецкий словарь > социалистический

 • 80 Социнтерн

  м
  (сокр. от Социалисти́ческий интернациона́л) Sosyalist Enternasyonal

  ли́деры Социнте́рна — Sosyalist Enternasyonal'in liderleri

  Русско-турецкий словарь > Социнтерн

См. также в других словарях:

 • SSCB — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birligi (International » Turkish) …   Abbreviations dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»