Перевод: с русского на все языки

sovyet+sosyalist+cumhuriyetleri+birliği

 • 21 гражданство

  yurttaşlık,
  uyrukluk
  * * *
  с
  yurttaşlık; uyrukluk

  приня́ть сове́тское гражда́нство — Sovyet uyrukluğuna girmek

  лиши́ть кого-л. гражда́нства — vatandaşlıktan / yurttaşlıktan çıkarmak

  лицо́ без гражда́нства — uyruksuz

  Русско-турецкий словарь > гражданство

 • 22 гуманизм

  hümanizm
  * * *
  м
  hümanizm; insancıllık

  социалисти́ческий гумани́зм — sosyalist hümanizm

  Русско-турецкий словарь > гуманизм

 • 23 действие

  eylem,
  davranış; harekât; işleme,
  çalışma,
  yürürlük; etki; eylem,
  olay; perde (oyun); işlem
  * * *
  с
  1) eylem; davranış

  еди́нство де́йствий — eylem birliği

  созна́тельные де́йствия — bilinçli davranışlar / eylemler

  перейти́ к де́йствию — eyleme geçmek

  он свобо́ден в свои́х де́йствиях — eyleminde özgürdür

  2) мн., воен. harekat

  вое́нные де́йствия — askeri harekat; muhasamat

  наступа́тельные (боевы́е) де́йствия — taarruz harekatı

  3) işleme, çalışma; yürürlük

  привести́ мото́р / дви́гатель в де́йствие — motoru çalıştırmak

  вступи́ть в де́йствие (о заводе и т. п.) — işletmeye açılmak, devreye girmek

  де́йствие зако́на сто́имости — değer kanununun işleyişi

  ввести́ зако́н в де́йствие — yasayı yürürlüğe koymak

  4) etki

  под де́йствием алкого́ля — alkol etkisiyle

  ока́зывать де́йствие на кого-что-л. — birini, bir şeyi etkilemek

  5) eylem; olay

  де́йствие рома́на происхо́дит... — romanın eylemi... yer alıyor

  пье́са в трёх де́йствиях — üç perdeli oyun

  7) мат. işlem

  четы́ре де́йствия арифме́тики — dört işlem

  Русско-турецкий словарь > действие

 • 24 десантник

  м
  çıkarma birliği eri; hava indirme birliği eri ( военнослужащий); çıkarma / indirme harekatına katılan ( участник десанта)

  Русско-турецкий словарь > десантник

 • 25 договор

  anlaşma,
  sözleşme,
  antlaşma
  * * *
  anlaşma; antlaşma; sözleşme

  торго́вый догово́р — ticaret anlaşması

  догово́р о ненападе́нии — saldırmazlık antlaşması

  догово́р о соцсоревнова́нии — sosyalist yarışma sözleşmesi

  Русско-турецкий словарь > договор

 • 26 доля

  pay,
  kesir; kısmet,
  nasip
  * * *
  ж
  1) pay; kesir (- sri)

  от до́ли секу́нды до не́скольких лет — saniyenin kesri kadar bir zamandan birkaç yıla kadar

  от до́лей гра́мма до не́скольких килогра́ммов — gramın askatlarıyla birkaç kilogram arasında

  на протяже́нии со́той до́ли секу́нды — saniyenin yüzde biri süresince

  до́ля соцстра́н в мирово́м произво́дстве — sosyalist ülkelerin dünya üretimindeki payı / payları

  получи́ть свою́ до́лю насле́дства — mirastan payını almak

  в э́той шу́тке есть до́ля и́стины — bu şakada gerçek payı vardır

  будь тут хоть до́ля здра́вого смы́сла — bunda sağduyunun zerresi olsa

  2) (судьба, участь) kısmet; nasip (-bi)

  такова́ уж, ви́дно, же́нская до́ля — kadının nasibi buymuş

  у неё счастли́вая до́ля — talihlidir, talihi var

  ••

  э́то вы́пало на мою́ до́лю / мне на до́лю — bu benim payıma düştü

  Русско-турецкий словарь > доля

 • 27 единодушие

  görüş birliği
  * * *
  с
  görüş birliği; oybirliği

  Русско-турецкий словарь > единодушие

 • 28 единомыслие

  Русско-турецкий словарь > единомыслие

 • 29 единство

  birlik,
  bütünlük
  * * *
  с
  birlik; bütünlük

  еди́нство интере́сов — çıkar birliği

  еди́нство де́йствий — eylem birliği

  еди́нство тео́рии и пра́ктики — teoripratik birliği

  диалекти́ческое еди́нство — diyalektik bütünlük

  Русско-турецкий словарь > единство

 • 30 интеграция

  ж
  bütünleşme; entegrasyon

  социалисти́ческая экономи́ческая интегра́ция — sosyalist ekonomik bütünleşme

  Русско-турецкий словарь > интеграция

 • 31 интеллигенция

  ж
  aydınlar; aydın kesim; entelijansiya ист.

  сове́тская интеллиге́нция — Sovyet aydınları

  Русско-турецкий словарь > интеллигенция

 • 32 искусство

  sanat
  * * *
  с
  1) врз sanat

  социалисти́ческое иску́сство — sosyalist sanat

  буржуа́зное иску́сство — burjuva sanatı

  произведе́ние иску́сства — sanat eseri / yapıtı

  вое́нное иску́сство — askerlik / harp sanatı

  ора́торское иску́сство — hitabet

  2) (умение, мастерство) ustalık; maharet; hüner

  иску́сство та́мошних поваро́в — ahçılarının hünerleri

  Русско-турецкий словарь > искусство

 • 33 команда

  takım
  * * *
  ж
  1) kumanda; komut; emir (- mri) ( приказ)

  пода́ть кома́нду — komut / kumanda vermek

  2) ( командование) kumanda; komuta

  под кома́ндой кого-л. — birinin kumandası / komutası altında

  3) ( воинская часть) ekip; müfreze; takım

  пожа́рная кома́нда — itfaiye ekibi

  спаса́тельная кома́нда — kurtarma ekibi

  5) ( экипаж судна) mürettebat; tayfa

  па́лубная кома́нда — güverte mürettebatı

  6) спорт. takım; ekip

  кома́нда стрелко́в — atış ekibi

  сове́тская Олимпи́йская кома́нда — Sovyet Olimpiyat kafilesi

  Русско-турецкий словарь > команда

 • 34 КПСС

  (сокр. от Коммунисти́ческая па́ртия Сове́тского Сою́за) SBKP ( Sovyetler Birliği Komunist Partisi)

  Русско-турецкий словарь > КПСС

 • 35 культура

  kültür
  * * *
  ж

  социалисти́ческая культу́ра — sosyalist kültür

  буржуа́зная культу́ра — burjuva kültürü

  материа́льная и духо́вная культу́ра — maddi ve manevi kültür

  культу́ра дре́внего Еги́пта — Eski Mısır kültürü / uygarlığı

  челове́к высо́кой культу́ры — kültür sahibi bir kişi

  2) (уровень, степень развития чего-л.)

  культу́ра земледе́лия — tarımın verimlilik / gelişmişlik düzeyi

  3) ( разведение растений) yetiştirme; yetiştirim

  культу́ра хло́пка — pamuk yetiştirilmesi

  4) ( растение) bitki

  техни́ческие культу́ры — endüstriyel / sınai bitkiler

  кормовы́е культу́ры — yem bitkileri

  5) бакт. kültür

  культу́ра ви́руса бе́шенства — kuduz virüsünün kültürü

  Русско-турецкий словарь > культура

 • 36 культурно-воспитательный

  kültürel-eğitsel; kültür ve eğitim °

  культу́рно-воспита́тельная фу́нкция социалисти́ческого госуда́рства — sosyalist devletin kültürel-eğitsel işlevi

  Русско-турецкий словарь > культурно-воспитательный

 • 37 ленинский

  Lenin °; Lenin'in; Leninci, Leninist

  ле́нинские места́ — Lenin'in oturup çalıştığı yerler

  ле́нинские дни — Lenin'i anma günleri

  Ле́нинская пре́мия — Lenin Ödülü

  ле́нинская тео́рия социалисти́ческой револю́ции — Lenin'in sosyalist devrim teorisi

  ле́нинский комсомо́л — Leninci Komsomol

  Русско-турецкий словарь > ленинский

 • 38 люди

  insanlar
  * * *
  мн.
  1) insanlar; adamlar; halk

  сове́тские лю́ди — Sovyet halkı

  лю́ди нау́ки — bilim adamları

  лю́ди труда́ — emekçi halk

  лю́ди физи́ческого труда́ — kol işçileri, bedenen çalışanlar

  ты́сячи молоды́х лю́де́й — binlerce genç

  как мно́го лю́де́й! — ne çok halk var!

  а мы что не лю́ди? — bizim canımız yok mu?

  он их за лю́де́й не счита́л — onları adamdan saymazdı

  2) разг. ( другие) elâlem, eloğlu, el gün

  что лю́ди ска́жут? — elâlem / eloğlu ne der?

  мне пе́ред людьми́ сты́дно — ele güne karşı mahcup oluyorum

  лю́ди говоря́т, что... — rivayete göre...

  3) ( кадры) elemanlar; personel

  тре́буются лю́ди — eleman aranıyor

  4) воен. mensuplar; erler ( солдаты)

  поте́ри в лю́дях — insanca zayiat

  ••

  вы́йти в лю́ди — adam olmak; adam sırasına geçmek

  вы́вести кого-л. в лю́ди — ирон. adam etmek

  Русско-турецкий словарь > люди

 • 39 место

  yer
  * * *
  с
  1) врз yer

  ме́сто и вре́мя — zaman ve mekan

  ме́сто происше́ствия — olay yeri

  ме́сто рожде́ния — doğum yeri; doğduğu yer ( графа анкеты)

  отвести́ ме́сто для строи́тельства — inşaat için yer ayırmak

  в гости́нице мест не́ было — otelde boş yer yoktu

  кого́ назна́чили на э́то ме́сто? — bu yere kim atandı?

  зал на ты́сячу мест — bin kişilik salon

  я́сли на сто мест — yüz kapasiteli kreş

  получи́ть де́сять мест в парла́менте — parlamentoda on üyelik / temsilcilik kazanmak; on milletvekili çıkarmak

  ме́ста́ здесь все равни́нные — buralar hep düzlük

  истори́ческие ме́ста́ — tarihsel yerler

  в на́ших ме́ста́х — bizim memlekette

  2) (отрывок книги и т. п.) parça; yer; pasaj
  3) (места́) мн. ( периферия) taşra örgütleri

  делега́ты с мест — taşra delegeleri

  4) (занимаемое кем-л. положение) yer; mevki; sıra; derece

  заня́ть пе́рвое ме́сто — спорт. birinci gelmek / olmak; birinciliği almak / kazanmak

  они́ раздели́ли пе́рвые два ме́ста — спорт. ilk iki sırayı / dereceyi paylaştılar

  ско́лько у вас мест? — eşyanız kaç parça?

  ••

  де́тское ме́сто — анат. etene

  твоё ме́сто в теа́тре — senin yerin tiyatro

  здесь не ме́сто для игры́ — burası oynamanın yeri değil

  нашёл ме́сто игра́ть! — tam da bulmuşsun oynayacak yeri!

  к ме́сту сказа́ть — yerinde söylemek

  расста́вь кни́ги по ме́ста́м — kitapları yerli yerine koy

  (все) по ме́ста́м! — herkes (yerli) yerine!

  стой, ни с ме́ста! — dur, davranma!

  дела́ ни с ме́ста — işler yerinde sayıp duruyor

  знать своё ме́сто — haddini bilmek

  поста́вить кого-л. на (своё) ме́сто — birine haddini bildirmek

  будь я на ва́шем ме́сте... — ben sizin yerinizde olsam / olsaydım...

  не находи́ть себе́ ме́ста — dokuz doğurmak

  э́тому не должно́ быть ме́ста — buna yer verilemez

  еди́нство вре́мени и ме́ста — zaman mekan birliği

  Русско-турецкий словарь > место

 • 40 мир

  I м
  1) ( вселенная) evren
  2) ( Земля) dünya
  3) врз dünya; âlem

  мир социали́зма, социалисти́ческий мир — sosyalist dünya

  в ми́ре нау́ки — bilim dünyasında

  мир живо́тных и расте́ний — hayvan ve bitki dünyaları / âlemleri

  есть ли жизнь в други́х мира́х? — diğer dünyalarda yaşam var mı?

  ••

  с ми́ру по ни́тке - го́лому руба́шка — погов. her sakaldan bir tel çekseler köşeye sakal olur

  II м

  мир во всём ми́ре — dünya barışı

  защи́та ми́ра — barışın korunması

  2) dirlik; barış; huzur ( покой)

  в семье́ нет ми́ра — ailede dirlik / barış yok

  он хо́чет ми́ра и поко́я — rahat ve huzur istiyor

  Русско-турецкий словарь > мир

См. также в других словарях:

 • SSCB — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birligi (International » Turkish) …   Abbreviations dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»