Перевод: с русского на все языки

soruşturarak öğrenmek

 • 1 дознаваться

  несов.; сов. - дозна́ться

  Русско-турецкий словарь > дознаваться

 • 2 азы

  alfabe
  * * *
  мн.

  изуча́ть азы́ чего-л.bir şeyin alfabesini öğrenmek

  Русско-турецкий словарь > азы

 • 3 быстро

  çabuk,
  hızlı
  * * *
  çabuk; hızla; hızlı

  бы́стро развива́ющаяся промы́шленность — hızlı tempolarla / hızla gelişen endüstri

  бы́стро вы́учить язы́к — dili çabukça öğrenmek

  он бы́стро ушёл — çabucak gitti

  мы шли бы́стро — hızlı yürüyorduk

  как мо́жно быстре́е — bir an önce

  ••

  бы́стро! — çabuk (ol)!

  Русско-турецкий словарь > быстро

 • 4 выведывать

  несов.; сов. - вы́ведать
  yoklaştırmak; yoklaştırıp öğrenmek; ağzından kapmak тк. сов.

  Русско-турецкий словарь > выведывать

 • 5 выуживать

  oltayla tutmak
  * * *
  несов.; сов. - вы́удить

  вы́удить щу́ку — oltayla bir turnabalığı tutmak

  2) перен., разг. hileyle sızdırmak; yoklaştırıp öğrenmek; ağzından kapmak ( сведения)

  выу́живать де́ньги у кого-л.birinden hileyle para sızdırmak

  Русско-турецкий словарь > выуживать

 • 6 выучивать

  bellemek,
  öğrenmek,
  ezberlemek; öğretmek
  * * *
  несов.; сов. - вы́учить
  1) bellemek; öğrenmek; ezberlemek ( наизусть)

  вы́учить уро́к — dersini öğrenmek / bellemek

  2) тк. сов. öğretmek

  я вы́учил его́ игра́ть на гита́ре — ona gitara çalmayı öğrettim

  Русско-турецкий словарь > выучивать

 • 7 выучиваться

  öğrenmek
  * * *
  несов.; сов. - вы́учиться

  вы́учиться езде́ на велосипе́де — bisiklete binmeyi öğrenmek

  Русско-турецкий словарь > выучиваться

 • 8 гибель

  yıkılış,
  yıkım,
  batma; ölüm,
  can verme
  * * *
  ж
  1) yıkılış; yıkım; batma тж. перен.; ölüm; can verme; kırılma (от болезней, голода и т. п.)

  ги́бель су́дна — geminin batması

  ги́бель наде́жд — umutların kırılması

  траги́ческая ги́бель (кого-л.)feci ölüm

  ги́бель скота́ от эпиде́мии — hayvanların salgından kırılması

  узна́ть о чьей-л. ги́бели — birinin öldüğünü / can verdiğini öğrenmek, ölüm haberini almak

  идти́ навстре́чу свое́й ги́бели — (kendi) yıkımına doğru gitmek

  спасти́ цивилиза́цию от ги́бели — uygarlığı batıp gitmekten kurtarmak

  2) → сказ., прост. kıyamet kadar

  у меня́ ги́бель вся́ких дел — kıyamet kadar işim var

  там ги́бель наро́ду — orası mahşer gibi

  Русско-турецкий словарь > гибель

 • 9 доискаться

  сов., разг.
  1) ( найти отыскать) (arayıp) bulmak
  2) ( разузнать) araştırıp öğrenmek

  Русско-турецкий словарь > доискаться

 • 10 докапываться

  несов.; сов. - докопа́ться
  1) в соч.

  докопа́ться до сло́я гли́ны — kaza kaza kil tabakasına varmak

  2) перен., прост. araştıra araştıra öğrenmeye çalışmak

  докопа́ться до подоплёки чего-л.araştıra araştıra bir işin içyüzünü öğrenmek

  Русско-турецкий словарь > докапываться

 • 11 допытаться

  сов., разг.

  Русско-турецкий словарь > допытаться

 • 12 доучивать

  okutmak
  * * *
  несов.; сов. - доучи́ть
  1) (кого-л.) okutmak; öğretimini tamamlamak
  2) (что-л.) öğrenmek

  ты доучи́л стихотворе́ние? — şiiri sonuna kadar ezberledin mi?

  Русско-турецкий словарь > доучивать

 • 13 заниматься

  meşgul olmak,
  uğraşmak,
  ilgilenmek; okumak,
  öğrenmek,
  ders almak; ders vermek
  * * *
  I несов.; сов. - заня́ться I
  1) врз meşgul olmak; uğraşmak; yapmak; ilgilenmek

  занима́ться земледе́лием — tarım yapmak; tarımla uğraşmak

  занима́ться поли́тикой — siyaset yapmak; politikacılık yapmak; politika / siyaset ile uğraşmak

  занима́ться нау́чными иссле́дованиями — bilimsel araştırma(lar) yapmak

  он не́сколько лет занима́лся бо́ксом — birkaç yıl boksa çalıştı

  занима́ться спо́ртом — spor yapmak

  он стал занима́ться спо́ртом — spora başladı

  таки́ми дела́ми занима́ется мили́ция — bu gibi işlere polis karışır

  занима́ться тёмными дела́ми — karanlık işler çevirmek

  э́тим вопро́сом никто́ не занима́ется — bu soruna / sorunun üzerine eğilen yok

  ребёнком она́ могла́ занима́ться то́лько по вечера́м — çocuğuyla ancak akşamları ilgilenebiliyordu

  чем ты сейча́с занима́ешься? — şimdi neyle meşgulsün / uğraşıyorsun?; şimdi ne iş görüyorsun?

  что он, совсе́м ниче́м не занима́ется? — onun bir işi gücü yok mu?

  занима́йся свои́м де́лом! — sen işine bak!

  2) ( учиться) okumak; öğrenmek; ders almak ( брать уроки); dersle çalışmak ( готовить уроки)
  3) ( учить) ders vermek
  ••

  занима́ться с покупа́телем (о продавце)müşteriye bakmak

  II несов.; сов. - заня́ться II
  1) ( загораться) tutuşmak, ateş almak

  занима́ется у́тро — gün doğuyor

  Русско-турецкий словарь > заниматься

 • 14 изучать

  çalışmak
  * * *
  несов.; сов. - изучи́ть
  1) öğrenmek; okumak

  изуча́ть медици́ну — tıp öğrenimi yapmak

  изуча́ть автомоби́ль — araba / otomobil kullanmasını öğrenmek

  он два го́да изуча́л ру́сский (язы́к) — iki yıl Rusça okudu

  2) incelemek; etüt etmek

  изуча́ть обстано́вку — durumu incelemek

  Русско-турецкий словарь > изучать

 • 15 наловчиться

  сов.
  ( научиться)...mayı /...masını öğrenmek

  Русско-турецкий словарь > наловчиться

 • 16 научиться

  сов.

  научи́ться пла́вать — yüzmeyi öğrenmek

  птене́ц научи́лся лета́ть — yavru kuş uçmayı öğrendi

  Русско-турецкий словарь > научиться

 • 17 обучаться

  несов.; сов. - обучи́ться

  обуча́ться стрельбе́ из лу́ка — okçuluk öğrenmek

  2) тк. несов. (получать образование где-л.) öğrenim görmek / yapmak; eğitim görmek

  Русско-турецкий словарь > обучаться

 • 18 овладевать

  несов.; сов. - овладе́ть
  1) zaptetmek; almak; ele geçirmek

  овладе́ть го́родом — şehri almak / zaptetmek

  2) (о мыслях, чувствах) almak; kapılmak; tutmak

  им овладе́л страх — korkuya kapıldı, onu bir korkudur aldı

  э́та иде́я ста́ла овладева́ть ма́ссами — bu fikir yığınların bilincinde yer edinmeye başladı

  3) ( усваивать) özümlemek; öğrenmek

  овладева́ть но́вой профе́ссией — yeni mesleği öğrenmek

  овладева́ть культу́рным наследи́ем про́шлого — geçmişin kültür mirasını özümlemek

  овладева́ть зна́ниями — bilgiler edinmek

  ••

  овладе́ть собо́й — kendine hakim olmak

  Русско-турецкий словарь > овладевать

 • 19 осваивать

  несов.; сов. - осво́ить

  осва́ивать но́вую те́хнику — yeni teknik araçları kullanmayı öğrenmek

  осва́ивать о́пыт передовико́в — öncü işçilerin tecrübesinden yararlanmak

  осва́ивать приро́дные ресу́рсы Сиби́ри — Sibirya'nın doğal kaynaklarını değerlendirmek

  осва́ивать капиталовложе́ния — yatırımları gerçekleştirmek

  осво́ена часть вы́деленных средств — ödeneklerin bir bölümü harcanabildi

  2) ( обживать) iskan ve ihya etmek, yaşanır hale getirip geliştirmek

  Русско-турецкий словарь > осваивать

 • 20 от

  = ото

  от дере́вни до ста́нции — köyden istasyona kadar

  от дере́вни до ста́нции три киломе́тра — köyle istasyon arası üç kilometre

  расстоя́ние от Земли́ до Луны́ — Yer-Ay mesafesi

  на се́вер от го́рода — şehrin kuzeyinde

  в двух киломе́трах от го́рода — şehirden iki kilometre uzaklıkta

  он сел сле́ва от меня́ — soluma oturdu

  3) (указывает на источник чего-л.)...dan

  дохо́ды от не́фти — petrol gelirleri

  узна́ть что-л. от дру́га — bir şeyi dostundan öğrenmek

  4) (указывает на целое, которому принадлежит часть)...dan

  отре́зать ломо́ть от хле́ба — ekmekten bir dilim kesmek

  ключ от (э́того) шка́фа — dolabın anahtarı

  5) ( против) karşı

  закры́ться от уда́ра (о боксёре)yumruğa kapanmak

  сре́дство от гри́ппа — grip ilacı

  он при́нял табле́тку от гри́ппа — gribe karşı bir komprime aldı

  6) (указывает на причину, основание)...dan; ile

  дрожа́ть от стра́ха — korkudan titremek

  я просну́лся от шу́ма — gürültüye uyandım

  почерне́вший от вре́мени — zamanla kararmış

  сме́ртность от ра́ка — kanserden ölüm oranı

  вода́ покрасне́ла от кро́ви — su kanla kıpkırmızı olmuştu

  отлича́ться друг от дру́га — birbirinden farklı olmak

  письмо́ от тре́тьего ма́рта — üç Mart tarihli mektup

  ••

  вре́мя от вре́мени — zaman zaman

  день ото дня́ — günden güne; gün geçtikçe

  депута́т НРП от Анкары́ — Ankara CHP milletvekili

  Русско-турецкий словарь > от


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»