Перевод: с русского на персидский

snap at each other

 • 1 перегрызться (I) (св)

  ............................................................
  (past: fought ; past participle: fought
  (vt. & n.) جنگ، نبرد، کارزار، پیکار، زد و خورد، جنگ کردن، نزاع کردن، جنگیدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > перегрызться (I) (св)

 • 2 брызгаться (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & n.) شتک، صدای ترشح، چلپ چلوپ، صدای ریزش، ترشح کردن، چلپ چلوپ کردن، ریختن (باصدای ترشح)، دارای ترشح، دارای صدای چلب چلوب
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > брызгаться (I) (нсв)

 • 3 видеться (II) > увидеться (I)

  فعل see each other

  Русско-персидский словарь > видеться (II) > увидеться (I)

 • 4 визави

  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) روبرو، مقابل، ضد، وارونه، از روبرو، عکس قضیه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > визави

 • 5 кусаться (I) (нсв)

  ............................................................
  1. bite
  (past: bit ; past participle: bitten
  (vt. & vi. & n.) گاز گرفتن، گزیدن، نیش زدن، گاز، گزش، گزندگی، نیش
  ............................................................
  (adj.) گزاف
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > кусаться (I) (нсв)

 • 6 перерезаться (I) (св)

  ............................................................
  1. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  2. stab
  (vt. & n.) خنجر زدن، زخم زدن، سوراخ کردن، زخم چاقو، تیر کشیدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > перерезаться (I) (св)

 • 7 пересмеиваться (I) (нсв)

  ............................................................
  1. glance at each other and chuckle/titter
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > пересмеиваться (I) (нсв)

 • 8 повидаться (I) (св)

  ............................................................
  1. see
  (past: saw ; past participle: seen
  (v.) دیدن، مشاهده کردن، نگاه کردن، فهمیدن، مقر یا حوزه اسقفی، بنگر
  ............................................................
  2. see/meet each other

  Русско-персидский словарь > повидаться (I) (св)

 • 9 разъехаться (I) (св)

  ............................................................
  1. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > разъехаться (I) (св)

 • 10 расцеловаться (I) (св)

  فعل kiss each other

  Русско-персидский словарь > расцеловаться (I) (св)

 • 11 ругаться (I) (нсв)

  ............................................................
  (past: swore ; past participle: sworn
  (v.) ناسزا، سوگند خوردن، قسم دادن، فحش، ناسزا گفتن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ругаться (I) (нсв)

 • 12 спеваться (I) > спеться (I)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > спеваться (I) > спеться (I)

 • 13 ссорить (II) > поссорить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ссорить (II) > поссорить (II)

 • 14 сталкиваться (I) > столкнуться (I)

  ............................................................
  (vt.) تصادم کردن، بهم خوردن
  ............................................................
  2. run/cannon into each other
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) برخورد، تصادم، تصادم شدید کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  7. be confronted/faced

  Русско-персидский словарь > сталкиваться (I) > столкнуться (I)

 • 15 сходиться (II) > сойтись (I)

  ............................................................
  1. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................
  (vi.) همگرا بودن، توجه به یک نقطه یا یک مقصد مشترک، (ر.) تقارب خطوط، وجود تشابه، همگرا شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. agree
  (vt. & vi.) خوشنود کردن، ممنون کردن، پسند آمدن، آشتی دادن، مطابقت کردن، ترتیب دادن، درست کردن، خشم (کسی را) فرو نشاندن، جلوس کردن، نائل شدن، موافقت کردن، موافق بودن، متفق بودن، همرای بودن، سازش کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  14. tally
  (vt. & vi. & n.) شمردن، تطبیق کردن، شمارش، شمارشگر، چوبخط، حساب، جای چوبخط، برچسب، اتیکت، نظیر، قرین، علامت، نشان، مطابق بودن، با چوب خط حساب کردن

  Русско-персидский словарь > сходиться (II) > сойтись (I)

 • 16 сцепляться (I) > сцепиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) به کار گماشتن، گرفتن، استخدام کردن، نامزد کردن، متعهد کردن، از پیش سفارش دادن، مجذوب کردن، درهم انداختن، گیر دادن، گرو گذاشتن، گرودادن، ضامن کردن، عهد کردن، قول دادن
  ............................................................
  3. mesh
  تنیده، بافته
  (vt. & vi. & n.) سوراخ تور پشه بند، سوراخ، چشمه، شبکه، تور مانند یا مشبک کردن
  (vt. & vi.) به دام انداختن، گیر انداختن، شبکه ساختن، تور ساختن، جور شدن، درهم گیر افتادن (مثل دنده های ماشین)
  ............................................................
  ............................................................
  5. lock
  (v.) قفل، طره گیسو، دسته پشم، چخماق تفنگ، چفت و بست، مانع، سد متحرک، سد بالابر، چشمه پل، محل پرچ یا اتصال دویاچند ورق فلزی، قفل کردن، بغل گرفتن، راکد گذاردن، قفل شدن، به وسیله قفل بسته و محکم شدن، محبوس شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) همبند کردن، همبند شدن، بهم پیوستن، در هم گیر کردن، بهم ارتباط داشتن، بهم قفل کردن، درهم بافتن، بهم پیچیدن
  ............................................................
  { clench:
  (vt. & n.) پرچ کردن، گره کردن}
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > сцепляться (I) > сцепиться (II)

 • 17 увидаться (I) (св)

  فعل see each other

  Русско-персидский словарь > увидаться (I) (св)

 • 18 царапаться (I) (нсв)

  ............................................................
  (adj. & vt. & vi. & n.) خراشیدن، خاراندن، خط زدن، قلم زدن، خراش، تراش، چرکنویس
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > царапаться (I) (нсв)

 • 19 всякий (-ая, -ое, -ие)

  ............................................................
  1. any
  (adv. & adj.) چه، کدام، چقدر، (درجمع) (در پرسش) چه نوع، هیچ، (در جملهء مثبت) هر، از نوع، هیچ نوع، هیچگونه
  ............................................................
  (adj.) هر، همه، هر کس، هر که، هر کسی
  ............................................................
  3. each
  هر یک، هر یک از، هر یکی، هر
  ............................................................
  ............................................................
  هر کس، هر چیز، هر شخص معین
  ............................................................
  (n.) همه (کس)، هر کس

  Русско-персидский словарь > всякий (-ая, -ое, -ие)

 • 20 день

  ............................................................
  1. day
  (n.) روز، یوم
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > день

См. также в других словарях:

 • Snap-dragon (game) — Snap dragon (also known as Flap dragon, Snapdragon, or Flapdragon) was a parlour game popular from about the 16th to 19th centuries. It was played during the winter, particularly on Christmas Eve. Brandy was heated and placed in a wide shallow… …   Wikipedia

 • each — 1. singular or plural. Each is treated as singular when it stands by itself as a pronoun, when it comes before a singular noun (each house), and when it is followed by of and a plural noun (each of the houses): • Each group is responsible for its …   Modern English usage

 • Snap — may refer to any of the following: * Snap (fingers), snapping one s fingersScience/Technology/Engineering: * S Nitroso N acetylpenicillamine, a biochemical reagent * SNAP 25, in molecular biology, soluble n ethyl maleimide sensitive attachment… …   Wikipedia

 • Snap Judgment — was an American daytime game show hosted by Ed McMahon, airing on NBC from April 3, 1967 to March 28, 1969. The program was produced by Mark Goodson and Bill Todman.Gameplay (Format 1)The original program format featured a word association game… …   Wikipedia

 • Metroid: Other M — Metroid: Other M …   Wikipedia

 • Cold Snap (Heroes) — Cold Snap Heroes episode Tracy displaying all her power. Episode …   Wikipedia

 • Pokémon Snap — Infobox VG title=Pokémon Snap caption= developer=HAL Laboratory Pax Softnica publisher=Nintendo released=Nintendo 64 vgrelease|Japan|JP|March 21, 1999 vgrelease|North America|NA|June 30, 1999 vgrelease|PAL Region|PAL|September 15, 1999… …   Wikipedia

 • List of Deadliest Catch episodes — This is a list of Deadliest Catch episodes with original airdate on Discovery Channel. Airdates on Discovery Channel Canada generally differ. Contents 1 Pilot 2 Season 1 3 Season 2 4 Season 3 …   Wikipedia

 • Cardassian — This article is about a fictional species. For the real world Armenian surname, see Kardashian. Cardassians Cardassian Union Founded 20th century Founder Tret Akleen Home world …   Wikipedia

 • Penalty (American football) — A penalty flag on the field during a game on November 16, 2008 between the San Francisco 49ers and St. Louis Rams. In American football and Canadian football, a penalty is a sanction called against a team for a violation of the rules, called a… …   Wikipedia

 • Formation (American football) — A formation in American football refers to the position players line up in before the start of a down. There are both offensive and defensive formations and there are many formations in both categories. Contents 1 Offense 1.1 Offensive positions… …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»