Перевод: с азербайджанского на русский

с русского на азербайджанский

sintaktik

 • 1 sintaktik

  прил. лингв. синтаксический. Sintaktik vahid синтаксическая единица, sintaktik quruluş синтаксический строй, sintaktik təhlil синтаксический анализ (разбор)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > sintaktik

 • 2 sintaktik

  синтаксический.

  Азербайджанско-русский словарь > sintaktik

 • 3 struktur-sintaktik

  прил. структурно-синтаксический. Cümlənin struktur-sintaktik xarakteristikası структурно-синтаксическая характеристика предложения

  Azərbaycanca-rusca lüğət > struktur-sintaktik

 • 4 leksik-sintaktik

  прил. лексикосинтаксический (связанный с лексикой и синтаксисом)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > leksik-sintaktik

 • 5 morfoloji-sintaktik

  прил. лингв. морфолого-синтаксический. Morfolojisintaktik sözdüzəltmə üsulu морфологосинтаксический способ словообразования

  Azərbaycanca-rusca lüğət > morfoloji-sintaktik

 • 6 konstruksiya

  I
  сущ. конструкция:
  1. строение, устройство, взаимное расположение частей (сооружения, механизма). Təyyarənin konstruksiyası конструкция самолета, körpünün konstruksiyası конструкция моста
  2. сооружение сложного устройства, а также отдельные части, его составляющие. Dəmirbeton konstruksiyalar железобетонные конструкции, polad konstruksiya стальная конструкция
  3. лингв. сочетание слов, рассматриваемое со стороны их грамматических связей. Sintaktik konstruksiya синтаксическая конструкция, feli konstruksiya глагольная конструкция
  II
  прил. конструкционный. тех. Konstruksiya materialları конструкционные материалы, konstruksiya poladı конструкционная сталь

  Azərbaycanca-rusca lüğət > konstruksiya

 • 7 quruluş

  I
  сущ.
  1. строй:
  1) система общественного, государственного устройства. Dövlət quruluşu государственный строй, feodalizm quruluşu феодальный строй, respublika quruluşu республиканский строй
  2) структура, система чего-л. Azərbaycan dilinin qrammatik quruluşu грамматический строй азербайджанского языка
  2. постройка, построение. Rəsmin quruluşu построение рисунка, cümlənin quruluşu построение предложение, povestin quruluşu построение повести, partiya quruluşunun təşkilat prinsipləri организационные принципы построения партии
  3. устройство. Motorun quruluşu устройство мотора
  4. строение, структура. Atomun quruluşu строение атома, bədən quruluşu строение тела, yerin quruluşu строение земли, gözün quruluşu строение глаза, maddənin quruluşu строение вещества, metalın quruluşu структура металла, torpağın quruluşu структура почвы
  5. конструкция:
  1) устройство, взаимное расположение частей какого-л. механизма
  2) словесное построение. Sintaktik quruluş синтаксическая конструкция
  6. организация. İdarə quruluşu организация управления, quruluş prinsipləri принципы организации
  7. композиция. Simfoniyanın quruluşu композиция симфонии
  8. постановка. Tamaşanın quruluşu постановка спектакля
  8. режим (государственный строй, образ правления)
  10. уклад (установившийся порядок, сложившееся устройство общественной жизни, быта и т.п.). Kolxoz kəndinin təsərrüfat quruluşu истор. хозяйственный уклад колхозной деревни
  II
  прил. структурный. Quruluş düsturu структурная формула, quruluş psixologiyası структурная психология, quruluş analizi структурный анализ

  Azərbaycanca-rusca lüğət > quruluş

 • 8 yarus

  сущ. ярус:
  1. один из горизонтальных рядов, расположенных один над другим
  2. архит. часть какого-л. строения, повторяющаяся по вертикали
  3. один из средних или верхних этажей в зрительном зале. İkinci yarusun lojası ложа второго яруса
  4. геол. совокупность пород, образовавшихся в течение геологического века
  5. лингв. одна из основных подсистем языка, рассматриваемых в порядке их иерархии. Morfoloji yarus морфологический ярус, sintaktik yarus синтаксический ярус

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yarus

См. также в других словарях:

 • sintaktik — sif. <yun.> dilç. Sintaksisə aid olan. Cümlənin sintaktik təhlili …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • sintáktik — a m (á) lingv. strokovnjak za skladnjo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • nəhvi — ə. sintaktik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • durğu — is. Dayanma, durma, dayanış. ◊ Durğu işarələri qram. – yazıda (mətndə) sözlər və ya söz birləşmələri arasında sintaktik əlaqəni göstərən qrafik işarələr (nöqtə, vergül, iki nöqtə və s.) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • həmcins — is. <fars. həm və ər. cins> 1. Bir cinsdən olan, cinsi bir olan; eynicinsli. Həmcins heyvanlar. 2. Bir cinsə, bir qövmə mənsub olan, eyni cinsdən, eyni qövmdən olan, öz cinsindən olan (məcazi mənada adətən insan, adam nəzərdə tutulur).… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • istər — bağl. Sintaktik vəzifəsinə görə həm həmcins üzvləri, həm də cümlələri birbirinə bağlayır – gərək, həm. <Səlim:> Orxan, istər xan olsun, istər sultan; Haqsızlıq əfv olunmaz heç bir zaman. H. C.. <Zeynal> istər evdə, istər tanış… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • nəhvi — <ər.> bax sintaktik. Aman, ay Molla, bu şeri oxu, mənasına bax! Sərfinə, nəhvinə, imlasına, inşasına bax! Ə. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • üslub — is. <ər.> 1. Yazıçının, rəssamın, heykəltəraşın, memarın, bəstəkarın və b. nın yaradıcılığında özünü göstərən əsas ideyabədii xüsusiyyətlərin, fərqlənmə əlamətlərinin vəhdəti; stil. Romantik üslub. Qotik üslub. – Bir tərəfdə ərəb üslubunda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»