Перевод: с испанского на болгарский

sin+duda+te+lo+has+preguntado+más+de+una+vez

 • 1 duda

  f 1) съмнение, колебание; poner en duda поставям под съмнение; sin duda несъмнено, вероятно; 2) проблем за изясняване и решаване; duda filosófica философски проблем;

  Diccionario español-búlgaro > duda

 • 2 más

  1. adv 1) повече; más y más; cada vez más все повече и повече; de más твърде, в повече, излишно; 2) по-дълго, още; 3) освен това; a más de освен това, извън това; 4) сравнителна степен: по-; más allà по-нататък; a más y mejor много; sin más ni más без всякаква причина, изведнъж, без никакъв повод; ni más ni menos ни повече, ни по-малко; точно; a más correr с все сила; cuando más най-много; a lo más; todo lo más най-много, колкото се може повече; los más болшинство; a más no poder всичко възможно; de lo más много, от най-...; el que más y el que menos всеки, всеки един; en más в най-голяма степен, най-много, повече от; más o menos горе-долу, приблизително; más que освен, само (изключение); más tarde o más temprano рано или късно, все някога; por más que колкото и да, въпреки че; sin más acà ni más allà разг. а) открито, без заобикалки; б) безпричинно, прибързано; sus más y sus menos разг. трудности, усложения (с гл. haber, tener и др.); 2. m мат. плюс.

  Diccionario español-búlgaro > más

 • 3 caber

  1. intr 1) вмествам се, побирам се; 2) съдържам се в; 3) имам място в; 4) възможен, естествен съм; 5) принадлежи ми, пада ми се (нещо); 2. tr 1) вмествам, помествам, побирам; 2) допускам, одобрявам; tú y yo no cabemos juntos не сме един за друг; no cabe duda няма съмнение; todo cabe en alguien прен., разг. всичко може да се очаква от него; no cabe perdón няма извинение; no cabe màs няма накъде повече.

  Diccionario español-búlgaro > caber

 • 4 acompañado,

  a 1. adj 1) придружен; 2) разг. шумен, оживен; sitio acompañado, оживено място; 2. m 1) придружител; 2) Екв. гарнитура (към ястие); màs vale solo que mal acompañado, по-добре сам, отколкото в лоша компания.

  Diccionario español-búlgaro > acompañado,

 • 5 acá

  adv 1) (за място) тук, насам; màs acá по-насам; de acá para allà оттук дотам; 2) тук, на този свят; 3) разг. този или тези, които говорят (разговарят); 4) разг. този тук, наблизо; 5) (за време): de ayer acá от вчера до днес; desde entonces acá оттогава насам; de cuàndo acá откога насам?

  Diccionario español-búlgaro > acá

 • 6 adelante

  1. adv 1) по-нататък, напред, отпред (след име на място, откъдето може да се мине, означава напредване през него; vamos carretera adelante продължаваме по пътя); 2): de ahora en adelante отсега нататък; en adelante занапред; de hoy en adelante занапред, за в бъдеще; màs adelante по-нататък, после; 2. interj напред!

  Diccionario español-búlgaro > adelante

 • 7 algo

  1. pron indef нещо, по нещо; 2. adv малко; algo es algo; màs vale algo que nada все е нещо; по-добре малко, отколкото нищо; por algo разг. с основание, има защо.

  Diccionario español-búlgaro > algo

 • 8 allá

  adv 1) там; tan allá толкова далеч; màs allá по-далеч; el màs allá което следва след смъртта; muy allá далеч; разг. ей там; muy allá adv разг. в отриц. изрази с гл. "andar, estar, ser", означава "не много добре; не много хубаво"; 2) тогава, в онова време; allá en mis mocedades през моята младост; 3) на оня свят, там; allá, allá в елиптични изрази горе-долу еднакво; allá tú (él, vosotros, ellos) разг. не ме интересува този, за когото се говори.

  Diccionario español-búlgaro > allá

 • 9 andado,

  a 1. adj 1) многолюден; 2) утъпкан (с adv màs, menos, muy, poco); 3) обикновен; 4) употребен, износен; 2. m Хонд. походка.

  Diccionario español-búlgaro > andado,

 • 10 andar2

  m 1) ход; 2) скорост (на кораб); 3) начин на действие; 4) pl походка (особено лека и грациозна); a largo andar2 ост. с течение на времето, в края на краищата; a màs andar2, a todo andar2 много бързо.

  Diccionario español-búlgaro > andar2

 • 11 ardilla

  f катерица; ser màs listo que una ardilla прен., разг. много жив, хитър, интелигентен човек.

  Diccionario español-búlgaro > ardilla

 • 12 aunque

  conj макар че, въпреки че; макар и; макар да, €ко и да; aunque màs колкото и да.

  Diccionario español-búlgaro > aunque

 • 13 bien1

  m 1) добро; добрина; благо; 2) полза; добруване; 3) прен. съкровище; 4) pl състояние, имущество, владение; bien1es de consumo икон. потребителски стоки; bien1es muebles движимо имущество; bien1es públicos обществено имущество; bien1es raíces (inmuebles) недвижимо имущество; bien1es de abolengo юр. наследствени имоти; de bien1 adj честен, добросъвестен; estar a bien1 прен. намирам се в добра хармония с; màs bien1 conj по-скоро, ами (еквивалентен е на съюза "sino"); el bien1 le hace mal разг. имането му носи зло; no hay bien1 ni mal que cien años dure нищо не е вечно; si bien1 conj вж. aunque.

  Diccionario español-búlgaro > bien1

 • 14 breva

  f 1) ранна смокиня; 2) ранозреещ жълъд; 3) плоска хаванска пура; 4) прен. доходна служба или сделка, неочаквана изгода; màs blando que una breva прен. омекнал, вразумен; no me caerà esa breva прен., разг. май няма да ме огрее.

  Diccionario español-búlgaro > breva

 • 15 cada1

  adj всеки; cada1 uno (cual) всеки; cada1 día всеки ден; cada1 día màs все повече; cada1 vez peor все по-лошо; cada1 vez que всеки път, когато.

  Diccionario español-búlgaro > cada1

 • 16 concha

  f 1) раковина; 2) щит, черупка (костенурка); 3) животно, което има раковина (мида, стрида); 4) анат. външно ухо; 5) малък полукръгъл залив; 6) будка на суфльор (в театъра); 7) Амер. вж. coño; meterse uno en su concha прен. отдръпвам се, затварям се в черупката си; tener uno màs conchas que un galàpago прен., разг. хитрец, лицемер.

  Diccionario español-búlgaro > concha

 • 17 copa

  f 1) купа, потир; чаша; 2) връх (на дърво); 3) връх (на шапка); 4) pl купа (карта); 5) купа (в спортни състезания); 6) чашка на сутиен; 7) мангалче; apurar uno la copa del dolor (de la desgracia, de la amargura) прен. изпивам до дъно горчивата чаша; tener (llevar) una copa de màs разг. пийнал съм.

  Diccionario español-búlgaro > copa

 • 18 correr

  1. intr 1) тичам, бягам; a todo correr, a màs correr бягам презглава; 2) тека, изтичам (река, вода, въздух); 3) вея, духам (вятър); 4) простирам се, насочен съм в определена посока; 5) протичам, минавам (време); corría el último año беше последната година; corría el plazo изтичаше срокът; el mes que corre настоящия месец, този месец; 6) летя (вървя много бързо, за човек), разпространявам се много бързо (за новина, слух); 7) плащам, покривам, поемам (разходи); 8) притичвам се на помощ; 9) в употреба съм, валиден съм за определен период; 10) извършвам се навреме (за плащане); 11) впускам се да правя нещо; 12) струвам; 2. tr 1) препускам (за животно); 2): correr detràs, tras de преследвам, гоня; 3) премествам; corre la silla премести стола; 4) заключвам (с ключ); 5) дърпам завеса; 6) излагам се, подложен съм на (опасност, риск); 7) обикалям; he corrido medio mundo обиколил съм половината свят; 8) прен. засрамвам, обърквам; 3. prnl 1) плъзгам се лесно, отмествам се; 2) топя се (свещ, восък); 3) разливам се (за петно, боя); 4) разг. изхвърлям се, поддавам се на импулс; 5) разг. предлагам по-висока цена; Ўno te corras! разг. не се минавай!; 6) разг. изпразвам се, имам оргазъм (мъж, жена); a todo turbio correr прен. каквото ще да става; correr con algo прен. заемам се с нещо, поемам отговорността; correr con uno прен. добре се разбирам с някого; el que no corre, vuela прен. преструва се, че не го интересува.

  Diccionario español-búlgaro > correr

 • 19 cuando

  adv 1) когато; 2) в случай че; даже ако; щом, ако; cuando es irrealizable un intento, їa qué porfiar en vano? когато (щом, ако) нещо не може да стане, защо да упорствам напразно?; de vez en cuando (de cuando en cuando) понякога, отвреме навреме; cuando màs (mucho) най-много; cuando menos най-малко.

  Diccionario español-búlgaro > cuando

 • 20 cuanto1,

  a 1. pron rel 1) колкото; 2) pl всички, които; 3) всичко, което; superior a cuanto1, se conoce най-превъзходен от всичко познато; 2. adv + màs (menos, mayor, menor) колкото повече (по-малко, по-голям, по-малък), толкова...; cuanto1,... tanto... колкото, толкова; cuanto1, màs se tiene, tanto màs se desea колкото повече притежава човек, толкова повече иска; en cuanto1, a що се отнася до; cuanto1, màs que още повече, че; cuanto1, antes колкото се може по-рано; cuanto1, màs колкото повече; en cuanto1, когато, веднага щом.

  Diccionario español-búlgaro > cuanto1,

См. также в других словарях:

 • Keith Moon — con The Who en el Maple Leaf Gardens, en Toronto, Canadá, en 1976. Datos generales No …   Wikipedia Español

 • Wikipedia:Café (todos) — Atajos WP:CWP:C …   Wikipedia Español

 • Wikipedia:Café/Portal/Archivo/Propuestas/Actual — Café: Propuestas …   Wikipedia Español

 • Tablón de anuncios de los bibliotecarios/Portal/Archivo/Miscelánea/Actual — Wikipedia:Tablón de anuncios de los bibliotecarios/Portal/Archivo/Miscelánea/Actual Saltar a navegación, búsqueda Otras solicitudes de intervención de un bibliotecario Esta sección del tablón de anuncios de los bibliotecarios sirve para pedir la… …   Wikipedia Español

 • Marqués de Sade — Retrato del marqués de Sade realizado por …   Wikipedia Español

 • Olivier Messiaen — Retrato de 1930 Nacimiento …   Wikipedia Español

 • Herschel Grynszpan — tras su detención …   Wikipedia Español

 • Terapia de reorientación sexual — La terapia de reorientación sexual (también conocida como terapia reparativa o terapia de conversión) se refiere a una serie de métodos enfocados al cambio de la orientación sexual de homosexuales y bisexuales para convertirlos en personas… …   Wikipedia Español

 • S-21 — Saltar a navegación, búsqueda Este artículo trata de la historia de S 21. Para la descripción y material del Museo del Genocidio, ver Tuol Sleng. S 21, también conocido Oficina S 21 o Santebal (en idioma jemer Seguridad Especial ), fue un centro… …   Wikipedia Español

 • Grigori Perelmán — Nacimiento 13 de junio de 1966 (45 años) …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.