Перевод: с немецкого на болгарский

с болгарского на немецкий

sich nach oben arbeiten

 • 1 sich nach der neusten Mode kleiden

  обиличам се по най-нова мода

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > sich nach der neusten Mode kleiden

 • 2 sich nach Hause begeben

  отивам си вкъщи

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > sich nach Hause begeben

 • 3 sich nach jdm./etw. erkundigen

  събирам сведения за нкг./нщ.

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > sich nach jdm./etw. erkundigen

 • 4 sich nach jdm./etw. sehnen

  жадувам за нкг./ нщ.

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > sich nach jdm./etw. sehnen

 • 5 sich nach jdm./etw. sehnen

  копнея за нкг./ нщ.

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > sich nach jdm./etw. sehnen

 • 6 wegbringen [nach draußen/nach oben]

  изнасям [предмети]

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > wegbringen [nach draußen/nach oben]

 • 7 arbeiten

  árbeiten sw.V. hb itr.V. 1. работя, трудя се (an etw. (Dat), über etw. (Akk) над, върху, по нещо); 2. ангажирам се (für etw. (Akk) за нещо), работя за някаква кауза; 3. работи, функционира, действа (машина); tr.V. работя, изработвам; sich durch etw. (Akk) arbeiten пробивам си път през нещо, преодолявам нещо, справям се с нещо; als Lehrer arbeiten работя като учител; an einem Roman arbeiten работя върху роман; es arbeitet sich hier angenehm тук е приятно да се работи; sich (Dat) die Hände wund arbeiten разранявам си ръцете от работа; sich müde arbeiten уморявам се от работа; sich nach oben arbeiten напредвам, издигам се.
  * * *
  itr, tr работя, трудя се; sich mьdе уморявам се от работа; sich durch den Schnee = пробивам си път през снега,

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > arbeiten

 • 8 nach

  nach I. präp (Dat) 1. за, към, в, на (за място); 2. след (за време); 3. след (ред, последователност); 4. според, съобразно с, съгласно с, по (образец, мащаб); 5. при глаголи, прилагателни и съществителни имена с различни значения; nach Wien reisen пътувам за Виена; nach Hause gehen отивам си вкъщи; nach oben нагоре; von links nach rechts schreiben пиша отляво надясно; das Zimmer geht nach der Straße стаята гледа към улицата; nach zwanzig Minuten След двадесет минути; nach der Hochzeit След сватбата; es ist zehn Minuten nach acht часът е осем и десет (минути); einer nach dem anderen един след друг; 30° nach der Celsiusskala 30° по скалата на Целзий; nach der Mode по модата; nach dem Gesetz според (съобразно със, съгласно закона); nach geltendem Recht съгласно, според действащия закон; Meiner Meinung nach Според мен, по мое мнение; seinem Wesen nach ist er eher ruhig по характер той е по-скоро спокоен; jmdn. nur dem Namen nach kennen познавам някого само по име (не лично); nach jmdm. schicken, rufen, fragen изпращам да повикат някого, викам някого, питам за някого; sich nach jmdm./etw. (Dat) sehnen копнея по някого, нещо; nach und nach постепенно, полека-лека; nach wie vor както и преди, както по-рано. II. nach- много продуктивна представка в немския език за образуване на глаголи с различни значения: 1. движение след някого, нещо, срв. nacheilen, nachlaufen...; 2. повторно извършване на действие, срв. nachrechnen, nachbestellen...; 3. подражаване, имитиране, срв. nachsprechen, nachsingen...; 4. по-късно извършване на действие, срв. nachbehandeln, nachlösen...; 5. доизвършване на действието, срв. nachsitzen, nachklingen...; 6. интензивно или подробно извършване на действието, срв. nachforschen, nachdenken...
  * * *
  prp D 1. към, за: = Berlin fahren пътувам за Берлин er strebt = Ruhm стреми се към слава; das Zimmer liegt = dem Garten стаята гледа към градината; = dem Arzt schicken пращам за лекаря; = e-m fragen питам за някого; 2. след: = e-m Monat след един месец e-r = dem anderen еднн след друг = Tisch след ядене; 3. според, съгласно с, по: = der Reihe der Reihe = поред; m-r Meinung = според моето мнение = der Natur zeichnen рисувам по натура av: = wie vor, vor wie = както по-рано; = und = постепенно, полека-лека.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > nach

 • 9 oben

  óben adv горе; oben, auf dem Dach Горе, на покрива; Ein Befehl von oben Заповед "отгоре"; Sieh oben! Виж горе! (в текст); nach oben нагоре; von oben bis unten от горе до долу; от главата до петите; umg jmdn. von oben herab ansehen гледам на някого отвисоко.
  * * *
  av горе, отгоре; nun sind wir = ! ето ни горе!

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > oben

 • 10 begeben

  begében sich unr.V. hb 1. отправям се, тръгвам, отивам; 2. unpers veraltend случва се, става; sich auf eine Reise begeben предприемам пътуване (пътешествие); sich nach Hause begeben отивам си вкъщи; sich in ärztliche Behandlung begeben подлагам се на лечение от лекар; veraltend es begab sich, dass... Случи се така, че...
  * * *
  * r 1. отправям се, тръгвам; sich in Gefahr = излагам се на опасност; sich an die Arbeit = започвам работа; 2. случва се; 3. noem sich e-s Rechtes usw = отказвам се от някое право и пр.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > begeben

 • 11 decke

  Décke f, -n 1. покривка; 2. таван (на стая); 3. завивка, одеяло; чул; 4. външна гума (на колело); 5. пътна настилка; 6. подвързия (на книга); Sich (Dat) die Decke über den Kopf ziehen Издърпвам одеялото над главата си, завивам се през главата; umg An die Decke gehen Кипвам, ядосвам се; umg Sich nach der Decke strecken простирам се според чергата си; umg mit jmdm. unter einer Decke stecken съучастник съм на някого.
  * * *
  die, -n таван на стая; покривка; одеяло;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > decke

 • 12 einladen

  ein|laden unr.V. hb tr.V. 1. каня (jmdn. zu etw. (Dat) някого на нещо); 2. товаря, натоварвам (etw. in etw. (Akk) в нещо); Jmdn. auf ein Bier einladen Каня някого да пийнем по бира; Jmdn. zu sich nach Hause einladen Каня някого у дома.
  * * *
  * tr 1. (zu, auf А) поканвам (на); 2. товаря.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > einladen

 • 13 erholen

  erhólen sich sw.V. hb 1. отдъхвам си, почивам си; 2. съвземам се (след уплаха, боледуване); sich im Urlaub gut erholen почивам си добре през отпуската; sich nach der Anstrengung erholen съвземам се след напрежението.
  * * *
  r (vоn) съвземам се (след болест и пр), отморявам се, почивам си, отдъхвам (от);

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > erholen

 • 14 fassen

  fássen sw.V. hb tr.V. 1. хващам, улавям (bei etw. (Dat), an etw. (Dat) за нещо); 2. залавям, хващам (крадец); 3. обхваща ме (ужас, ярост, страх); 4. побирам; 5. разбирам, схващам, проумявам; 6. формулирам, изразявам; sich fassen съвземам се, овладявам се, успокоявам се; jmdn. am Arm, bei der Hand fassen улавям, хващам някого за ръката; seine Gefühle in Worte fassen изразявам чувствата си с думи; etw. (Akk) kaum/ nicht fassen können не мога да проумея нещо; das Stadion fasst 50 000 Menschen стадионът побира 50 000 души; einen Entschluss fassen вземам решение; sich kurz fassen изказвам се накратко; sich nach dem Schock langsam fassen бавно идвам на себе си след шока.
  * * *
  tr 1. хващам, улавям; ловя ; bei der Hand = улавям за ръка; 2. побирам; 3. схващам, разбирам; er kann das nicht = умът му не го побира; r опомням се, успокоявам се, овладявам се; оп in Worte = изразявам, изказвам с думи; fassе dich kurz говори кратко, сбито! e-n EntschluЯ = вземам решение.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > fassen

 • 15 richten

  tr 1. насочвам; отправям; e-e Bitte an А = отправям молба до нкг; den Blick auf А = насочвам поглед към нкг, нщ; in die Hдhe = изправям, насочвам нагоре; zugrunde = погубвам; 2. подреждам, нагласявам (ядене, стая, фризура; часовник); r: sich nach etw = ориентирам се (по); съобразявам се (c); нагаждам се (към); tr, itr (e-n, ьber e-n) съдя (нкг); (in D, ьber А) преценявам, съдя (за нщ).

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > richten

 • 16 schonen

  schónen sw.V. hb tr.V. пазя, щадя, отнасям се внимателно; sich schonen пазя се, не се напрягам; die Möbel schonen пазя мебелите; sich nach der Operation sehr schonen много се пазя (внимавам за здравето си) след операцията.
  * * *
  tr щадя, пазя.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > schonen

 • 17 sehnen

  séhnen sich sw.V. hb копнея, силно желая, жадувам (nach jmdm./etw. (Dat) за някого/нещо).
  * * *
  r: sich nach etw = копнея по, за нщ.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > sehnen

 • 18 strecken

  strécken sw.V. hb tr.V. 1. протягам, изпъвам; 2. разтягам; 3. разтеглям, изтеглям (метал); sich strecken изтягам се; er streckte den Hals, um besser sehen zu können той си протегна врата, за да вижда; die Zunge aus dem Mund strecken изплезвам език; er streckt noch die Füße unter Vaters Tisch той живее още на разноските на баща си; Sp er hat im Dreikampf 200 Kilogramm gestreckt той вдигна (изтласка) в трибоя 200 килограма; geh die Waffen strecken предавам се, капитулирам; umg alle viere von sich (Dat) strecken 1) опъвам се (за да си почина); 2) умирам (за животно); übertr sich nach der Decke strecken простирам се според чергата си.
  * * *
  tr 1. протягам; опъвам; разтягам; удължавам; diе Hand nach etw = протягам ръка за нщ; 2. повалям, убивам; e-n zu Boden = повалям нкг на земята; die Walfen = слагам оръжие, предавам се; 3. die Suppe = разредявам супата.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > strecken

 • 19 umschauen

  r оглеждам се, обръщам се да видя; sich nach e-m Zimmer = schauen търся стая;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > umschauen

 • 20 umsehen

  * r 1. оглеждам се, озъртам се; обръщам се да видя; 2. sich nach etw = търся нщ (жилище, работа и пр);

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > umsehen

См. также в других словарях:

 • Ein Mann will nach oben — Seriendaten Deutscher Titel Ein Mann will nach oben …   Deutsch Wikipedia

 • arbeiten — ạr·bei·ten; arbeitete, hat gearbeitet; [Vi] 1 eine körperliche oder geistige Tätigkeit verrichten <körperlich, geistig arbeiten; gewissenhaft, fleißig arbeiten> 2 eine Tätigkeit als Beruf ausüben <halbtags, ganztags arbeiten>: bei… …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

 • arbeiten — funktionieren; buckeln (umgangssprachlich); sich abrackern (umgangssprachlich); wirken; schaffen (umgangssprachlich); schinden; rödeln (umgangssprachlich); …   Universal-Lexikon

 • nach — zu; hinter; hinten; nachdem; dahinter; nachher; je nach; gemäß; laut; in Anlehnung an; zufolge; qua; getreu; im …   Universal-Lexikon

 • Nach dem großen Kriege — ist ein kleiner historischer Roman[1] von Wilhelm Raabe, der vom August 1860[2] bis zum März 1861 entstand[3] und noch 1861 bei E. Schotte in Berlin erschien. Raabe, der den Text ein Idyll[4] nannte, hat 1902 Nachauflagen erlebt.[5] Fritz… …   Deutsch Wikipedia

 • Oben — Oben, ein Nebenwort des Ortes, der Höhe nach, mehr von der Oberfläche der Erde, oder von ihrem Mittelpuncte entfernet, im Gegensatze des unten und nieden, ingleichen auf der Oberfläche, d.i. der von dem Mittelpuncte der Erde am weitesten… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • Großer Sprung nach vorn — Propagandaplakat für den „Großen Sprung nach vorn“ Großer Sprung nach vorn (chinesisch 大躍進 / 大跃进 dà yuè jìn) war der Name für eine von 1958 bis 1961 laufende Kampagne bestehend aus mehreren einzelnen Initiativen, die den… …   Deutsch Wikipedia

 • Die Arbeiten des Herkules — (Originaltitel The Labours of Hercules) ist eine Kurzgeschichtensammlung von Agatha Christie. Sie erschien zuerst 1947 in den USA bei Dodd, Mead and Company [1] [2] und im Vereinigten Königreich im September desselben Jahres im Collins Crime Club …   Deutsch Wikipedia

 • Evangelium nach Johannes — Neues Testament Evangelien Matthäus Markus Lukas Johannes Apostelgeschichte Paulusbriefe Römer 1. Korinther …   Deutsch Wikipedia

 • Westdeutsche Sprache nach 1945 — Bundesdeutsches Hochdeutsch (auch kurz Bundesdeutsch), Binnendeutsch, BRD Deutsch, deutsch(ländisch)es Deutsch, Deutschländisch oder bisweilen Deutschlanddeutsch und in Bezug auf die Zeit vor 1945 auch Reichsdeutsch genannt (vgl. Ammon 1995:… …   Deutsch Wikipedia

 • Westdeutsche Sprache nach 1948 — Bundesdeutsches Hochdeutsch (auch kurz Bundesdeutsch), Binnendeutsch, BRD Deutsch, deutsch(ländisch)es Deutsch, Deutschländisch oder bisweilen Deutschlanddeutsch und in Bezug auf die Zeit vor 1945 auch Reichsdeutsch genannt (vgl. Ammon 1995:… …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»