Перевод: с испанского на болгарский

si+lo+haces+con+cuidado+te+ahorrarás+tener+que+repetirlo

 • 1 tener

  1. tr 1) хващам, държа в ръце; 2) имам, притежавам; 3) със съществително, означаващо време: а) продължавам определено време: tener días продължавам с дни; б) на определена възраст съм; tengo treinta años на тридесет години съм; 4) имам, съдържам; 5) издържам, поддържам; tengo mucha familia имам, издържам голямо семейство; 6) владея, разполагам, упражнявам власт; 7) държа на, изпълнявам, спазвам; 8) имам гости, приемам вкъщи; 9) преживявам по определен начин (с пряко допълнение за време); tuve un día malo имах лош ден; 10): tener + същ. име правя или изпитвам това, което означава съществителното; tener cuidado внимавам; tener miedo страхувам се; 11): tener + que + inf трябва да + значението на глагола в инфинитив; 12) имам, зает съм с нещо; 13) (por) считам, смятам; 14) (en) оценявам, държа на нещо; tener en menos прен. презирам, отвращавам се; tener en mucho прен. уважавам; tener en poco пренебрегвам; 15) във форма на учтивост; tener el honor имам честта; tener a bien благоволявам; no tener uno todas consigo прен., разг. имам опасения, боя се; tener en la uña зная на пръсти; tener para sí убеждавам се, съставям си мнение; tener presente una cosa помня, имам предвид нещо; no tener sobre qué caerse muerto прен., разг. намирам се в крайна нужда, бедност; no tengo nada que ver (con alguien o con algo) прен., разг. нямам нищо общо (с някого или нещо); 2. intr богат, състоятелен съм; 3. prnl 1) стоя, държа се, крепя се; 2) държа се, не отстъпвам; 3) държа се, хващам се за някого ( нещо).

  Diccionario español-búlgaro > tener

 • 2 cuidado,

  a 1. adj грижещ се, загрижен; 2. m 1) грижа, внимание; 2) грижа, опасение, загриженост, безпокойствие; cuidado,s intensivos мед. интензивно отделение; Ўcuidado,! внимание!; de cuidado, опасен; estar uno de cuidado, разг. тежко болен съм; salir de (su) cuidado, una mujer прен. раждам; sin cuidado, спокоен, безпроблемен; Ўno tenga cuidado,! бъдете спокоен!; correr una cosa al cuidado, de uno натоварен съм с нещо, отговарям за него.

  Diccionario español-búlgaro > cuidado,

 • 3 abstenerse

  prnl (tener) 1) въздържам се (от алкохол, тютюн, гласуване); 2) лишавам се.

  Diccionario español-búlgaro > abstenerse

 • 4 acentuado,

  a adj 1) ударен; vocal acentuado,a ударена сричка; 2) подчертан, рязък; tener facciones muy acentuado,as имам резки черти на лицето; 3) прен. преувеличен.

  Diccionario español-búlgaro > acentuado,

 • 5 agalla

  f 1) израстък върху дъб, причинен от насекоми; 2) pl хриле; 3) pl анат. сливици; 4) Амер. алчност, стремеж, жажда; 5) бот. агая, вид храст в Куба, от който се получава боя; tener agallas прен., разг. решителен съм.

  Diccionario español-búlgaro > agalla

 • 6 agarradera

  f 1) дръжка; 2) pl прен., разг. чужда услуга или чуждо влияние за постигане на целите; tener buenas agarraderas прен., разг. имам добри връзки.

  Diccionario español-búlgaro > agarradera

 • 7 aldaba

  f 1) чукче или халка (железни, за хлопане на външна врата); 2) стенна желязна халка (за връзване на кон); 3) ключалка, мандало, резе (на врата); tener (agarrarse a) buenas aldabas прен., разг. имам влиятелни връзки.

  Diccionario español-búlgaro > aldaba

 • 8 andar1

  1. intr 1) вървя; 2) движа се; 3) работя, функционирам; 4) прен. има; 5) прен. разбирам от нещо, вещ съм; 6) с предл. con, sin + същ. имам или не това, което изразява съществителното; andar1 con cuidado внимавам; 7) с предл. a + същ. pl раздавам (получавам) това, което означава съществителното (обикн. шамари, ритници и др.); 8) разг. отивам; 9) съм, намирам се; 10) прен. намирам се в дадено състояние; andar1 ocupado зает съм; andar1 bueno чувствам се добре; andar1 malo болен съм; andar1 con fiebre втриса ме; 11) минавам (за времето); 12) с gerundio означава действие; andar1 corriendo бягам; andar1 cazando ходя на лов; 2. tr изминавам, обикалям; 3. prnl 1) с предл. a + inf занимавам се с, отдавам се на, започвам да + значението на гл. в inf; 2) с предл. con, en използвам; andarse con bromas шегувам се; 4. interj Ўanda! 1) разг. я виж ти! брей! (радост, изненада и др.); 2) за окуражаване, молба и настояване да се направи нещо: ЎAnda, acompбсame! - Хайде, придружи ме! andar1 derecho разг. държа се, както трябва; andar1se por las ramas прен. заобикалям, усуквам, увъртам; не отивам директно към главното, основното; todo se andarà разг. ще му дойде времето ( за извършване или последване на нещо).

  Diccionario español-búlgaro > andar1

 • 9 apelación

  f юр. обжалване, апелация; no haber (no tener) apelación прен., разг. няма изход, няма лек; sin apelación безапелационно.

  Diccionario español-búlgaro > apelación

 • 10 aprecio

  m 1) оценка; 2) уважение; ценене, признание; tener a uno en gran aprecio високо ценя някого; sentir por alguien aprecio изпитвам уважение към някого; gozar de aprecio ползвам се с уважение; no hacer aprecio Амер. не обръщам внимание.

  Diccionario español-búlgaro > aprecio

 • 11 arte

  m (f pl) 1) изкуство; artes plàsticas изобразително изкуство; bellas artes изящни изкуства; séptimo arte кинематография; 2) умение, сръчност, майсторство; 3) изкуство, начин да се прави нещо; 4) хитрост, уловка; 5) риболовна мрежа; no ser (no tener) ni arte ni parte en algo прен. нямам нищо общо с това; por arte del diablo прен. дяволска работа; malas artes недостойни средства за постигане на целта; de mal arte в лошо състояние.

  Diccionario español-búlgaro > arte

 • 12 atadero

  m 1) въже; 2) кука, място за връзване (на коневръз); no tener atadero прен., разг. безразборно.

  Diccionario español-búlgaro > atadero

 • 13 atenerse

  (tener) prnl (с предл. а) 1) придържам се към; 2) държа се за някого ( нещо).

  Diccionario español-búlgaro > atenerse

 • 14 ausencia

  f отсъствие, раздяла; липса; brillar alguien (algo) por su ausencia разг. не се намирам на очакваното място; buenas (malas) ausencias похвали (упреци) за отсъстващ или добри (лоши) новини за него (с гл. tener, hacer, merecer).

  Diccionario español-búlgaro > ausencia

 • 15 banca

  f 1) дървено столче (без облегало); 2) вж. banco; 3) сергия; 4) Амер. дървена пейка; 5) икон. банково дело; 6) прен. банкова институция; 7) Арж., Пар., Ур. депутатско място в парламент; tener banca прен. Арж., Пар. влиятелен съм.

  Diccionario español-búlgaro > banca

 • 16 barro1

  m 1) кал, глина; 2) глинен съд; 3) прен. дреболия; barro1 blanco грънчарска глина; barro1 de horno глина за пещ; tener barro1 a mano прен., разг. разполагам с много пари, средства.

  Diccionario español-búlgaro > barro1

 • 17 bemol

  m муз. бемол; tener bemoles прен., разг. труден съм, заплетен.

  Diccionario español-búlgaro > bemol

 • 18 blanca1

  f 1) сврака; 2) стара монета; 3) кокаин; estar uno sin blanca1, no tener blanca1 разг. без пари съм, нямам пукната пара.

  Diccionario español-búlgaro > blanca1

 • 19 bolo1

  m 1) кегла; 2) pl кегелбан, игра на кегли; 3) арх. шпиндел (витлова стълба); 4) прен., разг. глупак, невежа; 5) фарм. голямо хапче; 6) гостуващ актьор; 7) pl турне на театрална група с цел икономическа изгода; tener uno bien puestos los bolo1s прен., разг. много добре съм си направил сметката.

  Diccionario español-búlgaro > bolo1

 • 20 bolsa

  f 1) чувал; 2) кесия, портмоне; 3) торбичка; 4) прен. състояние, богатство, пари; 5) гънка (на дреха); 6) мед. абцес, гнойна торбичка; 7) златна жила; 8) pl торбичка на тестикулите; 9) борса; bolsa de comercio икон. стокова борса; bolsa de divisas икон. валутна борса; bolsa de valores икон. борса на ценни книжа, фондова борса; bolsa de trabajo трудова борса; bolsa de la compra пазарска чанта; tener algo como en la bolsa разг. в кърпа ми е вързано.

  Diccionario español-búlgaro > bolsa


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.