Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

sevinç

 • 1 ликование

  büyük sevinç
  * * *
  с
  büyük sevinç; bayram etme

  вы́звать ликова́ние в ряда́х кого-л.saflarında büyük bir sevinç yaratmak

  Русско-турецкий словарь > ликование

 • 2 ликовать

  bayram etmek
  * * *
  büyük sevinç duymak; bayram etmek

  наро́д ликова́л — halk taşkın sevinç tezahüratları yapıyordu

  Русско-турецкий словарь > ликовать

 • 3 радостный

  врз
  sevinçli, sevinç verici, sevindirici

  ра́достное лицо́ — sevinçli yüz

  ра́достное изве́стие — sevinçli haber, müjde

  ра́достные кри́ки ребя́т — çocukların sevinç bağırtıları

  с ра́достным лицо́м — yüzü gülerek

  Русско-турецкий словарь > радостный

 • 4 радость

  ж
  sevinç (-ci)

  ра́дость жи́зни — yaşama sevinci

  ра́дость тво́рческого труда́ — yaratıcı emeğin verdiği sevinç

  в дни ра́дости и го́ря — iyi ve kötü günlerinde

  быть вне себя́ от ра́дости — sevincinden kabına sağmamak

  ••

  с ра́достью — seve seve

  с како́й ра́дости мне соглаша́ться? — ne diye razı olacakmışım?

  Русско-турецкий словарь > радость

 • 5 безумный

  delice,
  çılgınca; çılgın,
  müthiş
  * * *
  1) тж. → сущ., м deli

  он бежал как безу́мный — deliler gibi koşuyordu

  2) ( безрассудный) delice, çılgınca

  безу́мная го́нка вооруже́ний — çılgınca silahlanma yarışı

  стро́ить безу́мные пла́ны — delice planlar kurmak

  3) разг. çılgın; müthiş

  безу́мная ра́дость — çılgın bir sevinç

  безу́мная уста́лость — müthiş yorgunluk

  Русско-турецкий словарь > безумный

 • 6 бурный

  fırtınalı; şiddetli,
  taşkın; coşkun
  * * *

  бу́рная пого́да — fırtınalı hava

  бу́рное мо́ре — çalkantılı deniz

  бу́рная ре́чка — deli / azgın dere

  бу́рная жизнь — fırtınalı hayat

  в тот бу́рный перио́д — o fırtınalı / çalkantılı dönemde

  3) перен. şiddetli; taşkın

  бу́рные стра́сти — şiddetli ihtiraslar

  бу́рная ра́дость — taşkın bir sevinç

  бу́рные аплодисме́нты — şiddetli alkışlar

  4) coşkun, pek hızlı

  бу́рный подъём освободи́тельного движе́ния — kurtuluş hareketinin coşkun bir yükseliş göstermesi

  Русско-турецкий словарь > бурный

 • 7 восклицать

  haykırmak
  * * *
  несов.; сов. - воскли́кнуть

  ра́достно воскликнуть — sevinç çığlığı atmak

  Русско-турецкий словарь > восклицать

 • 8 горесть

  acı
  * * *
  ж

  он пережи́л мно́го го́рестей — çok acı görmüştü

  ра́дости и го́рести — sevinç ve acılar

  дели́ть ра́дости и го́рести — acısını sevincini paylaşmak, üzüntüsüne sevincine ortak olmak

  Русско-турецкий словарь > горесть

 • 9 доставлять

  ulaştırmak,
  teslim etmek,
  dağıtmak
  * * *
  несов.; сов. - доста́вить
  1) ulaştırmak; teslim etmek; dağıtmak

  доставля́ть пи́сьма и газе́ты — mektup ve gazete dağıtmak

  он доста́вил вам письмо́? — mektubu size teslim etti mi?

  доставля́ть гру́зы морски́м путём — yükleri deniz yoluyla ulaştırmak

  тебя́ доста́вят туда́ на маши́не — seni oraya arabayla götürecekler

  доставля́ть ра́дость и весе́лье — sevinç ve neşe vermek

  доставля́ть огорче́ние — üzüntü vermek

  доставля́ть беспоко́йство кому-л.birini tedirgin etmek

  фильм доста́вил нам большо́е удово́льствие — film bize büyük bir zevk verdi

  Русско-турецкий словарь > доставлять

 • 10 ликующий

  Русско-турецкий словарь > ликующий

 • 11 лишать

  несов.; сов. - лиши́ть
  yoksun / mahrum bırakmak, mahrum etmek; elinden almak; etmek; ıskat etmek

  лиша́ть кого-л. насле́дства — mirastan ıskat etmek

  лиши́ть кого-л. свобо́ды — hapsetmek

  лиши́ть кого-л. стипе́ндии — birinin bursunu kesmek

  лиши́ть кого-л. зва́ния — воен. birinin rütbesini almak

  лиши́ть кого-л. избира́тельных прав — birinin oy hakkını kaldırmak

  его́ лиши́ли э́того пра́ва — bu hak onun elinden alındı

  его́ лиши́ли рабо́ты — onu işinden ettiler

  э́то лиши́ло её сна и поко́я — bu onun uykusunu rahatını kaçırdı

  лишённый ра́дости и сча́стья — sevinç ve mutluluktan yoksun

  он лишён воображе́ния — onun hayal gücü pek kıt

  э́та фра́за лишена́ вся́кого смы́сла — bu cümlenin hiç bir anlamı yoktur

  ••

  лиши́ть кого-л. жи́зни — birinin canını almak

  лиша́ть себя́ жи́зни — canına kıymak; kendini öldürmek

  Русско-турецкий словарь > лишать

 • 12 нахлынуть

  сов.
  1) üşüşmek; tehacüm etmek

  на пло́щадь нахлы́нул наро́д — halk meydana üşüştü

  нахлы́нувшие в го́род тури́сты — şehre akın edip gelen turistler

  2) kaplamak тж. перен.

  на неё нахлы́нуло ра́достное чу́вство — onu bir sevinç duygusu kapladı

  Русско-турецкий словарь > нахлынуть

 • 13 охватывать

  несов.; сов. - охвати́ть

  охвати́ть рука́ми поду́шку — yastığı kollarıyla sarmak

  2) воен. (kanadını) kuşatmak
  3) врз sarmak; kaplamak

  пла́мя охвати́ло зда́ние — alevler yapıyı sardı

  се́рдце её охвати́ла ра́дость — yüreğini sevinç kapladı

  его́ охвати́л страх — içinin korku kapladı, onu bir korkudur aldı

  движе́ние охвати́ло широ́кие наро́дные ма́ссы — hareket geniş halk kitlelerine yayıldı

  забасто́вка охвати́ла не́сколько отрасле́й промы́шленности — grev, birkaç sanayi dalını kapladı

  5) тк. несов. içine almak, kapsamak

  э́тот пери́од охва́тывает сле́дующие го́ды — bu dönem şu yılları kapsar

  охвати́ть всех соцсоревнова́нием — herkesin sosyalist yarışmaya katılmasını sağlamak

  Русско-турецкий словарь > охватывать

 • 14 полный

  1) dolu тж. перен.

  по́лный стака́н — dolu bardak

  по́лный стака́н молока́ — bardak dolusu süt

  зал по́лон — salon doludur

  он по́лон ра́дости — sevinç doludur

  глаза́, по́лные любви́ — sevgi dolu gözler

  газе́ты бы́ли полны́ сообще́ниями о... — gazeteler... ilgili haberlerle dolup taşıyordu

  2) tam; mutlak; eksiksiz

  по́лная побе́да — tam zafer

  по́лная противополо́жность чему-л. — bir şeyin tam karşıtı / zıddı

  по́лная перестро́йка обще́ственных отноше́ний — toplumsal ilişkilerin baştan aşağı yeniden kurulması

  по́лная механиза́ция произво́дства — üretimin bütünüyle makineleştirilmesi

  по́лное собра́ние сочине́ний — toplu eserler, külliyat

  по́лный соста́в кома́нды — спорт. takımın tam kadrosu

  по́лная за́нятость — эк. tam istihdam

  по́лное затме́ние со́лнца — tam gün tutulması

  по́лный текст заявле́ния — demecin / bildirinin tam metni

  3) tombul, şişmanca; toplu, dolgun

  по́лная же́нщина — tombul / şişmanca bir kadın

  по́лные гу́бы — dolgun dudaklar

  ••

  по́лная вода́ — kabarık deniz

  по́лная луна́ — ayın on dördü, dolunay

  по́лная тишина́ — derin / tam sessizlik

  в по́лном смы́сле э́того сло́ва — kelimenin tam anlamıyla

  по́лный вперёд! — мор. tam yol!

  жить по́лной жи́знью — yoğun bir hayat yaşamak

  Русско-турецкий словарь > полный

 • 15 радостно

  sevinçli sevinçli, sevine sevine

  у него́ ра́достно заблесте́ли глаза́ — gözleri sevinçle parladı

  ••

  ра́достно, что... — sevinç verici olan,...

  Русско-турецкий словарь > радостно

 • 16 слеза

  ж
  yaş, göz yaşı

  слёзы ра́дости — sevinç (göz) yaşları

  глаза́, кра́сные от слез — ağlamaktan kızarmış gözler

  в глаза́х у неё стоя́ли слёзы — gözleri yaşlıydı

  они расста́лись без слёз — ağlamadan ayrıldılar

  со слеза́ми на глаза́х — gözü yaşlı olarak

  у неё на глаза́х показа́лись слёзы — gözleri sulandı, gözleri doldu ( от нахлынувших чувств)

  смея́ться до слёз — gözlerinden yaş gelerek gülmek

  слеза́ми го́рю не помо́жешь — погов. ağlamak akçe etmez

  Русско-турецкий словарь > слеза

 • 17 слышаться

  несов.; сов. - послы́шаться
  duyulmak, işitilmek, sesi gelmek

  слы́шались вы́стрелы — silah sesleri geliyordu

  послы́шались пе́рвые проте́сты — ilk protestolar işitilmeye başladı

  мне до сих пор слы́шится её го́лос — sesi halâ kulağımda

  ему́ до́лго слы́шались э́ти кри́ки — bu çığlıkları uzun zaman duyar gibi oluyordu

  в её слова́х слы́шалась ра́дость — sözlerinde sevinç duyuluyordu

  Русско-турецкий словарь > слышаться

 • 18 уступать

  terk etmek,
  bırakmak; boyun eğmek
  * * *
  несов.; сов. - уступи́ть
  1) bırakmak; terketmek

  уступа́ть доро́гу кому-л.birine yol vermek

  уступа́ть ме́сто кому-л.yerini birine bırakmak

  он уступи́л дом бра́ту — evini kardeşine bıraktı

  ра́дость уступи́ла ме́сто печа́ли — sevinç yerini kedere bıraktı

  он никому́ не уступи́л своего́ чемпио́нского зва́ния — şampiyonluk unvanını kimseye kaptırmadı

  уступа́ть си́ле — zora boyun eğmek

  уступи́ть тре́бованиям кого-л.birinin taleplerine boyun eğmek

  3) aşağı / geri kalmak

  в э́том отноше́нии он тебе́ не усту́пит — bu bakımdan senden aşağı kalmaz / seni aratmaz

  он уступа́ет тебе́ в си́ле — seninki kadar güçlü değildir

  4) разг. bırakmak; ikram etmek

  он уступи́л кни́гу за пять рубле́й — kitabı beş rubleye bıraktı

  Русско-турецкий словарь > уступать

См. также в других словарях:

 • sevincək — z. Sevinə sevinə, sevinərək, çox şad, fərəh içərisində. Sevincək daxil olmaq. Sevincək getmək. – Hamı sevincək ayağa qalxır. Ü. H.. Lətiflə Həsən . . sevincək əl ələ verdilər və sağ tərəfdəki mərmər pilləkənlərlə yuxarı, ikinci mərtəbəyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • sevinç — is., ci İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku Yaşama sevinci her şeyin yerini tutar. R. H. Karay Birleşik Sözler yaşama sevinci Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller sevinç yaşları (veya gözyaşları) dökmek sevinci kursağında… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • sevinc — is. Fərəh, şadlıq; sevinmə (kədər əksi). Hər şeydə fərəh, sevinc, təravət; Artıq oyanıb gülür təbiət. A. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Sevinç Erbulak — (born October 20, 1975 in Istanbul) is a Turkish actress, who acted in Kiralık Konak, Aşk ı Memnû and Derya Gülü. The daughter of Altan Erbulak and Füsun Erbulak, she is currently married to Dalin Midyat.FilmographyFilms* Beş Vakit (Times and… …   Wikipedia

 • Sevinç Dalgıç — Fiche d’identité Nom complet Sevinç Dalgıç …   Wikipédia en Français

 • sevinç yaşları (veya gözyaşları) dökmek — sevinçten ağlamak Şu mendilini burnuna tutmuş, sevinç yaşları döken hanım herhâlde gelinin anası olacaktı. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • sevinc — (Basarkeçər) kotanın qolunu boyunduruğa calayan ağac hissə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • Dursun Sevinç — Personal information Nationality Turkish Born March 16, 1972 (1972 03 16) (age 39) Ankara, Turkey Sport Country Turkey …   Wikipedia

 • Mümtaz Sevinç — (born 9 February 1952 in Elazig, Turkey) is a Turkish actor who has taken part in theater acting as well as many roles in TV s and Movies. He has graduated from Hacettepe University Faculty of Engineering Physics Department and in 1978 began… …   Wikipedia

 • Ayberk Sevinç — (born July 19, 1988 in Zonguldak) is a Turkish volleyball player. He is 191 cm and plays as libero. He plays for Fenerbahçe Men s Volleyball Team since 2004 and wear 4 number. He played 48 times for national team. He also played for… …   Wikipedia

 • dili tutulmak — sevinç, korku, şaşkınlık vb. sebeplerle birdenbire söz söyleyemez olmak Bütün otobüs halkının dili tutulmuş gibiydi. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»