Перевод: с русского на персидский

set about

 • 1 баловаться (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) مخالفت نکردن، مخالف نبودن، رها ساختن، افراط کردن (دراستعمال مشروبات و غیره)، زیاده روی کردن، شوخی کردن، دل کسی را بدست آوردن، نرنجاندن
  ............................................................
  (vt.) رنگ پاشیدن، نم زدن، (کم کم) تر کردن، درآب شلپ شلپ کردن، سرسری کار کردن، به طور تفریحی کاری را کردن

  Русско-персидский словарь > баловаться (I) (нсв)

 • 2 бегать (I) (нсв)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  ............................................................
  3. shun
  (vt.) دوری و اجتناب، پرهیز کردن، اجتناب کردن از، گریختن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) حرکت تند و سریع، حرکت از روی دست پاچگی، مسابقه کوتاه، سراسیمگی، بسرعت حرکت دادن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) چشمک زدن (بویژه در مورد ستارگان)، برق زدن یاتکان تکان خوردن، چشمک، بارقه، تلاء لو
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تعقیب کردن، دنبال کردن، شکار کردن، وادار به فرار کردن، راندن و اخراج کردن (باaway و out و off)، تعقیب، مسابقه، شکار

  Русско-персидский словарь > бегать (I) (нсв)

 • 3 беготня

  ............................................................
  (v.) شلوغی، هایهو، جنبش، تقلا، کوشش، شلوغ کردن، تقلا یا کشمکش کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > беготня

 • 4 болтаться (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & vi.) آویزان بودن، آویزان کردن، آویختن، آویزان
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > болтаться (I) (нсв)

 • 5 браться (I) > взяться (I)

  ............................................................
  1. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) اسباب، لوازم کار، طناب و قرقره، گلاویز شدن با، نگاه داشتن، از عهده برآمدن، دارای اسباب و لوازم کردن، بعهده گرفتن، افسار کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) درست کردن، مرتب کردن، متوجه ساختن، قراول رفتن، دستور دادن، اداره کردن، نظارت کردن، خطاب کردن، عنوان نوشتن، مخاطب ساختن، سخن گفتن
  (n.) عنوان، نام و نشان، سرنامه، نشانی، آدرس، خطاب، خطابه، نطق، عریضیه، طرزخطاب، برخورد، مهارت، حمل، ارسال، نشانی دادن
  ............................................................
  (past: undertook ; past participle: undertaken
  (vt. & vi.) تعهد کردن، متعهد شدن، عهده دار شدن، بعهده گرفتن، قول دادن، متقبل شدن، تقبل کردن
  ............................................................
  8. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن

  Русско-персидский словарь > браться (I) > взяться (I)

 • 6 бросать (I) > бросить (II)

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  3. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  4. cast
  (past: cast ; past participle: cast
  (v.) درقالب قرار دادن، به شکل درآوردن، انداختن، طرح کردن، معین کردن (رل بازیگر)، پخش کردن (رل میان بازیگران)، پراکندن، ریختن به طور اسم صدر)، مهره ریزی، طاس اندازی، قالب، طرح، گچ گیری، افکندن
  ............................................................
  ............................................................
  6. bump
  (adv. & vt. & vi. & n.) دست انداز جاده، ضربت، ضربت حاصله در اثر تکان سخت، برآمدگی، تکان سخت (در هواپیماو غیره)، تکان ناگهانی، ضربت (توام با تکان) زدن
  ............................................................
  7. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  8. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  12. leave
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (v.) ترک گفتن، واگذار کردن، تسلیم شدن، رها کردن، تبعید کردن، واگذاری، رها سازی، بی خیالی
  ............................................................
  14. desert
  (adj. & n.) بیابان، دشت، صحرا، شایستگی، استحقاق، سزاواری
  (vt. & vi.) ول کردن، ترک کردن، گریختن
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бросать (I) > бросить (II)

 • 7 бултыхаться (I) > бултыхнуться (I)

  ............................................................
  1. plop
  (vt. & vi. & n.) تلپ، صدای چیز پهنی که بر روی آب بیفتد، تلپی، باصدای تلپ، تلپی افتادن
  ............................................................
  2. flop
  (vt. & vi. & n.) صدای تلپ، صدای چلپ، باصدای تلپ افتادن، شکست خوردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бултыхаться (I) > бултыхнуться (I)

 • 8 валандаться (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & vi.) درنگ کردن، تاخیر کردن، دیر پائیدن، پا بپاور کردن، معطل کردن، با تنبلی حرکت کردن
  (n.) کسی که در رفتن تعلل کند، پرسه زن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > валандаться (I) (нсв)

 • 9 валять (I) > свалять (I), вывалять (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. full
  (adv. & adj. & vt. & n.) انباشته، تمام، پر، لبریز، کامل (مثل ماه)، بالغ، رسیده، پری، سیری، پر کردن، پرشدن، (در بازی پوکر) فول، آکنده، مملو، کامل

  Русско-персидский словарь > валять (I) > свалять (I), вывалять (I)

 • 10 валяться (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) غلتیدن، در گل و لای غوطه خوردن
  ............................................................
  (vi.) پهن نشستن، گشاد نشستن، هرزه روئیدن، بی پروا دراز کشیدن یا نشستن، به طور غیرمنظم پخش شدن، پراکندگی
  ............................................................
  4. lie
  (past: lay ; past participle: lain
  (vt. & vi. & n.) دروغ گفتن، سخن نادرست گفتن، دروغ، کذب
  (vt. & vi.) دراز کشیدن، استراحت کردن (با down)، خوابیدن، افتادن، ماندن، واقع شدن، قرار گرفتن، موقتا ماندن، وضع، موقعیت، چگونگی
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > валяться (I) (нсв)

 • 11 вертеться (II) (нсв)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. turn
  (vt. & n.) نوبت، چرخش، گردش (بدور محور یامرکزی)، چرخ، گشت ماشین تراش، پیچ خوردگی، قرقره، استعداد، میل، تمایل، تغییر جهت، تاه زدن، برگرداندن، پیچاندن، گشتن، چرخیدن، گرداندن، وارونه کردن، تبدیل کردن، تغییر دادن، دگرگون ساختن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) چرخیدن، گردیدن، گردش کردن، سیر کردن، دور زدن، تغییر کردن
  ............................................................
  4. spin
  (past: spun, span ; past participle: spun
  (vt. & vi. & n.) فرفره، چرخش (بدور خود)، (دور خود) چرخیدن، ریسیدن، رشتن، تنیدن، به درازا کشاندن، چرخاندن
  ............................................................
  (vt. & n.) چپر، خارپشته، پرچین، حصار، راه بند، مانع، پرچین ساختن، خاربست درست کردن، احاطه کردن، طفره زدن، از زیر (چیزی) در رفتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вертеться (II) (нсв)

 • 12 возиться (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  2. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  6. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................
  7. romp
  (vt. & n.) با جیغ و داد بازی کردن، سر و صدا
  ............................................................
  (v.) مشغول، دست به کار، شلوغ، مشغول کردن، اشغال
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) دردسر دادن، زحمت دادن، مخل آسایش شدن، نگران شدن، جوش زدن و خودخوری کردن، رنجش، پریشانی، مایه زحمت
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возиться (II) (нсв)

 • 13 вокруг

  ............................................................
  (adv. & adj. & vt. & n.) گرد، بی خرده، نوبت، گرد کردن، بی خرده کردن، گرد (gerd) کردن، کامل کردن، تکمیل کردن، دور زدن، مدور، گردی، منحنی، دایره وار، عدد صحیح، مبلغ زیاد
  ............................................................
  (adv.) گرداگرد، دور، پیرامون، دراطراف، درحوالی، در هر سو، در نزدیکی
  ............................................................
  (adv.) درباره، گرداگرد، پیرامون، دور تا دور، در اطراف، نزدیک، قریب، در حدود، در باب، راجع به، در شرف، در صدد، با، نزد، در، بهر سو، تقریبا، بالاتر، (نظ.) فرمان عقب گرد

  Русско-персидский словарь > вокруг

 • 14 вызывать (I) > вызвать (I)

  ............................................................
  1. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی
  ............................................................
  2. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  (v.) فراخوانی، احضار، فرا خواستن، فراخواندن، احضار قانونی کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) به مبارزه طلبیدن، رقابت کردن، سرپیچی کردن، سرتافتن، متهم کردن، طلب حق، گردن کشی، دعوت بجنگ
  ............................................................
  (adj. & vt.) بیدرنگ، سریع کردن، به فعالیت واداشتن، برانگیختن، سریع، عاجل، آماده، چالاک، سوفلوری کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سبب، علت، موجب، انگیزه، هدف، (حق.) مرافعه، موضوع منازع فیه، نهضت، جنبش، سبب شدن، واداشتن، ایجاد کردن (غالبا بامصدر)
  ............................................................
  سبب وقوع امری شدن
  ............................................................
  (vt.) بیدار کردن، برانگیختن، تحریک کردن
  ............................................................
  (vt.) احضار کردن، فراخواندن، برگرداندن، بیرون کشیدن

  Русско-персидский словарь > вызывать (I) > вызвать (I)

 • 15 выпроваживать (I) > выпроводить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выпроваживать (I) > выпроводить (II)

 • 16 до II

  ............................................................
  1. to
  بسوی، سوی، بطرف، روبطرف، پیش، نزد، تا نسبت به، در، دربرابر، برحسب، مطابق، بنا بر، علامت مصدر انگلیسی است
  ............................................................
  تاحد، تا، تاحدود، بمیزان
  ............................................................
  [!! down to earth: واقع بین، عملی، حقیقی، واقعی، اهل عمل]
  ............................................................
  ............................................................
  5. till
  ( prep. & conj.) تا، تا این که، تاآنکه، تا وقتی که
  (vt. & vi. & n.) کشت کردن، زراعت کردن، زمین را کاشتن، دخل پول، کشو، دخل دکان، قلک، یخرفت
  ............................................................
  (conj.) تا، تا این که، وقتی که، تا وقتی که
  ............................................................
  (conj. & adv.) پیش از، قبل از، پیش، جلو، پیش روی، درحضور، قبل، پیشتر، پیش آنکه
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  10. about
  (adv.) درباره، گرداگرد، پیرامون، دور تا دور، در اطراف، نزدیک، قریب، در حدود، در باب، راجع به، در شرف، در صدد، با، نزد، در، بهر سو، تقریبا، بالاتر، (نظ.) فرمان عقب گرد
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  13. so far
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > до II

 • 17 дурить (II) (нсв)

  فعل fool about

  Русско-персидский словарь > дурить (II) (нсв)

 • 18 егозить (II) (нсв)

  ............................................................
  (vi. & n.) بی آرامی، بی قراری، بخودپیچی، لول خوری، بی قرار بودن، ناراحت بودن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > егозить (II) (нсв)

 • 19 замешкаться (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & vi.) درنگ کردن، تاخیر کردن، دیر رفتن، مردد بودن، دم آخر را گذراندن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > замешкаться (I) (св)

 • 20 засуетиться (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > засуетиться (II) (св)

См. также в других словарях:

 • set about — (something/doing something) to begin to do or deal with something. Beall has set about the delicate task of getting the companies to work together. After putting up the tent, she set about making a fire. I bought a computer, got a book of… …   New idioms dictionary

 • set about — ► set about 1) start doing something with vigour or determination. 2) Brit. informal attack. Main Entry: ↑set …   English terms dictionary

 • set about — index assume (undertake), endeavor, occupy (engage), undertake Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • set about — verb 1. begin to deal with (Freq. 3) approach a task go about a difficult problem approach a new project • Syn: ↑go about, ↑approach • Derivationally related forms: ↑ …   Useful english dictionary

 • set about — phrasal verb [transitive] Word forms set about : present tense I/you/we/they set about he/she/it sets about present participle setting about past tense set about past participle set about set about something to begin doing something, especially… …   English dictionary

 • set about — v. 1) (E) ( to begin ) he set about to undo the damage that he had caused 2) (G) ( to begin ) we set about working on the project * * * [ setə baʊt] (E) ( to begin ) he set about to undo the damage that he had caused (G) ( to begin ) we set about …   Combinatory dictionary

 • set about — {v.} To begin; start. * /Benjamin Franklin set about teaming the printer s trade at an early age./ * /After breakfast, Mother set about her household duties./ …   Dictionary of American idioms

 • set about — {v.} To begin; start. * /Benjamin Franklin set about teaming the printer s trade at an early age./ * /After breakfast, Mother set about her household duties./ …   Dictionary of American idioms

 • set about — verb a) To initiate or begin some action. He set about designing his homepage. b) To attack. Two youths set about him …   Wiktionary

 • set\ about — v To begin; start. Benjamin Franklin set about teaming the printer s trade at an early age. After breakfast, Mother set about her household duties …   Словарь американских идиом

 • set about — Mike set about raising $5,000 Syn: begin, start, commence, go about, get to work on, get down to, embark on, tackle, address oneself to, undertake …   Thesaurus of popular words

Книги

Другие книги по запросу «set about» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»