Перевод: с русского на персидский

send out ahead

 • 1 выбрасывать (I) > выбросить (II)

  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  (vt. & n.) دور انداختن، ول کردن، دست کشیدن از، متروک ساختن
  ............................................................
  3. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) محروم کردن، راه ندادن به، بیرون نگاه داشتن از، مانع شدن، مستثنی کردن
  ............................................................
  (v.) هرز دادن، حرام کردن، بیهوده تلف کردن، نیازمند کردن، بی نیرو و قوت کردن، از بین رفتن، باطله، زائد، اتلاف
  ............................................................
  بیرون انداختن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбрасывать (I) > выбросить (II)

 • 2 боевой (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  {fight ـ(past: fought ; past participle: fought
  (vt. & n.) جنگ، نبرد، کارزار، پیکار، زد و خورد، جنگ کردن، نزاع کردن، جنگیدن}
  { fighter: ـ(n.) رزمنده، جنگ کننده، جنگنده، مشت باز}
  ............................................................
  (adj.) آماده بجنگ، جنگجو، دعوایی
  ............................................................
  (adj.) ستیزگر، اهل نزاع و کشمکش، جنگ طلب
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) پرتکاپو، کارمایه ای، جدی، کاری، فعال، دارای انرژی
  ............................................................
  (adj.) با روح، زنده، جالب توجه، سرزنده، از روی نشاط، با سرور و شعف
  ............................................................
  (adj.) مبرم، فوری، ضروری، اصرار کننده
  ............................................................
  (adj.) حیاتی، واجب، وابسته بزندگی، اساسی

  Русско-персидский словарь > боевой (-ая, -ое, -ые)

 • 3 бросать (I) > бросить (II)

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  3. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  4. cast
  (past: cast ; past participle: cast
  (v.) درقالب قرار دادن، به شکل درآوردن، انداختن، طرح کردن، معین کردن (رل بازیگر)، پخش کردن (رل میان بازیگران)، پراکندن، ریختن به طور اسم صدر)، مهره ریزی، طاس اندازی، قالب، طرح، گچ گیری، افکندن
  ............................................................
  ............................................................
  6. bump
  (adv. & vt. & vi. & n.) دست انداز جاده، ضربت، ضربت حاصله در اثر تکان سخت، برآمدگی، تکان سخت (در هواپیماو غیره)، تکان ناگهانی، ضربت (توام با تکان) زدن
  ............................................................
  7. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  8. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  12. leave
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (v.) ترک گفتن، واگذار کردن، تسلیم شدن، رها کردن، تبعید کردن، واگذاری، رها سازی، بی خیالی
  ............................................................
  14. desert
  (adj. & n.) بیابان، دشت، صحرا، شایستگی، استحقاق، سزاواری
  (vt. & vi.) ول کردن، ترک کردن، گریختن
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бросать (I) > бросить (II)

 • 4 водворять (I) > водворить (II)

  ............................................................
  (vt. & vi.) واریز، تسویه، جا دادن، ماندن، مقیم کردن، ساکن کردن، واریز کردن، تصفیه کردن، معین کردن، ته نشین شدن، تصفیه حساب کردن، نشست کردن
  ............................................................
  (instal=)
  (vt.) کار گذاشتن، نصب کردن، منصوب نمودن، گماشتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تاسیس کردن، دایر کردن، بنا نهادن، برپا کردن، ساختن، برقرار کردن، تصدیق کردن، تصفیه کردن، کسی را به مقامی گماردن، شهرت یا مقامی کسب کردن

  Русско-персидский словарь > водворять (I) > водворить (II)

 • 5 впереди

  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj.) پیش، جلو، در امتداد حرکت کسی، رو به جلو، سر به جلو
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > впереди

 • 6 вперёд

  ............................................................
  (adv. & adj. & vt. & vi. & n.) جلو، پیش، ببعد، جلوی، گستاخ، جسور، فرستادن، رساندن، جلو انداختن، (فوتبال) بازی کن ردیف جلو، به جلو، ارسال کردن
  ............................................................
  (adv. & adj.) پیش، جلو، در امتداد حرکت کسی، رو به جلو، سر به جلو
  ............................................................
  3. on
  (adv.) وصل، روشن، برقرار، روی، در روی، بر روی، بر، بالای، در باره، راجع به، در مسیر، عمده، به اعتبار، به، بعلت، بطرف، در بر، برتن، به پیش، به جلو، همواره، بخرج
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  6. on!

  Русско-персидский словарь > вперёд

 • 7 выводить (II) > вывести (I) I

  [ فعل ]
  ............................................................
  (v.) خارج کردن، از اختفا بیرون آوردن، زائیدن
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  (v.) صادر کردن، فرستادن، اعزام کردن، اعزام
  ............................................................
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  7. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  (vi.) وارد شدن، رسیدن، موفق شدن
  ............................................................
  (v.) دریچه، روزنه، نصفه در، روی تخم نشستن (مرغ)، (مج.) اندیشیدن، پختن، ایجاد کردن، تخم گذاشتن، تخم دادن، جوجه بیرون آمدن، جوجه گیری، (مج.) درآمد، نتیجه، خط انداختن، هاشور زدن
  ............................................................
  10. breed
  (past: bred ; past participle: bred
  (vt. & n.) پروردن، بار آوردن، زائیدن، به دنیا آوردن، تولید کردن، تربیت کردن، فرزند، اولاد، اعقاب، جنس، نوع، گونه
  ............................................................
  11. raise
  (vt. & n.) بالا بردن، بالا کشیدن، بار آوردن، رفیع کردن، بر پا کردن، برافراشتن، بیدار کردن، تولید کردن، پروراندن، زیاد کردن، از بین بردن، دفع کردن، ترفیع، اضافه حقوق، ترقی دادن
  ............................................................
  12. put up
  (v.) در ظرف گذاردن، بسته بندی کردن، کنسرو کردن، کنار گذاردن، متحمل شدن، برگزیدن، بیگودی به گیسو زدن، علنی ساختن، طرح کردن، منزل دادن، ساختن، بنا کردن
  ............................................................
  (vt.) برانداختن، بکلی نابود کردن، منهدم کردن، منقرض کردن، دفع آفات کردن

  Русско-персидский словарь > выводить (II) > вывести (I) I

 • 8 вызывать (I) > вызвать (I)

  ............................................................
  1. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی
  ............................................................
  2. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  (v.) فراخوانی، احضار، فرا خواستن، فراخواندن، احضار قانونی کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) به مبارزه طلبیدن، رقابت کردن، سرپیچی کردن، سرتافتن، متهم کردن، طلب حق، گردن کشی، دعوت بجنگ
  ............................................................
  (adj. & vt.) بیدرنگ، سریع کردن، به فعالیت واداشتن، برانگیختن، سریع، عاجل، آماده، چالاک، سوفلوری کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سبب، علت، موجب، انگیزه، هدف، (حق.) مرافعه، موضوع منازع فیه، نهضت، جنبش، سبب شدن، واداشتن، ایجاد کردن (غالبا بامصدر)
  ............................................................
  سبب وقوع امری شدن
  ............................................................
  (vt.) بیدار کردن، برانگیختن، تحریک کردن
  ............................................................
  (vt.) احضار کردن، فراخواندن، برگرداندن، بیرون کشیدن

  Русско-персидский словарь > вызывать (I) > вызвать (I)

 • 9 выпроваживать (I) > выпроводить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выпроваживать (I) > выпроводить (II)

 • 10 вырываться (I) > вырваться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (getaway=)
  آغاز، گریز، فرار، برو، دور شو، گم شو
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  ............................................................
  عبور از مانع، رسوخ مظفرانه، پیشرفت غیرمنتظره (علمی یافنی)
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вырываться (I) > вырваться (I)

 • 11 высылать (I) > выслать (I)

  ............................................................
  1. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) اعزام کردن، اعزام، توزیع امکانات، گسیل، گسیل داشتن، گسیل کردن، اعزام داشتن، روانه کردن، فرستادن، مخابره کردن، ارسال، انجام سریع، کشتن، شتاب، پیغام
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تبعید، جلای وطن، تبعید کردن
  ............................................................
  (v.) تبعید کردن، حمل، اخراج

  Русско-персидский словарь > высылать (I) > выслать (I)

 • 12 вытребовать (I) (св)

  ............................................................
  1. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  (vt.) بدست آوردن، فراهم کردن، گرفتن
  ............................................................
  (v.) فراخوانی، احضار، فرا خواستن، فراخواندن، احضار قانونی کردن
  ............................................................
  4. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن

  Русско-персидский словарь > вытребовать (I) (св)

 • 13 гонять (I) (нсв)

  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > гонять (I) (нсв)

 • 14 действовать (I) > подействовать (I)

  ............................................................
  1. act
  (n.) کنش، فعل، کردار، عمل، کار، حقیقت، امر مسلم، فرمان قانون، تصویب نامه، اعلامیه، (حق.) سند، پیمان، رساله، سرگذشت، پردهء نمایش (مثل پردهء اول)
  (vt. & vi.) کنش کردن، کار کردن، عمل کردن، جان دادن، روح دادن، برانگیختن، رفتار کردن، اثر کردن، بازی کردن، نمایش دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) عمل کردن، به کار انداختن، بهره برداری کردن، به فعالیت واداشتن، گرداندن، اداره کردن، راه انداختن، دایر بودن، عمل جراحی کردن
  ............................................................
  4. go ahead!
  ............................................................
  5. work
  (pl. & vt. & vi. & n.) کار، کار کردن، عملی شدن، شغل، وظیفه، زیست، عمل، عملکرد، نوشتجات، آثار ادبی یا هنری، (درجمع) کارخانه، استحکامات، موثر واقع شدن، عمل کردن
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) تابع، وظیفه، کار کردن، کارکرد، کار، کار ویژه، پیشه، مقام، ماموریت، عمل، ایفاء، عمل کردن، وظیفه داشتن، آئین رسمی
  ............................................................
  7. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) معتبر، صحیح، قوی، سالم، قانونی، درست، دارای اعتبار، موثر
  ............................................................
  10. use
  استفاده، کاربرد، استفاده کردن، به کار بردن
  (vt. & vi.) استعمال کردن، مصرف کردن، به کار انداختن
  (n.) استعمال، مصرف، فایده، سودمندی، تمرین، تکرار، ممارست
  ............................................................
  ............................................................
  12. effect
  (pl. & vt. & n.) اثر، نتیجه، اجرا کردن، معنی، مفهوم، نیت، مفید، کار موثر، عملی کردن، معلول

  Русско-персидский словарь > действовать (I) > подействовать (I)

 • 15 делегировать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) نمایندگی دادن، وکالت دادن، محول کردن به، نماینده

  Русско-персидский словарь > делегировать (I) (нсв и св)

 • 16 досрочно

  ahead of schedule/time

  Русско-персидский словарь > досрочно

 • 17 досрочный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پیشروی، پیشرفت، پیش بردن، جلو بردن، ترقی دادن، ترفیع رتبه دادن، تسریع کردن، اقامه کردن، پیشنهاد کردن، طرح کردن، مساعده دادن، مساعده
  (adj.) از پیش فرستاده شده، قبلا تهیه شده، قبلا تجهیز شده، جلو رفتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > досрочный (-ая, -ое, -ые)

 • 18 досылать (I) > дослать (I)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > досылать (I) > дослать (I)

 • 19 забегать (I) > забежать (I)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  زائده، وازده، آشغال، زهاب، آب زه کشی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پیش دستی کردن بر، پیش جستن بر، پیش افتادن، ممانعت کردن، کمین، کمینگاه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > забегать (I) > забежать (I)

 • 20 загадывать (I) > загадать (I)

  ............................................................
  (past: thought ; past participle: thought
  (vt.) اندیشیدن، فکر کردن، خیال کردن، گمان کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > загадывать (I) > загадать (I)

См. также в других словарях:

 • send off — Synonyms and related words: A, Godspeed, adieu, air express, airfreight, airmail, aloha, alpha, beat back, begin, beginning, blast away, blast off, blast off, bow out, brush off, bundle, bundle off, chase, chase away, chase off, commence,… …   Moby Thesaurus

 • send — I. /sɛnd / (say send) verb (sent, sending) –verb (t) 1. to cause to go; direct or order to go: to send a messenger. 2. to cause to be conveyed or transmitted to a destination: to send a letter. 3. to compel, order, or force to go: to send someone …   Australian-English dictionary

 • Out of bounds — For other uses, see Out of bounds (disambiguation). A player who steps onto the sidelines during play is considered to be out of bounds In sports, out of bounds (or out of bounds) refers to being outside the playing boundaries of the field. Due… …   Wikipedia

 • go ahead — Synonyms and related words: John Hancock, OK, acceptance, admission, advance, advancement, advancing, adventuresome, adventuresomeness, adventurous, adventurousness, affirmance, affirmation, aggression, aggressive, aggressiveness, allowance,… …   Moby Thesaurus

 • cut out — ADJ: usu with brd neg, v link ADJ, ADJ for n, ADJ to inf If you are not cut out for a particular type of work, you do not have the qualities that are needed to be able to do it well. I left medicine anyway. I wasn t really cut out for it... He… …   English dictionary

 • set out — Synonyms and related words: adorn, align, allocate, allot, apportion, arrange, array, be off, bear, bear for, bear up for, bear up to, beautify, bedeck, bedizen, begin, blast away, blast off, blazon, blueprint, break for, chart, collocate, color …   Moby Thesaurus

 • School's Out! The Musical — is a musical television special, based on Nickelodeon s animated television series The Fairly OddParents , created by Butch Hartman. The plot involves Timmy Turner becoming president of KidWorld and The Pixies (guest star Ben Stein) trying to… …   Wikipedia

 • “Shadow out of Time, The“ —    Novelette (25,600 words); written November 10, 1934 to February 22, 1935. First published in Astounding Stories(June 1936); first collected in O;reprinted in DH;corrected and annotated text (based on recently discovered AMS): Hippocampus Press …   An H.P.Lovecraft encyclopedia

 • Donner Party timeline — provides an almost day to day basic description of events directly associated with the 1840s Donner Party pioneers, covering the journey from Illinois to California 2,500 miles (4,023 kilometers), over the Great Plains, two mountain ranges, and… …   Wikipedia

 • India — /in dee euh/, n. 1. Hindi, Bharat. a republic in S Asia: a union comprising 25 states and 7 union territories; formerly a British colony; gained independence Aug. 15, 1947; became a republic within the Commonwealth of Nations Jan. 26, 1950.… …   Universalium

 • Life Sciences — ▪ 2009 Introduction Zoology       In 2008 several zoological studies provided new insights into how species life history traits (such as the timing of reproduction or the length of life of adult individuals) are derived in part as responses to… …   Universalium


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»