Перевод: с испанского на болгарский

se+me+ha+metido+tierra+en+los+zapatos

 • 1 metido,

  a 1. adj 1) изобилстващ, обилен; 2) Ц. Амер., Ю. Амер. който обича да се бърка в чужди работи; metido, en sí уединен, замислен; estar metido, en algo заинтересуван съм, замесен съм в нещо; 2. m 1) ритник, тласък; 2) амонячно избелващо вещество; 3) подгъв на дреха; 4) пелена; 5) прен., разг. упрек, сурово мъмрене, скастряне; 6) прен., разг. начален импулс, аванс (в работа); 7) прен. неимоверно усилие в нещо; 8) полигр. допълнителен лист към книга след коректурите.

  Diccionario español-búlgaro > metido,

 • 2 tierra

  f 1) земя, суша; tierra adentro навътре в сушата; tierra firme суша, континент; tomar tierra а) мор. слизам на суша; б) ав. кацам, приземявам се; в) заземявам; 2) пръст, почва; 3) под, земя; 4) родно място; 5) страна, родина; 6) територия; 7) обработваема земя; 8) земеделска собственост; 9) Арж. прах; 10) жарг. хашиш от лошо качество; 11) прен. население; 12) мека глина (в керамиката); tierra de nadie ничия земя; tierra Prometida (de promisión) Обетована земя; tierra Santa Божигроб, Светите места; tierra vegetal плодородна земя; dar tierra a alguien погребвам някого; echar por tierra прен. развалям, съсипвам; irse (venirse) a tierra провалям се, пропадам; quedarse alguien en tierra разг. не успявам да се кача на превозно средство; sacar de debajo de (la) tierra прен. измъквам от вдън земя нещо; Ўtràgame tierra! excl разтвори се, земьо! (срам, мъка); tragarse a uno la tierra прен., разг. вдън земя потъвам; poner tierra por medio прен. спасявам се чрез бягство; dar en tierra падам; dar en tierra con algo (alguien) събарям нещо (някого); echar tierra a algo прен. посипвам с пепел, забравям нещо; en toda tierra de garbanzos разг. навсякъде; por debajo de tierra прен. в дълбока тайна; tierra de Holanda (de Venecia) охра (боя); en tierra de ciegos, el tuerto es rey погов. в царството на слепите и едноокият е цар.

  Diccionario español-búlgaro > tierra

 • 3 abrir

  1. tr 1) отварям, разтварям, откривам, разкривам, отключвам; estar a medio abrir полуотворен; en un abrir y cerrar de ojos прен. мигновено; abrir los ojos прен. осъзнавам грешката си; abrirle los ojos a alguien прен. изваждам от заблуждение някого; 2) пробивам, продънвам; провъртявам; прен. нанасям силен удар; abrir un agujero пробивам дупка; abrir brecha воен. а) разрушавам част от крепостна стена; б) прен. нанасям силен удар; 3) прокарвам (път); abrir calle премахвам препятствие от вход или изход; 4) прокопавам (канал, ров); 5) разрязвам (плод, листа на книга); 6) разпечатвам (писмо, кутия); 7) изкопавам (кладенец); 8) гравирам; 9) прен. обявявам (конкурс); 10) прен. възглавявам, вървя начело; 11) откривам сметка в банка; abrir la lista оглавявам списъка; abrir la procesión вървя начело на шествието; abrir la marcha вървя начело; 12) прен. откривам, започвам, почвам; abrir la sesión откривам заседанието; abrir la discución започвам дискусията; abrir el fuego откривам стрелбата; abrir cuenta corriente откривам текуща сметка в банка; abrir el marcador спорт. откривам резултата; 2. intr 1) прояснявам се (за времето); 2) мор. отплувам (малък кораб); 3. prnl 1) отпускам се, ставам по-отворен; 2) разпръсквам се, заемам повече място; 3) взимам завой от външната страна; 4) прен. доверявам се, отварям се пред някого; 5) отварям се, разтварям се; откривам се; 6) напуквам се, пукам се (цирей); 7) разцепвам се (за дърва); 8) зейвам, раззинвам; 9) цъфвам; 10) дръпвам се, правя път; 11) разнищвам се, скъсвам се; 12) прояснявам се (за време); 13) Амер. отсъствам от нещо; оттеглям се от компания или сделка; Ўбbrete, tierra! разтвори се, земьо!; abrirse paso en la vida прен. проправям си път в живота.

  Diccionario español-búlgaro > abrir

 • 4 campa

  adj: tierra campa равна и гола земя.

  Diccionario español-búlgaro > campa

 • 5 culo

  m 1) задник, задна част; 2) анус; 3) прен. дъно, задна част (на шише, чаша); 4) прен., разг. малко питие на дъното на чаша; culo de vaso прен. фалшив скъпоценен камък; dar con el culo en tierra (caer de culo) падам на задните си части; culo de mal asiento прен., разг. неспокоен човек; който не може да си намери място; caerse uno de culo прен., разг. оставам стъписан, като гръмнат; ir de culo прен., разг. отивам все пҐ на зле; lamer el culo вулг. сервилнича, лижа задника някому; limpiarse el culo con algo вулг., прен. избърсвам си задника с нещо, не го ценя; pensar con el culo прен. мисля със задника си; не мисля; мисля глупаво и неразумно; perder uno el culo прен., разг. вървя много бързо; скъсвам си задника за нещо ( за някого).

  Diccionario español-búlgaro > culo

 • 6 echar

  1. tr 1) хвърлям, мятам; echar la culpa (a) хвърлям, приписвам вината на...; echar leña al fuego прен. наливам масло в отъня; echar una mirada (ojeada) хвърлям поглед; echar un vistazo хвърлям бегъл поглед; echar suertes хвърлям жребий; 2) пускам; echar una carta изпращам писмо; echar barriga пускам корем; затлъстявам; echar bigote пускам мустаци; echar los dientes никнат зъби; echar hojas пускам листа, разлиствам се; echar raíces пускам корени; echar al contrario пускам мъжко животно при женската за оплождане; 3) заключвам, пускам резе; 4) поставям (печат, подпис); 5) налагам (глоба); 6): echar abajo събарям, разрушавам сграда; 7): echar bilis (espumarajos; fuego, chispas; mal genio, pestes, rayos) побеснявам от яд, бълвам змии и гущери; 8) с предл. a: echar a la cara прен. казвам, хвърлям някому в лицето; echar a chanza обръщам на шега; echar a perder прен. развалям, разсипвам, провалям; echar a la puerta изхвърлям на улицата; echar a tierra повалям на земята, сривам, унищожавам; 9) с предл. de: echar de beber наливам пиене; echar de comer давам ядене; echar de menos липсва ми, мъчно ми е (за нещо, някой); echar de sí отблъсквам от себе си, изхвърлям от себе си, освобождавам се; 10) с предл. por: echar por alto прен. презирам; echar por tierra (el suelo) прен. унищожавам; 11) с предл. a + inf (изразява начало действие): echar a correr побягвам, затичвам се; 12) слагам да мъти (кокошка); 13) навеждам, накланям; echar el cuerpo atràs (a un lado) накланям се назад (навеждам се настрани); 14) играя, изигравам партия; 15) залагам; echar a la lotería залагам, играя на лотария; 16) предполагам (цена, възраст); їqué edad le echas? разг. колко години му даваш?; 17) посвещавам, губя; echo tres horas en ir hasta губя, трябват ми три часа, за да стигна до...; 18) публикувам, предупреждавам; 19) представям спектакъл; 20) произнасям (реч, стих); 21) прехвалвам, преувеличавам; echar por mayor, por arrobas, por quintales превъзнасям; 22) имам, упражнявам професия; echar por maestro учителствам; 23) следвам определена посока; echar por la izquerda завивам наляво; echar por el camino тръгвам по пътя; 2. prnl 1) хвърлям се; 2) лягам си; 3) успокоявам се, затихвам (вятър); 4) губя кураж, обезсърчавам се; echar un amigo разг. имам си приятел; 5) с предл. a + inf (обикновено, начало на действие): echar a llorar (reír) избухвам в плач (смях); echar a morir прен. отчайвам се; echar a perder провалям се, западам, развалям се (ядене, напитка); 6) с предл. de: echar de codos облакътявам се; echàrselas de valiente прен. изхвърлям се, правя се на храбър; 7) мътя (за кокошка, птица); 8) посвещавам се на нещо; echar a pensar замислям се; 9): echar una carrera съревновавам се, обзалагам се; echar a pasear разг. презрително изгонвам някого; echar a volar a una persona o cosa прен. разгласявам, показвам; echarse atràs прен. отричам се, не изпълнявам обещание; echarse encima una cosa прен. наближавам, задавам се; se echan encima las Navidades задава се Коледа; echarse encima de alguien прен. нахвърлям се върху някого с укори, критикувам го; echar a pares y nones разг. оставям на случая; echar un cable (una mano) a alguien разг. помагам някому, подавам му ръка.

  Diccionario español-búlgaro > echar

 • 7 ejército

  m 1) армия, войска; 2) прен. многобройна общност, организирана с определена цел; ejército del Aire военновъздушни сили; ejército de Tierra сухопътни войски; ejército del Mar военноморски сили.

  Diccionario español-búlgaro > ejército

 • 8 estado1

  m 1) състояние, положение; 2) семейно положение; 3) вид, йерархия, положение, характеристика на личностите, съставящи един народ; 4) класа, социално положение; 5) мярка за дължина (колкото човешки ръст); estado1 común (general) общо състояние; estado1 de ànimo душевно състояние; estado1 de guerra военно положение; estado1 físico физическо състояние; caer uno de su estado1 прен. а) изпадам, западам икономически, социално; б) строполявам се на земята; dar estado1 legal легализирам; mudar estado1 променям положението, състоянието си; siete estado1s debajo de tierra прен. вдън земя; estado1 civil гражданско състояние; dar estado1 задоволявам; estado1 de soltero неженен; estado1 de viudo вдовец; estar en estado1 de sitio в обсадно положение съм; tomar estado1 женя се; en estado1 в положение, бременна жена; estado1 de caja икон. опис на касова наличност; касов отчет.

  Diccionario español-búlgaro > estado1

 • 9 faena

  f 1) работа, труд; 2) pl дела; работи; 3) мор. управление на кораб; 4) прен. умствен труд; 5) Екв. полска работа рано сутрин; 6) Гват., М. извънреден труд; faena de anclas мор. операции по вдигане на котвата; metido en faena затънал до гуша в работа; Ўqué faena! какъв номер!

  Diccionario español-búlgaro > faena

 • 10 fanega

  f 1) фанега (испанска мярка = 55,5 л); 2): fanega de tierra фанега (мярка за земя в Кастилия 64,6 а).

  Diccionario español-búlgaro > fanega

 • 11 faz

  f 1) лице; 2) вид; 3) лицева страна; faz a faz лице в лице; en faz y en paz мирно и тихо; borrar de la faz de la tierra изтривам от лицето на земята.

  Diccionario español-búlgaro > faz

 • 12 ganar

  1. tr 1) печеля, спечелвам, добивам; 2) постигам, достигам; 3) превземам, завоювам; 4) заработвам, получавам (заплата); 5) стигам до мястото, към което съм тръгнал; 6) покорявам, спечелвам някого; 7) прен. имам предимство, печеля; 8) мор. напредвам, доближавам се до; ganar tierra (costa) наближавам брега; 9) прен. печеля време, напредвам (със същ. за време и място); ganar uno de comer издържам се, изхранвам се; 2. intr раста, имам напредък, подобрение, просперирам.

  Diccionario español-búlgaro > ganar

 • 13 gigante

  1. adj исполински, гигантски; 2. m 1) гигант, великан; 2) прен. колос, исполин; gigante en tierra de enanos а) прен., разг. дребен човек; б) прен. в царството на слепите и едноокият е цар.

  Diccionario español-búlgaro > gigante

 • 14 harina

  f 1) брашно; 2) прен. фин прах; harina en flor пресято, чисто брашно; harina integral непресято брашно; estar metido en harina а) разг. изцяло съм погълнат от някаква работа; б) прен. плувнал съм в тлъстина; hacer (hacerse) harina una cosa разг. разрушавам, ставам на прах; ser una cosa harina de otro costal прен. съвсем друга работа; съвършено друго нещо; hacer buena (mala) harina прен., разг. работя, действам добре (зле); donde no hay harina todo es mohina proverb гладът е и от чумата по-лош.

  Diccionario español-búlgaro > harina

 • 15 haz2

  f 1) ост. лице; 2) лицева страна (на плат); 3) горната част на лист (дърво, растение); haz2 de la tierra прен. земната повърхност; лицето на земята; a dos haces със скрита цел, със задно намерение; a sobre haz2 външно погледнато; ser uno de dos haces прен. двуличен, лицемерен съм.

  Diccionario español-búlgaro > haz2

 • 16 hijo

  m 1) дете, син; hijo políitico зет; 2) рел. чадо; чедо; 3) дете (ласкаво обръщение); 4) pl деца, наследници (синове и дъщери); 5) прен. издънка, потомък; 6) прен. дело, творба; 7) издънка, филиз; 8) бяло вещество в рогата на животно; hijo de papà син на богат баща; hijo natural извънбрачно дете; cualquier (cada, todo) hijo de vecino разг. всеки човек; hijo adoptivo осиновено дете; hijo bastardo незаконородено (копеле); hijo de leche млечен син (дъщеря); hijo de la calle уличник, скитник; cada uno es hijo de sus obras proverb всеки е рожба на делата си; по делата им ще ги познаете; hijo de Dios теол. Божи Син; Божие чадо; hijo del agua който много обича водата, морето; hijo de la tierra който няма роднини, близки; сам на земята; hijo del diablo дяволско изчадие; hijo de puta кучи син, копеле; hijo reconocido припознато дете; costar màs que un hijo tonto прен., разг. излиза ми прекалено скъпо; echar al hijo подхвърлям дете; tomar a uno por el hijo de la portera прен., разг. отнасям се с пренебрежение към някого, не му обръщам внимание.

  Diccionario español-búlgaro > hijo

 • 17 labor

  f 1) работа, дело, труд; 2) pl бродирана, изплетена украса; 3) ръкоделие (шев, кройка, бродерия и др., с гл. hacer); 4) тютюново изделие; 5) оран; labores del campo полска работа; 6) pl мин. изкопни работи; 7) хиляда тухли; 8) бубено семе; 9) Салв., Гват., М. малък земеделски чифлик; hacer labores взимам необходимите мерки за решаването на проблем; meter en labor la tierra обработвам земята; sus labores прен. къщната женска работа, която не се заплаща.

  Diccionario español-búlgaro > labor

 • 18 lengua

  f 1) език; 2) език, наречие; lengua hablada жив разговорен език; lengua muerta мъртъв език; lengua materna (natural) роден език; 3) език на камбана; 4) език на даден писател или произведение; 5) ост. преводач; 6) езиче на теглилка; largo de lengua прен. дърдорко; lengua de loro прен. пелтек; lengua de escorpión (viperina) прен. клеветник, клюкар, злоезичник; mala lengua прен. клеветник, клюкар, злоезичник; darle a la lengua разг. говоря прекалено; irse de la lengua разг. говоря повече от необходимото; изпускам се; lengua bífida раздвоен език (на змии, гущери и др.); lengua de estropajo (de trapo) прен., разг. който мърмори неясно или произнася зле думите; lengua del agua а) земя, която се врязва в море, река и др.; б) линията, до която водата покрива потопено в нея тяло; lengua de oc езикът ОК, създаден от трубадурите (наречен още лимузен или провансалски); lengua de oíl древният език, говорен във Франция на север от Лоара; lengua de tierra тънко и дълго парче земя, навътре в море или река; lengua larga прен. мърморко, злоезичник; lengua madre език-майка, от който са произлезли група други езици; lengua santa еврейски език; lengua viva език, който в момента се говори в една страна; lenguas hermanas сродни езици; malas lenguas разг. злите езици; andar en lenguas прен., разг. в устата на хората съм, давам им повод да говорят за мен; atar la lengua прен. затварям устата (някому); buscar la lengua a uno прен., разг. предизвиквам някого към спор, скарване; con la lengua afuera, con la lengua de un palmo прен., разг. с изплезен език; de lengua en lengua от уста на уста; destrabar la lengua прен. развръзвам езика; hablar con lengua de plata прен. искам нещо, като предлагам пари, подаръци, подкуп; largo de lengua прен. който говори необмислено; morderse uno la lengua прен. прехапвам си езика, въздържам се да говоря; pegàrsele a uno la lengua al paladar разг. езикът ми е залепнал за небцето (от страх, смущение и др.); poner lengua(s) en uno прен. говоря лошо за някого; sacar la lengua a uno прен., разг. присмивам се на някого; изплезвам му се; tener una cosa en la punta de la lengua прен., разг. а) на върха на езика ми е; б) готов съм да кажа нещо; tener la lengua gorda прен., разг. езикът ми е надебелял, пиян съм; tener mucha lengua бърборко; tirar de la lengua a uno прен., разг. предизвиквам някого да говори.

  Diccionario español-búlgaro > lengua

 • 19 mal1

  1. adj лош (съкратена форма от malo, употребява се пред същ. м. р. ед. ч.); 2. m 1) зло, злина; hacer mal1 а) вредя, пакостя; б) причинявам болка; del mal1, el menos proverb от две злини по-малката; 2) обида, вреда; llevar (tomar) a mal1 обиждам се от нещо, приемам като обида; 3) скръб, нещастие; 4) беда, бедствие; 5) болест, болка; mal1 caduco епилепсия; 6) прен. лошата страна, неудобството на нещо; mal1 de la tierra носталгия; mal1 de madre истерия; mal1 de ojo урочасване; mal1 de piedra камъни в пикочния мехур; mal1 francés сифилис; decir mal1 черня, злословя; de mal1 en peor разг. от трън, та на глог; echar a mal1 а) не уважавам, подценявам; б) пилея, не използвам добре; estar uno tocado del mal1 de la rabia прен., разг. обсебен съм от страст, омраза; hacer mal1 a uno преследвам, клеветя, причинявам неприятности някому; hacer mal1 una cosa a alguien причинява вреди, щети, наранява някого; por mal1, mal1 a mal1 насила; menos mal1 разг. толкова по-добре, още по-добре; parar en mal1 завършвам зле; por mal1 de mis pecados разг. заради греховете ми; llevar a mal1 una cosa съжалявам, оплаквам се от нещо; mal1 que le pese против желанието, насила; no hay mal1 que dure cien años разг. никое зло не е вечно.

  Diccionario español-búlgaro > mal1

 • 20 maldito,

  a adj 1) извратен, порочен; 2) разглезен; 3) проклет; прокълнат, наказан (и като същ.); 4) прен., разг. лошокачествен, мизерен; 5) разг. пред същ. име с определителен член означава отрицание: никак, накакъв, нищо; no sabe maldito,a la cosa de esto не знае нищо за това; 6) прен., разг. използва се за всичко неприятно, дразнещо и т. н.; estos maldito,s zapatos me estàn pequeños тези проклети обувки са ми малки; Ўmaldito, sea! прост. проклет да е!; maldito, de cocer прен., разг. инат, досаден, неприятен; не му увира лесно главата.

  Diccionario español-búlgaro > maldito,

См. также в других словарях:

 • tierra — sustantivo femenino 1. (en mayúscula y precedido del artículo la ) Planeta del Sistema Solar habitado por las personas: la Tierra. 2. (no contable) Superficie de nuestro planeta no ocupada por el agua: un viaje por tierra, mar y aire. temblor*… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • Sonic the Hedgehog — Se ha sugerido que Sonic the hedgehog sea fusionado en este artículo o sección (discusión). Una vez que hayas realizado la fusión de artículos, pide la fusión de historiales aquí. Para otros usos de los términos sonic o Sonic the Hedgehog , véase …   Wikipedia Español

 • Pie — (Del lat. pes, pedis.) ► sustantivo masculino 1 ANATOMÍA Parte inferior articulada del extremo de la pierna del hombre que se apoya en el suelo y le permite caminar y mantenerse derecho: ■ el zapato le hace daño en el pie derecho. 2 ZOOLOGÍA… …   Enciclopedia Universal

 • Sonic Triple Trouble — Desarrolladora(s) Aspect Distribuidora(s) Sega Diseñador(es) K.Hase (director) Plataforma(s) Game Gear …   Wikipedia Español

 • dar — (Del lat. dare.) ► verbo transitivo 1 Entregar una cosa a una persona temporalmente o bien para que ésta sea el nuevo propietario: ■ le dio las llaves para que abriese la puerta. SINÓNIMO ceder donar pasar 2 Acercar o pasar una cosa a una persona …   Enciclopedia Universal

 • DAR — (Del lat. dare.) ► verbo transitivo 1 Entregar una cosa a una persona temporalmente o bien para que ésta sea el nuevo propietario: ■ le dio las llaves para que abriese la puerta. SINÓNIMO ceder donar pasar 2 Acercar o pasar una cosa a una persona …   Enciclopedia Universal

 • Lazarillo de Tormes — La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades Portada de la edición de Medina del Campo de 1554, impresa por Mateo y Francisco del Canto …   Wikipedia Español

 • Ace Frehley — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …   Wikipedia Español

 • Inspector Gadget — Título Inspector Gadget (España) Inspector Truquini (Hispanoamérica) Género serie animada Creado por Bruno Bianchi Reparto Don Adams Frank Welker Maurice LaMarche Cree Summer País de origen …   Wikipedia Español

 • Anexo:Personajes de South Park — Esta es una lista de los personajes que aparecen en la serie animada estadounidense South Park. Los personajes y escenarios de South Park están diseñados para parecer animaciones muy crudas; la animación no es producida con el método tradicional… …   Wikipedia Español

 • La Máscara: la serie animada — Este artículo es sobre la serie animada. Para la película, véase La Máscara (película). The Mask Título La máscara Género Comedia Animación Ciencia Ficción Voces de Jim Cummings Tress MacNeille Kevin Michael Richardson Neil Ross Heidi… …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.