Перевод: с испанского на болгарский

se+gastó+400+euros+solo+en+zapatos

 • 1 gasto

  m 1) разход, изразходване; 2) износване, изтъркване; 3) pl разходи, разноски; hacer el gasto de la conversación a) прен. поддържам разговор; б) поемам разходите, издръжката; cubrir gastos връщам си разходите; gastos corrientes икон. текущи разходи; gasto de explotación икон. експлоатационни разходи; gasto imprevistos икон. непредвидени разходи; gasto de mantenimiento икон. разходи по поддръжката; gasto de transporte икон. транспортни разходи; gasto de viaje икон. командировъчни; gasto generales икон. общи разходи; gasto de residencia квартирни.

  Diccionario español-búlgaro > gasto

 • 2 solo,

  a 1. adj 1) един, единствен; 2) сам, безприютен; 3) самотен, уединен; 2. m 1) муз. соло, солова партия; 2) чисто кафе, без мляко; 3) солово изпълнение (на танц) без партньор; 4) вид игра на карти; a solo,as насаме; a mis (tus, sus) solo,as самотно, уединено; de solo, a solo, без посредник, без трето лице, насаме.

  Diccionario español-búlgaro > solo,

 • 3 sólo,

  solo adv 1) вж. solamente; 2): sólo, que само че, но; con sólo, que само ако.

  Diccionario español-búlgaro > sólo,

 • 4 acompañado,

  a 1. adj 1) придружен; 2) разг. шумен, оживен; sitio acompañado, оживено място; 2. m 1) придружител; 2) Екв. гарнитура (към ястие); màs vale solo que mal acompañado, по-добре сам, отколкото в лоша компания.

  Diccionario español-búlgaro > acompañado,

 • 5 café

  m 1) кафеено дърво; 2) кафе (зърно, напитка); café de centeno леблебия; café crudo сурово кафе; café helado айскафе; café solo чисто кафе, без сметана или мляко; café cortado; café con leche кафе с мляко; café tostado печено кафе; café descafeinado без кофеин; 3): (de) color (de) café кафяв цвят; 4) кафене; tomar una taza de café пия чаша кафе.

  Diccionario español-búlgaro > café

 • 6 furioso,

  a adj 1) бесен, яростен, разгневен; 2) прен. жесток, ужасен; 3) луд за връзване; 4) прен. огромен, прекален; furioso, gasto огромни разходи.

  Diccionario español-búlgaro > furioso,

 • 7 hablar

  1. intr 1) говоря, разговарям; 2) произнасям реч; 3) обсъждам, съгласувам; 4) с предл. de, говоря върху тема, засягам въпрос (писмено или устно); 5) застъпвам се, ходатайствам; 6) прен. напомням, говоря за; en el mundo todo habla de Dios в света всяко нещо напомня за Бога; 7) прен. звуча много изразително (за инструмент); 8) обръщам се (към някого); 9) прен. имам любовни отношения с някого; 10) мърморя, критикувам; 11) прен. изразявам се по какъвто и да е начин; hablar por señas говоря със знаци; 2. tr говоря на някакъв език; 3. prnl 1) говори се; 2) говоря си; hablar por los codos разг. говоря много; ni hablar дума да не става; es hablar por demàs говоря си на вятъра; estar hablando притежавам изключителна изразителност (за неодушевени неща); hablar alto говоря авторитетно; hablar a tontas y la locas разг. говоря необмислено, каквото ми дойде наум; hablar bien criado говоря възпитано; hablar consigo говоря на себе си, размишлявам; hablar en común говоря общо, по принцип; hablar en cristiano прен., разг. говоря ясно, по християнски; hablar gordo говоря надуто, заплашително; hablar lo todo не съм дискретен, всичко си казвам; hablar por hablar говоря, колкото да се намирам на приказка; hablàrselo uno todo a) не давам дума другиму; б) противореча си; quien mucho habla, mucho yerra бърка този, който много говори; solo le falta hablar разг. само дето не е проговорил(о, а) ( за нещо много изразително).

  Diccionario español-búlgaro > hablar

 • 8 hombre

  1. m 1) човек; 2) мъж; 3) разг. мъж, съпруг; 2. Ўhombre! interj човече! (за изразяване на удивление); hombre de acción действен човек; човек на действието; hombre de bien честен, порядъчен човек; buen hombre добряк, добродушен човек; hombre de bigotes прен., разг. човек с характер; hombre de buenas letras начетен, учен, писател; hombre de cabeza умен, талантлив; hombre de ciencia учен; hombre de copete прен. уважаван, авторитетен човек; hombre de corazón смел, благороден, великодушен човек; hombre de días стар, в напреднала възраст; hombre de dinero (de fondos) богат; hombre de distinción изтъкнат, от знатен род или с високо положение; hombre de dos caras прен. двуличен; hombre de edad възрастен, стар (между 60 и 70 г.); hombre de fondo много способен, начетен, талантлив; hombre de hecho (de palabra) който държи на думата си; hombre de la vida airada разпуснат, разхайтен, който се мисли за голям красавец и смелчага; hombre del saco човекът с чувала (герой от приказка, с който се плашат децата); hombre de lunas (lunàtico) лунатик; hombre de mundo светски човек; hombre de nada беден, с тъмен произход; hombre de negocios делови човек; търговец; hombre de paja подставено лице, чучело; hombre de pelo en pecho прен., разг. смел, решителен; hombre de pro (de provecho) полезен човек; мъдрец, общественик; hombre de buena capa човек, който умее да се представя добре; hombre de Estado държавен деец; hombre de puños прен., разг. смел, безстрашен, с внушителна фигура; hombre de todas sillas прен. многостранно развит, който е вещ в много изкуства, области; hombre de veras сериозен човек, реалист; hombre de verdad който говори винаги истината и си е спечелил такова име; hombre hecho а) зрял мъж; б) получил образование в определена област; hombre hecho y derecho здрав, прав мъж; стабилен, разумен; hombre interior вътрешният, духовният аз на човека; hombre liso честен, искрен, простодушен; hombre menudo дребосък; hombre para poco малодушен, страхлив; hombre público обществен деец; hombre rana водолаз; Ўbuen hombre! добри човече! (обръщение към непознат); gran hombre велик, изтъкнат; pobre hombre нещастник, неумел, нерешителен, прен. горкият човек; hombre pobre беден човек, бедняк; buen hombre, pero mal sastre умен, но неумел, несръчен; como un hombre като мъж (уверено, отговорно); hacer a uno hombre прен., разг. правя някого човек; hacerse todo un hombre прен., разг. ставам зрял, истински мъж; no tener uno hombre прен. нямам си човек ( хора), няма кой да ме защитава; ser uno hombre al agua прен., разг. непоправим съм (като поведение); неизлечимо болен; ser uno mucho hombre голяма работа съм, голям мъж; ser uno otro hombre прен. станал съм друг човек, много съм се променил; hombre pobre, todo es trazas proverb беден човек, жив дявол; como un solo hombre adv като един, всички заедно.

  Diccionario español-búlgaro > hombre

 • 9 llegar

  1. intr 1) пристигам, идвам; 2) трая определено време; 3) на ред съм; 4) постигам целта си, успявам да стана; llegó a ser general стана (успя да стане) генерал; llegar hasta la vejez доживявам до старост; 5) докосвам, стигам до; el pelo le llega hasta la cintura косата Ј стига до кръста; 6) настъпва, започва (време, период); 7) достигам до; el gasto llegó a mil pesetas разходите стигнаха до хиляда песети; 8) с някои глаголи означава реализиране на действието, което те означават; llegó a oír чу; llegó a entender разбра; 9) стигам до финала (при надбягвания); 10) достатъчен съм, стигам (за пари); 11) оставям дълбоко впечатление (книга, филм и т. н.); 12) с неутралните eso, tanto и предл. a означава стигам до някакъв предел, граница, степен; es capaz de llegar a eso способен е да стигне дотам; 2. tr 1) съединявам, събирам; 2) приближавам едно до друго; сближавам; 3. prnl 1) приближавам се; 2) стигам до близко място; 3) съединявам се, долепям се; el que primero llega, ese la calza proverb който превари, той натовари; llegar uno lejos прен. очаква ме блестящо бъдеще; ще стигна далече (по-често ирон.); llegar y besar el santo прен., разг. раз-два и хоп! (бързина, с която се постига нещо); no llegar una persona o cosa a otra прен. не мога да се меря с някого (нещо); llegar a las manos разг. стигам до бой.

  Diccionario español-búlgaro > llegar

 • 10 maldito,

  a adj 1) извратен, порочен; 2) разглезен; 3) проклет; прокълнат, наказан (и като същ.); 4) прен., разг. лошокачествен, мизерен; 5) разг. пред същ. име с определителен член означава отрицание: никак, накакъв, нищо; no sabe maldito,a la cosa de esto не знае нищо за това; 6) прен., разг. използва се за всичко неприятно, дразнещо и т. н.; estos maldito,s zapatos me estàn pequeños тези проклети обувки са ми малки; Ўmaldito, sea! прост. проклет да е!; maldito, de cocer прен., разг. инат, досаден, неприятен; не му увира лесно главата.

  Diccionario español-búlgaro > maldito,

 • 11 mirar

  1. tr 1) гледам; поглеждам, разглеждам; mirar a la cara а) гледам право в очите; б) любувам се; mirar de soslayo гледам изкосо; mirar de hito en hito гледам втренчено; mirar de reojo а) гледам накриво; б) гледам отвисоко; mirar con ceño мръщя се, чумеря се; mirar con el rabo (rabillo) del ojo поглеждам с крайчеца на окото; mirar por encima хвърлям повърхностен поглед; 2) внимателно разглеждам; оглеждам; 3) гледам, обърнат съм към, гледам (за здание, двор, прозорец); 4) прен. обмислям, претеглям; bien mirado ако добре се помисли; 5) засягам, отнасям се (за нещо); por lo que mira a що се отнася до...; 6) имам предвид; 7) прен. интересувам се от определена цел; solo mira a su provecho гледа само ползата си; 8) наблюдавам някого; 9) прен. грижа се за някого; гледам, пазя; отнасям се с внимание (с предл. por); 10) прен. търся, информирам се, изяснявам; 11): Ўmira! interj виж! ей! слушай! виж сега!; mira lo que haces внимавай какво правиш; mírame y no me toques прен., разг. за слаб, крехък, деликатен човек, или за чупливи предмети; Ўmira quién habla! виж кой го казва! mirar a ver разг. гледам, изяснявам си нещо; mirarse en una cosa а) прен., разг. дълбоко ценя, наслаждавам се на нещо; б) обмислям преди да взема решение; mirarse uno en otro прен. оглеждам се в някого като в огледало; mirarse unos a otros прен. споглеждаме се; miren si es parda прен., разг. за някой, който лъже или преувеличава; mirar bien (mal); mirar con buenos (malos) ojos отнасям се доброжелателно (недоброжелателно); уважавам (не уважавам); mirarse a la sombra прен. имам високо мнение за външността си; mirarse las uñas а) безделнича, мързелувам; б) играя на карти; mirarse en uno а) гледам някого в очите; б) любувам се, не мога да се нагледам на някого; в) подражавам, взимам пример от някого; 2. prnl 1) гледам се; 2) любувам се на себе си.

  Diccionario español-búlgaro > mirar

 • 12 pintar

  1. tr 1) рисувам, изобразявам; 2) боядисвам; 3) пиша, поставям графичен знак; 4) прен. описвам; 5) прен. преувеличавам; 2. intr 1) започвам да червенея, зрея (за плодове); 2) прен., разг. започвам да се определям, проличавам си; 3) имам значение, означавам, струвам (във въпросителни или отрицателни изречения); 3. prnl 1) гримирам се (за жена); 2) Амер. ухажвам усилено; pintar como querer прен. представям нащата не каквито са, а както ми се иска; pintar de (la) primera рисувам отведнъж, без скици, без поправки; pintarla прен., разг. демонстрирам власт, влияние, елегантност; pintarse uno solo para una cosa прен., разг. ставам изключително само за нещо.

  Diccionario español-búlgaro > pintar

 • 13 sentido,

  a 1. adj 1) чувствителен, възприемчив; 2) прочувствен; 3) обидчив; 4) спукан, пукнат, счупен; 2. m 1) чувство; сетиво; 2) чувствителност, възприемчивост; 3) съзнание, разум; 4) смисъл, значение; цел; 5) посока, страна, направление; calle de un solo sentido, еднопосочна улица; 6) вредителски инстинкт (при животно); 7) Амер. слепоочие; 8) геом. посока; 9) лингв. значение (на текст, дума); интерпретация; doble sentido, двусмислие, двоен смисъл; perder uno el sentido, припадам; губя съзнание; en todos los sentido,s във всички направления; sentido, común здрав разум; costar un sentido, прен. струвам много скъпо; abundar en un sentido, а) твърдо съм убеден в мнението си; б) споделям чуждо мнение; con todos los cinco sentido,s прен. с пълно внимание.

  Diccionario español-búlgaro > sentido,

 • 14 sí1

  pron refl 3 л., употребява се с предлози; a sí1 (mismo) на себе си; por sí1 от себе си; de por sí1 а) поотделно; б) от само себе си; para sí1 наум; на себе си; volver en sí1 идвам на себе си; en sí1 спокоен, безстрастен; fuera de sí1 не на себе си; por sí1 solo спонтанно, от само себе си; sobre sí1 внимателно, предпазливо.

  Diccionario español-búlgaro > sí1

 • 15 zapato

  m обувка; estar como niño con zapatos nuevos разг. много съм доволен; no llegarle a alguien a la suela del zapato разг. на малкото му пръстче не може да се намаже; andar con zapatos de fieltro прен. действам потайно и предпазливо; saber uno dónde le aprieta el zapato прен., разг. знам къде ме стяга чепикът; como tres en un zapato разг. наблъскани като сардели.

  Diccionario español-búlgaro > zapato


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.