Перевод: с немецкого на азербайджанский

schön+wie

 • 1 schon

  adv artıq; \schon gut! yaxşı!; das \schon, aber… bu doğrudur ancaq …; wenn \schon, denn \schon! 1) … etmək; lazımdır; 2) əgər belədirsə, belə də olsun; er wird \schon kommen* o yəqin ki, gələr; \schon um ihn zu überzeugen ən azı onu inandırmaq üçün; das ist \schon wahr, aber … doğrudur, ancaq …

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > schon

 • 2 schön

  I a gözəl, qəşəng, zərif; \schöne Literatur bədii ədəbiyyat; die \schön en Künste incəsənət; ein \schön es Stück Geld baha; bir xeyli pul; \schöne Augen machen naz etmək; manch \schönes Mal dəfələrlə; II adv çox yaxşı, çox gözəl; \schön! yaxşı!, razıyam!; das wäre noch \schön er! elə bu qalmışdı!; danke \schön! çox sağ olun, minnətdaram!; bitte \schön! buyurun!; Sie haben \schön lachen nə vecinizə

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > schön

 • 3 aber

  cj lakin, amma, ancaq, buna baxmayaraq, halbuki; oder \aber və yaxud; \aber und \abermal dəfələrlə; \aber und \aber Tausende minlərlə; das war \aber schön amma nə gözəl idi; \aber was ist denn los? axı nə olub?

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > aber

 • 4 als

  cj 1. …zaman, … -kən, da/də şəkilçiləri; \als ich 8 Jahre alt wurde, kam ich in die Schule 8 yaşım olanda məktəbə getdim; 2. məsələn, bir dəfə; 3. … vəzifəsində, rolunda, kimi; er arbeitet \als Traktorist o, traktorçu işləyir; 4. müqayisə dərəcəsi, sonra, -dan/-dən şəkilçisi; mehr \als …dan/-dən çox; größer \als … -dan/-dən çox, böyük; 5. (inkardan sonra) necə, başqa; kein anderer \als du səndən başqa heç kəs; 6. \als ob, \als wenn guya, guya ki; elə bil; \als ob ich das schon nicht tausendmal gesagt hätte! elə bil bunu min dəfə deməmişəm!; sowohl…, \als auch həm … həm (də) …; sowohl der eine, \als auch der andre həm bubiri, həm də obiri

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > als

 • 5 arten

  vi (s) 1. (nach j-m) oxşamaq; die Menschen sind schon so geartet insanlar başqalaşıblar; 2.: gut \arten inkişaf etmək, yaxşı tutmaq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > arten

 • 6 aufsitzen

  vi (s) 1. ayıq qalmaq, yatmamaq, yuxusuz qalmaq; 2. idm. hərb. ata minmək; hinten \aufsitzen kiminsə tərkində oturmaq (atda, motosikldə); 3. dəniz. dayaz yerə çatmaq; 4. pis vəziyyətə salmaq; er läßt mich aber schön \aufsitzen! o məni lap ələ salıb!; j-n \aufsitzen lassen görüşə gəlməmək; sözünü yerinə yetirməmək

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > aufsitzen

 • 7 ausmalen

  vt yazmaq, naxış çəkmək (rənglə, həmç. məc.); məc. bildirmək, göstərmək; sich die Zukunft schön \ausmalen gələcəyi gözəl təsəvvür etmək

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > ausmalen

 • 8 Bescheid

  m 1. cavab; izah, izahat; \Bescheid sagen cavab vermək; \Bescheid wissen in etw. (D) bir şeyi yaxşı bilmək; der weiß schon \Bescheid! o bilir, iş nə yerdədir!; er weiß \Bescheid onun işdən xəbəri var; 2. hüq. qərar, hökm; 3. xəbərdar olma, məlumatı olma; in dieser Gegend weiß ich \Bescheid bu yerləri yaxşı tanıyıram

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Bescheid

 • 9 Betrieb

  m (1) 1. müəssisə; zavod; der Arbeiter steht schon 10 Jahre im \Betrieb fəhlə artıq 10 ildir ki, zavodda işləyir; 2. istismar (maşın); hərəkət, gediş-gəliş; gediş; qaynaşma; təchiz etmə; am Bahnhof war starker \Betrieb vağzalda böyük qaynaşma vardı; vağzal qayır-qayır qaynaşırdı; 3. tex. ötürmə; elektrischer \Betrieb cərəyan ötürüşü; nicht im \Betrieb sein işləməmək; den \Betrieb aufnehmen müəssisəni işə buraxmaq; der Fahrstuhl ist in \Betrieb lift işləyir; 4. məc. hərəkət; da ist immer viel \Betrieb burada həmişə böyük canlanma var

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Betrieb

 • 10 einmal

  adv 1. bir dəfə; əvvələn; auf \einmal birdən, qəflətən; noch \einmal bir də; 2. (einmal çox vaxt mal) 1) günlərin birində; es war \einmal biri varmış, biri yoxmuş (nağıllarda); 2): endlich \einmal! axır ki!..; nicht \einmal heç, qətiyyən; sage (n Sie) \einmal! deyiniz də!, de görək də!; sind Sie \einmal abgereist, so… indi ki (bir halda ki) çıxıb getmisiniz, onda…; ich bin schon \einmal so mən beləyəm

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > einmal

 • 11 etwas

  I prop indef bir şey, bir zad; nəsə; ich will dir \etwas erzählen mən sənə bir şey danışmaq istəyirəm; an \etwas glauben bir şeyə inanmaq; das ist schon \etwas bu az da olsa, yenə bir şeydir; fellə: \etwas essen* azca yemək; inkar cümlələrdə: heç bir şey; er ging, ohne \etwas zu sagen o, heç nə demədən çıxıb getdi; II adv bir az, bir qədər; \etwas über zwanzig iyirmidən bir az çox; \etwas besser bir qədər yaxşı; \etwas mehr bir az (qədər) çox

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > etwas

 • 12 fingern

  I vi bir-bir seçib ayırmaq (barmaqla); II vt nəyəsə barmaqla toxunmaq; wir werden die Sache schon \fingern dan. biz artıq bu işi yoluna qoyarıq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > fingern

 • 13 gut

  a (comp besser; superl besst) yaxşı, keyfiyyətli; yararlı; \gut! yaxşı!; oldu!; sehr \gut! çox yaxşı!; seien Sie so \gut zəhmət olmasa, zəhmət çəkin; schon \gut! yaxşıyaxşı!, yetər!, bəsdir! kurz und \gut bir sözlə, müxtəsər; so \gut wie … demək olar ki, az qala für \gut finden / halten yararlı saymaq, bəyənmək

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > gut

 • 14 heißen

  I vt 1. adlandırmaq, adını demək; j-n willkommen \heißen kiməsə xoşgəldin demək; 2. əmr etmək, hökm etmək; er heißt ihn schweigen* ona susmağı əmr edir; II vi adlanmaq; demək; wie heißt er? onun adı nədir? wie heißt das auf deutsch? bu almanca necədir?; das heißt (d.h.) yəni; was soll das \heißen? bu nə deməkdir?; das heißt also, daß … bu o deməkdir ki…; das will schon (etwas) \heißen! bunun da əhəmiyyəti az deyil; III vimp: es heißt… deyirlər ki…; hier heißt es aufgepaßt burada ehtiyatlı (sayıq) olmaq lazımdır; hier heißt es entweder – oder burada ikisindən birini seçmək lazımdır; ya… (o), ya… (bu)

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > heißen

 • 15 heraus

  adv çölə, bayıra; xaricə, zahirə, üzə; von innen \heraus içəridən, daxildən; von vorn \heraus ön (dal) qapıdan; \heraus oder herein ya ora, ya bura; ya get, ya gəl; gerade \heraus düzünə; frei / offen \heraus cəsarətlə, açıqaçığına; \heraus damit! açıq danışın!; ich wohne nach vorn \heraus evimin pəncərələri küçəyə baxır; schön \heraus sein bütün çətinliklərdən çıxış yolu tapmaq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > heraus

 • 16 Klimbim

  m -s, oh. pl şən hay-küy, keyf; ◊ mir ist (schon) der ganze \Klimbim überdrüssig! bu hay-küy canımı boğazıma yığıb; da ist großer \Klimbim orada vurhavurdur

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Klimbim

 • 17 lange

  adv uzun müddət; uzun zaman; (noch) \lange nicht (hələ) heç də; schon \lange artıq çoxdan; \lange vorher çox-çox əvvəl; \lange nach çox gec, çox sonra; so \lange bu vaxta kimi; hələ də; so\lange bis …, so \langeals … o vaxta qədər ki, … ta ki; ◊ er wird nicht mehr lange machen dan. o çox yaşamaz; das ist noch \lange kein Beweis bu hələ heç də inandırıcı deyil

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > lange

 • 18 nicht

  adv 1. yox; \nicht ich mən yox; \nicht groß kiçik, balaca; \nicht doch! yox də!; etmə!, eləmə!; vielleicht aber auch \nicht bəlkə də yox; \nicht mehr als… bundan çox olmayıb… ich mache das mehr \nicht daha bunu etmərəm; \nicht wahr? belə deyil? es war schön, \nicht? yaxşı idi, elədirmi?; ist das \nicht ungerecht? bu ədalətlidir?, bu insafdır?

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > nicht

 • 19 pfeifen

  vi, vt fit çalmaq; fitlə hava / mahnı çalmaq; ◊ einen \pfeifen birini gillələtmək; ich pfeife darauf tüpürüm ona; die Spatzen \pfeifen es schon von den Dächern \pfeifen bu haqda artıq bütün aləm danışır; auf dem letzten Loch \pfeifen 1) son nəfəsdə olmaq, can vermək; 2) çox ağır vəziyyətdə olmaq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > pfeifen

 • 20 reiten

  vi (h, s) at çapmaq; ◊ ich will ihn schon \reiten! mən onu minib-çaparam (ipini yığışdıraram); j-n in die Tinte \reiten məc. kimisə aldatmaq, pis vəziyyətdə qoymaq; auf diesem Messer kann man \reiten bu çox küt bıçaqdır; ein Pferd müde / zuschanden \reiten atı yormaq / əldən salmaq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > reiten

См. также в других словарях:

 • Schön wie aus dem Ei geschält. — См. Яичко облупленное …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Lieder so schön wie der Norden 1991 — Datum 14. März 1991 Austragungsort Bremerhaven Halle Stadthalle Bremerhaven Übertragender Fernsehsender Norddeutscher Rundfunk/ARD Moderation …   Deutsch Wikipedia

 • Lieder so schön wie der Norden 1992 — Datum 12. März 1992 Austragungsort Bremerhaven Halle Stadthalle Bremerhaven Übertragender Fernsehsender Norddeutscher Rundfunk/ARD Moderation …   Deutsch Wikipedia

 • Lieder so schön wie der Norden 1990 — Datum 8. März 1990 Austragungsort Stade Halle Stadeum Übertragender Fernsehsender Norddeutscher Rundfunk/ARD Moderation …   Deutsch Wikipedia

 • Lieder so schön wie der Norden 1993 — Datum 18. März 1993 Austragungsort Bremerhaven Halle Stadthalle Bremerhaven Übertragender Fernsehsender Norddeutscher Rundfunk/ARD Moderation …   Deutsch Wikipedia

 • Lieder so schön wie der Norden — war ein Liederwettbewerb, der zwischen 1990 und 1993 veranstaltet wurde. Geschichte Die Niedersächsische Landesregierung rief den Wettbewerb mit dem Ziel ins Leben, neue volkstümliche Lieder zu schaffen, die sich mit norddeutschen Themen befassen …   Deutsch Wikipedia

 • Schon — Schon, eine Partikel, welche in einer gedoppelten Gestalt üblich ist. I. Als ein Umstandswort, und zwar im ersten und nächsten Verstande, als ein Umstandswort der Zeit, denjenigen Umstand der Zeit zu bezeichnen, da eine Sache geschehen ist, oder… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • Schön — Schön, er, ste, adj. et adv. 1. * Im eigentlichsten Verstande, glänzend, hell, und in weiterer Bedeutung rein, sauber. Diese Bedeutung ist zwar gegenwärtig im Hochdeutschen veraltet, allein, es sind doch noch Spuren genug vorhanden, daß sie… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • Wie — Wie, ein Partikel, welche auf gedoppelte Art gebraucht wird. I. Als ein Umstandswort, die Beschaffenheit, Art und Weise zu bezeichnen, und zwar. 1. Als ein Fragewort, nach der Art und Weise zu fragen, da es den theils mit Verbis verbunden wird.… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • wie — ; wie geht es dir?; sie ist so schön wie ihre Freundin, aber (bei Ungleichheit): sie ist schöner als ihre Freundin; {{link}}K 112{{/link}}: er ist so stark wie Ludwig; so schnell wie, älter als möglich; im Krieg wie [auch] (und [auch]) im… …   Die deutsche Rechtschreibung

 • Schön — 1. Allzu schön kann nicht lang bestehn. 2. Allzu schön wird bald vergehn. Holl.: Al te schoon komt tot hoon. (Harrebomée, II, 257a.) 3. Auch schön im Haar und jung von Jahr ist nicht sicher vor der Bahr. – Parömiakon, 1838. 4. Aussen schön, innen …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

Книги

Другие книги по запросу «schön+wie» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»