Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

scale division

 • 1 scale division

  English-Ukrainian analytical chemistry dictionary > scale division

 • 2 scale division

  English-Ukrainian dictionary of aviation terms > scale division

 • 3 division

  n
  1) служба, підрозділ
  2) цех; відділ
  3) градуйована шкала; поділка (шкали)
  4) військ. дивізія

  each division is equivalent to... — ціна поділки становить...

  - aeromedical safety division - aircraft maintenance division - airworthiness division - calibration division - meteorology division - operations division - scale division - telecommunications division

  English-Ukrainian dictionary of aviation terms > division

 • 4 budget

  (bdgt)
  n фін., бухг. бюджет; кошторис; план координації ресурсів; a бюджетний; кошторисний
  план майбутнього фінансування діяльності підприємства, організації, установи і т. ін., в якому передбачаються їхні доходи (income¹) і видатки (expenditure²) на певний період часу; ♦ бувають різні види бюджетів: касовий (cash budget:: cash-flow budget:: cash-flow forecast), в якому відтворюються надходження та витрати готівкою; фінансовий (financial budget), в якому відтворюються капітальні витрати (capital expenditure) та готівкові надходження і витрати, що спільно з бюджетом поточних витрат (operational budget) становлять загальний фінансовий бюджет (master budget:: comprehensive budget), і т. ін.
  ═════════■═════════
  ad budget бюджет реклами • кошторис витрат на рекламу; administrative budget адміністративний фінансовий кошторис; advertising budget рекламний бюджет • кошторис асигнування на рекламу • кошторис витрат на рекламу; advertising and promotion budget кошторис витрат на рекламу і просування; annual budget річний бюджет; approved budget схвалений бюджет; average budget середній бюджет; balanced budget збалансований бюджет; capital budget; capital assets budget бюджет капіталовкладень • бюджет основного капіталу • кошторис основних грошових засобів; capital expenditure budget; cash budget; cash flow budget; complete budget загальний фінансовий кошторис • загальний сукупний фінансовий бюджет; comprehensive budget; consolidated budget консолідований бюджет • зведений бюджет; consumer budget споживацький бюджет; continuous budget; current budget поточні статті доходів і видатків бюджету; defense budget асигнування на оборону • державні витрати на військові потреби; deficit-free budget бездефіцитний бюджет; department budget бюджет департаменту • бюджет відділу • фінансовий кошторис міністерства • фінансовий кошторис установи • цеховий кошторис • цеховий фінансовий план; direct labour budget кошторис прямих витрат на оплату робочої сили • кошторис прямих витрат на оплату праці; direct materials budget кошторис прямих витрат на основні матеріали; double budget подвійний бюджет; draft budget проект бюджету; expense budget кошторис витрат; extraordinary budget незвичайний бюджет; factory overhead budget кошторис загальнофабричних накладних витрат; family budget родинний бюджет • сімейний бюджет; federal budget федеральний бюджет; financial budget; fixed budget твердий кошторис; fixed assets budget бюджет капіталовкладень • бюджет основного капіталу • кошторис основних грошових засобів; flexible budget гнучка виробнича програма-кошторис • гнучкий кошторис • гнучкий план; forecast budget кошторисні пропозиції • перспективний кошторис; government budget державний бюджет; household budget бюджет домогосподарства; labour budget кошторис по праці; local budget місцевий бюджет; long-range budget довгостроковий план; manpower budget перспективний план підготовки і використання робочої сили; manufacturing overhead budget кошторис фабрично-заводських накладних витрат • кошторис цехових накладних витрат; marketing budget бюджет маркетингу • кошторис витрат на маркетинг; master budget; materials budget кошторис витрат на придбання матеріалів; mini budget міні-бюджет; multiple budget багатоступеневий план • перспективний ковзний бюджет; municipal budget муніципальний бюджет; national budget державний бюджет; national advertising budget кошторис на загальнонаціональну рекламу • загальнонаціональні витрати на рекламу; national income accounts budget бюджет, обрахований за статистикою національного доходу; nation's economic budget економічний бюджет країни; operating budget; ordinary budget звичайний бюджет; overhead budget кошторис накладних витрат • кошторис накладних видатків • фінансовий план накладних витрат; partial budget частковий фінансовий кошторис; performance budget функціональний кошторис • функціональний фінансовий кошторис; perpetual budget; physical budget кошторис, упорядкований за стандартом • кошторис в натуральних одиницях • кошторис в натуральному обрахуванні; production budget виробничий план; program budget кошторис витрат цільового призначення • кошторис фінансування програми • кошторис цільової програми; project budget кошторис витрат на проект; promotion budget кошторис витрат на стимулювання попиту • сума асигнувань на стимулювання попиту; proposed budget пропонований бюджет; publicity budget кошторис представницьких витрат • кошторис витрат на популяризацію; purchase budget кошторис витрат на закупівлю • кошторис витрат на придбання; regulatory budget бюджет діяльності федерального уряду на регулювання економіки; research budget кошторис асигнувань на дослідження; rolling forward budget; sales budget програма збуту • план збуту • бюджет на збут; sales promotion budget кошторис витрат на стимулювання збуту; single-service budget бюджет, який передбачає один вид асигнувань; sliding-scale budget гнучка програма-кошторис • гнучка виробнича програма-кошторис • гнучкий кошторис • гнучкий план; state budget державний бюджет • бюджет штату • бюджет регіону; static budget твердий план • фіксований кошторис; step budget багатоступеневий державний бюджет; supplementary budget додатковий бюджет; supporting budget допоміжний кошторис; surplus budget бюджет, в якому доходи перевищують видатки; tight budget напружений бюджет; total budget загальний бюджет • генеральний бюджет; training budget кошторис на навчання; transitional budget перехідний бюджет; travel budget кошторис на відрядження; unbalanced budget незбалансований бюджет; unified budget уніфікований бюджет; variable budget гнучкий кошторис • гнучкий план; voted budget затверджений бюджет; zero base budget бюджет на нульовій основі
  ═════════□═════════
  budget account бюджетний рахунок • рахунок споживацького кредиту • родинний рахунок; budget assumption бюджетна передумова; budget ceiling максимальний розмір бюджету; budget constraint бюджетне обмеження • обмеження на величину капіталовкладень; budget contribution відрахування в бюджет; budget control кошторисна методика контролю; budget controller бюджетний контролер; budget costs бюджетні витрати; budget cutback зменшення бюджету; budget deficit дефіцит бюджету • перевищення урядових видатків над доходами • бюджетний дефіцит; budget department бюджетний відділ; budget division бюджетний відділ; budget estimate оцінка бюджету • підрахунок бюджету; budget estimates бюджетні припущення; budget evaluation обрахування бюджету; budget line рядок бюджету • курс бюджету; budget management контроль і регулювання бюджету; budget manager керівник бюджетного відділу; budget of expenditure кошторис витрат; budget of profit and loss кошторис прибутків і збитків; budget of volume and expenditure виробнича програма і кошторис витрат • план виробництва і витрат; budget on accruals basis бюджет на основі нагромаджень; budget proposal бюджетна пропозиція; budget restraint межа споживчого бюджету; budget set множина можливостей споживача; budget simulation моделювання бюджету; budget statement проект бюджету; budget surplus бюджетний надлишок • перевищення доходів над витратами • актив бюджету; to approve the budget затверджувати/затвердити бюджет • ухвалювати/ухвалити бюджет; to balance the budget збалансувати бюджет • ліквідувати дефіцит бюджету; to bring in the budget подавати/подати бюджет • подавати/подати на розгляд проект бюджету; to cut the budget зменшувати/зменшити бюджет; to decrease the budget зменшувати/зменшити бюджет; to do a budget готувати/підготувати бюджет; to draw up the budget укладати/укласти бюджет • готувати/підготувати бюджет; to increase the budget збільшувати/збільшити бюджет; to pass the budget затверджувати/затвердити бюджет; to plan a budget укладати/укласти план бюджету; to prepare the budget готувати/підготувати бюджет; to present the budget подавати/подати проект бюджету на розгляд; to reduce a budget зменшувати/зменшити бюджет; to set a budget визначати/визначити розмір бюджету; to submit the budget представляти/представити бюджет • подавати/подати на розгляд проект бюджету
  ═════════◇═════════
  бюджет < фр. budget < англ. budget — мішок скарбника < лат. bulga — шкіряний мішок; у середньовічній Англії скарбник зі шкіряним мішком, наповненим грішми, ставав перед парламентом і виголошував фінансову промову (ЕС-СУМ 1: 191; ЕСУМ 1: 315); кошторис < польс. kosztorys, koszt — витрати, вартість, кошт і rys — риса, нарис (ЕСУМ 3:69)
  * * *
  1.
  бюджет; кошторис; фінансовий кошторис; план щодо витрат; плановані витрати; план щодо витрат і доходів; кошторис витрат і доходів
  2. v.
  асигнувати; передбачати у бюджеті; виділяти кошти ( на що-небудь); розробляти кошторис; виділяти фонди під статтю витрат

  The English-Ukrainian Dictionary > budget

 • 5 economy

  ек. 1. економіка; народне господарство; господарство; 2. економія; ощадливість; ощадність; економність
  1. сфера суспільних відносин виробництва, обміну і споживання результатів людської діяльності, а також їхнього ефективного використання; 2. ощадливе використання і витрачання грошей, ресурсів (resources), робочої сили тощо організацією, підприємством, суспільством, країною і т. д.
  ═════════■═════════
  accounting economy розрахункова економія; advanced economy розвинена економіка; agricultural economy економіка сільського господарства; balanced economy збалансована економіка; barter economy бартерна економіка • економіка обмінної торгівлі; black economy тіньова економіка; business economy підприємницька економіка; capitalist economy капіталістична економіка; cash economy грошове господарство; centralized economy централізована економіка; centrally planned economy централізовано планована економіка; closed economy закрита економіка • ізольована економіка; command economy командна економіка; commercial economy підприємницька економіка; commodity economy товарна економіка; commodity-driven economy економіка, яка концентрується на виробленні товарів на продаж; competitive economyies конкурентні економіки; controlled economy контрольована економіка • централізоване управління економікою; corporate economy корпоративна економіка; decentralized exchange economy децентралізована ринкова економіка; dependent economy залежна економіка; developed economy розвинена економіка; developing economy економіка, що розвивається; directed economy контрольована економіка; distribution economy економіка розподілу; diversified economy багатогалузева економіка; domestic economy внутрішня економіка; dual economy подвійна економіка; dynamic economy динамічна економіка; engineering economy інженерна економіка; exchange economy ринкова економіка • економіка обміну; expanding economy економіка, що розвивається; external economyies економія, зумовлена зовнішніми факторами; free enterprise economy економіка вільного підприємництва; free market economy економіка вільного ринку; industrial economy промислова економіка; interindustry economyies міжгалузеві фактори економії; international economy міжнародна економіка; intertemporal economy міжчасова економіка; intraindustry economyies внутрішньогалузеві фактори економії; labour-surplus economy економіка з надлишком робочої сили; laissez-faire economy економіка вільної конкуренції; local economyies місцеве господарство; managed economy плановане господарство; market economy; market-directed economy економіка, керована ринком; market-driven economy економіка, керована ринком • економіка, в якій ринок відіграє провідну роль; market-orientated economy економіка, спрямована на розвиток ринкових зв'язків; mature economy дозріла економіка; mixed economy змішана економіка; monetary economy грошова економіка; municipal economy міське господарство; national economy народне господарство; open economy відкрита економіка; planned economy плановане господарювання • планована економіка; pluralistic economy плюралістична економіка; political economy політична економія; private enterprise economy приватнопідприємницька економіка; private ownership economy економіка приватної власності; productive economy продуктивна економіка; profitable economy прибуткове господарство; rigid economy негнучка економія; Robinson Crusoe economy економіка Робінзона Крузо; rural economy економіка сільського господарства; service economy економіка послуг; socialist economy соціалістична економіка; stable economy стабільна економіка; stagnant economy застійна економіка; static economy статична економіка; struggling economyies слабкі господарства; thriving economy процвітаюча економіка; transition economy економіка перехідного періоду • перехідна економіка; unstable economy нестабільна економіка; well-balanced economy збалансована економіка; world economy світова економіка • економіка світового господарства
  ═════════□═════════
  economies in constant capital економія на постійному капіталі; economies in labour економія на праці; economies in the means of production економія на засобах виробництва; economy in transition економіка перехідного періоду; economy of abundance бездефіцитна економіка; economies of division of labour економія ресурсів внаслідок спеціалізації; economies of fuel економія палива; economy of high wages економія з високою заробітною платою; economies of juxtaposition фактори економії, пов'язані із місцезнаходженням; economies of scale; economies of specialization фактори економії, зумовлені спеціалізацією; to improve the economy поліпшувати/поліпшити економіку; to promote the regional economy сприяти/посприяти розвиткові економіки окремих місцевостей; to regenerate the economy відбудовувати/відбудувати господарство; to restructure the economy перебудовувати/перебудувати економіку; to revive the economy пожвавлювати/пожвавити економіку; to stabilize the economy стабілізувати економіку • зміцнювати/зміцнити економіку; to strengthen the economy зміцнювати/зміцнити економіку
  ═════════◇═════════
  економія < давньогр. οικονομια — ведення домашнього господарства (СІС 236); приклад з 1627 р. див.: Памва Беринда. Лексиконь славеноросскій и ймень тлькованіє: «Икономіа — ел. Господарство, зри строєніє и смотреніє» а також «Смотрѣніє, вочеловѣченіє Господнє, икономія, діспенсаціо, лат. ряженьє Божеє всѣм свѣтом» (ЕС-СУМ 2: 9)

  The English-Ukrainian Dictionary > economy

См. также в других словарях:

 • scale division — skalės padala statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. pitch; scale division; scale mark vok. Skalenteil, m; Skalenteilstrich, m; Teilstrich, m rus. деление шкалы, n pranc. division d échelle, f; trait de graduation, m; trait du cadran, m …   Automatikos terminų žodynas

 • scale division — skalės padala statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Skalės dalis, esanti tarp dviejų gretimų žymių. atitikmenys: angl. scale division vok. Skalenteil, m; Skalenteilung, f rus. деление шкалы, n pranc. division d’une échelle,… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • scale division — skalės padala statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. scale division vok. Skalenteil, m; Skalenteilung, f rus. деление шкалы, n pranc. division d’une échelle, f …   Fizikos terminų žodynas

 • scale spacing length of a scale division — skalės padalos ilgis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Atstumas tarp dviejų gretimų skalės žymių, išmatuotas išilgai įsivaizduojamos linijos, einančios per trumpiausių žymių centrus. atitikmenys: angl. scale spacing;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • scale spacing length of a scale division — skalės padalos ilgis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Atstumas tarp dviejų gretimų žymių, išmatuotas išilgai tos pačios linijos kaip ir skalės ilgio atveju. atitikmenys: angl. scale spacing; scale spacing length of a… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • scale division value — skalės padalos vertė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Skirtumas tarp verčių, atitinkančių dvi gretimas žymes. atitikmenys: angl. scale division value; scale interval vok. Skalenteilwert, m; Skalenwert, m; Teilungswert… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • scale division value — skalės padalos vertė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. scale division value; scale value vok. Skalenteilwert, m; Skalenwert, m rus. цена деления шкалы, f pranc. valeur de l’échelle, f …   Fizikos terminų žodynas

 • Scale division — Деление шкалы …   Краткий толковый словарь по полиграфии

 • scale spacing — skalės padalos ilgis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Atstumas tarp dviejų gretimų skalės žymių, išmatuotas išilgai įsivaizduojamos linijos, einančios per trumpiausių žymių centrus. atitikmenys: angl. scale spacing;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • scale spacing — skalės padalos ilgis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Atstumas tarp dviejų gretimų žymių, išmatuotas išilgai tos pačios linijos kaip ir skalės ilgio atveju. atitikmenys: angl. scale spacing; scale spacing length of a… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • scale mark — skalės padala statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. pitch; scale division; scale mark vok. Skalenteil, m; Skalenteilstrich, m; Teilstrich, m rus. деление шкалы, n pranc. division d échelle, f; trait de graduation, m; trait du cadran, m …   Automatikos terminų žodynas

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»