Перевод: с немецкого на все языки

sar'dine

 • 301 erkühnen

  (sich) cəsarətlənmək, cürətlənmək

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > erkühnen

 • 302 fassen

  I vt 1. (bei D) tutmaq, yapışmaq; die Gelegenheit beim Schöpfe \fassen məc. fürsəti əldən qaçırmamaq; j-n beim Worte \fassen məc. kimisə sözündən tutmaq; j-n bei seiner schwachen Seite \fassen məc. kiminsə boş damarını tutmaq; 2. haşiyəyə (çərçivəyə) almaq; 3.: (in sich) \fassen özündə tutmaq, yerləşdirmək; das können keine Worte \fassen bunu heç bir sözlə ifadə etmək mümkün deyil; 4. başa düşmək; ◊ ins Auge \fassen baxmaq, gözdən keçirtmək; j-n scharf ins Auge \fassen 1) kiməsə diqqətlə baxmaq; 2) kimisə diqqətlə izləmək; einen Beschluß \fassen qərar qəbul etmək; in Worte \fassen sözlə ifadə etmək; Fuß \fassen ayaq tutub yerimək; Hoffnung \fassen ümidlənmək; Mut \fassen cəsarətlənmək; Wurzel \fassen kök atmaq; sich (D) ein Herz \fassen cürətlənmək; cəsarətini toplamaq; II sich \fassen fikrini toplamaq; özünü ələ almaq; sich kurz \fassen müxtəsər danışmaq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > fassen

 • 303 Fleck

  m (1) 1. yer; sich nicht vom \Flecke rühren yerindən tərpənməmək; auf dem alten \Flecke köhnə yerində; nicht vom \Flecke kommen* yerindən tərpənməmək; ◊ das Herz auf dem rechten \Fleck haben məc. cəsarətli olmaq, əsil insan olmaq, xeyirxah, düz, ədalətli olmaq; den Mund / das Maul auf dem rechten \Fleck haben dildən pərgar olmaq; 2. ləkə; blauer \Fleck göy, qançır; ein weißer \Fleck im Auge titə, ağ (göz qarasına düşən ağ ləkə); 3. bir parça torpaq; ein \Fleck Erde bir qarış torpaq (yer); 4. yamaq, pinə; ◊ den \Fleck neben das Loch setzen başdansovdu işləmək

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Fleck

 • 304 frei

  I 1. a 1. azad, sərbəst; maneəsiz, əngəlsiz; \freier Zutritt açıq yol, azad giriş; Freie Stadt azad şəhər; auf \freien Fuß setzen azad etmək (həbsdən); j-m \freie Hand lassen* kiməsə sərbəst hərəkət imkanı vermək; einer Sache \freien Lauf lassen* işin gedişinə qarışmamaq; seinen Tränen \freien Lauf lassen* doyunca ağlamaq, göz yaşı tökmək; aus \freiem Antrieb könüllü; ich bin so \frei cəsarət edirəm; 2. açıq-aşkar; ein \freies Wort açıq (deyilmiş) söz; ein \freier Blick açıq (düz) baxış; 3. boş, tutulmamış; \freie Stelle 1) vakansiya; 2) tala, çəmən (meşədə), \freie Stunde boş vaxt, istirahət vaxtı; der \freie Tag istirahət günü; 4. pulsuz, havayı; \freie Fahrt pulsuz gediş (qatar), 5. boş (yer); \freie Aussicht açıq görünüş; \freier Platz boş (tutulmamış) yer; unter \freiem Himmel açıq havada; II adv 1. azad; Eintiritt \frei giriş azaddır; wir haben es \frei biz boşuq, dərsimiz yoxdur; 2. açıqcasına, açıqdan-açığa; 3. pulsuz, havayı; \frei ins Haus evə aparmaq (pulsuz); ◊ \frei sprechen* sərbəst danışmaq; improvizasiya etmək, sinədən demək; \frei heraus reden, \frei und offen sagen, \frei von der Leber weg reden nəyisə utanıb-çəkinmədən şıppıltıyla kiminsə üzünə demək

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > frei

 • 305 Freiheit

  f (10) 1. azadlıq, sərbəstlik; 2. genişlik, açıqlıq; 3. cürət, açıq etiraf; sich die \Freiheit nehmen* cürət (cəsarət) etmək; sich große \Freiheiten herausnehmen* hər cür sırtıqlığı özünə rəva bilmək

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Freiheit

 • 306 Freudigkeit

  f oh. pl 1. şənlik, fərəh, sevinc; 2. cəsarət, şücaət

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Freudigkeit

 • 307 Frevelmut

  m cəsarət, cürət

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Frevelmut

 • 308 frischauf!

  int cəsarətlə!, tez!, cəld!

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > frischauf!

 • 309 Gefangenschaft

  f oh. pl əsarət, köləlik

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Gefangenschaft

 • 310 gefaßt

  a sakit, rahat; cəsarətli; sich auf etw. \gefaßt machen nəyəsə hazırlaşmaq; auf alles \gefaßt sein hər şeyə hazır olmaq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > gefaßt

 • 311 geknechtet

  a kölə olmuş, qul olmuş; əsarət altına alınmış; məhkum

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > geknechtet

 • 312 getrauen

  vt və sich \getrauen cürət etmək, cəsarət etmək, ürək etmək; ich getraue mich nicht zu kommen gəlməyə ürək etmirəm

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > getrauen

 • 313 Gewalt

  f (10) 1. hakimiyyət, ixtiyar; güc; seine \Gewalt bekommen sahib olmaq (nəyəsə, kiməsə); zəbt etmək, almaq; j-n unter seiner \Gewalt haben kimisə öz əsarətində saxlamaq; kiməsə hökmranlıq etmək; unter seine \Gewalt bringen əlinə keçirmə, təsiri altına almaq; 2. güc, qüvvət; höhere \Gewalt qarşısı alına bilməyən güc, fövqəladə vəziyyət; 3. güc, zor, zorakılıq; mit \Gewalt güclə, zorla; \Gewalt antun (D) məcbur etmək, (kimisə) zorlamaq; sich (D) \Gewalt antun 1) özünü məcbur etmək; 2) özünə qəsd etmək, özünü öldürmək; mit aller \Gewalt var qüvvə ilə; var gücü ilə; das steht nicht in meiner \Gewalt bu mənim ixtiyarımda deyil; sich in der \Gewalt haben özünü ələ almağı bacarmaq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Gewalt

 • 314 herandrängen

  (sich) bir şeyin ətrafına toplaşmaq; \herandrängenfliegen* vi (s) uçub gəlmək; uçuşub gəlmək; \herandrängenführen vt gətirmək, yaxınlaşdırmaq; \herandrängengeh(e)n* başlamaq; vi (s) (an A) başlamaq; \herandrängenhinken vi (s) axsayaaxsaya yaxınlaşmaq; \herandrängenkommen* vi (s) (an A) yaxın gəlmək; \herandrängenkriegen vt dan. əldə etmək, cəlb etmək; kömək (yardım) almaq; \herandrängenlassen* vt yanına buraxmaq; \herandrängenlocken vt aldadıb gətirmək; \herandrängenmachen (sich) (an D) 1. dan. nəyəsə başlamaq; 2. dalınca düşmək, əl çəkməmək; \herandrängennahen vi (s) yaxına gəlmək; \herandrängenreichen vi (an A) nəyəsə çatmaq; \herandrängenreifen vi (s) yetişmək; \herandrängenrücken I vt yaxınlaşdırmaq, qabağa çəkmək; II vi (s) yaxınlaşmaq, hərb. irəliləmək; \herandrängenrufen* vt yanına çağırmaq; \herandrängenschleichen* (sich) gizlincə yaxınlaşmaq, yavaşyavaş yanaşmaq; \herandrängensprengen vi (s) çaparaq gəlmək (atla); \herandrängentasten (sich) əllə yoxlayaraq (dəvdənə-dəvdənə) gəlib çatmaq; \herandrängentreten* vi (s) (an A) yanaşmaq, yaxınlaşmaq; \herandrängenwachsen* vi (s) böyümək; inkişaf etmək; \herandrängenwagen (sich) yaxınlaşmağa cəsarət etmək; \herandrängenziehen* I vt cəlb etmək (nəyəsə); II vi (s) yaxınlaşmaq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > herandrängen

 • 315 heraus

  adv çölə, bayıra; xaricə, zahirə, üzə; von innen \heraus içəridən, daxildən; von vorn \heraus ön (dal) qapıdan; \heraus oder herein ya ora, ya bura; ya get, ya gəl; gerade \heraus düzünə; frei / offen \heraus cəsarətlə, açıqaçığına; \heraus damit! açıq danışın!; ich wohne nach vorn \heraus evimin pəncərələri küçəyə baxır; schön \heraus sein bütün çətinliklərdən çıxış yolu tapmaq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > heraus

 • 316 herauswachsen

  vi (s) böyümək, boy atmaq; ◊ das wächst mir zum Halse heraus bu məni təngə gətirib (canımı) boğazıma yığıb; \herauswachsenwagen (sich) çıxmağa cəsarət etmək; \herauswachsenwälzen vt diyirlədib çıxartmaq; \herauswachsenwerfen* vt tullamaq, atmaq; \herauswachsen winken vt əllə bayıra çağırmaq; \herauswachsenwollen vi çıxmaq istəmək; er will mit der Sprache nicht heraus o danışmaq (boynuna) almaq istəmir; \herauswachsenziehen* I vt dartıb çıxartmaq, çəkib çıxartmaq; II vi (s) çıxmaq, qabağa çıxmaq; III sich \herauswachsen ziehen* qurtarmaq, çıxmaq (çətin vəziyyətdən)

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > herauswachsen

 • 317 Herz

  n -ens, -en 1. ürək; qəlb; ums \Herz qəlbdə, ürəkdə; sich etw. zu \Herzen nehmen* məc. nəyisə ürəyinə salmaq; am \Herzen liegen*: das liegt ihm am \Herzen məc. onun ürəyi bu işin yanındadır; an gebrochenem \Herzen sterben qüssədən ölmək; ans \Herz legen (D) nəyisə kimdənsə təkidlə istəmək; ans \Herz gewachsen məc. sevimli, istəkli, əziz; j-n in sein \Herz schließen* məc. kiməsə məhəbbət bağlamaq; ein Kind unter dem \Herzen tragen* hamilə olmaq; von (ganzem) \Herzen, von \Herzen gern həvəslə, qəlbən; vom \Herzen haben məc. qayğını öz üzərindən atmaq; zu \Herzen gehen* ürəyinə toxunmaq; ich kann zu diesem Menschen kein \Herzfassen bu adamdan gözüm su içmir; sein \Herz ausschütten ürəyini boşaltmaq; kein \Herz haben daşürəkli olmaq; sein \Herz auf der Zunge haben ürəyindəkiləri açıq demək; ihm fiel das \Herz in die Schuhe / Hosen onun ürəyi düşdü (ağzına gəldi); 2. məc. cəsarət; j-m \Herz machen kiməsə ürək-dirək vermək; sich ein \Herz fassen ürəklənmək, cürətlənmək; übers \Herz bringen* həll etmək, qərara gəlmək; 3. mərkəz, əsas; 4. qırmızıtoxmaq (qumar kağızı)

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Herz

 • 318 Joch

  n (2) 1. zülm, əsarət; 2. boyunduruq; ein schweres \Joch tragen məc. ağır yük daşımaq; 3. köhn. iox (torpaq ölçüsü); 4. aşırım, körpü dayağı; qapayıcı haşiyə; 5. dağ çökəyi; dağ keçidi; 6. ein \Joch Ochsen bir cüt kəl

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Joch

 • 319 kleinlaut

  a cəsarətsiz, özünü itirmiş; \kleinlaut machen utandırmaq; \kleinlaut werden sakitləşmək, susmaq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > kleinlaut

 • 320 knebeln

  vt 1. bağlamaq, sarımaq (həmç. məc.); çəkmək, dartmaq; 2. ağzını qapamaq (bir şeylə); 3. məc. qul etmək, əsarət altına almaq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > knebeln

См. также в других словарях:

 • sar|dine — …   Useful english dictionary

 • sar·dine — /sɑɚˈdiːn/ noun, pl dines [count] : a very small fish that is used for food and is usually packed in a can like sardines : without enough room to move around A large crowd of reporters was crammed/packed like sardines into a small room …   Useful english dictionary

 • dine — ac·et·am·i·dine; ac·ri·dine; ad·lu·mi·dine; ae·dine; al·a·man·dine; al·man·dine; aman·dine; am·i·dine; an·dine; anis·i·dine; ar·se·dine; bal·a·dine; ben·zi·dine; bol·dine; brig·an·dine; can·a·dine; cel·an·dine; cev·a·dine; cin·chon·i·dine;… …   English syllables

 • sar — ad·ver·sar·ia; ak·his·sar; am·phi·sar·ca; an·a·sar·ca; an·a·sar·cous; an·sar; an·sar·ie; an·ti·ma·cas·sar; bet·si·mi·sar·a·ka; bur·sar; bur·sar·i·al; bur·sar·ship; cae·sar; cae·sar·ism; cae·sar·ist; ca·lu·sar; car·ci·no·sar·co·ma; cat·a·sar·ka;… …   English syllables

 • sardine — sar·dine …   English syllables

 • sardine — sar•dine [[t]sɑrˈdin[/t]] n. pl. (esp. collectively) dine, (esp. for kinds or species) dines. 1) ich the pilchard, Sardinops sagax, often preserved in oil and used for food 2) ich any of various similar, closely related fishes of the herring… …   From formal English to slang

 • sardine — sar|dine [ sar din ] noun count a silver fish used for food, either cooked and eaten fresh or preserved in cans (=metal containers) packed/squashed etc. in like sardines crowded so tightly together in a space that there is no room to move:… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • sardine — sar|dine [ˌsa:ˈdi:n US ˌsa:r ] n [Date: 1400 1500; : French; Origin: Latin sardina] 1.) a small young fish that is often packed in flat metal boxes when it is sold as food 2.) be packed like sardines to be crowded tightly together in a small… …   Dictionary of contemporary English

 • Clupea pilchardus — Sardine Sar dine (? or ?; 277), n. [F. sardine (cf. Sp. sardina, sarda, It. sardina, sardella), L. sardina, sarda; cf. Gr. ?, ?; so called from the island of Sardinia, Gr. ?.] (Zo[ o]l.) Any one of several small species of herring which are… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Clupea sagax — Sardine Sar dine (? or ?; 277), n. [F. sardine (cf. Sp. sardina, sarda, It. sardina, sardella), L. sardina, sarda; cf. Gr. ?, ?; so called from the island of Sardinia, Gr. ?.] (Zo[ o]l.) Any one of several small species of herring which are… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Sardine — Sar dine (? or ?; 277), n. [F. sardine (cf. Sp. sardina, sarda, It. sardina, sardella), L. sardina, sarda; cf. Gr. ?, ?; so called from the island of Sardinia, Gr. ?.] (Zo[ o]l.) Any one of several small species of herring which are commonly… …   The Collaborative International Dictionary of English


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»