Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

salt+

 • 1 абсолютный

  salt, mutlak

  Турецко-русский словарь и русско-турецкий словарь по строительству и архитектуре > абсолютный

 • 2 только

  1) частица ancak; yalnız(ca), sade(ce); sırf

  э́то то́лько нача́ло — bu, sadece bir başlangıçtır

  эконо́мия, полу́ченная то́лько на одно́м заво́де,... — bir tek fabrikanın sağladığı tasarruf...

  я всё сде́лаю. Вы то́лько скажи́те — herşey yaparım. Yeter ki söyleyin

  нам остава́лось то́лько удивля́ться — bize hayret etmekten başka bir şey kalmıyordu

  2) частица, в соч. salt, ancak, yalnız(ca)

  мы хоти́м то́лько одного́:... — bir tek şev istiyoruz:...

  де́ло не то́лько в де́ньгах — sorun salt para sorunu değil

  то́лько потому́, что он ребёнок... — salt çocuk olduğu için...

  э́то (де́ло) каса́ется не то́лько его́ — bu iş salt kendisini ilgilendirmez

  ему́ то́лько того́ и ну́жно бы́ло! — bu hal canına minnetti!

  я прие́хал то́лько для того́, что́бы повида́ться с тобо́й — sırf seni görmek için geldim

  дверь открыва́ется то́лько э́тим ключо́м — kapı ancak bu anahtarla açılır

  я могу́ прийти́ то́лько в э́то вре́мя — ancak bu saatte gelebilirim

  он ду́мает то́лько о свои́х интере́сах — yalnız / ancak kendi çıkarını düşünür, kendi çıkarından ötesini düşünmez

  3) союз ( едва)...ır...maz

  (как) то́лько прозвене́л звоно́к... — zil çalar çalmaz...

  ты то́лько попроси́, он помо́жет — sen tek iste, yardım eder o

  4) союз (однако, но) ancak, yalnız, ama, ne var ki

  я напишу́, то́лько к ве́черу не успе́ю — yazarım, ancak / yalnız / ama akşama yetiştiremem

  расска́з хоро́ш, то́лько немно́го длиннова́т — öykü güzeldir, yalnız biraz uzunca

  5) союз против.

  он не то́лько сказа́л, но и написа́л — söylemekle kalmadı yazdı da

  коли́чество оса́дков не то́лько не уме́ньшилось, но да́же увели́чилось — yağış miktarı azalmak şöyle dursun artmıştır bile

  то́лько без лову́шек! — tuzağa düşürmek yok ama!

  то́лько бы они́ пожени́лись — tek evlensinler de

  то́лько бы вы оста́вили меня́ в поко́е — tek beni rahat bırakın

  пусть игра́ет, то́лько б не пла́кал — ağlamasın da oynarsa oynasın

  пусть то́лько не послу́шается! — hele (bir) dinlemesin!

  7) усил., частица bir

  ты то́лько попро́буй, (тебе) понра́вится (о пище, блюде и т. п.) — sen bir tat / tadına bak, beğenirsin

  ты то́лько посмотри́, как он рабо́тает! — hele bir bak, nasıl çalışıyor!

  е́сли бы вы то́лько зна́ли,... —... bir bilseniz

  чего́ то́лько нет в э́том пе́речне! — neler yok ki bu listede!

  чего́ то́лько она́ не пережила́! — neler çekti kadın!

  8) нареч. ( недавно) demin, demincek; yeni; henüz

  рабо́ты то́лько начина́ются — çalışmalar henüz başlıyor

  ••

  то́лько что вы́шедшие кни́ги — yeni çıkmış kitaplar

  он то́лько что был здесь — demin buradaydı

  он то́лько что верну́лся — henüz döndü

  де́рево то́лько что на́чало плодоноси́ть — ağaç yeni yeni meyva vermeye başladı

  де́нег то́лько то́лько хва́тит — para ancak yetişir

  то́лько и всего́ — hepsi o kadar

  она́ то́лько и ду́мает, что о де́тях — aklı fikri, çocuklar

  то́лько его́ и ви́дели — görünmesi ile kaybolması bir oldu

  Русско-турецкий словарь > только

 • 3 абсолютный

  mutlak,
  salt; tam
  * * *
  mutlak; salt; tam ( полный)

  абсолю́тная тишина́ — tam sessizlik

  ••

  абсолю́тное большинство́ — salt / mutlak çoğunluk

  абсолю́тная мона́рхия — mutlak monarşi

  абсолю́тный чемпио́н — birleşik yarışlar şampiyonu

  Русско-турецкий словарь > абсолютный

 • 4 большинство

  çoğunluk
  * * *
  с
  çoğunluk; çok (-ğu)

  просто́е большинство́ — salt çoğunluk

  большинство́м в две тре́ти голосо́в — üçte iki çoğunlukla

  собра́ть / получи́ть большинство́ голосо́в — oyların çoğunu almak

  ••

  в большинстве́ слу́чаев — çoğunlukla, çoğu kez / kere

  Русско-турецкий словарь > большинство

 • 5 потеха

  ж
  eğlence, gönül eğlencesi

  поте́хи ра́ди — salt komiklik olsun diye

  сейча́с не вре́мя для поте́хи! — gönül eğlendirmenin sırası değil!

  Русско-турецкий словарь > потеха

 • 6 простой

  I
  1) ( несложный) kolay, basit, yalınç

  просто́е де́ло — kolay / basit bir iş

  от просто́го к сло́жному — yalınçtan / basitten karmaşığa doğru

  2) (однородный, несоставной) basit, yalınç

  просто́е предложе́ние — грам. yalın cümle

  просты́е тела́ — физ. yalınç cisimler

  3) ( безыскусственный) sade, düz; basit; özentisiz

  просто́е пла́тье, просто́й костю́м / наря́д — sade bir kıyafet, düz bir esvap

  просто́й расска́з — özentisiz hikaye

  4) ( обыкновенный) basit, sade adi

  просты́е лю́ди — basit insanlar / halk

  проста́я пи́ща — sade yemek(ler)

  э́то бы́ло не просто́е подража́ние — bu, basit bir taklit değildi

  э́то не проста́я да́та (в календаре́) — bu kuru bir tarih değildir

  5) ( наивный) safdil
  ••

  реше́ние при́нято просты́м большинство́м — karar salt çoğunlukla alındı

  просто́е письмо́ — adi mektup

  просты́м гла́зом — çıplak gözle

  II м
  boş durma; çalışılmadan geçen zaman

  сокраща́ть просто́й маши́н / маши́нного обору́дования — makinelerin boş durma zamanını kısaltmak

  (ка́ждый) час просто́я станка́ — tezgah işletilmeyerek geçen her saat

  Русско-турецкий словарь > простой

 • 7 слух

  м
  1) işitim; kulak (-ğı)

  о́рганы слу́ха — işitim / işitme organları

  абсолю́тный слух — salt işitme duyarlığı

  у него́ отли́чный слух — çok ince kulağı var

  2) (слу́хи) мн. (толки, молва) söylentiler, şayia

  хо́дят слу́хи — söylentiler dolaşıyor

  по доше́дшим до меня́ слу́хам — kulağıma gelenlere göre

  распусти́ть слу́хи — şayia çıkarmak

  ••

  он весь обрати́лся в слух — kulak kesildi

  Русско-турецкий словарь > слух

 • 8 абсолютная величина

  mutlak değer, salt değer

  Турецко-русский словарь и русско-турецкий словарь по строительству и архитектуре > абсолютная величина

 • 9 абсолютная влажность

  mutlak nemlilik, mutlak rutubet, salt nemlilik

  Турецко-русский словарь и русско-турецкий словарь по строительству и архитектуре > абсолютная влажность

См. также в других словарях:

 • Salt — Salt, n. [AS. sealt; akin to OS. & OFries. salt, D. zout, G. salz, Icel., Sw., & Dan. salt, L. sal, Gr. ?, Russ. sole, Ir. & Gael. salann, W. halen, of unknown origin. Cf. {Sal}, {Salad}, {Salary}, {Saline}, {Sauce}, {Sausage}.] 1. The chloride… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Salt — Salt, a. [Compar. {Salter}; superl. {Saltest}.] [AS. sealt, salt. See {Salt}, n.] 1. Of or relating to salt; abounding in, or containing, salt; prepared or preserved with, or tasting of, salt; salted; as, salt beef; salt water. Salt tears.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Salt — Saltar a navegación, búsqueda Para las conversaciones sobre limitación de armas estratégicas véase: SALT Salt Escudo …   Wikipedia Español

 • salt — [sôlt] n. [ME < OE sealt, akin to Ger salz < IE base * sal , salt > L sal, Gr hāls, salt, Sans salila, salty] 1. sodium chloride, NaCl, a white, crystalline substance with a characteristic taste, found in natural beds, in sea water, etc …   English World dictionary

 • Salt — • Always used for the seasoning of food and for the preservation of things from corruption, had from very early days a sacred and religious character Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Salt     Salt …   Catholic encyclopedia

 • SALT — 〈[ sɔ:lt] Abk. für engl.〉 Strategic Arms Limitation Talks, Verhandlungen (zw. den USA u. der ehem. UdSSR) über Vereinbarungen zur Begrenzung strateg. Waffen * * * I SALT   [sɔːlt],    1) Astronomie: Abk.Abkürzung für engl.englisch Southern… …   Universal-Lexikon

 • salt — ► NOUN 1) (also common salt) sodium chloride, a white crystalline substance which gives seawater its characteristic taste and is used for seasoning or preserving food. 2) Chemistry any compound formed by the reaction of an acid with a base, with… …   English terms dictionary

 • SALT — oder Salt bezeichnet: Southern African Large Telescope eine Gruppe von Verträgen zur nuklearen Rüstungsbegrenzung, siehe Strategic Arms Limitation Talks eine Reihe von proprietären Erweiterungen zu HTML, cHTML, XHTML und WML, siehe Speech… …   Deutsch Wikipedia

 • Salt — Salt, v. t. [imp. & p. p. {Salted}; p. pr. & vb. n. {Salting}.] 1. To sprinkle, impregnate, or season with salt; to preserve with salt or in brine; to supply with salt; as, to salt fish, beef, or pork; to salt cattle. [1913 Webster] 2. To fill… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • salt — SALT, salturi, s.n. 1. Mişcare bruscă prin care corpul se desprinde de la pământ, sărind pe loc sau deplasându se; mişcare de deplasare bruscă în zbor. 2. Trecere bruscă de la o situaţie ori stare la alta. – Din lat. saltus, it. salto. Trimis de… …   Dicționar Român

 • Salt — (englisch für „Salz“) steht für: Salt (Girona), Stadt im Nordwesten von Spanien Salt (Kryptologie), in der Kryptografie ein zusätzlicher zufälliger Schlüssel Salt (Film), US amerikanischer Film aus dem Jahr 2010 Die Abkürzung SALT steht für:… …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»