Перевод: с испанского на болгарский

sacar+de(l)+paso+a+uno

 • 1 sacar

  tr 1) вземам, отнемам; 2) извличам; 3) изваждам; измъквам; 4) добивам, извличам; 5) получавам; 6) узнавам (тайна и т.н.); 7) вадя (заключение); 8) спечелвам (на лотария, бас и др.); sacar la grande Амер. а) спечелвам голямата печалба; б) прен. провървява ми, проработва ми късмета; 9) преписвам, копирам; 10) посочвам, указвам; 11) издавам напред, изпъчвам; 12) полигр. печатам; 13) разбирам, откривам, намирам (по признаци); 14) избирам (с гласуване и др.); 15) постигам; 16) изключвам, отстранявам; 17) правя снимка или портрет; 18) изчиствам, премахвам; 19) цитирам; 20) печеля игра; 21) произвеждам, откривам, налагам, имитирам; 22) с предл. de + pron pers влудявам, подлудявам, карам да подлудее; 23) давам начален удар с топка; 24) правя бележки от книга, изваждам цитати; 25) лепвам прякор, приписвам грешка някому; 26) купувам билети (за кино, театър, мач и др.); 27) отпускам дреха (на дължина или широчина); 28) разг. имам предимство пред някого; 29) по-висок съм от някого; sacar adelante помагам да напредне (за човек); извеждам към успех (за работа); sacar a volar a uno прен. представям някого, премахвам стеснителността му; sacar en claro (limpio) стигам до ясен извод; sacar partido разг. използвам максимално, извличам полза; sacar a bailar каня на танц; sacar a la luz изваждам на бял свят; sacar de quicio влудявам (се); sacar fotos фотографирам; sacar la lengua а) плезя се, изплезвам се; б) присмивам се; sacar fruto извличам полза; sacar la brasa con la pata del gato прен. вадя с чужди ръце кестените от огъня.

  Diccionario español-búlgaro > sacar

 • 2 abrir

  1. tr 1) отварям, разтварям, откривам, разкривам, отключвам; estar a medio abrir полуотворен; en un abrir y cerrar de ojos прен. мигновено; abrir los ojos прен. осъзнавам грешката си; abrirle los ojos a alguien прен. изваждам от заблуждение някого; 2) пробивам, продънвам; провъртявам; прен. нанасям силен удар; abrir un agujero пробивам дупка; abrir brecha воен. а) разрушавам част от крепостна стена; б) прен. нанасям силен удар; 3) прокарвам (път); abrir calle премахвам препятствие от вход или изход; 4) прокопавам (канал, ров); 5) разрязвам (плод, листа на книга); 6) разпечатвам (писмо, кутия); 7) изкопавам (кладенец); 8) гравирам; 9) прен. обявявам (конкурс); 10) прен. възглавявам, вървя начело; 11) откривам сметка в банка; abrir la lista оглавявам списъка; abrir la procesión вървя начело на шествието; abrir la marcha вървя начело; 12) прен. откривам, започвам, почвам; abrir la sesión откривам заседанието; abrir la discución започвам дискусията; abrir el fuego откривам стрелбата; abrir cuenta corriente откривам текуща сметка в банка; abrir el marcador спорт. откривам резултата; 2. intr 1) прояснявам се (за времето); 2) мор. отплувам (малък кораб); 3. prnl 1) отпускам се, ставам по-отворен; 2) разпръсквам се, заемам повече място; 3) взимам завой от външната страна; 4) прен. доверявам се, отварям се пред някого; 5) отварям се, разтварям се; откривам се; 6) напуквам се, пукам се (цирей); 7) разцепвам се (за дърва); 8) зейвам, раззинвам; 9) цъфвам; 10) дръпвам се, правя път; 11) разнищвам се, скъсвам се; 12) прояснявам се (за време); 13) Амер. отсъствам от нещо; оттеглям се от компания или сделка; Ўбbrete, tierra! разтвори се, земьо!; abrirse paso en la vida прен. проправям си път в живота.

  Diccionario español-búlgaro > abrir

 • 3 agua

  f 1) вода; agua bendita светена вода; agua viva течаща вода; agua muerta застояла вода; agua cruda твърда вода; aguas termales минерални води; agua de cepas разг. вино; agua de borrajas прен. незначително нещо, дреболия; aguas jurisdiccionales, territoriales териториални води; 2) вода, разтвор, есенция; agua de Colonia одеколон; agua fuerte хим. разтвор от азотна киселина; agua regia хим. смес от азотна и солна киселина; 3) наклон на покрив; techo a dos aguas двускатен покрив; 4) pl дъжд; 5) pl отблясък (на плат, скъпоценен камък и др.); 6) сълзи; 7) мор. пробив, дупка; 8) мор. вж. marea; 9) урина; 10) минерален извор; 11) pl морски води; 12) мор. морско течение; 13) мор. следа, път на кораб; a flor de agua по повърхността на водата; agua abajo по течението; echar agua en el mar прен. правя нещо безполезно; estar entre dos aguas прен. колебая се; guàrdate del agua mansa proverb пази се от тихата вода; sin decir agua va прен., разг. тихомълком нанасям вреда; sacar agua de las piedras прен. извличам полза от неблагоприятна ситуация; romper aguas изтича ми водата (при родилка); parecer que uno no esturbia el agua прен. тиха вода (за обикновен и кротък човек, който таи качества, злоба и т. н.).

  Diccionario español-búlgaro > agua

 • 4 aguja

  f 1) игла (за шиене, плетене); 2) игличка (на бор, елха); 3) стрелка (на компас); 4) мор. компас; 5) обелиск; 6) капител на църква; 7) вид риба; dar aguja y sacar reja прен., разг. правя малка услуга с голяма полза и изгода; buscar una aguja en un pajar proverb търся игла в купа сено ( опитвам се да постигна нещо много трудно или невъзможно).

  Diccionario español-búlgaro > aguja

 • 5 alargar

  1. tr 1) удължавам; правя по-дълъг; 2) продължавам; удължавам (срок); забавям; отсрочвам; 3) разтеглям; 4) прен. достигам нови предели (за качество, дейност); 5) надавам ухо; заглеждам се; 6) протягам се за нещо и го подавам на друг; 7) прен. отстъпвам, оставям на друг; 8) отдалечавам, отклонявам, отстранявам (и prnl); 9) отпускам, удължавам въже; 10) помагам да напредне (някой); 11) увеличавам, повишавам (заплата, дажба и др.); alargar la vista заглеждам се; alargar el oído заслушвам се; alargar el paso ускорявам хода; 2. prnl 1) удължавам се; 2) отдалечавам се; 3) изглеждам по-дълъг (за време); 4) прекалявам (с хвалби, подаръци и др.); 5) мор. променям посоката си ( за вятър).

  Diccionario español-búlgaro > alargar

 • 6 ascua

  f нажежено парче; жарава; arrimar uno el ascua a su sardina разг. възползвам се от дадена ситуация; estar en (sobre) ascuas прен., разг. неспокоен съм, на тръни съм; sacar uno el ascua con la mano del gato (con mano ajena) прен., разг. използвам някого да вади кестените от огъня (служа си с някого за опасна или неприятна работа); ascua de oro прен. блестящ предмет, хвърлящ отблясъци.

  Diccionario español-búlgaro > ascua

 • 7 astilla

  f 1) треска; 2) късче от счупена кост; sacar astilla прен., разг. постигам полза, изгода.

  Diccionario español-búlgaro > astilla

 • 8 barrera1

  f 1) бариера, преграда; 2) воен. парапет, преграда, препятствие; 3) спорт. стена (от играчи); 4) прен. пречка, препятствие, бариера; ver los toros desde la barrera1 прен., разг. наблюдавам, без да вземам участие (в събития, случки и др.); sacar a barrera1 прен. правя публично достояние.

  Diccionario español-búlgaro > barrera1

 • 9 brasa

  f жарава; a la brasa loc adj печен върху жарава; estar hecho unas brasas прен. пламтя, със зачервено лице съм; sacar la brasa con mano ajena (de gato) прен., разг. друг вади кестените от огъня.

  Diccionario español-búlgaro > brasa

 • 10 buche1

  m 1) гуша (на птица); 2) глътка; 3) стомах на животно; 4) гънка на дреха; 5) прен. гушка, стомах (на човек); 6) прен. тайно, съкровено кътче; tener (guardar) algo en el buche1 прен., разг. премълчавам, не казвам нищо; sacar el buche1 a uno прен., разг. карам някого да си каже всичко.

  Diccionario español-búlgaro > buche1

 • 11 casilla

  f 1) малка самотна къща; колиба; къщичка на жп. кантонер; 2) квадратче (шах, дама, начертан лист); 3) преградка, чекмедже, отделение и др.; 4) клетка (пчели); 5) Куб. капан за птици; 6) Екв. тоалетна; 7): casilla postal Амер. пощенска кутия; sacar a uno de sus casillas прен., разг. а) карам някого да промени начина си на живот; б) изкарвам от търпение; salir(se) uno de sus casillas прен., разг. излизам от кожата си, избухвам.

  Diccionario español-búlgaro > casilla

 • 12 castaña

  f 1) кестен (плод); 2) стъкленица с форма на кестен; 3) прибрана на тила коса; 4) прен., разг. плесница; 5) прен., разг. удар, сблъсък; 6) прен., разг. пиянство; sacar las castañas del fuego прен., разг. вадя кестените от огъня.

  Diccionario español-búlgaro > castaña

 • 13 cebra

  f зебра; paso de cebra пешеходна пътека.

  Diccionario español-búlgaro > cebra

 • 14 colación

  f 1) сравнение, съпоставяне (на текстове); 2) лека закуска, разхладително питие, почерпка; traer a colación прен. а) поставям за разглеждане, привеждам доказателства; б) намесвам неуместни неща в разговор, реч; sacar a colación прен., разг. споменавам някого или нещо.

  Diccionario español-búlgaro > colación

 • 15 ecuador

  f екватор; paso del ecuador прен. момента, в който се минава половината от следването по дадена специалност ( в университет).

  Diccionario español-búlgaro > ecuador

 • 16 entraña

  f 1) pl вътрешности; 2) вътрешен орган; 3) pl недра (на земя, планина); 4) pl прен. най-интимното, най-скритото; 5) прен. център; 6) прен. характер, нрав; 7) прен. нежност, обич; hombre de buenas entrañas добродушен човек; arrancàrsele a uno las entrañas прен. къса ми се сърцето; dar uno hasta las entrañas изключително щедър, либерален съм; echar uno las entrañas прен., разг. скъсвам се от повръщане, изповръщам си червата; hacer las entrañas a una criatura прен. давам му да бозае за пръв път; hacer las entrañas a uno прен. застъпвам се, умолявам за застъпничество; no tener entrañas прен. жесток, безчовечен съм; sacar las entrañas a uno прен. вадя някому душата.

  Diccionario español-búlgaro > entraña

 • 17 espada

  1. f 1) меч; 2) воен. шпага; 3) пика (цвят на карти); 4) риба-меч; 2. m тореадор, въоръжен с шпага; entre la espada y la pared adv разг. в опасна ситуация; quedarse a espadas прен., разг. проигравам всичко, губя всичко; sacar la espada por заставам в защита на...; ser buena espada прен. умел съм в литературни диспути; tirar uno de la espada измъквам сабята.

  Diccionario español-búlgaro > espada

 • 18 espina

  f 1) трън, бодил; 2) кост (на риба); 3) тресчица (от дърво); 4) анат. гръбнак, гръбначен стълб; 5) прен. опасение, безпокойство, грижа, съмнение, подозрение; 6) прен. трудност, пречка, щета; darle a uno mala espina una cosa прен., разг. кара ме да се тревожа, безпокои ме; dejar a uno la espina en el dedo прен., разг. не излекувам докрай; estar en espinas в трудно положение съм; estar en la espina прен., разг. приличам на клечка от слабост; la espina cuando nace, la punta lleva delante proverb човек се ражда с наклонностите си; sacar la espina прен. изкоренявам злото, премахвам проблема; sacarse uno la espina прен. най-накрая си показвам рогата, правя или казвам дълго потискано нещо; tener a uno en espinas прен., разг. държа някого като на тръни.

  Diccionario español-búlgaro > espina

 • 19 estar2

  1. intr 1) съществувам, съм, намирам се в определено място, положение, състояние; estoy en casa вкъщи съм; estar2 bueno (malo) добре (зле) съм; estar2 a la mesa на масата съм; 2) временно местонахождение, състояние (и prnl); estar2 triste, alegre, rico, sordo тъжен, весел, богат съм, не чувам (в момента); 3) съответствие; el traje le està ancho костюмът му е широк; esa empresa està para mí тази работа е за мен; 4) схващане, разбиране, готовност; їestàs? разбираш ли? ya estoy сега вече разбирам, разбрах; ya està готово е; 5) с деепричастие означава продължително действие: estoy comiendo, hablando, leyendo, etc. ям, говоря, чета (в момента); 6) с минало причастие изразява резултат: la obra està acabada творбата е завършена; 7) с предлози: а) с a: 1) време, дата; їa cuàntos estamos? коя дата сме?; estamos a primero de agosto първи август сме (е); 2) цена; los plàtanos estàn a veinte pesetas бананите са по двадесет песети; 3) непосредствена близост, близка реализация: estàn al caer las doce разг. скоро ще стане дванадесет часа; està al caer el encuentro скоро ще се видим; estar2 a punto de готов съм да; б) с предл. con: съжителствам, срещам се с; estoy mal con él в лоши отношения съм с него; в) с предл. de: готовност, занимание, професия, състояние; estar2 de viaje пътувам; estar2 de paso за малко съм, на минаване; estoy de maestro учител съм, учителствам; estar2 de pega нямам късмет, не ми върви; estar2 de suerte върви ми, имам късмет; estar2 de luto в траур съм; г) с предл. en: 1) проникновеност, разбиране; estar2 en todo в течение съм; разбирам; estoy en eso мисля за това; 2) намирам се, състоя се в; en el éxito està la felicidad щастието се крие (е) в успеха; 3) увереност; estoy en que vendrà mañana сигурен съм, че ще дойде утре; д) с предл. para: 1) на път съм да: estoy para marcharme готов съм да, всеки момент ще тръгна; 2) склонен съм, разположен съм; no estar2 para bromas не ми е до шеги; 3) цел, предназначение; el piso està para alquilar апартаментът се дава под наем; е) с предл. por: 1) решен съм да, избирам, на страната съм на...; estoy por el color blanco аз съм за белия цвят; estoy por Carlos аз съм за Карлос; 2) намерение (неизпълнено); estar2 por escribir още не е написано, предстои да се напише; està por ver не е сигурно, ще видим; 3) Амер. непосредствена реализация; el avión està por despegar самолетът всеки момент ще излети; 4) определено намерение; estoy por romperle la cabeza ще му счупя главата; ж) с предл. sin: estar2 sin blanca прен. джобовете ми са празни; estar2 sin miedo безстрашен съм; з) с предл. sobre: 1) спокойствие, самообладание; estar2 sobre sí господар съм на себе си; нащрек съм; 2) интерес, внимание; estar2 sobre el libro потънал съм, отдаден съм на книгата; estar2 sobre uno вися на главата му; estar2 sobre aviso нащрек съм; 8) с que или porque: està que trina прен. бесен е; estoy porque no vengas според мен не трябва да идваш; 2. prnl 1) разг.: estar2se con los brazos cruzados стоя си със скръстени ръце; Ўestàte quieto! стой мирен; 2) с деепричастие означава непосредствено изпълнение: estarse muriendo умирам; Ўestà bien! добре, съгласен съм; estàn verdes ирон. гроздето е кисело; estar2 a obscuras прен., разг. в неведение съм; estar2 a todo нося цялата отговорност; estar2 bien una cosa a uno подхожда му, съответства му; aquel empleo le estarà bien тази работа ще му подхожда; estar2 de màs (de sobra) а) в повече е, ненужно е; б) разг. не правя нищо, нямам работа; lo que ayer dijiste estuvo de màs беше излишно това, което каза вчера; està una cosa diciendo comedme прен., разг. вика ела ме изяж!

  Diccionario español-búlgaro > estar2

 • 20 falta

  f 1) грешка; sin falta точно, безпогрешно, задължително; 2) недостатък, липса, недостиг; 3) нарушение (на задължение, дисциплина и др.); 4) неприсъствие, отсъствие; 5) спиране на менструация (обикн. през бременността); 6) правописна, печатна, правоговорна грешка; 7) юр. дребно нарушение; 8) pl ученически грешки; falta de intención юр. непредумишлено; a falta de липсва, при липса на; a falta de pan, buenas son tortas като няма риба, и ракът е риба; caer uno en falta разг. не изпълнявам задълженията си; hacer falta необходим(о) е (някой, нещо); hacerle a uno falta una persona o cosa нужен ми е, липсва ми (някой или нещо); sacar faltas приписвам някому реални или измислени грешки.

  Diccionario español-búlgaro > falta

См. также в других словарях:

 • Paso — (Del lat. passus.) ► adjetivo 1 Se aplica a la fruta desecada al sol: ■ le encantan las uvas pasas. ► sustantivo masculino 2 Movimiento coordinado de los pies para andar: ■ camina dando largos pasos; los soldados desfilan siguiendo el paso. 3… …   Enciclopedia Universal

 • paso — paso1 (Del lat. passus). 1. m. Movimiento sucesivo de ambos pies al andar. 2. Distancia recorrida en cada movimiento al andar. 3. Movimiento seguido con que anda un ser animado. 4. Modo o manera de andar. 5. paso romano. 6. Movimiento regular con …   Diccionario de la lengua española

 • Paso (fotografía) — Saltar a navegación, búsqueda En fotografía, un paso es una diferencia en la exposición de doble o mitad. Si nos referimos a un paso de diafragma será la diferencia de abrir o cerrar el diafragma de modo que entre el doble o la mitad de luz. Si… …   Wikipedia Español

 • paso — {{#}}{{LM P29333}}{{〓}} {{SynP30039}} {{[}}paso{{]}}, {{[}}pasa{{]}} ‹pa·so, sa› {{《}}▍ adj.{{》}} {{<}}1{{>}} {{♂}}Referido a una fruta,{{♀}} que ha sido desecada al sol o por otro procedimiento: • una ciruela pasa.{{○}} {{《}}▍ adj./s.f.{{》}}… …   Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos

 • Francisco Paso — Saltar a navegación, búsqueda Francisco Paso Nacimiento 1770 Buenos Aires …   Wikipedia Español

 • Canal Uno (Ecuador) — Saltar a navegación, búsqueda Canal Uno Nombre público Canal Uno Eslogan Es tiempo de cambiar Tipo Señal abierta Programación General Propietario Marcel Rivas Sáenz Operado por …   Wikipedia Español

 • Desfile naval del Paso de Calais — Saltar a navegación, búsqueda Tras el hundimiento del “Bismarck”, los grandes navíos alemanes que quedaban se concentran en el puerto de Brest, en la Francia ocupada, donde se encuentran en peligro de ser hundidos por la RAF británica. Durante el …   Wikipedia Español

 • Anexo:Glosario de bridge — Estos términos son utilizados en bridge,[1] [2] o en el predecesor juego del bridge subasta, usando anotación de la modalidad de bridge duplicado o rubber bridge. Algunos de ellos son también usados en el juego del Whist, Bid whist, y otros… …   Wikipedia Español

 • Café (todos) — Wikipedia:Café (todos) Saltar a navegación, búsqueda Atajos WP:C …   Wikipedia Español

 • Historia del Athletic Club — El Athletic Club, comúnmente llamado Athletic de Bilbao, es un club de fútbol español de la villa de Bilbao, en Vizcaya. Fue fundado en 1898 y juega en la Primera División de España. Es, junto con el F. C. Barcelona y Real Madrid, uno de los tres …   Wikipedia Español

 • Valgañón — Valgañón …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.