Перевод: с русского на персидский

run over

 • 1 бежать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  2. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  3. flow
  (vi. & n.) گردش، روند، جریان، روانی، مد (برابر جزر)، سلاست، جاری بودن، روان شدن، سلیس بودن، بده، شریدن
  ............................................................
  ............................................................
  گریزان، فراری، گریختن، شخص فراری
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  7. flee
  (past: fled ; past participle: fled
  (vt.) گریختن، فرار کردن، بسرعت رفتن، fly
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бежать (I) (нсв и св)

 • 2 больше

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. over
  (adv. & adj. & n.) بالای، روی، بالای سر، بر فراز، آن طرف، در سرتاسر، دربالا، بسوی دیگر، متجاوز از، بالایی، رویی، بیرونی، شفا یافتن، پایان یافتن، به انتها رسیدن، پیشوندی به معنی زیادو زیاده و بیش
  ............................................................
  4. more
  (adv. & adj.) بیشتر، زیادتر، بیش

  Русско-персидский словарь > больше

 • 3 вдумываться (I) > вдуматься (I)

  ............................................................
  (vt.) رسیدگی کردن (به)، ملاحظه کردن، تفکر کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вдумываться (I) > вдуматься (I)

 • 4 вербовать (I) > завербовать (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) تازه سرباز، کارمند تازه، نو آموز استخدام کردن، نیروی تازه گرفتن، حال آمدن
  ............................................................
  (vt.) برای سربازی گرفتن، نام نویسی کردن، کمک طلب کردن از، درفهرست نوشتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вербовать (I) > завербовать (I)

 • 5 вертеть (II) (нсв)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. turn
  (vt. & n.) نوبت، چرخش، گردش (بدور محور یامرکزی)، چرخ، گشت ماشین تراش، پیچ خوردگی، قرقره، استعداد، میل، تمایل، تغییر جهت، تاه زدن، برگرداندن، پیچاندن، گشتن، چرخیدن، گرداندن، وارونه کردن، تبدیل کردن، تغییر دادن، دگرگون ساختن
  ............................................................
  2. spin
  (past: spun, span ; past participle: spun
  (vt. & vi. & n.) فرفره، چرخش (بدور خود)، (دور خود) چرخیدن، ریسیدن، رشتن، تنیدن، به درازا کشاندن، چرخاندن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) چرخش، گردش، چرخیدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вертеть (II) (нсв)

 • 6 внеплановый (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) زیادی، زائد، فوق العاده، اضافی، بزرگ، یدکی، (پیشوند) خارجی، بسیار، خیلی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > внеплановый (-ая, -ое, -ые)

 • 7 возглавить (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. head
  (adj. & n.) نوک، سر، کله، راس، عدد، ابتداء، انتها، دماغه، دهانه، رئیس، سالار، عنوان، موضوع، منتها درجه، موی سر، فهم، خط سر، فرق، سرصفحه، سرستون، سر درخت، اصلی، عمده، مهم
  (vt.) سر گذاشتن به، دارای سر کردن، ریاست داشتن بر، رهبری کردن، دربالا واقع شدن

  Русско-персидский словарь > возглавить (II) (св)

 • 8 вон II

  ............................................................
  آنجا، درآنجا، به آنجا، بدانجا، در این جا، دراین موضوع، آن مکان
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вон II

 • 9 вульгаризация

  ............................................................
  ............................................................
  عوام پسند سازی، تعمیم چیزی بزبان ساده

  Русско-персидский словарь > вульгаризация

 • 10 вульгаризировать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  (vt. & n.) عوامانه کردن، پست کردن، مبتذل کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вульгаризировать (I) (нсв и св)

 • 11 выдавать (I) > выдать (I)

  ............................................................
  (vi.) بر آمد، پی آمد، نشریه، فرستادن، بیرون آمدن، خارج شدن، صادر شدن، ناشی شدن، انتشار دادن، رواج دادن، نژاد، نوع، عمل، کردار، اولاد، نتیجه بحث، موضوع، شماره
  ............................................................
  (v.) بیرون دادن، پخش کردن، توزیع کردن، کسر آمدن، تمام شدن، اعلان کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تسلیم دشمن کردن، خیانت کردن به، فاش کردن
  ............................................................
  (v.) تسلیم کردن، تحویل دادن
  ............................................................
  (v.) مقصرین را پس دادن، مجرمین مقیم کشور بیگانه را به کشور اصلیشان تسلیم کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تولید کردن، وارونه کردن، با کلید خاموش کردن، اجتماع، ازدحام، تولید، از کار درآمدن، بنتیجه مطلوبی رسیدن، (انگلیس) اعتصاب، اعتصابگر
  ............................................................
  (vt. & n.) تولید کردن، عمل آوردن، فرآوردن، محصول، ارائه دادن، زائیدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выдавать (I) > выдать (I)

 • 12 выкарабкиваться (I) > выкарабкаться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) رها کردن، خلاصی بخشیدن، آزاد کردن
  ............................................................
  (v.) در تنگنا کمک یافتن، در سختی به کسی کمک کردن، در وضع خطرناکی انجام وظیفه کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выкарабкиваться (I) > выкарабкаться (I)

 • 13 выше

  ............................................................
  [!! higher up: ارشد، رئیس، برتر، عضو ارشد]
  ............................................................
  ............................................................
  3. over
  (adv. & adj. & n.) بالای، روی، بالای سر، بر فراز، آن طرف، در سرتاسر، دربالا، بسوی دیگر، متجاوز از، بالایی، رویی، بیرونی، شفا یافتن، پایان یافتن، به انتها رسیدن، پیشوندی به معنی زیادو زیاده و بیش
  ............................................................
  (adv.) در بالا، بالای، بالای سر، نام برده، بالاتر، برتر، مافوق، واقع دربالا، سابق الذکر، مذکور در فوق
  ............................................................
  (adv. & n.) آن سوی، آن طرف ماوراء، دورتر، برتر از
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выше

 • 14 галоши

  ............................................................
  { galosh: ـ(انگلیس) گالش، روکفشی، کفش لاستیکی}
  ............................................................
  ............................................................
  {!! rubbery: لاستیک مانند، کائوچو مانند}

  Русско-персидский словарь > галоши

 • 15 давить (II) (нсв)

  ............................................................
  (v.) فشار دادن، مطبوعات، ماشین فشار، فشار، ازدحام، جمعیت، ماشین چاپ، مطبعه، جراید، وارد آوردن، فشردن زور دادن، ازدحام کردن، اتو زدن، دستگاه پرس، چاپ
  ............................................................
  (v.) زیر بار خم شدن یا کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) ذلیل کردن، ستم کردن بر، کوفتن، تعدی کردن، درمضیقه قرار دادن، پریشان کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) فشردن، له کردن، چلاندن، فشار دادن، آب میوه گرفتن، به زور جا دادن، زور آوردن، فشار، فشرده، چپاندن
  ............................................................
  (vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر
  ............................................................
  (v.) لبریز شدن، مرور کردن، زیر گرفتن
  ............................................................
  8. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (adv. & adj.) سفت، محکم، تنگ (tang)، کیپ، مانع دخول هوا یا آب یا چیز دیگر، خسیس، کساد
  ............................................................
  10. pinch
  (vt. & vi. & n.) نیشگون گرفتن، قاپیدن، مضیقه، تنگنا، موقعیت باریک، سر بزنگاه، نیشگون، اندک، جانشین

  Русско-персидский словарь > давить (II) (нсв)

 • 16 джемпер

  ............................................................
  جهنده، سیم جهشی، پرنده، بلوز، آستین کوتاه زنانه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > джемпер

 • 17 за I

  ............................................................
  (adv. & n.) آن سوی، آن طرف ماوراء، دورتر، برتر از
  ............................................................
  ............................................................
  (adv.) سرتاسر، از این سو به آن سو، در میان، از عرض، از میان، از وسط، از این طرف به آن طرف
  ............................................................
  4. over
  (adv. & adj. & n.) بالای، روی، بالای سر، بر فراز، آن طرف، در سرتاسر، دربالا، بسوی دیگر، متجاوز از، بالایی، رویی، بیرونی، شفا یافتن، پایان یافتن، به انتها رسیدن، پیشوندی به معنی زیادو زیاده و بیش
  ............................................................
  (adv. & n.) عقب، پشت سر، باقی کار، باقی دار، عقب مانده، دارای پس افت، عقب تراز، بعد از، دیرتر از، پشتیبان، اتکاء، کپل، نشیمن گاه
  ............................................................
  6. at
  بسوی، بطرف، به، در، پهلوی، نزدیک، دم، بنابر، در نتیجه، بر حسب، از قرار، بقرار، سرتاسر، مشغول
  ............................................................
  7. to
  بسوی، سوی، بطرف، روبطرف، پیش، نزد، تا نسبت به، در، دربرابر، برحسب، مطابق، بنا بر، علامت مصدر انگلیسی است
  ............................................................
  8. for
  (conj.) برای، بجهت، بواسطه، بجای، از طرف، به بهای، درمدت، بقدر، در برابر، درمقابل، برله، به طرفداری از، مربوط به، مال، برای این که، زیرا که، چونکه
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. during
  درمدت، هنگام، درجریان، در طی
  ............................................................
  12. in
  ( prep.) در، توی، اندر، لای، درظرف، هنگام، به، بر، با، بالای، روی، از، باب روز
  (adj.) درونی، شامل، نزدیک، دم دست، داخلی
  (adv.) رسیده، آمده، درتوی، بطرف، نزدیک ساحل، با امتیاز، با مصونیت
  (vt.) درمیان گذاشتن، جمع کردن
  (n.) شاغلین، زاویه
  (pref): پیشوند به معنی " در داخل " و " به سوی " و " نه "

  Русско-персидский словарь > за I

 • 18 забываться (I) > забыться (I)

  ............................................................
  (v.) فراموش کردن، غفلت کردن
  ............................................................
  2. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  (v.) گذشتن، طی شدن، رد شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: forgot ; past participle: forgotten
  (vt.) فراموش کردن، فراموشی، صرفنظر کردن، غفلت

  Русско-персидский словарь > забываться (I) > забыться (I)

 • 19 заволакиваться (I) > заволочься (III)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. be/become shrouded
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заволакиваться (I) > заволочься (III)

 • 20 задавить (II) (св)

  ............................................................
  1. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (v.) لبریز شدن، مرور کردن، زیر گرفتن
  ............................................................
  (v.) باضربت بزمین کوبیدن، گیج کردن، مجزا، مجزا کردن

  Русско-персидский словарь > задавить (II) (св)

См. также в других словарях:

 • run over — {v.} 1. To be too full and flow over the edge; spill over. * /Billy forgot he had left the water on, and the tub ran over./ 2. To try or go over (something) quickly; practice briefly. * /During the lunch hour, Mary ran over her history facts so… …   Dictionary of American idioms

 • run over — {v.} 1. To be too full and flow over the edge; spill over. * /Billy forgot he had left the water on, and the tub ran over./ 2. To try or go over (something) quickly; practice briefly. * /During the lunch hour, Mary ran over her history facts so… …   Dictionary of American idioms

 • run over — (someone/something) to drive over someone or something with a vehicle. Pfeifer tried to run him over, but Fred luckily escaped. I ran over a rabbit and was in tears all the way home! …   New idioms dictionary

 • run over — ► run over 1) knock down with a vehicle. 2) overflow. 3) exceed (a limit). Main Entry: ↑run …   English terms dictionary

 • run over — index inundate, invade, overlap, overstep, recapitulate, repeat (state again), review Burton s Legal Thes …   Law dictionary

 • run over — verb 1. injure or kill by running over, as with a vehicle (Freq. 3) • Syn: ↑run down • Hypernyms: ↑injure, ↑wound • Verb Frames: Somebody s something …   Useful english dictionary

 • run over — phrasal verb Word forms run over : present tense I/you/we/they run over he/she/it runs over present participle running over past tense ran over past participle run over 1) [transitive] to hit someone or something with a vehicle and drive over… …   English dictionary

 • run-over — ˈ ̷ ̷| ̷ ̷ ̷ ̷ adjective Etymology: from run over, past participle of run over 1. : extending beyond the allotted space run over matter in printing 2. : worn at one side run over heels …   Useful english dictionary

 • run over — PHRASAL VERB If a vehicle or its driver runs a person or animal over, it knocks them down or drives over them. [V n P] You can always run him over and make it look like an accident... [V P n] He ran over a six year old child as he was driving… …   English dictionary

 • run\ over — v 1. To be too full and flow over the edge; spill over. Billy forgot he had left the water on, and the tub ran over. 2. To try or go over (smth) quickly; practice briefly. During the lunch hour, Mary ran over her history facts so she would… …   Словарь американских идиом

 • run over — 1) be too full and flow over the edge The water in the bathtub ran over the edge and got everything in the room wet. 2) try to go over something quickly, practice briefly We can run over this material tomorrow before the meeting. 3) drive on top… …   Idioms and examples

Книги

Другие книги по запросу «run over» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»