Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

run away

 • 1 убегать (I) > убежать (I)

  ............................................................
  گریزان، فراری، گریختن، شخص فراری
  ............................................................
  (v.) ناگهان ترک کردن، باعجله ترک کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  7. flee
  (past: fled ; past participle: fled
  (vt.) گریختن، فرار کردن، بسرعت رفتن، fly
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) کشیدن، امتداد دادن، بسط دادن، منبسط کردن، کش آمدن، کش آوردن، کش دادن، گشاد شدن
  (adj. & n.) بسط، ارتجاع، قطعه (زمین)، اتساع، کوشش، خط ممتد، دوره، مدت
  ............................................................
  10. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد

  Русско-персидский словарь > убегать (I) > убежать (I)

 • 2 сбегать (I) > сбежать (I)

  ............................................................
  (v.) تا آخرین نفس دنبال کردن، مندرس، کهنه
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ناپدید شدن، به صفر رسیدن، غیب شدن، (آوا شناسی) بخش ضعیف و نهایی بعضی از حرفهای صدادار
  ............................................................
  (vt. & n.) زهکش، آبگذر، زهکش فاضل آب، آب کشیدن از، زهکشی کردن، کشیدن (باoff یا away)، زیر آب زدن، زیر آب
  ............................................................
  گریزان، فراری، گریختن، شخص فراری
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) جاخالی دادن، این سو و آن سو رفتن، (مج.) گریز زدن، طفره زدن، تمجمج، اهمال، جاخالی

  Русско-персидский словарь > сбегать (I) > сбежать (I)

 • 3 бежать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  2. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  3. flow
  (vi. & n.) گردش، روند، جریان، روانی، مد (برابر جزر)، سلاست، جاری بودن، روان شدن، سلیس بودن، بده، شریدن
  ............................................................
  ............................................................
  گریزان، فراری، گریختن، شخص فراری
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  7. flee
  (past: fled ; past participle: fled
  (vt.) گریختن، فرار کردن، بسرعت رفتن، fly
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бежать (I) (нсв и св)

 • 4 заговариваться (I) > заговориться (II)

  ............................................................
  (vi.) سرگردان بودن، آواره بودن، منحرف شدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заговариваться (I) > заговориться (II)

 • 5 зарапортоваться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > зарапортоваться (I) (св)

 • 6 отбегать (I) > отбежать (I)

  فعل run away
  گریزان، فراری، گریختن، شخص فراری

  Русско-персидский словарь > отбегать (I) > отбежать (I)

 • 7 удирать (I) > удрать (I)

  فعل run away
  گریزان، فراری، گریختن، شخص فراری

  Русско-персидский словарь > удирать (I) > удрать (I)

 • 8 бегать (I) (нсв)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  ............................................................
  3. shun
  (vt.) دوری و اجتناب، پرهیز کردن، اجتناب کردن از، گریختن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) حرکت تند و سریع، حرکت از روی دست پاچگی، مسابقه کوتاه، سراسیمگی، بسرعت حرکت دادن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) چشمک زدن (بویژه در مورد ستارگان)، برق زدن یاتکان تکان خوردن، چشمک، بارقه، تلاء لو
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تعقیب کردن، دنبال کردن، شکار کردن، وادار به فرار کردن، راندن و اخراج کردن (باaway و out و off)، تعقیب، مسابقه، شکار

  Русско-персидский словарь > бегать (I) (нсв)

 • 9 протекать (I) > протечь (III)

  ............................................................
  1. flow
  (vi. & n.) گردش، روند، جریان، روانی، مد (برابر جزر)، سلاست، جاری بودن، روان شدن، سلیس بودن، بده، شریدن
  ............................................................
  2. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  باقی ماندن، دادن، وقوع یافتن، طی شدن
  ............................................................
  4. leak
  (vt. & vi. & n.) رخنه، سوراخ، تراوش، نشت، چکه، تراوش کردن، نفوذ کردن، فاش کردن یا شدن، فاش شدن
  ............................................................
  ............................................................
  6. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  (vi.) گذشتن، منقضی شدن، سپری شدن، سقوط
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) پیش رفتن، رهسپار شدن، حرکت کردن، اقدام کردن، پرداختن به، ناشی شدن از، عایدات

  Русско-персидский словарь > протекать (I) > протечь (III)

См. также в других словарях:

 • Run away — Run away, little boy Saltar a navegación, búsqueda Run away, little boy Episodio de Gilmore Girls Episodio nº Temporada 2 Episodio 9 Escrito por John Stephens Dirigido por Danny Leiner …   Wikipedia Español

 • run\ away — • run away • run off v To leave and not plan to come back; go without permission; escape. Many times Tommy said he would run away from home, but he never did. The guards in jail make sure that none of the prisoners run away. Compare: get away …   Словарь американских идиом

 • run away — (from (someone/something)) 1. to leave a person or place secretly and suddenly. Vinnie ran away from home when he was 16. 2. to avoid someone or something unpleasant. You can t run away from your problems by watching videos all day. It is a… …   New idioms dictionary

 • run away — ► run away 1) take flight; escape. 2) try to avoid facing up to danger or difficulty. Main Entry: ↑run …   English terms dictionary

 • run away — index abandon (physically leave), abscond, defect, escape, evacuate, flee, leave (depart), quit ( …   Law dictionary

 • Run-Away — Infobox Single Name = Run Away Artist = Super Furry Animals from Album = Hey Venus! Released = 29 October 2007 Format = Digipack CD, 7 picture disc, download Recorded = Miraval Studios, France Genre = Indie rock Length = 2:53 Label = Rough Trade… …   Wikipedia

 • Run Away — Не следует путать с Runaway. У этого термина существуют и другие значения, см. Run Away (значения). Конкурс песни Евровидение 2010 Национальный отбор Страна …   Википедия

 • run away — 1) PHRASAL VERB If you run away from a place, you leave it because you are unhappy there. [V P from n] I ran away from home when I was sixteen... [V P] After his beating Colin ran away and hasn t been heard of since... [V P to n] Three years ago… …   English dictionary

 • run away — phrasal verb [intransitive] Word forms run away : present tense I/you/we/they run away he/she/it runs away present participle running away past tense ran away past participle run away 1) to secretly leave a place where you should stay, because… …   English dictionary

 • run away — Synonyms and related words: abscond, absquatulate, beat a retreat, bolt, clear out, cut and run, cut out, decamp, depart, desert, elope, flee, fly, fugitate, go AWOL, hightail, jump, jump bail, levant, make off, make tracks, run, run along, run… …   Moby Thesaurus

 • run away — or[run off] {v.} To leave and not plan to come back; go without permission; escape. * /Many times Tommy said he would run away from home, but he never did./ * /The guards in jail make sure that none of the prisoners run away./ Compare: GET AWAY …   Dictionary of American idioms


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»