Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

round up

 • 1 обходить (II) > обойти (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) از جناح خارجی بدشمن حمله کردن
  ............................................................
  (vt.) دوری کردن از، احتراز کردن، اجتناب کردن، طفره رفتن از، (حق.) الغاء کردن، موقوف کردن
  ............................................................
  (pl. & vt. & vi. & n.) دامن لباس، دامنه، دامنه کوه، حومه شهر، حوالی، دامن دوختن، دامن دار کردن، حاشیه گذاشتن به، از کنار چیزی رد شدن، دور زدن، احاطه کردن
  ............................................................
  عید فصح، عید فطر، غفلت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) طفره زدن از، گریز زدن از، از سرباز کردن، تجاهل کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  ............................................................
  13. outdo
  (past: outdid ; past participle: outdone
  (v.) بهتر از دیگری انجام دادن، شکست دادن
  ............................................................
  ............................................................
  15. diddle
  (v.) فریب دادن، مغبون کردن

  Русско-персидский словарь > обходить (II) > обойти (I) I

 • 2 объезжать (I) > объездить (II), объехать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. tour
  (vt. & n.) گشت، سفر، مسافرت، سیاحت، ماموریت، نوبت، گشت کردن، سیاحت کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > объезжать (I) > объездить (II), объехать (I)

 • 3 закруглять (I) > закруглить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & vt. & n.) گرد، بی خرده، نوبت، گرد کردن، بی خرده کردن، گرد (gerd) کردن، کامل کردن، تکمیل کردن، دور زدن، مدور، گردی، منحنی، دایره وار، عدد صحیح، مبلغ زیاد
  ............................................................
  (v.) گرد کردن، گرد کردن برشی

  Русско-персидский словарь > закруглять (I) > закруглить (II)

 • 4 обводить (II) > обвести (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) جاخالی دادن، این سو و آن سو رفتن، (مج.) گریز زدن، طفره زدن، تمجمج، اهمال، جاخالی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  7. ring
  (past: rang ; past participle: rung
  (v.) حلقه، زنگ زدن، احاطه کردن، محفل، گروه، انگشتر، میدان، عرصه، گود، جسم حلقوی، طوقه، صحنه ورزش، چرخ خوردن، حلقه زدن، گرد آمدن، زنگ اخبار، صدای زنگ تلفن، طنین، ناقوس
  ............................................................
  (v.) به آن سو رفتن، گذشتن، منتقل شدن، مرور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  10. ink in

  Русско-персидский словарь > обводить (II) > обвести (I)

 • 5 заходить (II) > зайти (I)

  ............................................................
  1. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی
  ............................................................
  درج تصادفی
  ............................................................
  ............................................................
  تو خوانی، تو خواندنی
  ............................................................
  5. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  9. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  10. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  ............................................................
  12. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن

  Русско-персидский словарь > заходить (II) > зайти (I)

 • 6 недолёт

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > недолёт

 • 7 обступать (I) > обступить (II)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обступать (I) > обступить (II)

 • 8 объезд

  ............................................................
  1. going/riding/driving round
  ............................................................
  (adv. & adj. & vt. & n.) گرد، بی خرده، نوبت، گرد کردن، بی خرده کردن، گرد (gerd) کردن، کامل کردن، تکمیل کردن، دور زدن، مدور، گردی، منحنی، دایره وار، عدد صحیح، مبلغ زیاد
  ............................................................
  (n.) انحراف، خط سیر را منحرف کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) تفریح، سرگرمی، عمل پی گم کردن، انحراف از جهتی

  Русско-персидский словарь > объезд

 • 9 обёртывать (I) > обернуть (I)

  ............................................................
  (v.) خاتمه یافتن، به نتیجه رسیدن، تمام شدن، گزارش، خلاصه
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. turn
  (vt. & n.) نوبت، چرخش، گردش (بدور محور یامرکزی)، چرخ، گشت ماشین تراش، پیچ خوردگی، قرقره، استعداد، میل، تمایل، تغییر جهت، تاه زدن، برگرداندن، پیچاندن، گشتن، چرخیدن، گرداندن، وارونه کردن، تبدیل کردن، تغییر دادن، دگرگون ساختن

  Русско-персидский словарь > обёртывать (I) > обернуть (I)

 • 10 обёртываться (I) > обернуться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تولید کردن، وارونه کردن، با کلید خاموش کردن، اجتماع، ازدحام، تولید، از کار درآمدن، بنتیجه مطلوبی رسیدن، (انگلیس) اعتصاب، اعتصابگر
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: became ; past participle: become
  (vi.) شدن، درخوربودن، برازیدن، آمدن به، مناسب بودن، تحویل یافتن، زیبنده بودن

  Русско-персидский словарь > обёртываться (I) > обернуться (I)

 • 11 оглядывать (I) > оглядеть (I), оглянуть (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) پیمایش، زمینه یابی، بازدید کردن، ممیزی کردن، مساحی کردن، پیمودن، بررسی کردن، بازدید، ممیزی، برآورد، نقشه برداری، بررسی، مطالعه مجمل، بردید
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > оглядывать (I) > оглядеть (I), оглянуть (I)

 • 12 округлять (I) > округлить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) گرد کردن، گرد کردن برشی
  ............................................................
  (adj. & vt.) کامل، تمام، کامل کردن، انجام دادن، بانجام رساندن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > округлять (I) > округлить (II)

 • 13 осматриваться (I) > осмотреться (I)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > осматриваться (I) > осмотреться (I)

 • 14 покружиться (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (pl. & vt. & vi. & n.) دایره، محیط دایره، محفل، حوزه، قلمرو، دورزدن، مدور ساختن، دور (چیزی را) گرفتن، احاطه کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) چرخ، دور، چرخش، رل ماشین، چرخیدن، گرداندن

  Русско-персидский словарь > покружиться (II) (св)

 • 15 вертеть (II) (нсв)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. turn
  (vt. & n.) نوبت، چرخش، گردش (بدور محور یامرکزی)، چرخ، گشت ماشین تراش، پیچ خوردگی، قرقره، استعداد، میل، تمایل، تغییر جهت، تاه زدن، برگرداندن، پیچاندن، گشتن، چرخیدن، گرداندن، وارونه کردن، تبدیل کردن، تغییر دادن، دگرگون ساختن
  ............................................................
  2. spin
  (past: spun, span ; past participle: spun
  (vt. & vi. & n.) فرفره، چرخش (بدور خود)، (دور خود) چرخیدن، ریسیدن، رشتن، تنیدن، به درازا کشاندن، چرخاندن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) چرخش، گردش، چرخیدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вертеть (II) (нсв)

 • 16 вертеться (II) (нсв)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. turn
  (vt. & n.) نوبت، چرخش، گردش (بدور محور یامرکزی)، چرخ، گشت ماشین تراش، پیچ خوردگی، قرقره، استعداد، میل، تمایل، تغییر جهت، تاه زدن، برگرداندن، پیچاندن، گشتن، چرخیدن، گرداندن، وارونه کردن، تبدیل کردن، تغییر دادن، دگرگون ساختن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) چرخیدن، گردیدن، گردش کردن، سیر کردن، دور زدن، تغییر کردن
  ............................................................
  4. spin
  (past: spun, span ; past participle: spun
  (vt. & vi. & n.) فرفره، چرخش (بدور خود)، (دور خود) چرخیدن، ریسیدن، رشتن، تنیدن، به درازا کشاندن، چرخاندن
  ............................................................
  (vt. & n.) چپر، خارپشته، پرچین، حصار، راه بند، مانع، پرچین ساختن، خاربست درست کردن، احاطه کردن، طفره زدن، از زیر (چیزی) در رفتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вертеться (II) (нсв)

 • 17 виток

  ............................................................
  (adj. & vt. & vi. & n.) حلزونی، مارپیچ، مارپیچی، به شکل مارپیچ، به شکل مارپیچ درآوردن، به طور مارپیچ حرکت کردن
  ............................................................
  (v.) منار مخروطی، ساقه باریک، مارپیچ، نوک تیز شدن، مخروطی شدن
  ............................................................
  3. turn
  (vt. & n.) نوبت، چرخش، گردش (بدور محور یامرکزی)، چرخ، گشت ماشین تراش، پیچ خوردگی، قرقره، استعداد، میل، تمایل، تغییر جهت، تاه زدن، برگرداندن، پیچاندن، گشتن، چرخیدن، گرداندن، وارونه کردن، تبدیل کردن، تغییر دادن، دگرگون ساختن
  ............................................................
  4. coil
  (vt. & vi. & n.) چنبره زدن، فنر، بدور چیزی به طور مارپیچ پیچیدن، مارپیچ، سیم پیچ
  ............................................................
  (adj. & n.) سیم پیچ، پیچ در پیچ، پیچش، پیچاپیچ، پیچاندن، چیزی که پیچ می خورد، مارپیچی، رود پیچ
  ............................................................
  (vt. & n.) (حق.) حوزه قضایی یک قاضی، دور، دوره، گردش، جریان، حوزه، مدار، اتحادیه، کنفرانس، دورچیزی گشتن، درمداری سفر کردن، احاطه کردن
  ............................................................
  (adv. & adj. & vt. & n.) گرد، بی خرده، نوبت، گرد کردن، بی خرده کردن، گرد (gerd) کردن، کامل کردن، تکمیل کردن، دور زدن، مدور، گردی، منحنی، دایره وار، عدد صحیح، مبلغ زیاد

  Русско-персидский словарь > виток

 • 18 вокруг

  ............................................................
  (adv. & adj. & vt. & n.) گرد، بی خرده، نوبت، گرد کردن، بی خرده کردن، گرد (gerd) کردن، کامل کردن، تکمیل کردن، دور زدن، مدور، گردی، منحنی، دایره وار، عدد صحیح، مبلغ زیاد
  ............................................................
  (adv.) گرداگرد، دور، پیرامون، دراطراف، درحوالی، در هر سو، در نزدیکی
  ............................................................
  (adv.) درباره، گرداگرد، پیرامون، دور تا دور، در اطراف، نزدیک، قریب، در حدود، در باب، راجع به، در شرف، در صدد، با، نزد، در، بهر سو، تقریبا، بالاتر، (نظ.) فرمان عقب گرد

  Русско-персидский словарь > вокруг

 • 19 ворочать (I) (нсв)

  ............................................................
  1. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  (vt. & n.) تغییرمکان، نوبت کار، مبدله، تغییردادن، تغییر مکان، انتقال، تغییر جهت، بوش، تناوب، نوبت، تعویض، نوبتی، استعداد، ابتکار، تعبیه، نقشه خائنانه، حقه، توطئه، پخش کردن، تعویض کردن، تغییر مکان دادن، انتقال دادن، تغییر مسیر دادن
  ............................................................
  ............................................................
  4. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  (v.) گراندن، گذاشتن و برداشتن دستگیره، دسته، قبضه شمشیر، وسیله، لمس، احساس با دست، دست زدن به، به کار بردن، سرو کار داشتن با، رفتار کردن، استعمال کردن، دسته گذاشتن

  Русско-персидский словарь > ворочать (I) (нсв)

 • 20 всемерный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) جامع، فرا گیرنده، وسیع، محیط، بسیط

  Русско-персидский словарь > всемерный (-ая, -ое, -ые)

См. также в других словарях:

 • Round — Round, a. [OF. roond, roont, reond, F. rond, fr. L. rotundus, fr. rota wheel. See {Rotary}, and cf. {Rotund}, {roundel}, {Rundlet}.] 1. Having every portion of the surface or of the circumference equally distant from the center; spherical;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • round — round1 [round] adj. [ME < OFr roont < L rotundus: see ROTUND] 1. shaped like a ball; spherical; globular 2. a) shaped like a circle, ring, or disk; circular b) shaped like a cylinder (in having a circular cross section); cylindrical 3 …   English World dictionary

 • Round — (round), n. 1. Anything round, as a circle, a globe, a ring. The golden round [the crown]. Shak. [1913 Webster] In labyrinth of many a round self rolled. Milton. [1913 Webster] 2. A series of changes or events ending where it began; a series of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • round — ► ADJECTIVE 1) shaped like a circle or cylinder. 2) shaped like a sphere. 3) having a curved surface with no sharp projections. 4) (of a person s shoulders) bent forward. 5) (of a voice or musical tone) rich and mellow. 6) (of a number) expressed …   English terms dictionary

 • round — [ raund; rund ] n. m. • 1850; mot angl. « cercle, cycle, tour » ♦ Reprise (d un combat de boxe). Combat en dix rounds. « Au coup de gong annonçant le commencement du premier round » (Hémon). ♢ Fig. Épisode d une négociation difficile, d un combat …   Encyclopédie Universelle

 • Round — ist der Familienname folgender Personen: Dorothy Round (1908–1982), englische Tennisspielerin Henry Joseph Round (1881–1966), englischer Forscher; gilt als Erfinder der Leuchtdiode Siehe auch: Round Dance Round Effekt Round Hill Round Island… …   Deutsch Wikipedia

 • Round — Round, adv. 1. On all sides; around. [1913 Webster] Round he throws his baleful eyes. Milton. [1913 Webster] 2. Circularly; in a circular form or manner; by revolving or reversing one s position; as, to turn one s head round; a wheel turns round …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Round — Round, v. t. [imp. & p. p. {Rounded}; p. pr. & vb. n. {Rounding}.] 1. To make circular, spherical, or cylindrical; to give a round or convex figure to; as, to round a silver coin; to round the edges of anything. [1913 Webster] Worms with many… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • round — [adj1] ball shaped; semicircular area annular, arced, arched, arciform, bent, bowed, bulbous, circular, coiled, curled, curved, curvilinear, cylindrical, discoid, disk shaped, domical, egg shaped, elliptical, globose, globular, looped, orbed,… …   New thesaurus

 • Round — Round, prep. On every side of, so as to encompass or encircle; around; about; as, the people atood round him; to go round the city; to wind a cable round a windlass. [1913 Webster] The serpent Error twines round human hearts. Cowper. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Round — or rounds can mean:* The shape of a circle or sphere * Rounding (sediment), the smoothness of a sediment particle * Roundedness, the roundedness of the lips in the pronunciation of a phoneme * Rounding, the truncation of a number to reduce the… …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»