Перевод: с испанского на болгарский

ropa de cámara (de levantar)

 • 1 cámara

  f 1) стая; 2) камара; cámara alta (de los lores) Сенат, горна камара, камара на лордовете; cámara baja (de los diputados) долна камара; 3): cámara real; cámara de compensación икон. клирингова палата; 4) зала в двор (кралски); pintor de cámara придворен художник; 5) камера; fotogràfica cámara фотографска камера; 6) мор. каюта; 7) опразване на стомаха, изпражнения, лайна (човешки); 8) f pl пат. вж. diarrea; 9): cámara de gas газова камера за смъртни присъди; 10): cámara frigorífica хладилна камера; chupar cámara прен., разг. заставам на преден план (на снимка, в телевизията); tener uno cámaras en la lengua прен., разг. недискретен съм.

  Diccionario español-búlgaro > cámara

 • 2 levantar

  1. tr 1) вдигам; поставям на високо; 2) повишавам; 3) изправям, поставям право (за нещо приведено); 4) издигам; 5) въздигам, строя; 6) свиквам в армията, произвеждам набор; 7) снемам, прибирам; levantar el campo вдигам лагера; 8) вдигам, подплашвам (дивеч); 9) свалям, отнемам, снемам; levantar la multa отменям глоба; levantar el sitio вдигам обсада; 10) деля, цепя карти; 11) хвърлям по-силна карта; 12) прост. крада, ограбвам; 13) разоравам; 14) прибирам реколта; 2. prnl 1) ставам (от сън, прав); 2) издигам се; levantar en armas вдигам се на оръжие; 3) ставам от леглото (след болест); 4) разбушувам се (за вятър, море); 5) прояснявам се ( за небе), оправям се (за време); levantar acta съставям протокол; levantar el vuelo а) политам, излитам (за птица); б) прен., разг. ставам самостоятелен (за младеж); levantar uno hacia arriba (tan alto) прен. ядосвам някого; levantar uno la cabeza прен., разг. оживявам се, възстановявам се; изправям глава.

  Diccionario español-búlgaro > levantar

 • 3 ropa

  f 1) дрехи, дреха, облекло; 2) одежди; ropa blanca (interior) бельо; ropa de cama чаршафи; ropa de casa домашно облекло; ropa hecha готово облекло, конфекция; ropa vieja прен. готвено от варено месо; a quema ropa а) от упор (за изстрел); б) прен. неочаквано, изведнъж; a toca ropa от много близко; nadar y guardar la ropa прен. действам предпазливо; haber ropa tendida прен., разг. има външни хора, трябва да се внимава; tentarse la ropa прен. обмислям добре, преди да предприема нещо.

  Diccionario español-búlgaro > ropa

 • 4 acta

  f 1) акт; протокол; levantar acta съставям протокол; 2) удостоверение за резултата на изборите за някаква длъжност; 3) акт, документ, свидетелство; acta notarial нотариален акт; acta de nacimiento акт за раждане; acta de acusación обвинителен акт; acta de inspección фин. ревизионен акт; acta de reclamación фин. рекламационен акт; acta normativa фин. нормативен акт; levantar acta издавам акт, свидетелство; 4) pl житие на мъченик.

  Diccionario español-búlgaro > acta

 • 5 ampolla

  f 1) мехур (на кожа); levantar ampollas прен. причинявам голямо дразнение; 2) колба (с дълга шия); 3) вж. burbuja; 4) ампула с лекарство.

  Diccionario español-búlgaro > ampolla

 • 6 cambiar

  1. tr 1) сменям, разменям (също prnl); 2) превръщам в друго нещо; cambiar el agua en vino превръщам водата във вино; 3) обменям пари, валута; 4) разменям (вещи, идеи, погледи); 2. intr 1) променям външността, представите си; cambiar de ropa преобличам се; cambiar de ideas променям възгледите си; 2) променям посоката си ( вятър), сменям скорост; 3) сменям посока ( кораб).

  Diccionario español-búlgaro > cambiar

 • 7 castigo

  m 1) наказание; 2) прен. поправяне, изглаждане (на стил); 3) Ч. съкращение на разходи; 4) прен. живо наказание (човек, събитие); castigo ejemplar за назидание; levantar el castigo прен., разг. отменям наказание; ser de castigo прен. мъчителен, труден, цяло мъчение ( наказание).

  Diccionario español-búlgaro > castigo

 • 8 cresta

  f 1) гребен, качулка (у птиците); 2) прен. било, гребен (на планина); 3) връх на вълн€, пяна; alzar (levantar) uno la cresta прен. вирвам си носа, надменен съм; dar en la cresta a uno прен., разг. натривам носа някому, унижавам го, смазвам му фасона.

  Diccionario español-búlgaro > cresta

 • 9 cuello

  m 1) шия, врат; cuello cisne прен. лебедова шия; erguir (levantar) el cuello разг. виря си носа; gritar a voz en cuello прен. викам с всички сили; 2) шийка (на бутилка); 3) яка; cuello almidonado колосана яка; cuello blando обикновена яка; 4) стъбло (на чесън, лук); 5) най-тънката част на кръгло тяло.

  Diccionario español-búlgaro > cuello

 • 10 cuerno

  m 1) рог; 2) антена, хоботче (у насекомо); 3) pl прен. остър край, краища; 4) прен. рог на полумесеца; 5) муз. рог; 6) pl рога (при изневяра); 7) рогово образувание, използвано в промишлеността; 8) фланг на войска; en los cuernos del toro прен., разг. в голяма опастност; irse al cuerno una cosa разг. отива по дяволите; levantar (subir, poner) hasta (por, sobre) los cuernos de Luna прен., разг. въздигам до небесата; no valer un cuerno разг. нищо не струвам; poner los cuernos разг. изневерявам, слагам рога; cuerno de la abundancia рог на изобилието; Ўy un cuerno! никак, съвсем не.

  Diccionario español-búlgaro > cuerno

 • 11 era2

  f 1) харман; 2) леха, лехичка; цветна леха; alzar (levantar) de era2s а) току-що съм прибрал зърното през август; б) прен. сменям местоживеенето си.

  Diccionario español-búlgaro > era2

 • 12 espíritu

  m 1) дух; 2) душа; 3) дух, морална, жизнена сила; 4) храброст, смелост; 5) прен. дух, генериращ принцип, вътрешен характер, същност; el espíritu de una ley, de un siglo; 6) тънка пара, леко изпарение, което се излъчва от алкохол или тяло; 7) pl духовете на мъртвите; espíritu de contradicción дух на противоречие; espíritu maligno дявол; espíritu Santo Светия Дух; espíritu vital жизнена енергия; beber el espíritu a alguien прен., разг. приемам като своя доктрината му; dar (despedir, exhalar) el espíritu предавам Богу дух, умирам; levantar el espíritu прен. въодушевявам се, изпълвам се с решимост; pobre de espíritu а) нищ духом човек; б) страхлив, плах.

  Diccionario español-búlgaro > espíritu

 • 13 fuego

  m 1) огън; 2) пожар; 3) сигнален огън; 4) огън, стрелба; 5) огън, висока температура (на болен); 6) прен. дом, огнище; 7) прен. разпаленост, буйност, живост; 8) прен. огън, страст; 9) pl фойерверки; fuego fatuo блуждаещ огън, синкаво припламване над гниещи животински и растителни отпадъци; fuego graneado воен. огнен дъжд; fuego infernal адски камък; fuegos artificiales фойерверки; a fuego lento (manso) прен. на бавен огън; Ўalto el fuego! воен. спри стрелбата! apagar el fuego con aceite прен. наливам масло в огъня; atizar el fuego прен. подклаждам огъня; dar fuego прен. подавам огън (със запалка, кибрит); echar uno fuego por los ojos прен. очите му мятат огън и жупел; entre dos fuegos прен. между два огъня, две опасности; estar hecho un fuego прен. горя от гняв, страст и др.; Ўfuego! а) воен. огън! стрелба! б) възглас при пожар; huir del fuego y dar en las brasas прен., разг. от трън, та на глог; jugar con fuego прен. играя си с огъня; levantar fuego прен. разпалвам спор, дискусия; meter fuego прен. подклаждам, съживявам; pegar fuego запалвам; poner a fuego y sangre опустошавам неприятелска страна, превръщам я в руини; tocar a fuego бия камбаната за пожар; a sangre y fuego с огън и меч; por el humo se sabe dónde està el fuego няма дим без огън.

  Diccionario español-búlgaro > fuego

 • 14 gala

  f 1) официално облекло; 2) празник, гала вечеря, гала-представление; 3) грация, прелест, изящество; 4) най-отбраната, най-хубавата част; 5) pl тоалети, украшения, бижута; тоалет; tener a gala; hacer gala de излагам на показ, хваля се, перча се с нещо; de gala луксозен, елегантен; función de gala гала представление; de media gala полуофициален; hacer gala del sambenito прен., разг. гордея се с нещо срамно; la gala del nadador es saber guardar la ropa proverb най-големият успех за плувеца е да не му задигнат дрехите; llevar(se) uno la gala обирам овациите.

  Diccionario español-búlgaro > gala

 • 15 hervor

  m 1) кипене; 2) клокочене; 3) прен. жар, пламенност, неспокойствие; alzar (levantar) el hervor кипвам ( за течност).

  Diccionario español-búlgaro > hervor

 • 16 interior

  1. adj 1) вътрешен; 2) прен. вътрешен, душевен; 3) таен, скрит, прикрит; 4) вътрешен, свой (за нация); 2. m 1) душевност; вътрешен свят; 2) вътрешност, интериор (на стая); 3) вътрешност (на страна); 4) вътрешно министерство; 5) pl вътрешности; 6) pl прен. недра; 7) кин. снимки на закрито; ropa interior бельо, долни дрехи.

  Diccionario español-búlgaro > interior

 • 17 levar

  tr 1) мор. вдигам котва; 2) мор. напускам пристанище (за платноходка); 3) ост. призовавам, вербувам, мобилизирам; 4) ост. вж. levantar.

  Diccionario español-búlgaro > levar

 • 18 lord

  m (англ.) лорд (pl. lores); Càmara de los Lores камара на лордовете ( в Англия).

  Diccionario español-búlgaro > lord

 • 19 mesa

  f 1) маса; 2) прен. трапеза, ядене; 3) получаване на причастие; 4) президиум; 5) плато; 6) стълбищна площадка; 7) лицева страна на скъпоценен камък; 8) всяка от страните на хладно оръжие; 9) нископодрязан чемшир; 10) църковна рента; 11) партия билярд; залог на билярд, миза; mesa de billar (de truecos) маса за игра на билярд; mesa de milanos прен., разг. оскъдна трапеза; mesa de noche нощна масичка; mesa redonda прен. кръгла маса, обсъждане; levantar (alzar, recoger, quitar) la mesa разг. вдигам масата след хранене; a mesa puesta наготово, безгрижно (с гл. estar, vivir, venir); dejar a uno debajo de la mesa разг. започвам да се храня, без да дочакам някого; estar uno a mesa y mantel de otro храня се всеки ден с някого за негова сметка; hacer mesa gallega прен. обирам всички пари в играта; levantarse de la mesa ставам от масата; poner la mesa сервирам, подреждам масата; sentarse uno a la mesa сядам на масата за хранене; servir la mesa сервирам яденето, обслужвам сътрапезниците; tener a uno a mesa y mantel прен. всекидневно храня някого.

  Diccionario español-búlgaro > mesa

 • 20 moza

  f 1) девойка, мома; buena (real) moza хубавица, стройна, красива жена; 2) слугиня; moza de càmara камериерка; 3) бухалка (за пране); 4) подложка за тиган.

  Diccionario español-búlgaro > moza

См. также в других словарях:

 • ropa — (Del gót. *raupa, botín, y este der. del germ. *raupjan, pelar, arrancar; cf. a. al. ant. roufen, al. raufen). f. Prenda de vestir. ropa blanca. f. Conjunto de prendas de tela de hilo, algodón u otras materias, usualmente sin teñir, que se… …   Diccionario de la lengua española

 • Ropa — (Del germ. raupa, botín.) ► sustantivo femenino 1 INDUMENTARIA Y MODA Prenda de vestir o conjunto de ellas: ■ aprovecha la ropa de sus hermanos mayores; lleva siempre ropa buena y muy bonita. SINÓNIMO ropaje vestimenta 2 TEXTIL Tela que sirve… …   Enciclopedia Universal

 • Ojo — (Del lat. oculus.) ► sustantivo masculino 1 ANATOMÍA Órgano de la vista en los hombres y los animales, que permite captar la luz y las formas de las imágenes. 2 ANATOMÍA Parte visible de este órgano en la cara junto con los párpados: ■ tiene los… …   Enciclopedia Universal

 • Anexo:Episodios de MythBusters — A continuación se enumerará la lista de episodios del popular programa de televisión de divulgación científica MythBusters, Cazadores de mitos, que se emitió originalmente en Discovery Channel. Los episodios de la serie no tienen un orden… …   Wikipedia Español

 • Juana de Arco — Para otros usos de este término, véase Jeanne d Arc (desambiguación). Santa Juana de Arco Virgen y Mártir Nombre …   Wikipedia Español

 • Episodios de MythBusters — Anexo:Episodios de MythBusters Saltar a navegación, búsqueda A continuación se enumerará la lista de episodios del popular programa de divulgación científica de televisión MythBusters, Cazadores de mitos, que se emitió originalmente en Discovery… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Todos los Personajes de Harry Potter — Se ha sugerido que este artículo o sección sea fusionado en Anexo:Personajes de Harry Potter (discusión). Una vez que hayas realizado la fusión de artículos, pide la fusión de historiales aquí …   Wikipedia Español

 • Todos los Personajes de Harry Potter — Anexo:Todos los Personajes de Harry Potter Saltar a navegación, búsqueda J.K. Rowling es la autora de la saga de Harry Potter. En la serie Harry Potter , escrita por J.K. Rowling, Hay mas de 600 personajes, acontinucacion estan todos. Esta lista… …   Wikipedia Español

 • Arte en España — Saltar a navegación, búsqueda Las Meninas de Diego Velázquez, en el Museo del Prado, Madrid. Este cuadro es uno de los más representativos del arte español junto a la representación de El tres de mayo de 1808 de Goya y a otras obras de Velázquez …   Wikipedia Español

 • Episodios de Manual de Supervivencia Escolar de Ned — Anexo:Episodios de Manual de Supervivencia Escolar de Ned Saltar a navegación, búsqueda Contenido 1 Lista de episodios 1.1 Temporada 1: 2004 2005 1.2 Temporada 2: 2005 2006 …   Wikipedia Español

 • Holocausto — Para otros usos de este término, véase Holocausto (desambiguación). Estos trabajadores esclavos rusos, polacos y holandeses, internados en el campo de concentración de Buchenwald, ingresaron en el campamento con un promedio de 73 kg cada uno.… …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.